Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Ajudar a conèixer la realitat geogràfica del continent europeu, fent especial referència als països de la Unió Europea, i tenint en compte els canvis geopolítics i les transformacions productives que l'han afectat el segle XX, especialment a la segona meitat, i que marquen la seva evolució el segle XXI. Continguts: El concepte 'Europa'; El marc físic; Diversitat ètnica i cultural; La construcció de l'espai polític europeu i el procés de construcció de la Unió Europea; La població: evolució, dinàmica, estructura actual i els fenòmens migratoris; L'espacialitat dels processos econòmics: noves tendències als paisatges rurals, canvis en les activitats industrials i el creixent protagonisme del sector serveis; La vertebració del territori: la xarxa de transports, l'Europa de les ciutats i els desequilibris regionals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE LUIS VILLANOVA VALERO
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (10%), Francès (5%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE20- Identificar las relaciones espaciales a diferentes escalas territoriales, a través de las relaciones entre naturaleza y sociedad, y a través de la dimensión temporal
 • CE21- Dominar les diverses formes d'adquisició i gestió de la informació geogràfica com a instrument d'interpretació territorial i, especialment, dels mapes i de les imatges d'observació de la Terra

Continguts

1. Europa o "Europes"?

          1.1. Sobre el terme "Europa"

                    1.1.1. Els límits d'Europa

                    1.1.2. La construcció de la identitat europea

          1.2. Diferents "Europes"

2. Introducció al marc físic

          2.1. Formes del relleu: muntanyes, planes i altiplans

          2.2. La diversitat climàtica

          2.3. La xarxa fluvial i els mars

3. Territori i processos socio-polítics

          3.1. Diversitat ètnica i cultural

                    3.1.1. Les llengües i la seva distribució territorial

                    3.1.2. Estatus de les llengües als estats europeus

                    3.1.3. Les religions i la seva implantació territorial

          3.2. La construcció de l'espai polític europeu

                    3.2.1. Canvis de fronteres als segles XIX, XX i XXI. Creació i desaparició d'estats

          3.3. La Unió Europea

                    3.3.1. El procés de construcció europea

                    3.3.2. Les institucions de la Unió Europea

4. La població

          4.1. Evolució, dinàmica i estructura actual

          4.2. La impotància dels moviments migratoris

          4.3. Població i activitat econòmica

5. L'espacialitat dels processos econòmics

          5.1. Els espais rurals

                    5.1.1. Els grans conjunts agraris

                    5.1.2. La Política Agrària Comunitària i les transformacions de l'agricultura europea

                    5.1.3. Noves tendències als espais rurals europeus

          5.2. L'energia i les activitats industrials

                    5.2.1. Producció i consum energètic

                    5.2.2. Crisi i transformació del model de producció tradicional. Conseqüències territorials

                    5.2.3. El fenòmen de la deslocalització

          5.3. El creixent protagonisme del sector serveis

                    5.3.1. L'evolució del turisme i els espais turístics

6. La vertebració del territori europeu

          6.1. Les xarxes de transports

          6.2. L'Europa de les ciutats

                    6.2.1. Característiques del fet urbà a Europa

                    6.2.2. El sistema europeu de ciutats: estructura, funcions i jerarquia

          6.3. Els desequilibris regionals

                    6.3.1. Geografia de les desigualtats regionals

                    6.3.2. Polítiques regionals de la Unió Europea

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0,5 11 11,5
Assistència a actes externs 4 7 11
Classes expositives 35 9,5 44,5
Classes participatives 11 11,5 22,5
Elaboració de treballs 0,5 13 13,5
Lectura / comentari de textos 0 3 3
Prova d'avaluació 4 39 43
Tutories 1 0 1
Total 56 94 150

Bibliografia

 • ADOUMIÉ, Vincent (dir.) (2013). Géographie de l'Europe. Paris: Hachette.
 • AZCÁRATE LUXÁN, María Victoria; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José (2013). Geografía de Europa. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • ACÁRATE LUXÁN, B.; AZCÁRATE LUXÁN, Mª V.; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. (2008). Grandes Espacios Geográficos: El Mundo Desarrollado. Madrid: U.N.E.D.. Catàleg
 • BAILLY, A.; FREMONT; A. (dirs.) (2000). L'Europe et ses états: une géographie. Paris: La Documentation Française. Catàleg
 • BARROT, J.; ELISSALDE, B.; ROQUES, G. (2002). Europe, Europes: espaces en recomposition. Paris: Vuibert. Catàleg
 • BAUDELLE, G.; GUY, C.; MERENNE-SCHOUMAKER, B. (eds) (2011). Le développement territorial en Europe. Concepts, enjeux et débats. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
 • BERENTSEN, W. H. (2000). Europa contemporánea. Barcelona: Omega. Catàleg
 • BEREZIN, M.; SCHAIN, M. (eds.) (2003). Europe without Borders: remapping territory, citizenship and identity in a trans. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Catàleg
 • BORDERÍAS URIBEONDO, Mª Pilar (2010). Procesos, estructuras y cambios territoriales europeos. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. Catàleg
 • Clochard, Olivier Blanchard, Emmanuel (2009 ). Atlas des migrants en Europe : géographie critique des politiques migratoires européennes . Paris: Armand Colin. Catàleg
 • COUCH, CH.; PETSCHEL-HELD, G.; LEONTIDOU, L. (eds.) (2008). Urban Sprawl in Europe: Landscape, Land-Use Change and Policiy. Oxford: Wiley-Blackwell Publisihng. Catàleg
 • Geografia Universal (1991). Barcelona: Editorial 92. Catàleg
 • Geografía Universal (2001). Barcelona: Océano. Catàleg
 • HUDSON, R.; WILLIAMS, A. M. (EDS.) (1999). Divided Europe. Society and Territory. London: SAGE. Catàleg
 • JORDAN-BYCHKOV, T. G. (2002). The European culture area: a systematic geography. Lanham, MD.: Rowman & Littlefield Publishers. Catàleg
 • LÓPEZ PALOMEQUE, Francisco; PLAZA GUTIÉRREZ, Juan Ignacio (eds. y coords.) (2019). Geografía de Europa. Estructuras, procesos y dinámicas territoriales. València: Universitat de Valencia & Tirant Humanitats. Catàleg
 • MCNEILL, D. (2004). New Europe. Imagined Spaces. London: Arnold. Catàleg
 • MIGREGROUP (2009). Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politiques migratoires. Paris: Armand Colin. Catàleg
 • OSTERGREN, R. C.; RICE, G. C. (2004). The Europeans. A geography of people, culture and environment. New York & London: Guilford Press. Catàleg
 • PINDER, D. (ed.) (1998). The New Europe: economy, society and environment. New York: John Wiley. Catàleg
 • PINOL, Jean-Luc (dir.) (2003). Historia de la Europa urbana. VI: La ciudad contemporánea. València: Universitat de valència. Catàleg
 • PIORR, A.; MÜLLER, K. (eds.) (2009). Rural Lansacapes and Agricultural Policies in Europe. Berlin: Springer-Verlag.
 • POUNDS, N. J. G. (2000). Geografía histórica de Europa. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • THÉBAULT, V. (coord.) (2006). Géopolitique de l'Europe. Paris: Nathan. Catàleg
 • TOCNER, K.; UEHLING, U.; ROBINSON, CH. T. (eds.) (2009). Rivers of Europe. London: Elsevier Ltd. Academic Press. Catàleg
 • UNWIN, T. (ed.) (1998). A European Geography. Essex: Logman. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura i comentari de textos sobre què és Europa. Comprensió dels fonaments de la identitat europea que presenta J. Fontana 10
Control tipus test, que inclourà un control de toponímia sobre un mapa mut d'Europa Escollir l'opció correcta d'entre les presentades. Els errors descomptaran. 20
Elaboració, en petits grups, de mapes de l'evolució històrica de les fronteres polítiques d'un país o una regió europea, escollida d'una llista proporcionada pel professor i breu comentari Correcta representació cartogràfica de l'evolució de les fronteres i breu interpretació 10
Control tipus test Escollir l'opció correcta d'entre les presentades. Els errors descomptaran. 20
Elaboració d'un petit informe, d'un país de la UE i en petits equips de treball, sobre el consum d'energia, origen, sectors on es consumeix, producció d’energia -fent especial èmfasi en les energies renovables- a partir de les dades d'EUROSTAT.
L'informe haurà de contenir una valoració final en relació al context general de la UE que haurem vist a classe.
Correcta presentació i interpretació de les dades; així com de la situació energètica del país escollit en relació al conjunt de la UE 10
Control tipus test. Escollir l'opció correcta d'entre les presentades. Els errors descomptaran. 20
Assistència i participació a les classes, i a les tutories voluntàries. Es valorarà l'assistència i la participació activa a les classes, així com la participació a tutories voluntàries, demandes per l'alumne. 10

Qualificació

La nota final s'obtindrà de la mitjana ponderada dels treballs pràctics i de les proves tipus test. Malgrat tot, per poder aprovar l'assignatura caldrà obtenir, com a mínim, un 4 en el conjunt d'aquestes proves. En aquest últim cas, la qualificació final no serà superior a l'aprovat.

D'altra banda, per poder ser avaluat segons els criteris exposats, serà necessari assistir a un mínim del 50% de les classes; obtenint-se una puntuació de 5, a l'activitat "assistència", a partir d'aquesta pressencialitat.

Es realitzarà un examen de recuperació per als estudiants que hagin obtingut una nota inferior a 4 en el conjunt de les proves tipus test. En aquest últim cas, la qualificació final no serà superior a 5,5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà amb "No Presentat" als estudiants que no hagin presentat activitats o no hagin fet exàmens, el percentatge dels quals suposi més del 40% de l'avaluació.

Observacions

Depenent del nombre d'estudiants matriculats, alguns continguts de l'assignatura, com algunes activitats pràctiques, poden experimentar petites modificacions al llarg del curs.

ALGUNS DIVENDRES PEL MATÍ (tres o quatre) es desenvoluparan activitats pràctiques, els controls tipus test i la conferència sobre la UE; l'assistència a les quals serà obligatòria.