Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Estudi de les vies de defensa dels drets, tant individuals com col·lectius, des d’un punt de vista conceptual i pràctic. Es treballaran de manera més incisiva els drets que tenen major vincle amb l’àmbit d’interès dels estudis en Treball Social, és dir, el conjunt de drets socials, econòmics i culturals. L'assignatura proposa una aproximació a situacions de conflictivitat social i amenaça de les necessitats socials a través del sistema de protecció dels drets.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Marco Aparicio Wilhelmi  / Bru Lain Escandell
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social

Continguts

1. Què són els drets? Concepte polític o moral. Concepte jurídic. Els subjectes dels drets: els drets com a eines front a les dinàmiques de desigualtat i exclusió

2. Les garanties dels drets. Garanties institucionals i garanties no institucionals o socials. L'Estat com a responsable de garanties primàries i secundàries: principals característiques de l'estructura institucional. Les garanties socials o ciutadanes.

3. Els drets de les persones estrangeres. Regulació constitucional. L’estatut jurídic de l’estranger a la llei d’estrangeria i a la jurisprudència del Tribunal Constitucional. Competències estatals i autonòmiques en matèria d’immigració i estrangeria.

4. El principi d’igualtat. Dimensions de la igualtat a la Constitució. La clàusula general d’igualtat i les clàusules específiques de no discriminació. Igualtat i gènere. La discriminació en l’àmbit laboral.

5. Els drets econòmics i socials i els principis rectors. En particular, els drets de l’àmbit educatiu, els drets de l’àmbit laboral (llibertat sindical, negociació col·lectiva i vaga), el dret a la salut i a la seguretat social, i el dret a l’assistència social.

6. Drets, problemàtiques i conflictes socials. Una aproximació a diferents marcs normatius i eines d'intervenció socio-jurídica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 0 0 4,00
Lectura / comentari de textos 6,00 10,00 0 16,00
Prova d'avaluació 6,00 53,00 0 59,00
Sessió expositiva 24,00 0 0 24,00
Sessió pràctica 8,00 24,00 0 32,00
Sortida de camp 3,00 0 0 3,00
Tutories de grup 4,00 0 0 4,00
Visionat/audició de documents 4,00 4,00 0 8,00
Total 59,00 91,00 0 150

Bibliografia

 • Aparicio, Miguel A. Barceló i Serramalera, Mercè (2009 ). Manual de derecho constitucional . Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Prieto Sanchís, Luis (1994 ). Derechos de las minorías y de los grupos diferenciados . Madrid: Escuela Libre. Catàleg
 • Prieto Sanchís, Luis (1990 ). Estudios sobre derechos fundamentales . Madrid: Debate. Catàleg
 • García Morales, Aniza Fernanda (2009 ). Los Derechos sociales como derechos justiciables : potencialidades y límites . Albacete: Bomarzo. Catàleg
 • Pisarello, Gerardo (cop. 2007 ). Los Derechos sociales y sus garantías : elementos para una reconstrucción . Madrid: Trotta. Catàleg
 • Lucas, Javier de (2009 ). La Igualdad en los derechos. Madrid: Dykinson. Recuperat 04-07-2011, a http://vlex.com/source/igualdad-derechos-claves-integracion-4802
 • Young, Iris Marion (cop. 2000 ). La Justicia y la política de la diferencia . Madrid: Cátedra [etc.]. Catàleg
 • Santos, Boaventura de Sousa (2009 ). Pensar el estado y la sociedad : desafíos actuales . Buenos Aires: Clacso [etc.]. Catàleg
 • Bonet i Pérez, Jordi (2007 ). Els Drets humans al segle XXI : continuïtat i canvis . Barcelona: Huygens. Catàleg
 • Añón Roig, María José García Añón, José (2004 ). Lecciones de derechos sociales (2a ed). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Mestre i Mestre, Ruth M (2006 ). La Caixa de Pandora : introducció a la teoria feminista del dret . València: Universitat de València. Catàleg
 • Ecos cercanos: estudios sobre derechos humanos y justicia (2009 ). Bogotá: Ed. Siglo del Hombre. Catàleg
 • Abramovich, Víctor Añón Roig, María José Courtis, Christian (2003 ). Derechos sociales : instrucciones de uso . México, D.F.: Fontamara. Catàleg
 • Fraser, Nancy (1988 ). Unruly practices: power, discourse and gender in contemporary social theory . Cambridge: Polity. Catàleg
 • Young, Iris Marion (2000 ). Inclusion and democracy . Oxford (UK) [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Javier de Lucas (2012). Inmigración e integración en la UE. Dos retos para el siglo XXI. Eurobask. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Proves d'avaluació Proves escrites 60 No
Lectura de material bibliogràfic curricular Es realitzaran proves d'avaluació per escrit 20 No
Classes i activitats pràctiques Es valorarà la participació activa i la realiztació de les activitats proposades 10 No
Visita jutjats/assistència judici Caldrà presentar per escrit un comentari 10 No

Qualificació

I) SISTEMA D'AVALUACIÓ:

La nota final de l'assignatura, que s’impartirà en règim d’avaluació continuada, s'obtindrà de la següent manera:

- Un 70% de la qualificació correspondrà a la part teòrica, i es repartirà en dos exàmens durant el curs, que podran ser objecte de recuperació cas de ser suspesos.

- Un 15% de la qualificació correspondrà la prova escrita sobre els textos del curriculum lector, que es realitzarà el dia de la 2a prova teòrica.

- El restant 15% de la nota s'obtindrà de la realització d'activitats pràctiques, que poden ser una o dues, en els terminis i amb el contingut que s'especifiqui a inicis de curs. Cap de les activitats pràctiques serà recuperable si es suspèn o no es realitza en els terminis previstos.

II) ESPECIFICACIONS SOBRE L'AVALUACIÓ DE LA PART TEÒRICA:

-Nombre de proves d’avaluació: es duran a terme dues proves d’avaluació continua de la part teòrica. S'indicarà a principi de curs les dates en què es realitzaran, i els temes que seran objecte de cada una d'elles. Cada prova suposarà un 35%, conformant així totes dues el 70% que val la part teòrica en el conjunt de l'assignatura.

-Obligació d’aprovar les dues proves teòriques: per aprovar caldrà haver obtingut almenys un 5 sobre 10 en cada una de les dues proves. Si en alguna de les dues proves no s’arriba a 5, la part teòrica quedarà suspesa i caldrà que es faci recuperació (de la part que no arribi al 5). Si després de la recuperació no s'ha aconseguit superar alguna de les dues parts, la nota global de l'assignatura serà com a màxim de 4.5, independentment de que la mitja resultant final de totes les notes pogués resultar superior.

-Possibilitat de recuperació de proves suspeses: els/les estudiants que no hagin arribat al 5 sobre 10 en algun dels dos exàmens de la part teòrica, podran fer un examen de recuperació de la part o parts suspeses, que tindrà lloc en la data oficial de l’examen de l’assignatura que es fixi al calendari d’exàmens. Igualment caldrà arribar al 5 sobre 10 en la part o les parts de les que l’estudiant s’examini de nou per poder aprovar. Si no s’arriba a 5 en alguna d’elles, s’aplica la mateixa regla del paràgraf anterior (nota global màxima de 4.5 en la part teòrica independentment de què la mitja entre les dues notes dels exàmens teòrics resultés superior).

-Estudiants que vulguin tornar a examinar-se d’una part aprovada: si algú que ha aprovat un o dos dels exàmens teòrics fets durant el curs vol malgrat això tornar a examinar-se a l’examen final de la part o parts aprovades, ha de tenir en compte que es perd automàticament la nota aconseguida durant el curs i que la nota que valdrà serà la de l’examen final, tant si és superior com si és inferior a l’obtinguda durant el curs.

III) ALTRES ACTIVITATS:

A banda de les activitats avaluables previstes, es realitzaran d'altres activitats de caire pràctic no avaluables. Aquestes activitats, juntament amb la participació a classe, seran tingudes en compte per l'avaluació final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de “no presentat” procedirà quan l’estudiant no hagi realitzat cap examen teòric de l'assignatura.

Avaluació única:
Es realitzaran dues proves escrites de caràcter oral (presencial o en format online), corresponents als dos blocs temàtics de l'assignatura. Cada prova teòrica computa un 40% de la nota final. El 20% restant s'obté d'una prova escrita sobre les lectures del curriculum lector.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

Caldrà estar atents/es a la situació que es pugui derivar de rebrots de la pandèmia doncs en funció de les limitacions que se'n puguin derivar caldrà adaptar el format de la docència ampliant activitat no presencial (tutories col·lectives, classes online).

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de no poder-se realitzar docència presencial durant algun període de temps, els professors adequaran durant el mateix les activitats no avaluables a aquesta situació proporcionant als i a les estudiantes a través del Moodle els materials necessaris. Pel que fa a les activitats avaluables, vegeu el proper apartat.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que en la data de realització de qualsevol examen no sigui possible realitzar-lo presencialment per no estar permès a causa de raons sanitàries, l'examen serà realitzat oralment a través d'una defensa online. L'examen inclouria 2-3 preguntes de la part teòrica i una pregunta referida al currículum lector (en cas que fos aquest l'examen que no es pugués realitzar presencialment).

Amb anterioritat, el professor indicaran la plataforma a través de la qual es realitzaria la prova.

L'examen així realitzat tindrà, de cara al còmput de la nota final de l'assignatura, el mateix valor que tingués assignat segons el programa l'examen al que substitueixi, tant si aquest examen pertanyia al sistema d'avaluació contínua com si pertanyia al d'avaluació única. Es mantenen pel demés l'estructura i totes les normes d'avaluació que recull per a tots dos sistemes d'avaluació el programa de l'assignatura.

El fet que un concret examen no pugui ser realitzat presencialment, i hagi de ser substituït per una altra activitat en els termes abans indicats, només afecta a l'esmentat examen. Si més endavant hi hagués previstos altres exàmens, aquests seran realitzats presencialment si en les dates corresponents això és viable.

Tutoria i comunicació:
Els i les estudiants poden contactar mitjançant el correu electrònic amb el professor, per plantejar qualsevol dubte que els pugui sorgir. Independentment d'això, els professors podran preveure altres formes de comunicació a través del Moodle, com ara tutories col·lectives (videoconferències) o individuals, quan això resulti oportú.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.