Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquest curs té l'objectiu de proporcionar a l'alumne/a una sèrie d'eines teòriques i metodològiques que l'ajudin a identificar i analitzar el paper de l'educació en l’economia així com també discernir entre les diferents perspectives econòmiques de l’educació i quines implicacions tenen aquestes a la pràctica educativa. Durant el període de classes no només s'observaran les principals teories econòmiques existents (Marxisme, Keynesianisme i Neoliberalisme), també s'analitzaran quins són els debats més actuals pel que fa a la llibertat d’elecció de centre educatiu, la segregació escolar, la gratuïtat de l’educació universitària, la mida de la classe (ratio mestres/alumnes), el rol de l’educació en el desenvolupament econòmic i humà, o les competències i habilitats requerides per l’accés al mercat laboral entre altres temàtiques.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
OSCAR PRIETO FLORES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG4 Crear un ambient estimulant i ric en valors humans i en relacions interpersonals significatives, i saber gestionar positivament la conflictivitat.
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG9 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita (en almenys dos dels idiomes oficials de la Unió Europea), utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CG11 Relacionar les competències adquirides amb els àmbits laborals i els perfils professionals consolidats, i els emergents.
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals.
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE8 Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació en les organitzacions.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Introducció a l'Economia de l'Educació.

2. Relació entre educació i ocupació. Efectes de l'educació sobre els ingressos, l'atur i l'exclusió social. La sobre-educació (Overeducation) i la sota-educació (Undereducation)

3. El paper del coneixement i l'educació en el desenvolupament humà d'un país.

4. Evolució històrica i grans interpretacions de l'Economia (Marxisme, Keynesianisme y Neoliberalisme)

5. La Teoria del Capital Humà i les seves crítiques: credencialisme, institucionalisme i radicalisme.

6. Teories actuals de l'Economia de l'Educació i com es posicionen en la millora de la qualitat de l'educació, en la política de xecs escolars, segregació educativa, matrícules universitàries i quasi-mercats.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 25,00 15,00 40,00
Lectura / comentari de textos 0 23,00 2,00 25,00
Sessió participativa 10,00 0 0 10,00
Total 10,00 48,00 17,00 75

Bibliografia

 • Checchi, Daniele (2006). The Economics of education :. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Hanushek, Eric A (2006). Handbook of the economics of education. Amsterdam [etc.]: North-Holland. Catàleg
 • Levin, Henry M (2001). Cost-effectiveness analysis : (2a ed.). Thousand Oaks [etc]: Sage. Catàleg
 • Carnoy, Martin (1993). The New global economy in the information age :. Houndmills [etc.]: Macmillan. Catàleg
 • Carnoy, Martin (2006). Economia de la educación. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Giroux, Henry A (2012). Education and the crisis of public values :. New York: Peter Lang. Catàleg
 • Sen, Amartya Kumar (1999). Nuevo examen de la desigualdad. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Friedman, Milton (1992). Libertad de elegir : (2a ed.). Barcelona: Grijalbo. Catàleg
 • Bonal, Xavier (2007). Globalización y educación :. Madrid: Miño y Dávila. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Assaig connectant les lectures amb les classes teòriques i podcasts. Cal llegir els tres textos que proposa el professor en l’apartat de lectures, destacar quines són les idees principals d’aquests de forma crítica, i relacionar-les amb els continguts de les classes teòriques en format de vídeo-capsula penjades a l’espai Moodle de l’assignatura i a la realitat escolar i social en la que viuen els i les estudiants. 50
Comentari i fòrum sobre les lectures Durant el curs trobareu tres lectures a realitzar. Són lectures, directa o indirectament, relacionades amb el temari. La tasca consisteix en llegir les lectures i fer comentaris utilitzant l’eina Perusall que trobareu al Moodle. El professor llegirà els vostres comentaris i farà retroacció als debats que genereu. Heu de fer comentaris sobre els paràgrafs que us han cridat més l’atenció i relacionar el contingut de la lectura amb dinàmiques que existeixen a la nostra societat o amb experiències personals viscudes. 35 No
Participació en els seminaris de lectura Degut a que una de les habilitats que s’avalua en el Grau de Pedagogia és la comunicativa i oral, també es tindrà en compte la participació oral de l’estudiant en els seminaris de lectura. Qui no participi a cap sessió tindrà un 0 d’aquest apartat i qui participi a totes de manera argumentada havent llegit la lectura pot arribar a tenir un 10. En aquest sentit, es recomana a l’estudiant que vingui als seminaris de lectura (classes pràctiques) havent escollit un paràgraf i havent preparat una contribució o un comentari per compartir amb la resta de companys i companyes. 15 No

Qualificació

També cal remarcar que:
- Les diferents activitats no són recuperables ja que cap supera el 40% de la qualificació final i no es requereix una nota mínima per aprovar.
- L’alumne/a no es podrà presentar a la prova de recuperació o repetir treballs per a pujar nota.
- El plagi parcial o total d’internet o altres fonts suposarà la suspensió automàtica de l’assignatura.
- La nota mínima per aprovar l’assignatura és un 5.
- Es penalitzarà amb -0,15 cada errors ortogràfics i gramaticals dels treballs lliurats. Una acumulació excessiva d’aquests errors comportarà la no superació de l’assignatura tal com estableix la normativa aprovada a Comissió de Govern de la Facultat d’Educació i Psicologia de la FEP el 9 de juny de 2020.
- Els supòsits per a canviar la data d’avaluació o de termini són els següents. Aquests han d’estar degudament certificats:
• Ingrés hospitalari o baixa mèdica de l’estudiant,
• Ingrés hospitalari d’un familiar de l’estudiant fins a primer grau o de la parella. Aquest ingrés ha de coincidir amb el dia de l’activitat d’avaluació i fins 4 dies després de la defunció.
• Defunció d’un familiar fins a segon grau o de la parella. La defunció ha de coincidir amb dia de l’activitat d’avaluació i fins a 4 dies després de la defunció.
• Impossibilitat transitòria per tractament mèdic de l’estudiant.
• Maternitat/Paternitat (fins una setmana després del naixement).
• Compatibilització amb proves d’esportistes d’alt nivell,
• Compatibilització amb proves d’avaluació d’estudis artístics superiors oficials.
• Acompliment amb deures inexcusables de caràcter públic, com per exemple, els càrrecs electes de representació estudiantil.
• Altres situacions excepcionals degudament justificades i amb el vistiplau de la coordinació d’estudis.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a que no entregui el treball el dia establert en el programa de l'assignatura tindrà un "no presentat".

Avaluació única:
Tal com marca la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants de la Universitat de Girona , i la seva adaptació a la Facultat d’Educació i Psicologia l’alumnat es pot acollir de forma excepcional a l’avaluació única.
En aquest cas es farà un examen únic i un de recuperació en el cas que s’hagi suspès aquesta prova en el calendari previst per la Facultat. L’alumne/a ha de mostrar el seu coneixement dels continguts de les classes teòriques, les lectures i la seva capacitat analítica i avaluativa dels continguts. Per acollir-se a aquesta forma d’avaluació, l’alumne/a ha d’emplenar la sol·licitud corresponent dins dels terminis fixats aquesta avaluació i enviar-la a la secretaria d’estudis per a la seva posterior aprovació.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0