Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Un dels grans reptes actuals de l’educació és poder detectar i atendre a tots aquells alumnes que presenten dificultats educatives especials. Per aquest motiu és necessari que els futurs docents estiguin informats i formats sobre aquestes dificultats. En aquesta assignatura es pretén oferir informació sobre la detecció i intervenció en les dificultats d’aprenentatge, especialment sobre aquelles dificultats associades a les competències bàsiques (lectura, escriptura i càlcul).
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESICA SERRANO ORTIZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • Identificar les relacions interdisciplinàries entre les àrees curriculars i les estratègies didàctiques per a desenvolupar-les.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Llengües.
 • Reconèixer i analitzar les necessitats educatives específiques i les diversitats personals, socials i culturals.
 • Tenir estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral i escrit.
 • Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i crítica.
 • Aplicar en contextos d'aprenentatge estratègies i tècniques d'observació i metodologies i tècniques bàsiques d’investigació educativa, actuant com a observador/a i/o investigador/a.
 • Seleccionar i utilitzar les tecnologies més adequades per als objectius perseguits (personals i professionals).

Continguts

1. - L’escola inclusiva. - El desenvolupament dels infants. - Coneixement i detecció de les necessitats educatives associades a la lectura, escriptura i càlcul. - Resposta educativa i procediments d’intervenció davant les necessitats educatives. - Coneixement i anàlisi d’experiències de bones pràctiques d’escola inclusiva. - Coneixement dels recursos disponibles per a fer front a les necessitats educatives especials.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 0,5 0,5
Anàlisi / estudi de casos 5 5,5 10,5
Classes expositives 14 4 18
Total 19 10 29

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Autoavaluació 5 % 5
  Pràctiques (casos reals) 95 % 95

  Qualificació

  Modalitat (avaluació continuada):

  - Es requereix el 80% d'assistència. El fet de no complir aquest requisit d’assistència especificat, suposarà la no superació del mòdul.
  - Un 95% serà d'avaluació continuada i es basarà en la puntuació obtinguda en les pràctiques realitzades.
  - El 5% restant s'obtindrà a partir d'una autoavaluació.

  Per aprovar el mòdul, cal treure una nota mitjana (mínim de 5) de les diferents activitats d’avaluació.

  La realització fraudulenta d'algun o alguns exercicis (còpia o plagi) exigits en l'avaluació podrà comportar la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l'alumne infractor.

  És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística dels treballs. Es penalitzaran amb -0.15 els errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals) fins a un màxim de 1.5 (es considera falta una vegada quan la mateixa falta es repeteix en un escrit). Si se supera aquest nombre de faltes, el treball es considerarà suspès.  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La no realització d'algunes de les activitats/pràctiques es considerarà No Presentat.

  Observacions

  La bibliografia s'anirà recomanant segons les necessitats de cada moment