Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
La intervenció socioeducativa amb infants i adolescents en situació de risc social. Mesures de protecció als infants i adolescents. Centres de protecció d’infants i adolescents. Funcions de l’educador social. Equips d’atenció a la infància i l’adolescència. Funcions de l’educador social en els EAIA. L’acolliment familiar. Funcions de l’educador en l’àmbit de l’acolliment familiar. Programes educatius per a infants i adolescents en situació de risc.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONTSERRAT CASTRO BELMONTE
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (15%)

Grup SI

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONTSERRAT CASTRO BELMONTE
Idioma de les classes:

Competències

  • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
  • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
  • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
  • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
  • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
  • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
  • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. Les situacions de risc en infància i adolescència. Definició i tipologia.

2. Els equips especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència.

          2.1. Professionals que intervenen. Funcions de l'educador social.

3. Les mesures de protecció. Circuït i tipologies.

          3.1. Les principals mesures de protecció adreçades a infants i adolescents. El treball professional de l'educador social als diferents serveis.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 20 20
Anàlisi / estudi de casos 5 6 11
Classes expositives 7 0 7
Classes participatives 7 0 7
Exposició dels estudiants 3 3 6
Lectura / comentari de textos 3 5 8
Resolució d'exercicis 2 6 8
Visionat/audició de documents 3 5 8
Total 30 45 75

Bibliografia

  • Es facilitarà bibliografia específica (2012). al llarg del desenvolupament del mòdul.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball sobre documents relacionats amb els continguts del mòdul a l'aula S'avaluarà el treball de reflexió escrit sobre guió facilitat. 15
Visita de professionals relacionats amb els continguts de la matèria. Es realitzarà un exercici individual sobre les xerrades/visites dels professionals segons les pautes marcades. 15
Treball sobre programes d'atenció a la infància i l'adolescència en risc. Es tindrà en compte l'elaboració del treball i l'assoliment dels objectius proposats. 40
Presentació a l'aula del treball sobre un programa educatiu d'atenció a la infància i l'adolescència. Es valoraran els aspectes comunicatius de la presentació, així com el contingut de la mateixa seguint les pautes presentades per la professora. L'assistència a les presentacions és obligatòria, tant si s'exposa com si s'escolta. 15
Resolució d'exercicis. Activitat complementària a les classes expositives i participatives. S'avaluarà tenint en compte l'assoliment dels objectius plantejats per a cada exercici. 15

Qualificació

La nota final serà la mitja ponderada de totes les activitats. Per fer mitja, no es pot tenir una nota inferior al 4 al treball sobre l'anàlisi d'un programa educatiu d'atenció a la infància i a l'adolescència. Caldrà assistir a un 80% de les sessions per poder ser avaluat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que l'estudiant té una qualificació de "No presentat" en el mòdul en el cas de no realitzar alguna de les activitats d'avaluació.