Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Descripció dels factors de risc i desemparament. Marc legal. Criteris de valoració. La intervenció socioeducativa amb infants i adolescents en situació de risc social. Mesures de protecció als infants i adolescents. Centres de protecció d’infants i adolescents. Funcions de l’educador social. Equips d’atenció a la infància i l’adolescència. Funcions de l’educador social en els EAIA. L’acolliment familiar. Funcions de l’educador en l’àmbit de l’acolliment familiar. Programes educatius per a infants i adolescents en situació de risc.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONTSERRAT MUSELLAS SALA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
  • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
  • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
  • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
  • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
  • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
  • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. 1. Indicadors de risc. Les situacions de risc en infància i adolescència. Definició, tipologia i valoració. Conseqüències en el desenvolupament.

2. 2. Els equips especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència. Professionals que intervenen. Funcions de l'educador social.

3. 3. Les mesures de protecció. Circuït i tipologies. Marc legal.

4. 4. Recursos institucionals i educatius: CRAEs, IPI, Acolliment familiar en família biològica, en família aliena, Adopció.. Medi Obert, Casa d’Infants, Programes de sector, ASJTET, .. El treball professional de l'educador social als diferents serveis.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 16 5 21
Classes expositives 13 0 13
Classes participatives 13 25 38
Resolució d'exercicis 13 15 28
Total 55 45 100

Bibliografia

  • Es facilitarà bibliografia específica (2017). al llarg del desenvolupament del mòdul.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis. Activitat complementària a les sessions de classe.Presentació a l'aula i/o entrega d’exercicis sobre els diferents continguts treballats. S'avaluarà l'assoliment dels objectius plantejats per a cada exercici.Es valoraran tant els aspectes comunicatius de les presentacions, com el contingut de les mateixes seguint les pautes proposades. 30
Prova individual escrita sobre casos pràctics. Activitat basada en els continguts treballats durant el curs S'avaluarà l'aplicació dels continguts apresos, la qualitat i idoneïtat del disseny de la intervenció. 70

Qualificació

La nota final serà la mitja ponderada de totes les activitats. Per fer mitja, no es pot tenir una nota inferior al 5 en cap exercici. Caldrà assistir a un 80% de les sessions per poder ser avaluat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que l'estudiant té una qualificació de "No presentat" en el mòdul en el cas de no realitzar alguna de les activitats d'avaluació.