Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Els continguts i competències del mòdul es desenvolupen a través de quatre blocs temàtics al voltant de les bases teòriques i àmbits professionals del psicòleg/a educatiu: UF1: LA PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ. PERFIL PROFESSIONAL I CAMPS D'INTERVENCIÓ. L'objectiu és situar l'àmbit professional de la psicologia de l'educació des d'una perspectiva comunitària. UF2: PRÀCTIQUES EDUCATIVES I CONTEXTOS DE DESENVOLUPAMENT. L'objectiu bàsic és introduir-se en els diferents àmbits i pràctiques humanes susceptibles de convertir-se en agents i pràctiques educatives: l'escola, la família, els mitjans de comunicació, els videojocs, els dispositius digitals. UF3: ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC I INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN EL CONTEXT FORMAL I NO FORMAL. L'objectiu és conèixer les funcions i àmbit d'actuació del psicòleg educatiu en el context formal i no formal.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MOISES ESTEBAN GUITART  / PILAR MONREAL BOSCH  / MONTSERRAT PALMA MUÑOZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • Reconèixer les necessitats y expectatives dels altres (pacients, usuaris, altres professionals) i avaluar la influència exercida, per a actuar en conseqüència, a partir de simulacions i/o casos proposats pel professorat.
 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Saber desenvolupar models d'avaluació dels programes i les intervencions
 • · Aplicar els mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1. LA PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ. PERFIL PROFESSIONAL I CAMPS D'INTERVENCIÓ 1.1. Perfil professional i camps d'intervenció. 1.2. Pràctiques educatives en l'entorn social. 1.3. L'aprenentatge-servei com a estratègia d'intervenció.

2. UNITAT FORMATIVA 2. PRÀCTIQUES EDUCATIVES I CONTEXTOS DE DESENVOLUPAMENT 4.1. Objecte d'estudi i dimensions de la psicologia de l'educació. 4.2. Canvi evolutiu, canvi educatiu. 4.3. Pràctiques educatives escolars. 4.4. Pràctiques educatives familiars. 4.5. Els mitjans de comunicació com a context educatiu. 4.6. Els videojocs com a dispositius d'aprenentatge. 4.7. Pràctiques educatives mediades per tecnologies digitals.

3. UNITAT FORMATIVA 3. ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC I INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN EL CONTEXT FORMAL 3.1. Intervenció psicopedagògica. 3.2. Perfil professional i àmbits d'actuació en el marc dels EAPs.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 10 20
Prova d'avaluació 30 60 90
Resolució d'exercicis 10 10 20
Treball en equip 90 80 170
Total 140 160 300

Bibliografia

 • Berbero, J. M. y Cortès F. (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Besalu, X. y Vila, I. (2007). La buena educación. Libertad e igualdad en la escuela del siglo XXI. Madrid : Los libros de la catarata. Catàleg
 • Bonals, Joan Sánchez Cano, Manuel (2008 ). Manual de asesoramiento psicopedagógico . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidos. Catàleg
 • Bruner, J. (1991). Actos de significado. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Bruner, J. (1997). La educación puerta de la cultura. Madrid: Visor. Catàleg
 • Carretero, Mª Reyes|q(Carretero Torres) (2002 ). Un Altre assessorament per a l'escola : l'assessorament psicopedagògic des d'una perspectiva comunitària . Barcelona: La Galera. Catàleg
 • Coll, C. (1997). Psicología de la educación. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Delors, J. (1996). Educació. Hi ha un tresor amagat a dins. Barcelona: Mediterrànea. Catàleg
 • Erstad, O. & Sefton-Green, J. (2012). Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age. Oxford: Cambridge University Press. Catàleg
 • Esteban, M. (2009). L'origen de la identitat humana. Des. psicològic i pràctiques educatives . Girona: Prisma. Catàleg
 • Esteban, M. (2013). Principios y aplicaciones de la psicología cultural. Buenos Aires: Miño y Davila Editores. Catàleg
 • Esteban, M. y Vila, I. (2013). Experiencias en educación inclusiva: vinculación familia, escuela y comunidad. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Gomez-Granell. C. y Vila, I. (2001). La ciudad como proyecto educativo. Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Lago, José Ramón (2008 ). Assessorament psicopedagògic i millora de la pràctica educativa . Vic: Eumo. Catàleg
 • Navarro, S. (2004). Redes sociales y construcción comunitaria. Madrid: CCS. Catàleg
 • Serra Capallera, Joan. Els Equips municipals a Catalunya. |c2001: . Catàleg
 • Solé, Isabel (2002 ). Orientación educativa e intervención psicopedagógica (2a ed.). Barcelona: ICE Universitat de Barcelona :Horsori. Catàleg
 • Vila, I. (1998). Familia, escuela y comunidad. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Vila, I. y Casares, R. (2009). Educación y sociedad.. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Vygotski, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ACTIVITAT 1. Elaboració de la proposta d'un pla d'intervenció. L'activitat serà desenvolupada pels propis estudiants en grups de treball tutoritzats. Cada grup haurà de fer una proposta de treball d'intervenció educativa. Els treballs s'entregaran en suport paper. La realització dels treballs és obligatòria. La nota de l'activitat d'avaluació serà de 0 a 3 punts. L'activitat serà de realtizació obligatoria, representa un 30% de la nota final del modul. 30
ACTIVITAT 2. Treball de personalització de l'aprenentatge. El treball es realitzarà al llarg de les sessions de grup mitjà de la Unitat Formativa 2. L'activitat representa un 10% de la nota total, 0-1 punt. 10
ACTIVITAT 3. L'estudiant haurà de realitzar una prova escrita individual d'integració i síntesi de coneixements per tal d'avaluar els continguts desenvolupats al llarg de la Unitat Formativa 2. La realització de la prova és obligatòria. La puntuació serà de 0 a 4 punts. Representa el 40% del total de la nota del mòdul. 40
ACTIVITAT 4. Anàlisi de cas. La nota de l'activitat és de 0 a 2 punts. 20

Qualificació

La nota final és el resultat de la suma aritmètica de les 4 proves o activitats d’avaluació obligatòries:

Activitat 1. Elaboració d’una proposta de pla d’intervenció. (0-3 punts, 30% de la nota final). Data límit d’entrega: dimarts 15 de gener de 2019. Format: paper. Professora responsable: Dra. Pilar Monreal.

Activitat 2. Treball de personalització de l’aprenentatge (0-1 punt, 10% de la nota final). Realització: en sessions de grups mitjans – dimarts de 8:30 a 11:30 – al llarg del transcurs de la Unitat Formativa 2. Dimarts dia 26 de març de 2019 darrer dia per la realització de l’activitat. Professor responsable. Dr. Moisès Esteban.

Activitat 3. Prova escrita individual d’integració i síntesi de coneixements de la UF2 (0-4 punts, 40% de la nota final). Realització: dimarts 2 d'abril de 2019 de 11:30 a 13:00h. Professor responsable. Dr. Moisès Esteban.

Activitat 4. Activitat d’avaluació relativa a la Unitat Formativa 3 dedicada a la intervenció psicoeducativa en el context formal i l’assessorament psicopedagògic (0-2 punts, 20% de la nota final). Data límit entrega del treball: dimarts 4 de juny de 2019. Format: paper. Professor responsable: Dra. Montserrat Palma.


Per aprovar el mòdul cal que la suma de les activitats d'avaluació sigui com a mínim de 5 punts. L'arrodoniment de les notes, sigui a l'alça o a la baixa, així com l'obtenció d'una MH (matrícula d'honor), es realitzarà en funció de la quantitat i qualitat de la participació, aportacions i treball realitzat durant el curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera NO PRESENTAT aquell alumne que no entrega en el termini establert 1 o més de les 4 activitats obligatòries d’avaluació (activitat 1, 2, 3 i 4), de manera que s’han de fer i entregar TOTES les 4 activitats obligatòries programades.