Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup JG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI BONATERRA CARRERAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Seguiment de la part pràctica. Exolicació de les dues activitats i la metodologia que anirà desenvolupant-se a través d'una part individual (portafolis del desenvolupament) i el projecte.

2. 1- Funcions del pedagog. 2- Àmbits del pedagog. 3- Competències dels diferents àmbits genèrics: docència, social, empresarial. 4- Coneixements i competències específiques de cadascun dels àmbits. 5- Necessitats educatives a cobrir en cada àmbit. 6- Elaboració d'Habilitats d'aprenentatge i d'afrontament / resolució de problemes 7 - Planificació i Elaboració de Plans d'actuació en cadascun dels àmbits. 8- Avaluació d'aquests plans d'actuació. 9 - Avaluació individual d'iniciatives personals i d'equip i de la capacitat crítica. 10- Anàlisi, documentació, actualització, desenvolupament personal, social i cultural.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 22,00 22,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 22,50 30,50 53,00
Total 22,50 52,50 75

Bibliografia

 • Villa, Aurelio Poblete Ruiz, Manuel García Olalla, Ana (2007 ). Aprendizaje basado en competencias : una propuesta para la evaluación de las competencias genéricas . Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • García Aguilera, Francisco José (cop. 2011 ). Competencias profesionales del pedagogo : ámbitos laborales y nuevos yacimientos de empleo . Archidona, Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Sánchez Rodríguez, Óscar (cop. 2012 ). Desarrollo profesional e inserción laboral en personas conenfermedad mental : procesos para la recuperación y promoción de la autonomía personal . Madrid: Grupo 5. Catàleg
 • Kushner, Saville (DL 2002 ). Personalizar la evaluación . A Coruña: Fundación Paideia Galiza. Catàleg
 • Kushner, Saville (2000 ). Personalizing evaluation . London [etc.]: SAGE. Catàleg
 • Esteve Ruescas, Olga (2010 ). Creando mi profesión : una propuesta para el desarrollo profesional de profesorado . Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Imbernón, Francesc (2007 ). La Formación permanente del profesorado : 10 ideas clave : nuevas ideas para formar en la innovación y el cambio . Barcelona: Graó. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Metodologies variades grupal prioritzant les participatives (interrogativa i descobriment) i també Afirmatives (magistral i demostrativa) inicialment. També es realitzaran algunes Pràctiques de dinàmiques de grup que ajudaran a proporcionar el descobriment i que s'apliquin els coneixements i aprenentatges.
pendent 60
Treball individual amb recull de dinàmiques dels projectes + Exposició oral i realització a l'aula. Els criteris d'avaluació dependran de les que s'hagin definit en cadascun dels grups en els projectes 40

Qualificació

a)Davant el caràcter pràctic i aplicat de les sessions és imprescindible assistir, com a mínim, al 80% de les sessions presencials.

b)Per a realitzar la mitjana final serà necessari haver entregat, dins del termini establert les activitats d'avaluació 1 i 2.

c)El sistema de qualificació es farà a partir d'una mitjana ponderada de la següent manera:

Activitat 1 (Treball individual): 40% de la nota final.

Activitat 2 (Treball en grup): 60% de la nota final. Incloses les presentacions finals.

En una avaluació contínua (individual i grupal) es realitzarà un treball grupal en un aprenentatge basat en projecte on l'alumnat haurà de fer el procés de creació d'un projecte on els rols del pedagog seran la reflexió principal que l'alumnat haurà de construir. Aquests criteris principals es formularan a partir d'aquests objectius d'aprenentatge que s'hauran treballat en construcció cooperativa que l'alumnat presentarà els seus resultats a la resta del grup. Aquests seran els criteris que pels quals l'alumnat serà avaluat:

- Comprendre, ajustar i actualitzar el pla de formació dels professionals a les necessitats de cada professional i a la pràctica diària
- Valorar l’eficàcia en els processos diaris en quant al procés avaluador d’aquestes necessitats.
- Aplicar els recursos i tècniques necessàries per realitzar aquests processos i l’eficiència de tots ells.
En relació a les competències de cada projecte:
- Elaborar qüestionaris i interpretar detecció de necessitats de cadascun de l’alumnat.
- Comunicar i potenciar les relacions establertes i assessorar i orientar a l’alumnat sobre les seves necessitats sobre la seva millora vital i professional en funció a les seves expectatives
- Assessorar i orientar als centres i/o altres professionals.
- Elaborar les relacions i els contactes directes com a font de coneixement de les necessitats formatives.
- Comunicar i elaborar el projecte i orientar i assessorar sobre el seu desenvolupament cooperatiu.
- Elaborar qüestionaris, protocols, interpretació de dades i presentació i comunicació de resultats.