Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
70
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup JG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN CANIMAS I BRUGUE
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG4 Crear un ambient estimulant i ric en valors humans i en relacions interpersonals significatives, i saber gestionar positivament la conflictivitat.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CG9 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita (en almenys dos dels idiomes oficials de la Unió Europea), utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CG11 Relacionar les competències adquirides amb els àmbits laborals i els perfils professionals consolidats, i els emergents.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals.
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE8 Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació en les organitzacions.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Ètica, tecnociència i política (i dret).

2. Alguns dels principals conceptes de la filosofia moral.

3. Les principals families ètiques i l'ètica de la complexitat.

4. Intimitat i llibertat.

5. Accions coercitives èticament justificades.

6. Ètica de les organitzacions.

7. Ètica de la recerca.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 13,5 0 13,5
Lectura / comentari de textos 0 47,5 47,5
Prova d'avaluació 2 0 2
Seminaris 12 0 12
Total 27,5 47,5 75

Bibliografia

 • En iniciar cada tema, es donarà bibliografía general i específica. (0000). .. ..
 • Canimas (2015). Com resoldre problemàtiques ètiques?. Barcelona: Editorial UOC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Seminaris, Activitats de Grau o Currículum Lector. Participació activa als Seminaris i a les Activitats de Grau. 45
Examen Coneixements assolits i capacitat d'anàlisi de les temàtiques i d'aplicació dels coneixements a les situacions. 55

Qualificació

1) L'assistència a les classes és optativa. Abans de cada classe, el professor penjarà el contingut del tema al Moodle de l’assignatura, que els alumnes hauran de llegir.

2) L'avaluació es realitzarà a partir de: (1) l'examen final (que cal aprovar), (2) un article i (3) l'assistència als Seminaris o Activitats de Grau (que és obligatòria. Les persones que no hi puguin assistir, hauran de realitzar tasques alternatives).

3) Si es detecta un plagi en algun exercici, és a dir, la utilització d'algun contingut sense citar la font (llibre, article, document digital, vídeo, pàgina web, etc.), l'alumne o alumnes suspendràn l’assignatura, sense posibilitat de recuperació aquest curs.