Doble titulació Economia / Filosofia

Doble titulació Economia / Filosofia

Curs 2018-2019

Aquesta doble titulació, única a Catalunya, dóna l’oportunitat d'obtenir una formació àmplia en dues disciplines complementàries i permet assolir competències importants atès el seu caràcter pluridisciplinari i global.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Economia / Filosofia
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques / Arts i Humanitats
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
354
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Economia per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Filosofia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

1.809 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El jovent amb visió crítica i interès en la comprensió del funcionament de l'economia i la societat encaixa en el perfil del grau d'Economia i Filosofia. Recomanem que l'optativitat del batxillerat s'orienti cap a les matemàtiques i els idiomes, en especial l'anglès.

Competències adquirides

Aquest doble grau formarà l’estudiant perquè gestioni i comprengui la informació econòmica, la sintetitzi i analitzi amb sentit crític, sigui conscient del caràcter pluridisciplinari dels problemes econòmics que puguin presentar-se durant l’exercici de la seva professió, sigui capaç d’analitzar situacions econòmiques complexes i d’oferir respostes adequades per al seu tractament, interpreti i analitzi críticament textos i arguments filosòfics de distintes èpoques i tradicions filosòfiques, expressi de manera precisa la formulació de problemes filosòfics complexos i controvertits, tot comprenent les estratègies seguides per resoldre’ls, construeixi textos i arguments filosòfics, fent servir la terminologia tècnica escaient, i utilitzi en contextos no acadèmics els coneixements i les tècniques d’argumentació i d’anàlisi propis de la Filosofia.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: Proves d'accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a les PAU vinculades a les branques de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques i Arts i Humanitats.
 • Cicles formatius de graus superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a les PAU vinculades a les branques de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques i Arts i Humanitats.
 • Més grans de 25 anys. Opcions preferents de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques i Arts i Humanitats.
 • Més grans de 45 anys. Prova d'accés superada i amb resultat d'apte/a a l'entrevista.
 • Altres tipus d'accés especials reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les més freqüents d’aquesta doble titulació, única a Catalunya, són:

 • Analista de l’activitat econòmica.
 • Assessor d’organismes col·legiats.
 • Assessorament d’empreses culturals.
 • Assessorament ètic (comitès de bioètica dels hospitals i departaments de recursos humans).
 • Col·laboració als mitjans de comunicació.
 • Consultoria de responsabilitat social corporativa.
 • Difusió científica i cultural (específicament de l’àmbit de l’economia i la filosofia)
 • Docència a la universitat o en centres d’investigació superior.
 • Documentalista.
 • Economista d’organismes internacionals.
 • Economista de l’Estat.
 • Ensenyament en instituts de secundària
 • Gestió pública i privada.
 • Projectes de sostenibilitat.
 • Recerca en serveis d’estudis públics o privats.
 • Treball en departaments de formació, estudis, personal, planificació, publicacions, etc.
 • Treball en editorials (edició i correcció de textos econòmics i filosòfics).

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Cal superar 60,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a l'economia (3107G00012)

BBàsica 12.00 AAnual

L’evolució de les societats humanes (3102G00002)

BBàsica 12.00 AAnual

Matemàtiques I (3107G00002)

BBàsica 12.00 AAnual

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació (3107G00001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Món actual I. Pau i conflicte en el món actual: economia, política i societat (3102G00016)

BBàsica 6.00 SSemestral

Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat (3102G00017)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 6,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sociologia (3107G00006)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 36,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Antropologia filosòfica (3102G00010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

BBàsica 12.00 AAnual

Estadística (3107G00004)

BBàsica 12.00 AAnual

Ètica (3102G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 42,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia industrial (3107G00016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia internacional (3107G00015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Lògica I (3102G03029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Lògica II (3102G03030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Macroeconomia (3107G00014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Matemàtiques II (3107G00003)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Microeconomia (3107G00013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 72,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi macroeconòmica (3107G03019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Anàlisi microeconòmica (3107G03018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Econometria (3107G03021)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia) (3107G03025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia pública (3107G03020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia antiga I (3102G03018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia antiga II (3102G03019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Instruments d'economia aplicada (II) (3107G03022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metafísica I (3102G03025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Política econòmica I (3107G03023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Temes d'història econòmica contemporània (3107G03006)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 72,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estètica I (3102G03036)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge I (3102G03031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge II (3102G03032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia moral (3102G03033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia política I (3102G03034)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Filosofia política II (3102G03035)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Història de la filosofia contemporània (3102G03023)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Història de la filosofia medieval (3102G03020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna I (3102G03021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna II (3102G03022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Introducció a la comptabilitat (3107G00009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teoria del coneixement (3102G03027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 42,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica (3107G03027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comerç i creixement econòmic (3107G03026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Corrents actuals de la filosofia (3102G03024)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Estètica II (3102G03037)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Filosofia de la ciència (3102G03028)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Metafísica II (3102G03026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Política econòmica II (3107G03024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 24,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grau (3107G03079)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Treball final de grau (3102G03051)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
16 de juliol, 9 h, aula 14-15 de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (FCEE)
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, 9 h, aula 14-15 de la FCEE
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FCEE
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, 12.30 h, aules informàtiques de la FCEE
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FCEE
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
De segona reassignació de juny
14 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 80 02
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula