Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Curs 2018-2019

L'educació lingüística i literària és un pilar bàsic en la formació personal dels ciutadans en qualsevol societat, i és la porta d'accés al coneixement (científic i humanístic) i a la cultura. Aquest estudi forma graduats i graduades amb coneixements acadèmics sòlids en llengua i literatura catalanes i en les disciplines afins, i amb la capacitat i les eines bàsiques per aplicar aquests coneixements a qualsevol àmbit professional.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Llengua i Literatura Catalanes
Branca de coneixement:
Arts i Humanitats
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Lletres
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Amb el grau de Llengua i Literatura Catalanes coneixeràs de manera rigorosa i aprofundida la llengua i la literatura catalanes, així com altres llengües i cultures, i adquiriràs habilitats necessàries en el món actual (elaboració de bases de dades, diccionaris i correctors gramaticals, etc.). Els coneixements i competències adquirides els podràs aplicar gràcies a una àmplia gama de sortides professionals en camps molt diversos i en àmbits socials nous.

Competències adquirides

El Grau garanteix l'adquisició de les competències que han de permetre als graduats exercir la seva professió amb garanties de qualitat i excel·lència: assegura un nivell d'excel·lència en l'expressió oral i escrita en diferents registres i formats comunicacionals; proporciona formació teoricopràctica per conèixer i interpretar les produccions lingüístiques i literàries catalanes de qualsevol època; dota d'habilitats i mètodes sòlids i versàtils per poder exercir la seva tasca amb idoneïtat; capacita per aplicar coneixements i habilitats en contextos diferents i canviants en el si d'una societat democràtica, tolerant i respectuosa amb la pluralitat lingüística i cultural.

Accés

Requisits d'accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Arts i Humanitats.
  • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

La titulació proporciona una formació adequada per a l'exercici, entre altres, de les activitats professionals següents: docència de llengua i literatura catalanes en tots els nivells acadèmics, docència del català com a llengua estrangera, assessorament lingüístic, indústria editorial, mitjans de comunicació, lingüística forense, planificació lingüística, traducció, tecnologies lingüístiques, investigació lingüística i literària, escriptura creativa, intermediació lingüística, avaluació i intervenció de les patologies del llenguatge, gestió lingüística d'organitzacions, assistència a la qualitat lingüística.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Crèdits bàsics comuns de facultat24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comunicació oral i escritaComunicación oral y escritaOral and written communication (3102G00001)

BBàsica 12.00 AAnual

L’evolució de les societats humanesLa evolución de las sociedades humanasThe evolution of human societies (3102G00002)

BBàsica 12.00 AAnual

Crèdits bàsics propis12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments del llenguatgeFundamentos del lenguajeFundamentals of language (3102G00005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Lectures de literatura universalLecturas de literatura universalWorld literature readings (3102G00012)

BBàsica 6.00 AAnual

Fonaments12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Lingüística general ILingüística general IGeneral linguistics I (3102G00019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teoria de la literaturaTeoría de la literaturaTheory of literature (3102G00022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Literatura catalana6.00 crèdits

Llengua catalana6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La llengua catalana: aspectes generalsLa lengua catalana: aspectos generalesCatalan language: an overview (3102G06028)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Crèdits bàsics comuns de facultat12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Història de la ciència i la cultura Historia de la ciencia y la cultura History of science and culture (3102G00015)

BBàsica 12.00 AAnual

Crèdits bàsics complementaris12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi dels mitjans de comunicació Análisis de los medios de comunicación Media analysis (Media and cultural studies) (3102G00003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Teoria de la comunicació Teoría de la comunicación Media Theory (Media and Cultural Studies) (3102G00004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Geografia d'EuropaGeografía de EuropaGeography of Europe (3102G00006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Patrimoni natural i problemàtica ambiental a EuropaPatrimonio natural y problemática ambiental en EuropaNatural heritage and environmental problems in Europe (3102G00007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la imatge cinematogràficaIntroducción a la imagen cinematográficaIntroduction to cinema studies (3102G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: conceptes i actuacionsPatrimonio cultural: conceptos y actuacionesCultural Heritage: concepts and accomplishment (3102G00009)

BBàsica 6.00 SSemestral

Antropologia filosòficaAntropología filosóficaPhilosophical antropology (3102G00010)

BBàsica 6.00 SSemestral

ÈticaÉticaEthics (3102G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Gramàtica normativa i ortografia catalanesGramática normativa y ortografía catalanasCatalan: normative grammar and orthography (3102G00013)

BBàsica 6.00 SSemestral

Gramàtica normativa i ortografia de l'espanyolGramática normativa y ortografía del españolSpanish normative grammar and orthography (3102G00014)

BBàsica 6.00 SSemestral

Món actual I. Pau i conflicte en el món actual: economia, política i societatMundo actual I. Paz y conflicto en el mundo actual: economía, política y sociedadThe world today I. Peace and conflict in the world today: economy, politics and society (3102G00016)

BBàsica 6.00 SSemestral

Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat Mundo actual II. Paz y conflicto en el mundo actual: Patrimonio, memoria e identidad The world today II. Peace and conflict in the world today: heritage, memory and identity (3102G00017)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

LlatíLatínLatin (3102G00020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Literatura romànica medievalLiteratura románica medievalMedieval literature in romance languages (3102G00021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Literatura catalana6.00 crèdits

Llengua catalana6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sintaxi catalanaSintaxis catalanaCatalan syntax (3102G06033)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Cal superar 1 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tercera llengua i literatura: italiàTercera lengua y literatura: italianoThird language and literature: italian (3102G00033)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tercera llengua i literatura: francèsTercera lengua y literatura: francésThird language and literature: french (3102G00034)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Literatura catalana12.00 crèdits

Llengua catalana18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

El català, dels inicis al segle XIXEl catalán, de los inicios al siglo XIXThe catalan language: from the beginning to the 19th century (3102G06029)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Fonètica i fonologia catalanesFonética y fonología catalanasCatalan phonetics and phonology (3102G06031)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Morfologia catalanaMorfología catalanaCatalan morphology (3102G06032)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Segona llengua i literatura12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX)Literatura española moderna (siglos XVIII y XIX)Modern spanish literature (18th and 19th centuries) (3102G07022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Literatura espanyola contemporània (segle XX)Literatura española contemporánea (siglo XX)Contemporary spanish literature (20th century) (3102G07023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX)Literatura hispanoamericana contemporánea (siglo XX)Contemporary latinamerican literature (20th century) (3102G07024)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Literatura espanyola medievalLiteratura española medievalMedieval spanish literature (3102G07025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del RenaixementLiteratura española del RenacimientoRenaissance spanish literature (3102G07026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del BarrocLiteratura española del BarrocoBaroque spanish literature (3102G07027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elementalGramática española I: sintaxis elementalSpanish grammar II: basic syntax (3102G07028)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologiaGramática española II: fonética y fonologíaSpanish grammar II: phonetics and phonology (3102G07029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola III: sintaxi avançadaGramática española III: sintaxis avanzadaSpanish grammar III: advanced syntax (3102G07030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola IV: la paraulaGramática española IV: la palabraSpanish grammar IV: the word (3102G07031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gramàtica històrica i variació lingüísticaGramática histórica y variación lingüísticaHistorical grammar and linguistic variation (3102G07032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la llengua i lexicografiaHistoria de la lengua y lexicografíaHistory of spanish and lexicography (3102G07033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments 26.00 crèdits

Seminaris optatius12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Llengua i mitjans de comunicació ILengua y medios de comunicación ILanguage and mass media I (3102G01018)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua i mitjans de comunicació IILengua y medios de comunicación IILanguage and mass media II (3102G01019)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Comunicació audiovisual IComunicación audiovisual I Media communication I (3102G01020)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Comunicació audiovisual IIComunicación audiovisual II Media communication II (3102G01021)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Cultura contemporània ICultura contemporánea IContemporary culture I (3102G01022)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Cultura contemporània IICultura contemporánea IIContemporary culture II (3102G01023)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Teoria de la comunicació ITeoría de la comunicación IMedia theory I (3102G01026)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Teoria de la comunicació IITeoría de la comunicación IIMedia theory II (3102G01027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Transformacions del món globalTransformaciones del mundo globalGlobal transformations / Optional seminar (3102G01028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatgeDiscurso e imagenDiscourse and image / Optional seminar (3102G01029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres ISeminario de Letras ISeminar of Arts and Humanities I (3102G01031)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres IISeminario de Letras IISeminar of Arts and Humanities II (3102G01032)

OPOptativa 12.00 AAnual

Fonaments de geografia Fundamentos de geografíaFoundations of geography (3102G02034)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica Análisis y tratamiento de la información geográficaGeographic information analysis and treatment (3102G02035)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Sistemes d'informació geogràfica Sistemas de información geográfica Geographic information systems (3102G02036)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Geografia regional Geografía regional Regional geography (3102G02037)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Geografia econòmica i de la poblacióGeografía económica y de la poblaciónEconomic and population geography (3102G02038)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals Dinámicas y gestión de los espacios urbanos y rurales Dynamics and management of urban and rural spaces (3102G02039)

OPOptativa 18.00 SSemestral No

Geografia dels espais de muntanyaGeografía de los espacios de montañaMountain geography (3102G02019)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Paisatge: visions i intervencióPaisaje: Visiones e intervenciónLandscape: visions and intervention (3102G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental Técnicas de ordenación del territorio y gestión ambiental Techniques for regional planning and environmental management (3102G02041)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Pensament geogràficPensamiento geográficoGeographical thought (3102G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques i mètodes professionals en geografia Técnicas y métodos profesionales en geografíaTechniques and professional methods in geography (3102G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Biogeografia i canvi ambientalBiogeografía y cambio ambiental Biogeography and environmental change (3102G02020)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia de l'aiguaGeografía del agua Water geography (3102G02021)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia social i cultural Geografía social y culturalSocial and cultural geography (3102G02022)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geopolítica Geopolítica Geopolitics (3102G02023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Gestió d'espais naturals Gestión de espacios naturales Natural areas management (3102G02024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Institucions i polítiques ambientals Instituciones y políticas ambientales Institutions and environmental politics (3102G02025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Gènere, lloc i cultura Género, lugar y cultura Gender, place and culture (3102G02026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatgePolíticas e instrumentos de ordenación y gestión del paisajeLandscape planning and mangement: tools and policies (3102G02027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Riscos ambientals i societat Riesgos ambientales y sociedad Society and environmental risk (3102G02028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Sistemes d'informació geogràfica avançat Sistemas de información geográfica avanzado Advanced geographic information systems (3102G02029)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Les cares del paisatge Las caras del paisaje The faces of landscape (3102G02030)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Turisme, territori i medi ambientTurismo, territorio y medio ambiente Tourism, territory and environment (3102G02031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Geografia regional del món Geografía regional del mundo World regional geography (3102G02032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques de gestió territorial ambiental Prácticas de gestión territorial ambiental Workshop on landscape environmental management (3102G02033)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història de la filosofia antiga IHistoria de la filosofía antigua IAncient philosophy I (3102G03018)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la filosofia antiga IIHistoria de la filosofía antigua IIAncient philosophy II (3102G03019)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la filosofia medieval Historia de la filosofía medievalMedieval philosophy (3102G03020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la filosofia moderna IHistoria de la filosofía moderna IModern philosophy I (3102G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la filosofia moderna IIHistoria de la filosofía moderna IIModern philosophy II (3102G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la filosofia contemporània Historia de la filosofía contemporánea Contemporary Philosophy (3102G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Corrents actuals de la filosofiaCorrientes actuales de la filosofíaCurrent philosophical issues (3102G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Metafísica IMetafísica IMetaphysics I (3102G03025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metafísica IIMetafísica IIMetaphysics II (3102G03026)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria del coneixement Teoría del conocimiento Theory of knowlege (3102G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia de la ciència Filosofía de la ciencia Philosophy of science (3102G03028)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Lògica ILógica ILogic I (3102G03029)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lògica IILógica IILogic II (3102G03030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia del llenguatge IFilosofía del lenguaje IPhilosophy of language I (3102G03031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia del llenguatge IIFilosofía del lenguaje IIPhilosophy of language II (3102G03032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia moral Filosofía moral Moral philosophy (3102G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia política IFilosofía política IPolitical philosophy I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Filosofia política IIFilosofía política IIPolitical philosophy II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Estètica IEstética IAesthetics I (3102G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica IIEstética IIAesthetics II (3102G03037)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics IComentarios de textos filosóficos ICommentaries of philosophical texts I (3102G03038)

OPOptativa 6.00 AAnual

Comentaris de textos filosòfics IIComentario de textos filosóficos IICommentaries of philosophical texts II (3102G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics IIIComentario de textos filosóficos IIICommentaries fo philosophical texts III (3102G03040)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades ICuestiones disputadas IDisputed issues I (3102G03041)

OPOptativa 6.00 AAnual

Qüestions disputades IICuestiones disputadas IIDisputed issues II (3102G03042)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades IIICuestiones disputadas IIIDisputed issues III (3102G03043)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Curs monogràfic ICurso monográfico IMonographic course I (3102G03044)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Curs monogràfic IICurso monográfico IIMonographic course II (3102G03045)

OPOptativa 6.00 AAnual

Curs monogràfic IIICurso monográfico IIIMonographic course III (3102G03046)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia ITemas de historia de la filosofía IHistoric philosophical issues I (3102G03047)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia IITemas de historia de la filosofía IIHistoric philosophical issues II (3102G03048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia IIITemas de historia de la filosofía IIIHistoric philosophical issues III (3102G03049)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Prehistòria Prehistoria Prehistory (3102G04018)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història medievalHistoria medievalMedieval history (3102G04019)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història de CatalunyaHistoria de Cataluña History of Catalonia (3102G04020)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologiaArqueología-patrimonio, paleografía, antropologíaArchaeology-heritage, palaeography, anthropology (3102G04021)

OPOptativa 18.00 AAnual No

HistoriografiaHistoriografíaHistoriography (3102G04023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Art antic I. Proper orient Arte antiguo I. Próximo orienteAncient art I. Near east (3102G05018)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art antic II. Grècia i RomaArte i antiguo II. Grecia y RomaAncient art II. Greece and Rome (3102G05019)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de l'art de l'Alta Edat MitjanaHistoria del Arte de la Alta Edad MediaHistory of Art of the High Middle Ages (3102G05020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de l'Art de la Baixa Edat MitjanaHistoria del Arte de la Baja Edad MediaHistory of Art of the Late Middle Ages (3102G05021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art del RenaixementArte del RenacimientoRenaissance Art (3102G05022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art BarrocArte BarrocoBaroque Art (3102G05023)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art contemporani IArte contemporáneo IModern & contemporary art I (3102G05024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art contemporani IIArte contemporáneo IIModern & contemporary art II (3102G05025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de l'artTeoría del arteTheory of Art (3102G05026)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les idees estètiquesHistoria de las ideas estéticasHistory of Aesthetic Ideas (3102G05027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'artEstética de la producción y de la recepción de la obra de arteAesthetics of the production and recepcion of work of art (3102G05028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la música Historia de la música Music history (3102G05029)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història i teoria del cinemaHistoria y teoría del cineFilm history and theory (3102G05030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanismeLa construcción de la ciudad: arquitectura y urbanismoThe making of the city: architecture and urbanism (3102G05031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Museologia MuseologíaMuseology (3102G05032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Músiques del món contemporaniMúsicas del mundo contemporáneo World musics of today (3102G05033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cultura visual: del gravat al net-artCultura visual: del grabado al net-artVisual culture: from prints to net-art (3102G05034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tradició i modernitat en l'art contemporaniTradición y modernidad en el arte contemporáneoTradition and modernity in contemporary art (3102G05035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art i conflictes en el món antic Arte y conflictos en el mundo antiguo Art and conflict in ancient art (3102G05036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art medieval hispànicArte medieval hispanoSpanish medieval art (3102G05037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del BarrocArte y arquitectura en España: las épocas del Renacimiento y del BarrocoArt and architecture in Spain: Renaissance and Barroque periods (3102G05038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Historiografia i metodologiaHistoriografía y metodologíaHistoriography and methodology (3102G05039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques artístiquesTécnicas artísticasArtistic tecnics (3102G05040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió del patrimoni culturalGestión del patrimonio culturalGestion of cultural heritage (3102G05041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Usos del patrimoni històric-artísticUsos del patrimonio histórico-artísticoUses of the art historical heritage (3102G05042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art i gènereArte y géneroArt & Genre (3102G05043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i artistes a l'Europa ModernaArte y artistas en la Europa ModernaArt and artists in Modern Europe (3102G05044)

OPOptativa 6.00 AAnual

Art i cinemaArte y cineArt and cinema (3102G05045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art d'època Moderna a CatalunyaArte de época Moderna en CataluñaArt of modern age in Catalonia (3102G05046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art clàssic: escultura grecoromanaArte clásico: Escultura Greco-Romana Classic art: Graeco-Roman Sculpture (3102G05047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Del col·leccionisme als museusDel coleccionismo a los museos Art collectionism & museums (3102G05048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conservació i restauració del patrimoni històric-artísticConservación y restauración del patrimonio histórico-artísticoConservation and restoration of artistic heritage (3102G05049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Crítica d'artCrítica de arteArt criticism (3102G05050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Darreres tendències de l'art contemporaniÚltimas tendencias del arte contemporáneoContemporary art from 1960 (3102G05051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Música i arts escèniques Música y artes escénicas Music and scenic arts (3102G05052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni cultural i desenvolupament sosteniblePatrimonio cultural y desarrollo sostenibleCultural heritage and sustainable development (3102G05053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografiaEstética de la fotografíaAesthetics of photography (3102G05054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Difusió del patrimoniDifusión del patrimonioDivulgation of cultural heritage (3102G05055)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La imatge a l'Edat MitjanaLa imagen en la Edad MediaThe image in the Middle Ages (3102G05056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Catedrals, monestirs i palausCatedrales, monasterios y palaciosCathedrals, Monesteries and Palaces (3102G05057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Literatura catalana: temes i gèneresLiteratura catalana: temas y génerosCatalan literature: topics and genres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació Lengua catalana: descripción y variaciónCatalan language: description and variation (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyolaLiteratura españolaSpanish literature (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyolaLengua españolaSpanish Language (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura italiana Literatura italiana Italian literature (3102G00031)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana Lengua italiana Italian language (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengüesAdquisición del catalán y del español como segundas lenguasCatalan and Spanish acquisition as L2 (3102G06048)

OPOptativa 12.00 AAnual

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengüesAdquisición del catalán y del español como segundas lenguasCatalan and spanish acquisition as second languages (3102G07048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història antigaHistoria antiguaAncient history (3102G04027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història modernaHistoria modernaModern history (3102G04028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història contemporàniaHistoria contemporáneaContemporary history (3102G04029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història d'EspanyaHistoria de EspañaHistory of Spain (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història de la industrialitzacióHistoria de la industrializaciónHistory of industrialization (3102G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història agràriaHistoria agrariaAgrarian history (3102G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Demografia històrica Demografía históricaHistorical demography (3102G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica del segle XXHistoria económica del siglo XXEconomic history of the 20th century (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'AmèricaEtnohistoria de AméricaEthnological history of America (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Organitzacions patrimonialsOrganizaciones patrimonialesHeritage organisations (3102G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitatPatrimonio cultural: desarrollo y sostenibilidadCultural heritage: developmen and sustainability (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les donesHistoria de las mujeresHistory of women (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliquesAntropología de las representaciones simbólicasAnthropology of symbolic representations (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria recent de la Península IbèricaPrehistoria reciente de la Península IbéricaRecent prehistory of Iberian Peninsula (3102G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art prehistòricArte prehistóricoPrehistoric art (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històricaPatrimonio histórico, métodos para el análisis históricoHistorical heritage, methods for historical analysis (3102G04042)

OPOptativa 18.00 AAnual No

ArqueologiaArqueologíaArchaeology (3102G04043)

OPOptativa 18.00 AAnual No

Història social i econòmicaHistoria social y económicaSocial and economic history (3102G04044)

OPOptativa 18.00 AAnual No

Història política i culturalHistoria política y culturalPolitical and cultural history (3102G04045)

OPOptativa 18.00 AAnual No

Seminari en humanitatsSeminario en humanidadesHumanities seminar (3102G00036)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Pràctiques externesPrácticas externasWork placements (3102G06052)

OPOptativa 12.00 AAnual

Estudi monogràficEstudio monográficoMonographic subject (3102G05060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Promoció i recepcióPromoción y recepciónCommitents and receptors (3102G05061)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultures artístiques del mónCulturas artísticas del mundoWorld artistic cultures (3102G05062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua catalana: aspectes històricsLengua catalana: aspectos históricosCatalan language: historical aspects (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: anàlisi gramaticalLengua catalana: análisis gramaticalCatalan language: grammatical analysis (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: la prosa narrativaLiteratura catalana: la prosa narrativaCatalan literature: the narrative prose (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la narrativa breuLiteratura catalana: la narrativa breveCatalan literature: the brief narrative (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la líricaLiteratura catalana: la líricaCatalan literature: the poetry (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: sàtira i paròdiaLiteratura catalana: sátira y parodiaCatalan literature: satire and parody (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiheroisLiteratura catalana: héroes y antihéroesCatalan literature: heroes and anitheroes (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i donaLiteratura catalana: literatura y mujerCatalan literature: literature and woman (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerraLiteratura catalana: literatura y guerraCatalan literature: literature and war (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poderLiteratura catalana: literatura y poderCatalan literature: literature and power (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàsticaLiteratura catalana: literatura fantásticaCatalan literature: fantastic literature (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianesLiteratura y cultura italianasLiterature and culture Italian (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativaEscritura creativaCreative writing (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola ILengua española ISpanish language I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IILengua española IISpanish language II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua espanyola IIILengua española IIISpanish language III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IVLengua española IVSpanish language IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VLengua española VSpanish language V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VILengua española VISpanish language VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola ILiteratura española ISpanish literature I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IILiteratura española IISpanish literature II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura espanyola IIILiteratura española IIISpanish literature III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IVLiteratura española IVSpanish literature IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VLiteratura española VSpanish literature V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VILiteratura española VISpanish literature VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Antropologia contemporàniaAntropología contemporáneaContemporary anthropology (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica contemporàniaHistoria económica contemporáneaEconomic contemporary history (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Humans fòssilsHumanos fósilesHuman fossil (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història d'Amèrica Llatina contemporàniaHistoria de América Latina contemporáneaContemporary Latin American History (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història, patrimoni i societatHistoria, patrimonio y sociedadHistory, heritage and society (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Eines del filòlegHerramientas del filólogoPhilologist tools (3102G00037)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Literatura contemporàniaLiteratura contemporáneaContemporary literature (3102G00038)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

La cultura femenina a EuropaLa cultura femenina en EuropaThe female culture in Europe (3102G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lecturaHistoria del libro y de la lecturaHistory of books and reading (3102G04052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval La diplomática, una herramienta para la búsqueda medievalThe diplomatic tool for finding medieval (3102G04053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmicaAntropología económicaEconomic Anthropology (3102G04054)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Debats d'història econòmicaDebates de historia económicaDiscussions of economic history (3102G04055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d’Espanya Historia económica de EspañaEconomic History of Spain (3102G04056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria de Catalunya Prehistoria de CataluñaPrehistory of Catalonia (3102G04057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tecnologia prehistòricaTecnología prehistóricaPrehistoric Technology (3102G04058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia prehistòrica Economía prehistóricaPrehistoric Economy (3102G04059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història La Europa de entreguerras: patrimonio, memoria e historiaThe inter-war Europe: heritage, memory and history (3102G04060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conquesta i colonització d'AmèricaConquista y colonización de AméricaConquest and colonization of America (3102G04061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La construcció de les llengües d'EuropaLa construcción de las lenguas de EuropaThe construction of European languages (3102G00039)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Mètodes i problemes de la filologia romànicaMétodos y problemas de la filología románicaMethods and Problems of Romance Philology (3102G00040)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Literatura i periodismeLiteratura y periodismoLiterature and Journalism (3102G00041)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Literatura, cinema i altres artsLiteratura, cine y otras artesLiterature, cinema and other arts (3102G00042)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria i història de les arts escèniquesTeoría e historia de las artes escénicasTheory and history of performing arts (3102G00043)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Escriptures, tecnologies i difusió del coneixement: de la tauleta de fang a internetEscrituras, tecnologías y difusión del conocimiento. De la tablilla de barro a InternetWritings, technologies and diffusion of the knowledge. From the clay tablet to Internet (3102G00044)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

L'art d'escriure: construcció del discurs i narracióEl arte de escribir: construcción del discurso y narraciónThe art of Writing: discourse and narrative construction (3102G00045)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Crítica textual i treball editorialCrítica textual y trabajo editorialTextual Criticism and Publishing (3102G00046)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Història del teatre català Historia del teatro catalán History of Catalan Theater (3102G06067)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Meteorologia i climatologia Meteorología y climatología Meteorology and Climatology (3102G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques externes Prácticas externas External Internship (3102G06068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Literatura catalana12.00 crèdits

Llengua catalana6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Història del català contemporaniHistoria del catalán contemporáneoHistory of contemporary catalan (3102G06030)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Seminaris optatius24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Llengua i mitjans de comunicació ILengua y medios de comunicación ILanguage and mass media I (3102G01018)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua i mitjans de comunicació IILengua y medios de comunicación IILanguage and mass media II (3102G01019)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Comunicació audiovisual IComunicación audiovisual I Media communication I (3102G01020)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Comunicació audiovisual IIComunicación audiovisual II Media communication II (3102G01021)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Cultura contemporània ICultura contemporánea IContemporary culture I (3102G01022)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Cultura contemporània IICultura contemporánea IIContemporary culture II (3102G01023)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Teoria de la comunicació ITeoría de la comunicación IMedia theory I (3102G01026)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Teoria de la comunicació IITeoría de la comunicación IIMedia theory II (3102G01027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Transformacions del món globalTransformaciones del mundo globalGlobal transformations / Optional seminar (3102G01028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatgeDiscurso e imagenDiscourse and image / Optional seminar (3102G01029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres ISeminario de Letras ISeminar of Arts and Humanities I (3102G01031)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres IISeminario de Letras IISeminar of Arts and Humanities II (3102G01032)

OPOptativa 12.00 AAnual

Fonaments de geografia Fundamentos de geografíaFoundations of geography (3102G02034)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica Análisis y tratamiento de la información geográficaGeographic information analysis and treatment (3102G02035)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Sistemes d'informació geogràfica Sistemas de información geográfica Geographic information systems (3102G02036)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Geografia regional Geografía regional Regional geography (3102G02037)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Geografia econòmica i de la poblacióGeografía económica y de la poblaciónEconomic and population geography (3102G02038)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals Dinámicas y gestión de los espacios urbanos y rurales Dynamics and management of urban and rural spaces (3102G02039)

OPOptativa 18.00 SSemestral No

Geografia dels espais de muntanyaGeografía de los espacios de montañaMountain geography (3102G02019)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Paisatge: visions i intervencióPaisaje: Visiones e intervenciónLandscape: visions and intervention (3102G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental Técnicas de ordenación del territorio y gestión ambiental Techniques for regional planning and environmental management (3102G02041)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Pensament geogràficPensamiento geográficoGeographical thought (3102G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques i mètodes professionals en geografia Técnicas y métodos profesionales en geografíaTechniques and professional methods in geography (3102G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Biogeografia i canvi ambientalBiogeografía y cambio ambiental Biogeography and environmental change (3102G02020)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia de l'aiguaGeografía del agua Water geography (3102G02021)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia social i cultural Geografía social y culturalSocial and cultural geography (3102G02022)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geopolítica Geopolítica Geopolitics (3102G02023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Gestió d'espais naturals Gestión de espacios naturales Natural areas management (3102G02024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Institucions i polítiques ambientals Instituciones y políticas ambientales Institutions and environmental politics (3102G02025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Gènere, lloc i cultura Género, lugar y cultura Gender, place and culture (3102G02026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatgePolíticas e instrumentos de ordenación y gestión del paisajeLandscape planning and mangement: tools and policies (3102G02027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Riscos ambientals i societat Riesgos ambientales y sociedad Society and environmental risk (3102G02028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Sistemes d'informació geogràfica avançat Sistemas de información geográfica avanzado Advanced geographic information systems (3102G02029)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Les cares del paisatge Las caras del paisaje The faces of landscape (3102G02030)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Turisme, territori i medi ambientTurismo, territorio y medio ambiente Tourism, territory and environment (3102G02031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Geografia regional del món Geografía regional del mundo World regional geography (3102G02032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques de gestió territorial ambiental Prácticas de gestión territorial ambiental Workshop on landscape environmental management (3102G02033)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història de la filosofia antiga IHistoria de la filosofía antigua IAncient philosophy I (3102G03018)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la filosofia antiga IIHistoria de la filosofía antigua IIAncient philosophy II (3102G03019)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la filosofia medieval Historia de la filosofía medievalMedieval philosophy (3102G03020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la filosofia moderna IHistoria de la filosofía moderna IModern philosophy I (3102G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la filosofia moderna IIHistoria de la filosofía moderna IIModern philosophy II (3102G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la filosofia contemporània Historia de la filosofía contemporánea Contemporary Philosophy (3102G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Corrents actuals de la filosofiaCorrientes actuales de la filosofíaCurrent philosophical issues (3102G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Metafísica IMetafísica IMetaphysics I (3102G03025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metafísica IIMetafísica IIMetaphysics II (3102G03026)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria del coneixement Teoría del conocimiento Theory of knowlege (3102G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia de la ciència Filosofía de la ciencia Philosophy of science (3102G03028)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Lògica ILógica ILogic I (3102G03029)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lògica IILógica IILogic II (3102G03030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia del llenguatge IFilosofía del lenguaje IPhilosophy of language I (3102G03031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia del llenguatge IIFilosofía del lenguaje IIPhilosophy of language II (3102G03032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia moral Filosofía moral Moral philosophy (3102G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia política IFilosofía política IPolitical philosophy I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Filosofia política IIFilosofía política IIPolitical philosophy II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Estètica IEstética IAesthetics I (3102G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica IIEstética IIAesthetics II (3102G03037)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics IComentarios de textos filosóficos ICommentaries of philosophical texts I (3102G03038)

OPOptativa 6.00 AAnual

Comentaris de textos filosòfics IIComentario de textos filosóficos IICommentaries of philosophical texts II (3102G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics IIIComentario de textos filosóficos IIICommentaries fo philosophical texts III (3102G03040)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades ICuestiones disputadas IDisputed issues I (3102G03041)

OPOptativa 6.00 AAnual

Qüestions disputades IICuestiones disputadas IIDisputed issues II (3102G03042)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades IIICuestiones disputadas IIIDisputed issues III (3102G03043)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Curs monogràfic ICurso monográfico IMonographic course I (3102G03044)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Curs monogràfic IICurso monográfico IIMonographic course II (3102G03045)

OPOptativa 6.00 AAnual

Curs monogràfic IIICurso monográfico IIIMonographic course III (3102G03046)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia ITemas de historia de la filosofía IHistoric philosophical issues I (3102G03047)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia IITemas de historia de la filosofía IIHistoric philosophical issues II (3102G03048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia IIITemas de historia de la filosofía IIIHistoric philosophical issues III (3102G03049)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Prehistòria Prehistoria Prehistory (3102G04018)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història medievalHistoria medievalMedieval history (3102G04019)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història de CatalunyaHistoria de Cataluña History of Catalonia (3102G04020)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologiaArqueología-patrimonio, paleografía, antropologíaArchaeology-heritage, palaeography, anthropology (3102G04021)

OPOptativa 18.00 AAnual No

HistoriografiaHistoriografíaHistoriography (3102G04023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Art antic I. Proper orient Arte antiguo I. Próximo orienteAncient art I. Near east (3102G05018)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art antic II. Grècia i RomaArte i antiguo II. Grecia y RomaAncient art II. Greece and Rome (3102G05019)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de l'art de l'Alta Edat MitjanaHistoria del Arte de la Alta Edad MediaHistory of Art of the High Middle Ages (3102G05020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de l'Art de la Baixa Edat MitjanaHistoria del Arte de la Baja Edad MediaHistory of Art of the Late Middle Ages (3102G05021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art del RenaixementArte del RenacimientoRenaissance Art (3102G05022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art BarrocArte BarrocoBaroque Art (3102G05023)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art contemporani IArte contemporáneo IModern & contemporary art I (3102G05024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art contemporani IIArte contemporáneo IIModern & contemporary art II (3102G05025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de l'artTeoría del arteTheory of Art (3102G05026)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les idees estètiquesHistoria de las ideas estéticasHistory of Aesthetic Ideas (3102G05027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'artEstética de la producción y de la recepción de la obra de arteAesthetics of the production and recepcion of work of art (3102G05028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la música Historia de la música Music history (3102G05029)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història i teoria del cinemaHistoria y teoría del cineFilm history and theory (3102G05030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanismeLa construcción de la ciudad: arquitectura y urbanismoThe making of the city: architecture and urbanism (3102G05031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Museologia MuseologíaMuseology (3102G05032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Músiques del món contemporaniMúsicas del mundo contemporáneo World musics of today (3102G05033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cultura visual: del gravat al net-artCultura visual: del grabado al net-artVisual culture: from prints to net-art (3102G05034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tradició i modernitat en l'art contemporaniTradición y modernidad en el arte contemporáneoTradition and modernity in contemporary art (3102G05035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art i conflictes en el món antic Arte y conflictos en el mundo antiguo Art and conflict in ancient art (3102G05036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art medieval hispànicArte medieval hispanoSpanish medieval art (3102G05037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del BarrocArte y arquitectura en España: las épocas del Renacimiento y del BarrocoArt and architecture in Spain: Renaissance and Barroque periods (3102G05038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Historiografia i metodologiaHistoriografía y metodologíaHistoriography and methodology (3102G05039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques artístiquesTécnicas artísticasArtistic tecnics (3102G05040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió del patrimoni culturalGestión del patrimonio culturalGestion of cultural heritage (3102G05041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Usos del patrimoni històric-artísticUsos del patrimonio histórico-artísticoUses of the art historical heritage (3102G05042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art i gènereArte y géneroArt & Genre (3102G05043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i artistes a l'Europa ModernaArte y artistas en la Europa ModernaArt and artists in Modern Europe (3102G05044)

OPOptativa 6.00 AAnual

Art i cinemaArte y cineArt and cinema (3102G05045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art d'època Moderna a CatalunyaArte de época Moderna en CataluñaArt of modern age in Catalonia (3102G05046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art clàssic: escultura grecoromanaArte clásico: Escultura Greco-Romana Classic art: Graeco-Roman Sculpture (3102G05047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Del col·leccionisme als museusDel coleccionismo a los museos Art collectionism & museums (3102G05048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conservació i restauració del patrimoni històric-artísticConservación y restauración del patrimonio histórico-artísticoConservation and restoration of artistic heritage (3102G05049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Crítica d'artCrítica de arteArt criticism (3102G05050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Darreres tendències de l'art contemporaniÚltimas tendencias del arte contemporáneoContemporary art from 1960 (3102G05051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Música i arts escèniques Música y artes escénicas Music and scenic arts (3102G05052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni cultural i desenvolupament sosteniblePatrimonio cultural y desarrollo sostenibleCultural heritage and sustainable development (3102G05053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografiaEstética de la fotografíaAesthetics of photography (3102G05054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Difusió del patrimoniDifusión del patrimonioDivulgation of cultural heritage (3102G05055)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La imatge a l'Edat MitjanaLa imagen en la Edad MediaThe image in the Middle Ages (3102G05056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Catedrals, monestirs i palausCatedrales, monasterios y palaciosCathedrals, Monesteries and Palaces (3102G05057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengüesAdquisición del catalán y del español como segundas lenguasCatalan and spanish acquisition as second languages (3102G07048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història antigaHistoria antiguaAncient history (3102G04027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història modernaHistoria modernaModern history (3102G04028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història contemporàniaHistoria contemporáneaContemporary history (3102G04029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història d'EspanyaHistoria de EspañaHistory of Spain (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història de la industrialitzacióHistoria de la industrializaciónHistory of industrialization (3102G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història agràriaHistoria agrariaAgrarian history (3102G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Demografia històrica Demografía históricaHistorical demography (3102G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica del segle XXHistoria económica del siglo XXEconomic history of the 20th century (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'AmèricaEtnohistoria de AméricaEthnological history of America (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Organitzacions patrimonialsOrganizaciones patrimonialesHeritage organisations (3102G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitatPatrimonio cultural: desarrollo y sostenibilidadCultural heritage: developmen and sustainability (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les donesHistoria de las mujeresHistory of women (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliquesAntropología de las representaciones simbólicasAnthropology of symbolic representations (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria recent de la Península IbèricaPrehistoria reciente de la Península IbéricaRecent prehistory of Iberian Peninsula (3102G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art prehistòricArte prehistóricoPrehistoric art (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històricaPatrimonio histórico, métodos para el análisis históricoHistorical heritage, methods for historical analysis (3102G04042)

OPOptativa 18.00 AAnual No

ArqueologiaArqueologíaArchaeology (3102G04043)

OPOptativa 18.00 AAnual No

Història social i econòmicaHistoria social y económicaSocial and economic history (3102G04044)

OPOptativa 18.00 AAnual No

Història política i culturalHistoria política y culturalPolitical and cultural history (3102G04045)

OPOptativa 18.00 AAnual No

Seminari en humanitatsSeminario en humanidadesHumanities seminar (3102G00036)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Pràctiques externesPrácticas externasWork placements (3102G06052)

OPOptativa 12.00 AAnual

Estudi monogràficEstudio monográficoMonographic subject (3102G05060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Promoció i recepcióPromoción y recepciónCommitents and receptors (3102G05061)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultures artístiques del mónCulturas artísticas del mundoWorld artistic cultures (3102G05062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua catalana: aspectes històricsLengua catalana: aspectos históricosCatalan language: historical aspects (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: anàlisi gramaticalLengua catalana: análisis gramaticalCatalan language: grammatical analysis (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: la prosa narrativaLiteratura catalana: la prosa narrativaCatalan literature: the narrative prose (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la narrativa breuLiteratura catalana: la narrativa breveCatalan literature: the brief narrative (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la líricaLiteratura catalana: la líricaCatalan literature: the poetry (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: sàtira i paròdiaLiteratura catalana: sátira y parodiaCatalan literature: satire and parody (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiheroisLiteratura catalana: héroes y antihéroesCatalan literature: heroes and anitheroes (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i donaLiteratura catalana: literatura y mujerCatalan literature: literature and woman (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerraLiteratura catalana: literatura y guerraCatalan literature: literature and war (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poderLiteratura catalana: literatura y poderCatalan literature: literature and power (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàsticaLiteratura catalana: literatura fantásticaCatalan literature: fantastic literature (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianesLiteratura y cultura italianasLiterature and culture Italian (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativaEscritura creativaCreative writing (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola ILengua española ISpanish language I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IILengua española IISpanish language II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua espanyola IIILengua española IIISpanish language III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IVLengua española IVSpanish language IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VLengua española VSpanish language V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VILengua española VISpanish language VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola ILiteratura española ISpanish literature I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IILiteratura española IISpanish literature II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura espanyola IIILiteratura española IIISpanish literature III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IVLiteratura española IVSpanish literature IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VLiteratura española VSpanish literature V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VILiteratura española VISpanish literature VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Antropologia contemporàniaAntropología contemporáneaContemporary anthropology (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica contemporàniaHistoria económica contemporáneaEconomic contemporary history (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Humans fòssilsHumanos fósilesHuman fossil (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història d'Amèrica Llatina contemporàniaHistoria de América Latina contemporáneaContemporary Latin American History (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història, patrimoni i societatHistoria, patrimonio y sociedadHistory, heritage and society (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Eines del filòlegHerramientas del filólogoPhilologist tools (3102G00037)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Literatura contemporàniaLiteratura contemporáneaContemporary literature (3102G00038)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

La cultura femenina a EuropaLa cultura femenina en EuropaThe female culture in Europe (3102G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lecturaHistoria del libro y de la lecturaHistory of books and reading (3102G04052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval La diplomática, una herramienta para la búsqueda medievalThe diplomatic tool for finding medieval (3102G04053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmicaAntropología económicaEconomic Anthropology (3102G04054)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Debats d'història econòmicaDebates de historia económicaDiscussions of economic history (3102G04055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d’Espanya Historia económica de EspañaEconomic History of Spain (3102G04056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria de Catalunya Prehistoria de CataluñaPrehistory of Catalonia (3102G04057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tecnologia prehistòricaTecnología prehistóricaPrehistoric Technology (3102G04058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia prehistòrica Economía prehistóricaPrehistoric Economy (3102G04059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història La Europa de entreguerras: patrimonio, memoria e historiaThe inter-war Europe: heritage, memory and history (3102G04060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conquesta i colonització d'AmèricaConquista y colonización de AméricaConquest and colonization of America (3102G04061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La construcció de les llengües d'EuropaLa construcción de las lenguas de EuropaThe construction of European languages (3102G00039)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Mètodes i problemes de la filologia romànicaMétodos y problemas de la filología románicaMethods and Problems of Romance Philology (3102G00040)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Literatura i periodismeLiteratura y periodismoLiterature and Journalism (3102G00041)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Literatura, cinema i altres artsLiteratura, cine y otras artesLiterature, cinema and other arts (3102G00042)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria i història de les arts escèniquesTeoría e historia de las artes escénicasTheory and history of performing arts (3102G00043)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Escriptures, tecnologies i difusió del coneixement: de la tauleta de fang a internetEscrituras, tecnologías y difusión del conocimiento. De la tablilla de barro a InternetWritings, technologies and diffusion of the knowledge. From the clay tablet to Internet (3102G00044)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

L'art d'escriure: construcció del discurs i narracióEl arte de escribir: construcción del discurso y narraciónThe art of Writing: discourse and narrative construction (3102G00045)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Crítica textual i treball editorialCrítica textual y trabajo editorialTextual Criticism and Publishing (3102G00046)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Història del teatre català Historia del teatro catalán History of Catalan Theater (3102G06067)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Meteorologia i climatologia Meteorología y climatología Meteorology and Climatology (3102G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques externes Prácticas externas External Internship (3102G06068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Treball de final de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de final de grauTrabajo de final de gradoEnd of degree project (3102G06051)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Optativitat + reconeixement acadèmic48.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Lingüística general IILingüística general IIGeneral linguistics II (3102G00023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Crítica literàriaCrítica literariaLiterary criticism (3102G00024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Introducció a les llengües romàniquesIntroducción a las lenguas románicasIntroduction to the romance languages (3102G00025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura llatinaLiteratura latinaLatin literature (3102G00026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Variació i canvi lingüísticVariación y cambio lingüísticoLanguage variation and change (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura comparada i estudis culturalsLiteratura comparada y estudios culturalesComparative Literature and Cultural Studies (3102G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llengua i mitjans de comunicació ILengua y medios de comunicación ILanguage and mass media I (3102G01018)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua i mitjans de comunicació IILengua y medios de comunicación IILanguage and mass media II (3102G01019)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Comunicació audiovisual IComunicación audiovisual I Media communication I (3102G01020)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Comunicació audiovisual IIComunicación audiovisual II Media communication II (3102G01021)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Cultura contemporània ICultura contemporánea IContemporary culture I (3102G01022)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Cultura contemporània IICultura contemporánea IIContemporary culture II (3102G01023)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Teoria de la comunicació ITeoría de la comunicación IMedia theory I (3102G01026)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Teoria de la comunicació IITeoría de la comunicación IIMedia theory II (3102G01027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Transformacions del món globalTransformaciones del mundo globalGlobal transformations / Optional seminar (3102G01028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatgeDiscurso e imagenDiscourse and image / Optional seminar (3102G01029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres ISeminario de Letras ISeminar of Arts and Humanities I (3102G01031)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres IISeminario de Letras IISeminar of Arts and Humanities II (3102G01032)

OPOptativa 12.00 AAnual

Fonaments de geografia Fundamentos de geografíaFoundations of geography (3102G02034)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica Análisis y tratamiento de la información geográficaGeographic information analysis and treatment (3102G02035)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Sistemes d'informació geogràfica Sistemas de información geográfica Geographic information systems (3102G02036)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Geografia regional Geografía regional Regional geography (3102G02037)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Geografia econòmica i de la poblacióGeografía económica y de la poblaciónEconomic and population geography (3102G02038)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals Dinámicas y gestión de los espacios urbanos y rurales Dynamics and management of urban and rural spaces (3102G02039)

OPOptativa 18.00 SSemestral No

Geografia dels espais de muntanyaGeografía de los espacios de montañaMountain geography (3102G02019)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Paisatge: visions i intervencióPaisaje: Visiones e intervenciónLandscape: visions and intervention (3102G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental Técnicas de ordenación del territorio y gestión ambiental Techniques for regional planning and environmental management (3102G02041)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Pensament geogràficPensamiento geográficoGeographical thought (3102G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques i mètodes professionals en geografia Técnicas y métodos profesionales en geografíaTechniques and professional methods in geography (3102G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Biogeografia i canvi ambientalBiogeografía y cambio ambiental Biogeography and environmental change (3102G02020)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia de l'aiguaGeografía del agua Water geography (3102G02021)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia social i cultural Geografía social y culturalSocial and cultural geography (3102G02022)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geopolítica Geopolítica Geopolitics (3102G02023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Gestió d'espais naturals Gestión de espacios naturales Natural areas management (3102G02024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Institucions i polítiques ambientals Instituciones y políticas ambientales Institutions and environmental politics (3102G02025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Gènere, lloc i cultura Género, lugar y cultura Gender, place and culture (3102G02026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatgePolíticas e instrumentos de ordenación y gestión del paisajeLandscape planning and mangement: tools and policies (3102G02027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Riscos ambientals i societat Riesgos ambientales y sociedad Society and environmental risk (3102G02028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Sistemes d'informació geogràfica avançat Sistemas de información geográfica avanzado Advanced geographic information systems (3102G02029)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Les cares del paisatge Las caras del paisaje The faces of landscape (3102G02030)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Turisme, territori i medi ambientTurismo, territorio y medio ambiente Tourism, territory and environment (3102G02031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Geografia regional del món Geografía regional del mundo World regional geography (3102G02032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques de gestió territorial ambiental Prácticas de gestión territorial ambiental Workshop on landscape environmental management (3102G02033)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història de la filosofia antiga IHistoria de la filosofía antigua IAncient philosophy I (3102G03018)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la filosofia antiga IIHistoria de la filosofía antigua IIAncient philosophy II (3102G03019)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la filosofia medieval Historia de la filosofía medievalMedieval philosophy (3102G03020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la filosofia moderna IHistoria de la filosofía moderna IModern philosophy I (3102G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la filosofia moderna IIHistoria de la filosofía moderna IIModern philosophy II (3102G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la filosofia contemporània Historia de la filosofía contemporánea Contemporary Philosophy (3102G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Corrents actuals de la filosofiaCorrientes actuales de la filosofíaCurrent philosophical issues (3102G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Metafísica IMetafísica IMetaphysics I (3102G03025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metafísica IIMetafísica IIMetaphysics II (3102G03026)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria del coneixement Teoría del conocimiento Theory of knowlege (3102G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia de la ciència Filosofía de la ciencia Philosophy of science (3102G03028)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Lògica ILógica ILogic I (3102G03029)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lògica IILógica IILogic II (3102G03030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia del llenguatge IFilosofía del lenguaje IPhilosophy of language I (3102G03031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia del llenguatge IIFilosofía del lenguaje IIPhilosophy of language II (3102G03032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia moral Filosofía moral Moral philosophy (3102G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia política IFilosofía política IPolitical philosophy I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Filosofia política IIFilosofía política IIPolitical philosophy II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Estètica IEstética IAesthetics I (3102G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica IIEstética IIAesthetics II (3102G03037)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics IComentarios de textos filosóficos ICommentaries of philosophical texts I (3102G03038)

OPOptativa 6.00 AAnual

Comentaris de textos filosòfics IIComentario de textos filosóficos IICommentaries of philosophical texts II (3102G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics IIIComentario de textos filosóficos IIICommentaries fo philosophical texts III (3102G03040)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades ICuestiones disputadas IDisputed issues I (3102G03041)

OPOptativa 6.00 AAnual

Qüestions disputades IICuestiones disputadas IIDisputed issues II (3102G03042)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades IIICuestiones disputadas IIIDisputed issues III (3102G03043)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Curs monogràfic ICurso monográfico IMonographic course I (3102G03044)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Curs monogràfic IICurso monográfico IIMonographic course II (3102G03045)

OPOptativa 6.00 AAnual

Curs monogràfic IIICurso monográfico IIIMonographic course III (3102G03046)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia ITemas de historia de la filosofía IHistoric philosophical issues I (3102G03047)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia IITemas de historia de la filosofía IIHistoric philosophical issues II (3102G03048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia IIITemas de historia de la filosofía IIIHistoric philosophical issues III (3102G03049)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Prehistòria Prehistoria Prehistory (3102G04018)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història medievalHistoria medievalMedieval history (3102G04019)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història de CatalunyaHistoria de Cataluña History of Catalonia (3102G04020)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologiaArqueología-patrimonio, paleografía, antropologíaArchaeology-heritage, palaeography, anthropology (3102G04021)

OPOptativa 18.00 AAnual No

HistoriografiaHistoriografíaHistoriography (3102G04023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Art antic I. Proper orient Arte antiguo I. Próximo orienteAncient art I. Near east (3102G05018)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art antic II. Grècia i RomaArte i antiguo II. Grecia y RomaAncient art II. Greece and Rome (3102G05019)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de l'art de l'Alta Edat MitjanaHistoria del Arte de la Alta Edad MediaHistory of Art of the High Middle Ages (3102G05020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de l'Art de la Baixa Edat MitjanaHistoria del Arte de la Baja Edad MediaHistory of Art of the Late Middle Ages (3102G05021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art del RenaixementArte del RenacimientoRenaissance Art (3102G05022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art BarrocArte BarrocoBaroque Art (3102G05023)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art contemporani IArte contemporáneo IModern & contemporary art I (3102G05024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art contemporani IIArte contemporáneo IIModern & contemporary art II (3102G05025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de l'artTeoría del arteTheory of Art (3102G05026)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les idees estètiquesHistoria de las ideas estéticasHistory of Aesthetic Ideas (3102G05027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'artEstética de la producción y de la recepción de la obra de arteAesthetics of the production and recepcion of work of art (3102G05028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la música Historia de la música Music history (3102G05029)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història i teoria del cinemaHistoria y teoría del cineFilm history and theory (3102G05030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanismeLa construcción de la ciudad: arquitectura y urbanismoThe making of the city: architecture and urbanism (3102G05031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Museologia MuseologíaMuseology (3102G05032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Músiques del món contemporaniMúsicas del mundo contemporáneo World musics of today (3102G05033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cultura visual: del gravat al net-artCultura visual: del grabado al net-artVisual culture: from prints to net-art (3102G05034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tradició i modernitat en l'art contemporaniTradición y modernidad en el arte contemporáneoTradition and modernity in contemporary art (3102G05035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art i conflictes en el món antic Arte y conflictos en el mundo antiguo Art and conflict in ancient art (3102G05036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art medieval hispànicArte medieval hispanoSpanish medieval art (3102G05037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del BarrocArte y arquitectura en España: las épocas del Renacimiento y del BarrocoArt and architecture in Spain: Renaissance and Barroque periods (3102G05038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Historiografia i metodologiaHistoriografía y metodologíaHistoriography and methodology (3102G05039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques artístiquesTécnicas artísticasArtistic tecnics (3102G05040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió del patrimoni culturalGestión del patrimonio culturalGestion of cultural heritage (3102G05041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Usos del patrimoni històric-artísticUsos del patrimonio histórico-artísticoUses of the art historical heritage (3102G05042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art i gènereArte y géneroArt & Genre (3102G05043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i artistes a l'Europa ModernaArte y artistas en la Europa ModernaArt and artists in Modern Europe (3102G05044)

OPOptativa 6.00 AAnual

Art i cinemaArte y cineArt and cinema (3102G05045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art d'època Moderna a CatalunyaArte de época Moderna en CataluñaArt of modern age in Catalonia (3102G05046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art clàssic: escultura grecoromanaArte clásico: Escultura Greco-Romana Classic art: Graeco-Roman Sculpture (3102G05047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Del col·leccionisme als museusDel coleccionismo a los museos Art collectionism & museums (3102G05048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conservació i restauració del patrimoni històric-artísticConservación y restauración del patrimonio histórico-artísticoConservation and restoration of artistic heritage (3102G05049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Crítica d'artCrítica de arteArt criticism (3102G05050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Darreres tendències de l'art contemporaniÚltimas tendencias del arte contemporáneoContemporary art from 1960 (3102G05051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Música i arts escèniques Música y artes escénicas Music and scenic arts (3102G05052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni cultural i desenvolupament sosteniblePatrimonio cultural y desarrollo sostenibleCultural heritage and sustainable development (3102G05053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografiaEstética de la fotografíaAesthetics of photography (3102G05054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Difusió del patrimoniDifusión del patrimonioDivulgation of cultural heritage (3102G05055)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La imatge a l'Edat MitjanaLa imagen en la Edad MediaThe image in the Middle Ages (3102G05056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Catedrals, monestirs i palausCatedrales, monasterios y palaciosCathedrals, Monesteries and Palaces (3102G05057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Literatura catalana: temes i gèneresLiteratura catalana: temas y génerosCatalan literature: topics and genres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació Lengua catalana: descripción y variaciónCatalan language: description and variation (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyolaLiteratura españolaSpanish literature (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyolaLengua españolaSpanish Language (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura italiana Literatura italiana Italian literature (3102G00031)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana Lengua italiana Italian language (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengüesAdquisición del catalán y del español como segundas lenguasCatalan and Spanish acquisition as L2 (3102G06048)

OPOptativa 12.00 AAnual

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengüesAdquisición del catalán y del español como segundas lenguasCatalan and spanish acquisition as second languages (3102G07048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història antigaHistoria antiguaAncient history (3102G04027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història modernaHistoria modernaModern history (3102G04028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història contemporàniaHistoria contemporáneaContemporary history (3102G04029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història d'EspanyaHistoria de EspañaHistory of Spain (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Història de la industrialitzacióHistoria de la industrializaciónHistory of industrialization (3102G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història agràriaHistoria agrariaAgrarian history (3102G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Demografia històrica Demografía históricaHistorical demography (3102G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica del segle XXHistoria económica del siglo XXEconomic history of the 20th century (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'AmèricaEtnohistoria de AméricaEthnological history of America (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Organitzacions patrimonialsOrganizaciones patrimonialesHeritage organisations (3102G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitatPatrimonio cultural: desarrollo y sostenibilidadCultural heritage: developmen and sustainability (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les donesHistoria de las mujeresHistory of women (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliquesAntropología de las representaciones simbólicasAnthropology of symbolic representations (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria recent de la Península IbèricaPrehistoria reciente de la Península IbéricaRecent prehistory of Iberian Peninsula (3102G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art prehistòricArte prehistóricoPrehistoric art (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històricaPatrimonio histórico, métodos para el análisis históricoHistorical heritage, methods for historical analysis (3102G04042)

OPOptativa 18.00 AAnual No

ArqueologiaArqueologíaArchaeology (3102G04043)

OPOptativa 18.00 AAnual No

Història social i econòmicaHistoria social y económicaSocial and economic history (3102G04044)

OPOptativa 18.00 AAnual No

Història política i culturalHistoria política y culturalPolitical and cultural history (3102G04045)

OPOptativa 18.00 AAnual No

Seminari en humanitatsSeminario en humanidadesHumanities seminar (3102G00036)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Pràctiques externesPrácticas externasWork placements (3102G06052)

OPOptativa 12.00 AAnual

Estudi monogràficEstudio monográficoMonographic subject (3102G05060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Promoció i recepcióPromoción y recepciónCommitents and receptors (3102G05061)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultures artístiques del mónCulturas artísticas del mundoWorld artistic cultures (3102G05062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua catalana: aspectes històricsLengua catalana: aspectos históricosCatalan language: historical aspects (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: anàlisi gramaticalLengua catalana: análisis gramaticalCatalan language: grammatical analysis (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: la prosa narrativaLiteratura catalana: la prosa narrativaCatalan literature: the narrative prose (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la narrativa breuLiteratura catalana: la narrativa breveCatalan literature: the brief narrative (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la líricaLiteratura catalana: la líricaCatalan literature: the poetry (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: sàtira i paròdiaLiteratura catalana: sátira y parodiaCatalan literature: satire and parody (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiheroisLiteratura catalana: héroes y antihéroesCatalan literature: heroes and anitheroes (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i donaLiteratura catalana: literatura y mujerCatalan literature: literature and woman (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerraLiteratura catalana: literatura y guerraCatalan literature: literature and war (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poderLiteratura catalana: literatura y poderCatalan literature: literature and power (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàsticaLiteratura catalana: literatura fantásticaCatalan literature: fantastic literature (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianesLiteratura y cultura italianasLiterature and culture Italian (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativaEscritura creativaCreative writing (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola ILengua española ISpanish language I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IILengua española IISpanish language II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua espanyola IIILengua española IIISpanish language III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IVLengua española IVSpanish language IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VLengua española VSpanish language V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VILengua española VISpanish language VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola ILiteratura española ISpanish literature I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IILiteratura española IISpanish literature II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura espanyola IIILiteratura española IIISpanish literature III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IVLiteratura española IVSpanish literature IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VLiteratura española VSpanish literature V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VILiteratura española VISpanish literature VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Antropologia contemporàniaAntropología contemporáneaContemporary anthropology (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica contemporàniaHistoria económica contemporáneaEconomic contemporary history (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Humans fòssilsHumanos fósilesHuman fossil (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història d'Amèrica Llatina contemporàniaHistoria de América Latina contemporáneaContemporary Latin American History (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història, patrimoni i societatHistoria, patrimonio y sociedadHistory, heritage and society (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Eines del filòlegHerramientas del filólogoPhilologist tools (3102G00037)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Literatura contemporàniaLiteratura contemporáneaContemporary literature (3102G00038)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

La cultura femenina a EuropaLa cultura femenina en EuropaThe female culture in Europe (3102G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lecturaHistoria del libro y de la lecturaHistory of books and reading (3102G04052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval La diplomática, una herramienta para la búsqueda medievalThe diplomatic tool for finding medieval (3102G04053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmicaAntropología económicaEconomic Anthropology (3102G04054)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Debats d'història econòmicaDebates de historia económicaDiscussions of economic history (3102G04055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d’Espanya Historia económica de EspañaEconomic History of Spain (3102G04056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria de Catalunya Prehistoria de CataluñaPrehistory of Catalonia (3102G04057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tecnologia prehistòricaTecnología prehistóricaPrehistoric Technology (3102G04058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia prehistòrica Economía prehistóricaPrehistoric Economy (3102G04059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història La Europa de entreguerras: patrimonio, memoria e historiaThe inter-war Europe: heritage, memory and history (3102G04060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conquesta i colonització d'AmèricaConquista y colonización de AméricaConquest and colonization of America (3102G04061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La construcció de les llengües d'EuropaLa construcción de las lenguas de EuropaThe construction of European languages (3102G00039)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Mètodes i problemes de la filologia romànicaMétodos y problemas de la filología románicaMethods and Problems of Romance Philology (3102G00040)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Literatura i periodismeLiteratura y periodismoLiterature and Journalism (3102G00041)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Literatura, cinema i altres artsLiteratura, cine y otras artesLiterature, cinema and other arts (3102G00042)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria i història de les arts escèniquesTeoría e historia de las artes escénicasTheory and history of performing arts (3102G00043)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Escriptures, tecnologies i difusió del coneixement: de la tauleta de fang a internetEscrituras, tecnologías y difusión del conocimiento. De la tablilla de barro a InternetWritings, technologies and diffusion of the knowledge. From the clay tablet to Internet (3102G00044)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

L'art d'escriure: construcció del discurs i narracióEl arte de escribir: construcción del discurso y narraciónThe art of Writing: discourse and narrative construction (3102G00045)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Crítica textual i treball editorialCrítica textual y trabajo editorialTextual Criticism and Publishing (3102G00046)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Història del teatre català Historia del teatro catalán History of Catalan Theater (3102G06067)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Meteorologia i climatologia Meteorología y climatología Meteorology and Climatology (3102G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques externes Prácticas externas External Internship (3102G06068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 9.30 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 9.30 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants de setembre
27 de setembre, a les 9 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
17 i 18 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
27 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
En matrícula d’octubre   
9 d'octubre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
27 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfons
972 418 220 / 972 419 703
Correu electrònic
secacad.aellt@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula