Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Escola de Doctorat

Programa de Doctorat en Química

Programa de Doctorat en Química

Curs 2020-2021

Informació general

Dades generals

Nom
Programa de Doctorat en Química
Centres/s
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places
15
Nombre d'estudiants matriculats
Dades oficials de matrícula
Altres informacions
Indicadors AQU

Presentació

Cinc raons per les quals em pot interessar realitzar un doctorat en Química a la UdG

1. Interès professional. M’agradaria iniciar una carrera investigadora relacionada amb una temàtica present en el panorama d’investigació actual del país i focalitzada en el desenvolupament de noves metodologies o productes d’interès per a la indústria química o farmacèutica, o en la determinació de substàncies tòxiques o nocives per a la salut i el medi ambient. En concret, m’agradaria especialitzar-me en una de les sis línies de recerca següents:

 • Catàlisi i bioinorgànica
 • Enginyeria i química de proteïnes. Aplicacions diagnòstiques i terapèutiques
 • Innovació en processos i productes de síntesi orgànica
 • Modelatge computacional de reaccions catalitzades per metalls de transició
 • Química teòrica i modelatge i enginyeria molecular
 • Tecnologia analítica i bioanalítica

2. Fortalesa de la investigació en química a la UdG. Aquests estudis de doctorat em permetran entrar en contacte amb grups de recerca competitius. Els grups que participen en aquest programa de doctorat:

 • Han demostrat una capacitat formadora de doctorands elevada
 • Constitueixen grups d’investigació consolidats de la Generalitat de Catalunya
 • Publiquen articles científics en revistes indexades i amb índexs d’impacte elevats
 • Disposen d’un grau d’internacionalització alt
 • La majoria d’ells estan involucrats en la transferència de tecnologia

3. Formació. Tindré l’oportunitat de dur a terme activitats de formació específiques del programa de doctorat i també activitats de formació transversal:

 • Les activitats de formació específica inclouen la realització d’un treball teòric o experimental, la publicació dels resultats en revistes científiques i també l’assistència a seminaris, conferències, cursos, jornades de doctorands o congressos.
 • Les activitats de formació transversal em permetran adquirir coneixements i habilitats fonamentals per a l’elaboració de la tesi doctoral i la seva presentació, la redacció i publicació d’articles científics, la redacció de projectes, així com la cerca d’informació, la comunicació i la difusió de l’activitat científica.

4. Mobilitat i internacionalització. M’agradaria realitzar una estada de 3 a 6 mesos en un grup de recerca a l’estranger i obtenir la menció internacional en el títol de doctor. Els grups de recerca que participen en aquest doctorat mantenen col·laboracions amb centres internacionals, la qual cosa afavoreix la mobilitat dels estudiants i la seva participació en projectes conjunts entre els diferents grups implicats.

 • En els darrers anys, la majoria de doctorands dirigits per professors d’aquest programa de doctorat han obtingut un ajut de mobilitat.
 • Més de la meitat d’aquests doctorands han rebut la menció internacional en el títol de doctor.

5. A més, aquests estudis de doctorat neixen del programa de doctorat en Ciències Experimentals i Sostenibilitat, que en el seu moment va rebre la Menció d’Excel·lència que atorga el Ministeri d’Educació. 

Objectius formatius

L’objectiu general del Programa de Doctorat en Química de la Universitat de Girona és formar investigadors en química qualificats amb les capacitats, habilitats i destreses personals que els permetran incorporar-se satisfactòriament als sistemes d’R+D+I nacionals i internacionals. Per a això, els titulats d’aquest doctorat en Química han de tenir la capacitat de crear els seus propis coneixements per resoldre problemes reals de la química, estructurar una defensa sòlida dels seus punts de vista personals, basant-se en coneixements químics ben fonamentats, elaborar informes científics complexos i defensar-los davant d’un auditori qualificat. L’assoliment de tots aquests objectius s’aconseguirà mitjançant la realització de la tesi doctoral i la formació dels estudiants per a la seva futura carrera professional. Durant la tesi doctoral es fomentarà l’adquisició d’una especialització intensiva en les diferents orientacions aportades per les línies de recerca definides en el programa, així com l’adquisició d’habilitats generals relacionades amb la capacitat de treball personal i en grup, la participació en projectes de recerca i la presentació de treballs cientificotècnics, entre d’altres.

Línies de recerca

1. Catàlisi i bioinorgànica

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Miquel Costas SalgueiroDra. Anna Pla QuintanaDr. Xavier Ribas SalamañaDra. Anna Roglans RibasDra. M. Isabel Romero García, Dra. Montserrat Rodríguez Pizarro, Dr. Alfons Polo Ortiz, Dr. Josep Duran Carpintero, Dra. Anna Company Casadevall, Dr. Agustí Lledó-Ponsatí, Dr. Julio Lloret Fillol, Dr. Francesc Teixidor Bombardó, Dr. Antoni Llobet Dalmases

Tutors: Dr. Miquel Costas SalgueiroDra. Anna Pla QuintanaDr. Xavier Ribas SalamañaDra. Anna Roglans RibasDra. M. Isabel Romero GarcíaDra. Montserrat Rodríguez PizarroDr. Alfons Polo Ortiz, Dr. Agustí Lledó-Ponsatí i Dra. Anna Company Casadevall.

2. Enginyeria i química de proteïnes. Aplicacions diagnòstiques i terapèutiques

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Rafael de Llorens DuranDra. M. Ángeles Martínez LorenteDra. Rosa Peracaula MiróDr. Marc Ribó PanosaDra. Maria Vilanova BruguésDr. Antoni Benito Mundet, Dra. Sílvia Barrabés Vera, Dra. Anna Massaguer Vall·llovera, Dra. Esther Llop Escorihuela

Tutors: Dr. Rafael de Llorens DuranDra. M. Ángeles Martínez LorenteDra. Rosa Peracaula MiróDr. Marc Ribó PanosaDra. Maria Vilanova Brugués, Dr. Antoni Benito MundetDra. Anna Massaguer Vall·llovera

3. Innovació en processos i productes de síntesi orgànica

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Eduard Bardají RodríguezDra. Lídia Feliu SoleyDra. Montserrat Heras CorominasDra. Marta Planas Grabuleda

Tutors: Dr. Eduard Bardají RodríguezDra. Lídia Feliu SoleyDra. Montserrat Heras CorominasDra. Marta Planas Grabuleda

4. Modelatge computacional de reaccions catalitzades per metalls de transició

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Josep Maria Luís Luís, Dr. Miquel Solà Puig, Dr. Sergey VyboyshchikovDr. Albert Poater Teixidor

Tutors: Dr. Josep Maria Luís Luís, Dr. Miquel Solà Puig, Dr. Sergey VyboyshchikovDr. Albert Poater Teixidor

5. Química teòrica, modelatge i enginyeria molecular

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Emili Besalú Llorà, Dr. Miquel Duran Portas, Dr. Pedro Salvador Sedano, Dra. Sílvia Simon Rabaseda, Dr. Marcel Swart, Dr. Alexander VoitioukDr. Lluís Blancafort San José, Dr. Ferran Feixas Geronès, Dr. Eduard Matito Gras, Dra. Sílvia Osuna Oliveras, Dr. Jordi Poater Teixidor

Tutors: Dr. Emili Besalú LloràDr. Miquel Duran PortasDr. Pedro Salvador SedanoDra. Sílvia Simon RabasedaDr. Marcel SwartDr. Alexander VoitioukDr. Lluís Blancafort San JoséDra. Sílvia Osuna Oliveras

6. Tecnologia analítica i bioanalítica

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Enriqueta Anticó Daró, Dra. Mònica Iglesias Juncà, Dr. Juan M. Sánchez Navarro, Dra. Clàudia Fontàs Rigau, Dra. Manuela Hidalgo Muñoz, Dra. Eva Marguí Grabulosa, Dra. Victòria Salvadó Martín

Tutors: Dra. Enriqueta Anticó DaróDra. Mònica Iglesias JuncàDr. Juan M. Sánchez NavarroDra. Clàudia Fontàs RigauDra. Manuela Hidalgo MuñozDra. Eva Marguí GrabulosaDra. Victòria Salvadó Martín

Requisits addicionals

La normativa d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de Girona estableix que les Comissions Acadèmiques de cada programa de doctorat poden establir requisits addicionals als que marca l'Escola de Doctorat en els següents casos:

 1. Les Comissions Acadèmiques podran establir requisits i criteris addicionals als previstos a l'article 3 per a la selecció i admissió dels estudiants al programa de doctorat corresponent.
 2. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser tutor de tesi.
 3. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser director de tesi.
 4. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per a l'autorització a presentar una tesi en la modalitat de compendi de publicacions.
 5. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser membre d'un tribunal de tesi.
 6. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per concedir la menció "cum laude".

Els requisits addicionals que marca la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Química són els següents:"

 1. Respecte al que diu l'article 6.1, la Comissió afegeix com a requisit addicional per ser tutor de tesi "que aquest tingui una vinculació permanent amb la Universitat".
 2. Respecte al que diu l'article 6.2, la Comissió afegeix com a requisit addicional per a ser director de tesi "que faci com a mínim dos anys que aquest hagi obtingut el títol de doctor i que hagi mantingut l'activitat investigadora durant aquests anys. Si l'activitat investigadora durant aquests dos anys ha estat interrompuda, cal que aquesta hagi continuat després de la seva interrupció i que el total d'anys d'activitat investigadora posteriors a l'obtenció del títol de doctor sigui de dos."

Accés

El Programa de Doctorat en Química es regeix pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials de doctorat. Els requisits d’accés són els que marca aquest Reial decret, i es poden consultar a l’adreça www.udg.edu/doctorat/acces.

Criteris d'admissió

Criteris d’admissió al programa de doctorat en Química

Els candidats que sol·liciten l’admissió, i compleixen els criteris d’accés al programa de doctorat en Química de la Universitat de Girona, hauran de fer arribar a la direcció del programa (coord.dquimica@udg.edu) una carta de conformitat d’un investigador del propi programa que assumeixi la direcció de la tesi doctoral (segons model adjunt).

La Comissió Acadèmica valorarà les sol·licituds en base als criteris següents, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:

1) Expedient acadèmic (60%). Es prendrà com a principal criteri de selecció i se’n valorarà la nota mitjana de les assignatures relacionades amb l’àmbit de la química.

2) Currículum vitae (30%). Es valorarà la formació prèvia en química i, en especial, l’adequació d’aquesta a una de les línies de recerca que integren el programa. L’experiència professional, les publicacions i el nivell de coneixement d’idiomes també seran mèrits valorables.

3) Motivació (10%). Es valoraran els interessos en recerca declarats pels candidats i la seva adequació a una de les línies de recerca del programa.

En el cas que les sol·licituds superin les places disponibles, es realitzarà la priorització dels candidats. 

Cursos Formatius

Pel que fa a les activitats formatives,l'Escola de doctorat organitza cursos, seminaris i altres activitats de formació transversal (soft skills) orientades a la formació investigadora, i a facilitar l'elaboració i presentació de la tesi doctoral. Preferentment demanem que els cursos s’imparteixin en anglès si bé el català és l’idioma més freqüent. En general són cursos o seminaris de 10 hores. Hi ha una sèrie d’activitats que són transversals i que són d’interès per a tots els programes de doctorat i altres que són específiques de cada programa de doctorat 

Vegeu oferta

Tesis

Has de saber

Formació obligatòria dels estudiants de doctorat

Formació obligatòria: 30 h. de les quals, com a mínim, 20 h. han de correspondre a cursos de formació de l’Escola de Doctorat.

Tota l'oferta formativa del programa de doctorat en aquest enllaç

 

***************

 

Proposta de criteris per a la concessió del Premi Extraordinari de Doctorat

1. Publicacions científiques en revistes indexades i patents derivades de la tesi (fins a 5,0 punts)

Es valoraran únicament les publicacions directament derivades de la tesi publicades en revistes incloses al Journal Citation Reports (JCR) i obtingudes des de la matrícula al Programa de Doctorat fins a la data de finalització de sol·licitud del Premi Extraordinari de doctorat. Es prioritzaran les publicacions del primer quartil i que el doctorand sigui el primer signant. També es consideraran els llibres o capítols de llibres. Pel que fa a les patents, també es tindran en compte únicament aquelles que siguin resultat de la tesi doctoral.

2. Contribucions presentades en congressos, conferències o jornades (fins a 1,0 punt)

Es valoraran principalment els congressos, conferències o jornades internacionals, i les contribucions presentades com a comunicacions orals.

3. Menció internacional (1,5 punts)

4. Estades de recerca (fins a 1,0 punt)

Es valoraran únicament les estades realitzades durant el període de la tesi doctoral i que no hagin portat a la menció internacional.

5. Informe confidencial dels revisors externs i informe dels membres del tribunal de tesi (fins a 1,0 punt)

Es tindran en compte els informes confidencials dels revisors externs, així com els informes dels membres del tribunal de tesi.

6. Altres mèrits relacionats directament amb la tesi, a criteri de la Comissió Avaluadora (fins a 0,5 punts)

 

***************

 

Requisits per presentar la tesi com a compendi de publicacions

Mínim 3 articles publicats o acceptats en revistes incloses en el JCR, en els que el doctorand sigui el primer signant; o bé mínim 2 articles publicats o acceptats en revistes incloses en el JCR, en els que el doctorand sigui el primer signant i dels quals com a mínim un article estigui publicat en una revista del primer quartil.