Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El projecte o treball de final de grau (TFG o PFG), com matèria que forma part dels plans d'estudis, és un treball de síntesi individual, que es realitza en el tram final dels estudis sota la supervisió d'un director i que és avaluat per una comissió creada a aquest efecte. El TFG ha de permetre a l'estudiant posar de manifest que sap aplicar, de manera integrada, els diferents continguts de la titulació en l'estudi d'una temàtica al disseny d'una aplicació o a la resolució d'un problema concret del seu àmbit professional.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Competències

 • T1. Recollir, seleccionar, avaluar i transmetre la informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius determinats i de diferent procedència i format.
 • T2. Llegir, comprendre i comentar texts científics.
 • T3. Comunicar-se de manera efectiva oralment i per escrit.
 • T4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • T5. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • T6. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • T7. Comprendre la llengua anglesa i expressar-se en ella de manera correcta oralment i per escrit.
 • T8. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, i elaborar estratègies per millorar-los.
 • T9. Treballar de manera autònoma.
 • T11. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • T12. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context.
 • T13. Mostrar sensibilitat cap a la diversitat d'opinions, pràctiques i formes de vida, per actuar amb responsabilitat, assolint principis ètics sòlids i prenent com a referència els valors democràtics i d'equitat.
 • T14. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals.
 • E36. Desenvolupar polítiques d'innovació i de comunicació de l'empresa en l'àmbit de la identitat corporativa.
 • E37. Dissenyar tot tipus de suports gràfics de comunicació, ja siguin impresos, catàlegs, packaging, revistes o anuncis.
 • E38. Crear la posada en escena buscant els propis recursos expressius per construir missatges audiovisuals i/o interactius.
 • E39. Planificar seqüències de treball, objectius i solucions de realització que permetin la consecució dels projectes.
 • E40. Dirigir l'equip artístic i tècnic en la preproducció, producció i postproducció, i aportar o definir les solucions necessàries per aconseguir la intencionalitat narrativa i la qualitat tècnica i formal requerides.
 • E41. Crear projectes audiovisuals.

Continguts

1. ÀREA DE CONEIXEMENT (IDEA)

          1.1. Fase 1. Idea i elecció del tema

          1.2. Identificar el tema

          1.3. Crear i comunicar noves idees i propostes

2. ÀREA INSTRUMENTAL I METODOLÒGICA (EINA)

          2.1. Fase. 2. Planificació i realització

          2.2. Establiment dels objectius que orientin l’operativat del treball

          2.3. Desenvolupament

3. ÀREA DE LLENGUATGES EXPRESSIUS (EXPRESSIÓ): AUTOAVALUACIÓ

          3.1. Fase 3. Autoavaluació, millora i prospectiva

4. ÀREA DE LLENGUATGES EXPRESSIUS (EXPRESSIÓ): PRESENTACIÓ PÚBLICA

          4.1. Fase 4. Presentació estructurada del treball, i argumentació

          4.2. Identificar i respondre solventment les qüestions més significatives plantejades pels experts

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 4,00 22,00 0 26,00
Anàlisi / estudi de casos 19,00 178,00 0 197,00
Cerca i anàlisi d'informació 6,00 32,00 0 38,00
Elaboració individual de treballs 8,00 66,00 0 74,00
Lectura / comentari de textos 4,00 36,00 0 40,00
Total 41,00 334,00 0 375

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Fase 1. En aquesta primera fase l’estudiant haurà de desenvolupar el coneixement teòric de l’àmbit escollit, mitjançant una recollida d’informació amb la seva corresponen bibliografia i el seu anàlisis per a l’elaboració de conclusions sobre la hipòtesis que vol realitzar.
S’haurà d’abordar l’activitat creativa des de l’acció de la ideació i la reflexió per incrementar la capacitat inventiva a benefici de la creació d’una proposta.
Creativitat. Aportar suggeriments a les idees, situacions, casos o problemes que li plantegen. Elaborar, transmetre i defensar les idees generades.
Llengua anglesa
Llegir textos en anglès amb un alt grau de comprensió. Comunicació oral i escrita en llengua anglesa. Aquest indicador s’avalua indirectament pel fet que l’estudiant haurà treballat amb documents en llengua anglesa. (Bibliografia).

10 No
1.2.Establiment i l’aplicació dels criteris.
Desenvolupament de la recerca identificant i localitzant les fonts documentals.
Contemplar la documentació tècnica i la bibliografia associada al camp d’estudi.
Construcció del marc teòric del tema i context professional.
Creativitat
Integrar coneixements de diverses disciplines, fonts o àmbits per generar idees innovadores davant problemes i situacions coneguts o desconeguts.
8 No
1.3.Ideació de continguts i desenvolupament creatiu.
Esborranys creatius, escriptura i/o propostes narratives.
Creativitat. Generar noves idees a partir de la informació i dels coneixements disponibles.
8 No
Fase. 2. En la segona fase, l’estudiant haurà de realitzar una activitat empírica, des d’un punt de vista quantitatiu i/o qualitatiu, per abordar la hipòtesi plantejada.
Aquesta tasca s’estructura al voltant d’una metodologia que ha de vertebrar un pla de producció estàndard.
Habilitats de recerca. Demostrar un coneixement pràctic dels mètodes i les tècniques de recerca i d’investigació propis de l’àmbit d’estudi.
Treball en equip
Habilitat per treballar en equips multidisciplinaris
Contribució de l’ajuda rebuda d’altres membres als objectius comuns del projecte.
Ajuda rebuda/proporcionada d’altres membres en cas de necessitat.
8 No
2.1. Definició dels objectius de caràcter funcional.
Definició de l’estructura del treball i context d’aplicació.
Planificació i organització de la producció.
Temporitzar les diferents fases de realització del treball.
Concreció dels recursos que cal emprar en funció dels objectius.
Habilitats de recerca.
Comparar críticament els resultats obtinguts amb resultats, teories o idees procedents d’altres fonts.
Seguir en tot moment els protocols ètics de recollida de dades.
Treball en equip. Grau de contribució amb el propi esforç a la consecució dels objectius del projecte, a la qualitat requerida i al compliment dels terminis establerts.
Anàlisi sobre si les tasques assignades pel grup de treball estaven clarament definides.
8 No
2.2. Fonamentació del marc teòric i orientació dels plantejaments per elaborar l’execució. Resolució i desenvolupament de cadascuna de les etapes de realització fonamentals.
Grau d’integració i de col•laborar en la consecució d’objectius comuns amb altres persones, àrees i organitzacions.
Assumpció de tasques creatives, conceptuals i interdisciplinàries.
Implementar els suports gràfics i audiovisuals relacionats amb la realització del projecte.
Ús dels recursos tècnics.
Treball en equip. Habilitat per treballar en equips multidisciplinaris

Habilitats de recerca. Establir clarament les hipòtesis de treball, i argumentar-ne la validesa en funció dels coneixements actuals sobre el tema.
Compromís ètic
Identificar els eventuals conflictes ètics que es poden derivar del projecte i, en cas d’existir-ne, informar dels riscos associats.
8 No
2.3.Desenvolupament. Fonamentació del marc teòric i orientació dels plantejaments per elaborar l’execució. Resolució i desenvolupament de cadascuna de les etapes de realització fonamentals.
Grau d’integració i de col•laborar en la consecució d’objectius comuns amb altres persones, àrees i organitzacions.
Assumpció de tasques creatives, conceptuals i interdisciplinàries.
Implementar els suports gràfics i audiovisuals relacionats amb la realització del projecte.
Ús dels recursos tècnics.
Resolució de problemes (planificar)
Identificar les diferents alternatives de solució.
Avaluar les possibles solucions segons un conjunt de criteris.
Compromís ètic
Mostrar un comportament ètic durant el desenvolupament del projecte. Això vol dir, entre
altres coses, citar correctament les aportacions no originals de l’estudiant (derivades de la
bibliografia, d’Internet, d’altres companys o d’altres fonts en general) i evitar el plagi i les pràctiques deslleials.
8 No
Fase 3. Autoavaluació, millora i prospectiva
Aquesta fase planteja la reflexió crítica, constructiva i avaluadora respecte de tot el procés de treball i de creació de coneixement.
Capacitat d’anàlisi i de síntesi
Avaluar els resultats del projecte comparant-los amb resultats similars procedents de fonts externes i identificant les contribucions noves del projecte al coneixement actual sobre el tema.
Valorar la importància relativa de cadascuna de les parts del projecte i dels coneixements implicats.
7 No
3.1 Autoavaluació i prospectiva
Informe raonat respecte dels objectius assolits pel treball i dels que resten pendents.
Eixos bàsics que caldria desenvolupar en un treball de continuïtat.
Informe d’autoavaluació final de caràcter global. Processament respecte del coneixement adquirit i del procés seguit per a la seva adquisició.
Coneixement del camp d’estudi
Evidències, fonamentacions i assoliment de la realització.
a) Demostrar compressió i assimilació dels coneixements estudiats:
Mostrar una actitud crítica i d’anàlisi cap a noves idees.(Autoavaluació)
Integrar els coneixements transversals al seu camp d’estudi.
5 No
Fase 4. La darrera fase desenvolupa l’expressió i la comunicació audiovisual mitjançant l’exposició del procés del treball, i la presentació del Treball Final de Grau.
Finalment, l’estudiant farà un anàlisi de resultats, elaborarà les conclusions del treball final realitzat i plantejarà possibles propostes de futur en relació a la proposta abordada.
Capacitat de concebre, de dissenyar i d’implementar projectes utilitzant les eines
pròpies de la comunicació audiovisual
Escollir les eines i les metodologies més adients per analitzar, dissenyar i implementar un projecte.
Aplicar correctament les eines escollides.
Analitzar, dissenyar i implementar el projecte d’acord amb les metodologies més adients.
Donar una solució al projecte plantejat que sigui realitzable considerant les eines pròpies de la comunicació audiovisual.
Analitzar el cost (material i temporal) de cadascuna de les alternatives i comparar-lo amb els recursos disponibles.
10 No
4.1 Disseny i construcció del discurs.
Utilització dels recursos adients per a la presentació.
Presentació de la realització amb els seus continguts expressius i artístics.
Visibilitat de la realització i enfortiment de la mateixa.
Identificar les parts del projecte o les situacions que poden comportar compromisos ètics.
Planificació del temps i recursos necessaris per comunicar-se.
Sintetitzar la informació obtinguda i els coneixements propis en una visió global i estructurada del tema del projecte.Donar una solució al projecte plantejat que sigui realitzable considerant les eines pròpies de la comunicació audiovisual.
Analitzar el cost (material i temporal) de cadascuna de les alternatives i comparar-lo amb els recursos disponibles.
10 No
4.2. Identificar i respondre solventment les qüestions més significatives plantejades pels experts.
Identificació i resposta solvent de les preguntes més rellevants.
Argumentació coherent davant de la majoria de les objeccions plantejades.
Comunicar-se
Prendre iniciatives i comunicar-les amb claredat, convicció i coherència.
Habilitat per comunicar-se amb experts d’altres camps i amb no experts
Identificar l’auditori al qual va dirigida la informació.
Explicar idees i conceptes de forma entenedora, adaptant el vocabulari a l’auditori.
Escoltar, comprendre i respondre apropiadament a les qüestions que li planteja un auditori
no expert en el camp.
Control dels temps amb eficàcia.
b) Defensar i transmetre idees dintre del seu camp d’estudi:
Defensar les seves idees i els seus punts de vista utilitzant una argumentació coherent amb els coneixements adquirits.
Transmetre els seus coneixements a tercers.
Utilitzar una terminologia i un llenguatge apropiats.
Adaptar el seu llenguatge en funció de l’interlocutor.
10 No

Qualificació

Per avaluar els PFC es tindrà en compte els indicadors del document titulat “Criteris d'avaluació” (vegeu intraeram)

Presentació i defensa del TFG
La presentació oral del projecte serà pública i es farà davant d’una comissió nomenada per la CTFG i integrada per tres professors del grau, en què almenys un dels àmbits docents en què s’emmarca el treball hi estigui representat.
— Temps d’exposició:25 minuts.
— Debat: fins a un màxim de 15 minuts.

• Correspon al tutor qualificar el 25% de la nota final.
.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El Treball s’haurà de presentar dins el calendari establert en el curs acadèmic corresponent.
La no presentació o, la presentació fora de termini representarà un NO PRESENTAT. Així mateix es qualificarà un NO PRESENTAT si, tot i haver presentat el treball, no acudeix davant del tribunal per a la defensa del mateix.

Avaluació única:
El Treball Final de Grau implica un procés continuat i tot i que hi ha unes dates oficials finals de dipòsit i entrega per a la posterior defensa, és imprescindible que el/la tutorand/a estigui en permanent contacte amb el seu tutor/a i que vagi entregant de manera interna en les fases estipulades per l'ERAM les diverses entregues corresponents a la Fase 1 d'idea, la fase 2 de Eina...

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es negocien entre el tutor/a del TFG i el tutorand, pactant una sèrie de trobades per compartir l'avenç en l'escriptura i desenvolupament del TFG en les diferents afses: idea, eina i expressió

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es fa via diferents canals: moodle, mail, tutories presencials i virtuals. A inicis de curs es fan unes sessions presencials per informar del format i terminis del TFG i al llarg del curs es van concertant trobades informals amb els tutorands.

Observacions

Desenvolupament competencial
Mitjançant el TFG, l’estudiant ha d’integrar i aplicar amb criteri professional, creatiu i innovador les competències adquirides al llarg del grau, incorporant-hi de noves, relacionades específicament amb el TFG. Tanmateix, s’estableix la importància d’associar els processos avaluadors al desenvolupament i potenciació de la capacitat d’autoaprenentatge de l’estudiant.

És important que l’estudiant sàpiga generar i defensar solucions als reptes conceptuals i creatius sorgits durant el procés del TFC. Així com, a les seves habilitats d’investigació i realització per a arribar a expressar un projecte final d’alt nivell.

Orientació i tipologia
El TFG és tant el resultat final del projecte com el mètode seguit per la seva realització, ja que el projecte ha d’afirmar la seva solidesa argumental amb la utilització de metodologies precises.

L’orientació del projecte pot ser de tipus professional (l’objectiu i el plantejament del PFG reflecteix en major o menor grau el tipus de problemàtica que l’estudiant pot trobar-se a la vida professional), o de tipus innovació/investigació (es planteja un problema que comporta estudis i/o desenvolupaments innovadors). Ambdues orientacions acostumen a coexistir en una mateixa titulació.

El PFG ha de permetre a l’estudiant posar de manifest que sap aplicar, d’una manera integrada, els diferents continguts de la titulació a l’estudi d’una temàtica, al disseny d’una aplicació o a la resolució d’una problemàtica concreta del seu àmbit professional.

Professionalitzadors:
Ideació, desenvolupament i realització per un àmbit professional. Es tractaria de dur-lo a terme i per tant d’avaluar els resultats del mateix i les conclusions específiques.

Acadèmics:
Treballs de revisió de la literatura de temes d’interès: revisió crítica o estudi de revisió de la literatura internacional sobre un tema específic relacionat amb el Grau.
Projectes d’investigació que inclouran la revisió de la literatura, hipòtesi, part empírica, resultats, discussió i conclusions.
Els temes podran fer referència o estar relacionats amb qualsevol dels àmbits propis de la professió.

Modalitats del TFG
El TFG en relació amb l’àrea específica permetrà que l’estudiant aprofundeixi en algunes de les vessants conceptuals, creatives, teòriques, instrumentals i/o expressives, integrant les competències adquirides en altres assignatures vinculades als diversos mòduls.

El TFG segons l’àrea, treballarà des d’una perspectiva fonamentada en els diferents camps d’aplicació professional.

Les àrees de coneixement en les que el TFG pot desenvolupar-se són les següents:
Audiovisuals lineals (curtmetratge, documental, videoclip, espot, etc.).
Audiovisuals interactius (aplicacions interactives, pàgines web, videojocs, etc.).


Estructura de la memòria i característiques formals.

El treballs estaran redactats en català, anglès i/o castellà.

A la tapa i a la primera pàgina de la còpia enquadernada i al suport digital s’hi han de fer constar el Logotip del grau GCAM d'Eram i UdG.

La memòria corresponent al treball realitzat haurà de contenir els següents apartats:
• Índex
• Resum/Abstract (màxim 50 línies) en tres idiomes Català, Castellà i Anglès
• Paraules clau (màxim 10)
• Introducció / contextualització /Justificació
• Objectius / hipòtesi
• Metodologia

Fase 1. Idea i elecció del tema
1.1. Identificar el tema
1.2. Crear i comunicar noves idees i propostes

Fase 2. Planificació i realització
2.1. Establiment dels objectius que orientin l’operativa del treball
2.2. Cronograma
2.3 Desenvolupament

Fase 3. Autoavaluació, millora i prospectiva
3.1. Valoració del resultat en funció de si s'han acomplert els objectiu o no, i en funció de la formació adquirida a través del tfg.
3.2. Avaluació de la creativitat del projecte tot tenint en compte els següents aspectes en les diverses fases del tfg (gènesis de la idea i del projecte, recerca, realització del projecte): fluïdesa, flexibilitat, elaboració i innovació.
3.3. Autoavaluació personal i millora del tfg.
3.4. Prospectiva del projecte i disseminació (futur del projecte)

• Bibliografia
• Agraïments
• Annexos

Fase 4. Lliurament i presentació pública
4.1 Presentació estructurada del treball, i argumentació
4.2. Identificar i respondre amb solvència les qüestions més significatives plantejades pels experts

En cadascun dels fulls hi figurarà una capçalera amb una identificació del projecte i/o document (títol abreujat si cal i/o autor/a) situada a la part interior de la pàgina i el número de pàgina a la part exterior.
Cal no abusar de tipus de lletra diferents i utilitzar un codi tipogràfic consistent al llarg de tot el treball.

El format ha de ser tal que s’obtinguin pàgines amb una densitat d’informació raonable, per exemple, la lletra del cos del text tipus Arial de 11 punts o bé tipus Times New Roman de 12 punts, el marge interior de 30 mm i l’exterior de 20 mm, els marges superior i inferior de 25 mm, 1,5 espais o espai simple (de valor constant) entre línies.

L’extensió màxima de la memòria serà de 30.000 paraules. Això correspon aproximadament a unes 80 pàgines de text. La bibliografia i els annexos es consideraran a banda.

Per saber les naracterístiques del dipòsit, consulteu intraeram o la plana de l'assignatura a moodle, un com us matriculeu.


Dipòsit i presentació del Treball.

El dipòsit del TFG s’estructura en dos blocs:

• Bloc lliurament:
Autorització del/a tutor/a


• Bloc dipòsit:
Lliurament dels documents i continguts dins els servidors de l’Escola en les carpetes habilitades.
Aquests documents són: Memòria del TFG en format pdf, la realització específica del TFG, 6 fotografies del projecte, caràtula i/o cartell i arxius complementaris.


Modificació del disseny

Tutoria i comunicació:
Les tutories es negocien entre el tutor/a del TFG i el tutorand, pactant una sèrie de trobades per compartir l'avenç en l'escriptura i desenvolupament del TFG en les diferents afses: idea, eina i expressió

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.