Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Conceptes i criteris fonamentals per la programació i planificació d'obres.Sistemes de planificació i la seva representació. Coneixements de la maquinària i equips d' obra en les diferents fases d' execusió.Pla proper d' obra: elements i mitjans per a la implantació d' obres. Anàlisi i criteris per la relació de dependència de les diferents activitats d'obra.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Rafael Reixach Corominas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT04 Treball en equip
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • CE17 Capacitat per programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seva execució i manteniment

Continguts

1. Introducció a la planificació. Conceptes i criteris.

2. Sistemes de planificació i la seva representació.

3. Anàlisi general per l'organització d'una obra.

4. Pla proper d' obra. Determinació dels elements d' implantació segons tipologia i procés constructiu.

5. Organització i relació de dependències per a l'execució de diferents sistemes constructius.

6. Dotació de maquinària, equips i mitjans auxiliars segons el procés constructiu per cadascuna de les fases d' obra.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 15,00 4,00 19,00
Prova d'avaluació 13,00 22,00 0 35,00
Sessió expositiva 0 26,00 26,00 52,00
Sessió pràctica 18,00 12,00 0 30,00
Tutories de grup 0 0 14,00 14,00
Total 31,00 75,00 44,00 150

Bibliografia

 • García Valcarce, Antonio (2004 ). Manual de dirección y organización de obras . Madrid: CIE Dossat 2000. Catàleg
 • Martínez Montes, Germán Pellicer Armiñana, Eugenio (2007 ). Organización y gestión de proyectos y obras . Madrid [etc.]: McGraw-Hill / Interamericana de España. Catàleg
 • López Álvarez, Salvador (2005 ). Organización de obra y control de personal . Ribera de Arriba: Lex Nova. Catàleg
 • Jordán Reyes, Miguel (DL 1991 ). Organización, planificación y control . Madrid: la Escuela. Catàleg
 • Harris, Frank (1992 ). Maquinaria y métodos modernos en construcción . Madrid: Bellisco e hijos. Catàleg
 • Díaz del Río y Jaudenes, Manuel (DL 1996 ). Maquinaria de construcción (5a ed. totalmente actualizada). Madrid: [s.n.]. Catàleg
 • Díaz del Río y Jaudenes, Manuel (cop. 2007 ). Manual de maquinaria de construcción (2ª ed). Madrid [etc.]: McGraw Hill. Catàleg
 • Lagarde Abrisqueta, Eduardo (1991 ). Organización y equipos. Unidad didáctica 3, Equipos de obra y medios auxiliares (2ª ed.). Madrid: UNED. Escuela de la Edificación. Catàleg
 • Beguería Latorre, Pedro Antonio (DL 1998 ). Manual de composición de medidas preventivas para construir : según el contenido de la Normativa de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en especial, el RD 1.627 ([2a ed.]). Girona: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Girona. Catàleg
 • Miravete, A (1994 ). Aparatos de elevación y transporte . Zaragoza: El autor. Catàleg
 • Larrodé, Emilio (1996 ). Grúas . Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Ulma (Firma comercial) (2006 ). Montaje, dirección e inspección de andamios apoyados . Madrid: Tornapunta. Catàleg
 • García de Frutos, Daniel (2009 ). Maquinaria y medios auxiliares . Madrid: Tornapunta :Fundación Laboral de la Construcción. Catàleg
 • Baños López, Javier (2009 ). Encargado de obra civil. Movimiento de tierras y firmes . Madrid: Fundación Laboral de la Construcción. Catàleg
 • Díaz del Río y Jaudenes, Manuel (DL 1996 ). Maquinaria de construcción (5a ed. totalmente actualizada). Madrid: [s.n.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Tutoria, elaboració i defensa treball monogràfic. S' avaluarà el contingut del treball, la presentació i la defensa per part de l' alumne. 10 No
Proves d'avaluació continuada realitzades durant el semestre. Es valoraran i puntuaran les diferents proves relacionades. 50 No
Examen en període oficial de convocatòria. Es valorarà la resposta concreta a l' examen plantejat.
No s'exigeix nota mínima.
És una prova no recuperable.
40 No

Qualificació

MÈTODES DOCENTS
D'acord amb les directrius fixades a la declaració de Bolonia, referents a la convergència de l'espai universitari europeu, l'assignatura s'estructura per fomentar d'una forma decidida la participació permanent de l'alumne en la seva formació.

En aquests sentit, i en línees generals, les activitats d'aprenentatge proposades són:
. Exposició oral dels temes continguts en el programa, facilitant material de consulta per l'aprenentatge i comprensió dels diferents continguts.
. Foment de la participació de l'alumne en veritables grups de treball en el desenvolupament de les sessions pràctiques.Discusió i proposta d' alternatives entre els alumnes.
. Plantejament i exposició-resolució de pràctiques i treballs relacionats amb la temàtica de l'assignatura.Proposta de casos reals amb presa de desicions per part de l' alumne.

CRITERIS PER A L'AVALUACIÓ

AVALUACIÓ CONTINUADA:
L' avaluació continuada representa el 60 % de la nota de l' alumne i està conformada per 5 proves. Aquestes proves estan detallades a continuació i amb el percentatge que correspon a cadascuna.

PAC - 1: Cas pràctic on cal representar el diagrama de Gantt i els diagrames de càrrega econòmica i de personal. La prova 1 equival al 10%.

PAC - 2: Cal enumerar, grafiar i situar els diferents elements d' implantació en la construcció d' un edifici plurifamiliar en las seves diferents fases de construcció. Justificació i argumentació de les desicions preses. La prova 2 equival al 15%.

PAC - 3: Relació de dependència d'una estructura de formigó armat amb càlcul de recursos (mitjans auxiliars) per la seva execució. La prova 3 equival al 15%.

PAC - 4: Elaboració d'un treball monogràfic sobre maquinaria i equips d' obra. En aquesta prova es valoren 3 aspectes, la elaboració del treball, la presentació per la defensa i la defensa propiament dita amb la resposta de preguntes sobre el treball i la presentació.Si el treball fos en equip, pel que fa els dos primers aspectes, els alumnes del grup tindran la mateixa nota, mentre que la nota de la defensa serà en funció de les respostes donades.La prova 4 equival al 10%.

PAC - 5: Prova realitzada no presencial, l'alumne ha de plantejar l'organització i relació de dependència de una obra en fase de moviment de terres, fonamentació, murs i estructura. Possibilitat de consultar qualsevol documentació com a suport. la durada per l'execució es preveu de 6 setmanes. La prova 5 equival al 10%.

El treball monogràfic s' hauràn de lliurar al professor responsable en el termini i format establert. Un cop passat aquest termini no s' acceptarà el lliurament del treball.

Les proves realitzades en l' avaluació continuada no seran recuperables.

EXAMEN:
En l' examen es valorarà i puntuarà la resposta concreta sobre el contingut de l'examen. El seu valor serà el 40% de la nota de l' alumne i no s'exigeix nota mínima. La nota obtinguda farà mitjana amb la nota de l'avaluació continuada. Per aprovar l'assignatura, aquesta mitjana tindrà un valor igual o superior a 5.
L'examen no és recuperable.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per tal que l'alumne sigui avaluat cal complir els dos requisits següents:

. Presentar-se a l'examen .
. Haver complert en 3 de les PACs 1,2,3 i 5 de l'avaluació continuada. El treball monogràfic és obligatori.

Si no s'assoleixen aquests mínims la nota serà la de NO PRESENTAT.

Nota: s'entén que un alumne es presenta a l' examen quan entra a aula d'examen, per tant està obligat a lliurar l'examen per ser qualificat.

Avaluació única:
En el cas que un estudiant decideixi per a l'opció d'avaluació única, aquesta constarà d'un examen global de l'assignatura en el període que estableixi el calendari d'examens amb dret a examen de recuperació en cas de no assolir la nota mínima (5) per aprovar l'assignatura. Aquest examen de recuperació es realitzarà en el període establert.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es mante una relació constat de suport a l'estudiant a base de tutoria individualitzada o en grup.
a) Via correu electrònic de manera individual en atenció i resposta als dubtes o qüestions plantejades.
b) Es resoldran via online (meet) de manera individual o en grup si s’escau, dubtes o plantejaments fets pels estudiant amb suport documental.
L’horari de tutoria queda obert i il·limitat, segon la seva disponibilitat per tal de no superposar-se amb altres assignatures, l’alumne és qui marca la pauta.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Creació d'un grup de WhatsApp de l’assignatura per qualsevol consulta ràpida o per obrir converses entre el grup. Permet que el professor pugui assessorar o plantejar monogràfics en benefici dels alumnes.

La interacció serà també amb el moodle.

I tal com s'exposa en les tutories per via individual mitjnaça el correu electrònic o col.lectivament amb sistemes on line com el mett o qualsevol altre plataforma que ofereixi la UdG.

Observacions

PREREQUISITS:

En concret, i pel que fa a l'apartat, cal contemplar:

. Les assignatures que cal haver aprovat per cursar en condicions l'assignatura, estan relacionades en l'apartat "ASSIGNATURES RECOMANADES"
. Com a matèries bàsiques relacionades i que l'alumne ha d'estar reben, hi ha:

- Amidaments i pressupostos 1
- Construcció 5
- Estructures 3
- Instal·lacions 2


Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Estructures 1
 • Estructures 2
 • Expressió gràfica 1
 • Expressió gràfica 2
 • Geotècnia
 • Instal·lacions 1
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Topografia i replantejaments

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
La programació de l'assignatura es preveu no presencial en les classes de teoria i a les tutories o actuacions de suport a l'estudiant.

Les classes pràctiques si que s'han previst presencials, com també les proves d'avaluació continuada i l'examen final.

Les activitats d'aprenentatge ja s'han dissenyat per tal de poder eliminar aquesta presencialitat si fos necessari i que l'estudiant pugui seguir perfectament el curs via no presencial.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació segueix criteris semblants al curs anterior.

Un 60% l'avaluació continuada amb 5 proves avaluables, la seva repercució és del 10% o 15% en cadascuna d'elles, d'acord amb el programa de l'assignatura. Aquestes proves en cas de necessitat poden fer-se de manera no presencial per part de l'estudiant, per tant, qualsevol que sigui la situació, l'estudiant podrà ser avaluat d'acord amb la formació rebuda.

L'examen representa l'altre 40% de la nota. Per la tipologia d'asssignatura no comporta cap problema la realització de l'examen de manera no presencial.

D'acord amb la normativa, l'estudiant podrà acollir-se en el sistema d'avaluació única, en aquest cas podrà fer l'examen corresponent del total de l'assignatura i l'examen de recuperació si fos el cas. Aquests examens quedaran establerts en el calendari d'examens de L'Escola Politècnica Superior.

L'avaluació única també permet la no presencialitat.

Tutoria i comunicació:
Tal com ja s'ha explicat en l'apartat de tutoria i comunicació, és molt important en situació de no presencialitat mantenir una relació constat de suport a l'estudiant a base de tutoria individualitzada o en grup.

a) Via correu electrònic de manera individual en atenció i resposta als dubtes o qüestions plantejades.

b) Es resoldran via online (meet) de manera individual o en grup si s’escau, dubtes o plantejaments fets pels estudiant amb suport documental.
L’horari de tutoria queda obert i il·limitat, segon la seva disponibilitat per tal de no superposar-se amb altres assignatures, l’alumne és qui marca la pauta.

Creació d'un grup de WhatsApp de l’assignatura per qualsevol consulta ràpida o per obrir converses entre el grup. Permet que el professor pugui assessorar o plantejar monogràfics en benefici dels alumnes.

La interacció serà també amb el moodle.

I tal com s'exposa en les tutories per via individual mitjnaça el correu electrònic o col.lectivament amb sistemes on line com el mett o qualsevol altre plataforma que ofereixi la UdG.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.