Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Construcció 4 : Interacció d'elements i sistemes Anàlisi i reflexió sobre temes vinculats a l’arquitectura i la construcció dels edificis. Aprofundir en els elements i sistemes constructius segons la tecnologia constructiva : obra de fàbrica / formigó / acer / fusta. Interacció d'elements i sistemes constructius. El disseny constructiu. Anàlisi gràfica dels sistemes constructius i les seves interaccions. El detall constructiu. Introducció a l’anàlisi dels condicionants del procés constructiu.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT01 Analizar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT04 Treballar en equip
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i els projectes
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i als projectes proposats
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i l'aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CE14 Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives
 • CE21 Coneixement aplicat dels procediments de producció, la patologia i l'ús dels materials de construcció
 • CE26 Coneixement aplicat dels mètodes de mesurament, valoració i peritatge
 • CE27 Coneixement aplicat del projecte de seguretat i higiene en obra, ara «seguretat i salut»
 • CE35 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar i executar en edificis i conjunts urbans sistema de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada

Continguts

1. Interacció d'elements i sistemes constructius segons la tecnologia constructiva

          1.1. Tecnologies :

                    1.1.1. Obra de fàbrica

                    1.1.2. Formigó

                    1.1.3. Acer

                    1.1.4. Fusta

          1.2. Per cada tema :

                    1.2.1. Interacció d'elements i sistemes constructius.

                    1.2.2. Requeriments tecnològics dels sistemes constructius

                    1.2.3. Condicionants de l'execució en obra

                    1.2.4. Optimització tecnològica.

                    1.2.5. Normativa aplicable.

          1.3. Interacció entre :

                    1.3.1. Sistema estructural

                    1.3.2. Sistema envolupant

                    1.3.3. Sistema de compartimentació

                    1.3.4. Sistema d'acabats

          1.4. Anàlisi de :

                    1.4.1. Detall constructiu : síntesi de la tecnologia constructiva

                    1.4.2. Execució de l’obra : materialització del disseny constructiu : lògica del procés.

                    1.4.3. Obra construïda : Arquitectura i Construcció.

2. Definició constructiva en el projecte : coherència documental

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 6,00 10,00
Cerca i anàlisi d'informació 5,00 45,00 50,00
Elaboració individual de treballs 12,00 24,00 36,00
Prova d'avaluació 4,00 0 4,00
Resolució d'exercicis 12,00 12,00 24,00
Sessió participativa 26,00 0 26,00
Total 63,00 87,00 150

Bibliografia

 • Schmitt, Heinrich (DL 1998 ). Tratado de construcción (7a ed. aum. y puesta al día). Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2002 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación . [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Argüelles Álvarez, Ramón (2005-2007 ). Estructuras de acero (2ª ed. ampl. y act.). Madrid: Bellisco. Catàleg
 • Bosch González, Montserrat (2002 ). Paramentos. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 01-07-2011, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=AR091XXX Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 2009 ). Les claus per a construir l'arquitectura (2a ed. en català rev. conforme al CTE). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques :Gustavo Gili. Catàleg
 • Detail : revista de arquitectura y detalles constructivos (2001- ). Bilbao: Elsevier. Catàleg
 • Tectónica (1996- ). Madrid: ATC. Catàleg
 • Cercha : revista de los aparejadores y arquitectos técnicos (1990- ). Madrid: Consejo General de Colegios de Aparelladores y Arquitectos Técnicos. Catàleg
 • Alcalde Pecero, Francisco (cop. 2002 ). Banco de detalles arquitectónicos . Sevilla: Francisco Alcalde Pecero :Marsay. Catàleg
 • Hugues, Theodor (cop. 2007 ). Construcción con madera : detalles, productos, ejemplos . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Payá Peinado, Miguel (DL 2004 ). Aislamiento térmico y acústico . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Pita Abad, Carlos (DL 2009 ). Arquitectura y madera . Santiago de Compostela: Lignum Facile. Catàleg
 • Zamora, Joan-Lluís (2006 ). Façanes lleugeres : manual del projecte arquitectònic . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Sanz, Enrique (DL 1998 ). Manual : ejecución de fachadas con ladrillo cara vista . Madrid: Hispalyt. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (2000 ). El Vidrio estructural . Barcelona: Bisagra. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1999 ). La Construcción de la arquitectura (4a ed.). Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1995- ). La Construcción de la arquitectura (3ª ed. rev). Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció. Catàleg
 • Llorens Duran, Josep Ignasi de (2003 ). Construcció amb bloc de formigó . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Deplazes, Andrea (cop. 2010 ). Construir la arquitectura : del material en bruto al edificio : un manual . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José (1993 ). Manual de detalles constructivos en obras de hormigón armado : edificación, obras públicas . [Madrid?]: INTEMAC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
P1. Pràctiques (Projecte constructiu) Treball en equip de desenvolupament constructiu de l’edifici de curs.
Treball unitari, desglosat en una o vàries activitats.
Part important del treball es realitza a l'aula, en format taller, amb indicaccions / correccions del professor.

/ Per superar l’assignatura, en el conjunt d'aquest treball cal obtenir una qualificació total >= 40.
/ En cas de no superar la nota mínima requerida les activitats d'aquest treball NO es podran recuperar.
/ NO s'admeten lliuraments fora del format establert i/o de la data fixada.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Capacitat de treball en equip.
/ Correccions d’aula.
/ Participació activa a les sessions.
/ Formalització.
/ Satisfacció dels requeriments de lliurament.
/ Referència bibliogràfica.
30
P2. Pràctiques (Activitats) Treball individual.
Activitats de curta durada d'anàlisi i raonament constructiu : Detall constructiu / Obres en execució / Seguiment fotogràfic / etc.
Gairebé tot el treball es realitza a l'aula, amb indicacions / correccions del professor.

/ Per superar l’assignatura, en el conjunt d'aquest treball cal obtenir una qualificació total >= 40.
/ En cas de no superar la nota mínima requerida les activitats d'aquest treball NO es podran recuperar.
/ NO s'admeten lliuraments fora del format establert i/o de la data fixada.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Avaluació del treball entre companys.
/ Formalització.
/ Satisfacció dels requeriments de lliurament.
30
EX. Examen. Activitat d’avaluació individual.
Prova d'avaluació sobre els continguts de l'assignatura.

/ Format tipus test i/o de resposta breu.
/ Per superar l’assignatura cal obtenir una qualificació total de l'examen >= 40.
/ En cas de no superar la nota mínima requerida, NO es podrà fer un examen de recuperació.

Valoració en funció de :
/ Assoliment del coneixement específic.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Concreció de la resposta.
40

Qualificació

Sistema d’avaluació continua, basat en les activitats d’avaluació descrites :
Treballs (60%)
...... P1. Pràctiques (Projecte constructiu). (30%) (>=40)
...... P2. Pràctiques (Activitats). (30%) (>=40)
Examen. (40%) (>=40)
- - - - - - - - - - - - - - - -
Obtenció de la nota :

1/ Superació de la qualificació total mínima requerida :
.- a cadascuna de les pràctiques : P1 i P2 >=40
.- a l’examen : EX >=40

2/ Obtenció de la nota final.
(N) = 30%(P1) + 30%(P2) + 40%(EX)
.- L’assignatura es considera aprovada si (N) >=50.
.- En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.
- - - - - - - - - - - - - - - -
En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sobre les pràctiques :
.- Per cada activitat s’han indicat els criteris d’avaluació.
.- Cada activitat s'haurà de lliurar segons els formats definits i dins del termini establert.
.- Les activitats complementàries es consideren de suport a l’estudi, i no s'avaluen directament.
.- En el cas de no superar les qualificacions mínimes requerides, els treballs de pràctiques NO es poden recuperar i l’assignatura es considera suspesa.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sobre l’examen :
.- Prova d'avaluació sobre els continguts de l'assignatura, en format tipus test i/o de resposta breu.
.- Només hi ha un examen. En el cas de no superar la qualificació mínima requerida, NO es podrà recuperar i l’assignatura es considera suspesa.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
.- Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
.- La utilització de telèfons mòbils o similars durant l'examen.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Revisió de la qualificació de les activitats d'avaluació :
.- Les qualificacions de les pràctiques dels curs no son objecte de revisió, donat que s'ha fet un seguiment durant el curs.
.- L'objectiu de la revisió de l'examen és detectar si hi ha algun error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.
.- La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per e-mail.
- - - - - - - - - - - - - - - -

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de No Presentat en el cas de que es faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.

L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació.

Observacions

Dedicació :
Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 150 hores.
Aproximadament 1/3 de la dedicació es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementaria
.- Estudi / preparació dels temes
- - - - - - - - - - - - - - - -
Web de l'assignatura :
Es recomana l'accés continuat a la web doncs esdevé essencial per a consultar :
.- Programació del curs i qüestions organitzatives de l'assignatura.
.- Continguts : guions, documentació i bibliografia recomanada
.- Activitats : enunciats, dates i format de lliurament.
.- Horaris de tutories dels professors.
I també per a :
.- Desenvolupament d’activitats en línia.
.- Lliurament dels treballs en format digital (abans de la data programada)
- - - - - - - - - - - - - - - -
Fitxa / perfil de l'alumne :
.- En començar el curs convé que tots els alumnes tinguin actualitzada la seva fitxa / perfil.
.- Les dades que s'hi fan constar han de ser reals.
.- La fotografia ha de ser tipus carnet, recent i que permeti el reconeixement de l'alumne.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sessions d’aula :
Es recomana :
.- Assistència continuada i participació activa.
.- Puntualitat a les sessions d'aula.
.- Preparació prèvia del temari / activitat, per poder obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
I també cal tenir present :
.- Es poden utilitzar aplicacions informàtiques relacionades amb el tema que es desenvolupa, previ consentiment del professor.
.- Sense consentiment no es pot enregistrar. No s'admet gravar, filmar ni fotografiar.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils
- - - - - - - - - - - - - - - -
Tutories :
.- Es realitzen durant els horaris d’atenció establerts per cada professor
.- Son sessions amb el professor per aclariment de dubtes de teoria, en cap cas són el substitut de les classes.
.- Les pràctiques es desenvolupen i tutoritzen a l'aula, per tant les tutories no han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs a desenvolupar per l’alumne.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Comunicació on-line :
.- La majoria de qüestions relacionades amb l'assignatura seran publicades a la web, com a Notícies o al Fòrum.
.- A través de la bústia de correu electrònic de la UdG rebreu els possibles comunicats dels professors.
.- Procureu fer un ús moderat de les vostres comunicacions per e-mail amb els professors.
.- Cal indicar el nom de l'assignatura en l'assumpte dels e-mails enviats.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Cessió dels drets d'autor dels treballs :
.- S’entén que els alumnes que participen en l'assignatura cedeixen els drets d'autor derivats del seu treball exclusivament per a un ús docent o investigador.
.- En cas de no voler fer aquesta cessió, cal comunicar-ho per escrit al professor al començar el curs.

Assignatures recomanades

 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Expressió gràfica 3
 • Expressió gràfica 4
 • Informàtica aplicada
 • Introducció a les estructures
 • Projectes 3
 • Projectes 4

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.