Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Quantificació de contaminants en matrius ambientals mitjançant tècniques instrumentals. Resolució de problemes analítics.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EVA MARGUI GRABULOSA  / MARTA SANCHEZ BASSOLS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
  • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina

Continguts

1. Introducció a les Tècniques instrumentals per a la determinació de contaminants

          1.1. Control de la contaminació ambiental. Legislació

          1.2. El procés analític

          1.3. Fonaments de les tècniques instrumentals. Classificació

          1.4. Selecció de la tècnica analítica. Paràmetres de qualitat

2. Tècniques espectroscòpiques. Fonaments i aplicacions

          2.1. Introducció a les tècniques espectroscòpiques

          2.2. Espectroscòpia molecular (absorció/emissió)

          2.3. Espectroscòpia atòmica (absorció/emissió)

3. Tècniques cromatogràfiques. Fonaments i aplicacions

          3.1. Introducció a les tècniques cromatogràfiques

          3.2. Cromatografia de gasos

          3.3. Cromatografia de líquids

4. Tècniques electroanalítiques. Fonaments i aplicacions

          4.1. Introducció a les tècniques electroanalítiques

          4.2. Tècnica conductimètrica

          4.3. Tècniques potenciomètriques

          4.4. Tècniques voltamperomètriques

5. Pràctiques al laboratori. Aplicació de les tècniques elèctriques, espectroscòpiques i cromatogràfiques en la determinació de diversos contaminants en mostres d'interès ambiental.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 3,00 15,00 0 18,00
Resolució d'exercicis 10,00 20,00 0 30,00
Sessió participativa 10,00 5,00 0 15,00
Sessió pràctica 8,00 5,00 0 13,00
Total 31,00 45,00 0 76

Bibliografia

  • Skoog, Douglas A (cop. 2001 ). Principios de análisis instrumental (5ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Cámara, Carmen Fernández Hernando, Ma. del Pilar (DL 2002 ). Toma y tratamiento de muestras . Madrid: Síntesis. Catàleg
  • Hernández Hernández, Lucas (DL 2002 ). Introducción al análisis instrumental . Barcelona: Ariel. Catàleg
  • Harris, Daniel C (2006 ). Anàlisi química quantitativa . Barcelona: Reverté. Catàleg
  • Miller, J. N (DL 2002 ). Estadística y quimiometría para química analítica . Madrid: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes participatives/ Aula Inversa / Seminaris En les classes d'aula inversa, es realitzaran alguns qüestionaris per tal d'assegurar l'aprenentatge dels estudiants. S'avaluarà la bona resolució d'aquests. 20 No
Classes pràctiques Durant les classes pràctiques s'aplicaran algunes de les tècniques analítiques estudiades a classe per a la determinació de diversos contaminants en mostres reals. Aquesta activitat s'avaluarà mitjançant l'entrega d'unes qüestions de les sessions pràctiques realitzades. 10
Resolució d'exercicis i casos d'estudi Durant el curs es lliuraran alguns exercicis o casos d'estudi per a resoldre a l'aula o fora de l'aula. S'avaluarà la bona resolució dels exercicis i/o activitats proposades. 30
Prova d'avaluació final Realització d'una prova escrita que inclourà aspectes teòrics i pràctics dels Temes 1-5.
Una part de la nota d'aquesta activitat formarà part del Pla d'Avaluació de les Competències Bàsiques (PAC). La competència que s'avaluarà serà la CB1.
40

Qualificació

CRITERIS GENERALS:

- La nota de l'assignatura correspondrà a la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació (recuperables i no recuperables). No hi ha mínim de nota per fer mitjana, excepte en el cas de la prova d'avaluació final que s'haurà d'aprovar amb una nota superior a 4.0. Per aprovar l'assignatura cal obtenir una nota mitjana de l'assignatura igual o superior a 5.

- Per aprovar l'assignatura cal assistir a totes les sessions pràctiques. Únicament en el cas d'absències justificades a nivell de Facultat, es considerarà la possibilitat d'aprovar igualment l'assignatura.


OPCIONS DE RECUPERACIÓ:

- En el cas que no s'aprovi, l'estudiant té l'oportunitat de recuperar les activitats d'avaluació catalogades com a recuperables (es recuperaran de forma separada), les quals representen un 55% de la nota final de l'assignatura.

- Les notes de la part no recuperable no es podran modificar.

IMPORTANT:

Durant la prova d'avaluació final, la tinença de telèfons mòbils o similars (smartphones, tauletes, rellotges intel·ligents, etc) comportarà suspendre de manera automàtica l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat d'avaluació. Comparèixer o realitzar alguna de les activitats d'avaluació atorga la condició de "presentat" a l'estudiant

Avaluació única:
Realització d'una prova escrita que inclourà aspectes teòrics i pràctics dels Temes 1-5. Serà una prova diferent a la realitzada en els estudiants que s'acullin a l'avaluació continuada on s'inclouran també aspectes relacionats amb les activitats d'avaluació continuada no realitzades durant l'assignatura.
Una part de la nota d'aquesta activitat formarà part del Pla d'Avaluació de les Competències Bàsiques (PAC). La competència que s'avaluarà serà la CB1.

Requisits mínims per aprovar:
AVALUACIÓ CONTINUADA:

- Assistir a totes les sessions pràctiques i resoldre les activitats plantejades per la professora (qüestions relacionades amb les pràctiques).

- Cal obtenir una nota mitjana de l'assignatura (diferents activitats d'avaluació) igual o superior a 5.0.

- En el cas de la prova la prova d'avaluació final la nota mínima per aprovar l'assignatura és de 4.0.

AVALUACIÓ ÚNICA:

- Assistir a totes les sessions pràctiques i resoldre les activitats plantejades per la professora (qüestions relacionades amb les pràctiques).

- Avaluació única: per aprovar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 5.0 en la prova escrita que inclourà aspectes teòrics i pràctics de l'assignatura.

Tutoria

Les tutories professora-alumnes es realitzaran de forma presencial en funció de les demandes dels estudiants amb cita prèvia concertada via email.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els estudiants es realitzarà via email i a través d'un fòrum d'avisos i notícies a través del Moodle.

Observacions

Metodologia:

En base als nous criteris formatius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), per superar aquesta assignatura l'alumne/a haurà de realitzar contínuament tasques d'aprenentatge, individualment o en grup amb o sense el professor (autoaprenentatge). Aquest és un aspecte crucial sobre el que es basaran tant les actuacions del professor com les de l'alumnat.
Abans d'iniciar els diferents continguts es donaran les indicacions necessàries i es proposarà el material per tal que aquest procés d'autoaprenentatge pugui ser realitzat.
L'aprenentatge de l'assignatura i la interacció amb el professor s'haurà de fer de forma continuada al llarg de tot el curs i seguint un calendari establert.
És important consultar els llibres de l'apartat de la bibliografia així com la bibliografia específica recomanada pel professor en el decurs de l'assignatura.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari Docència Semipresencial

Les activitats avaluables proposades en l’assignatura (Classes pràctiques, Qüestionaris (aula inversa), resolució d’exercicis/estudi de casos i prova d’avaluació final) seran les mateixes descrites en la fitxa de l’assignatura. No obstant, algunes d’ elles es realitzaran de forma no presencial.

- Activitats Presencials: Pràctiques de laboratori, resolució d’exercicis/casos d’estudi a l’aula i prova d’avaluació final (si les normes de distanciament ho permeten sinó s’adaptaria en forma on-line).

- Activitats No presencials: Els estudiants tindrien disponible en el Moolde el material necessari per a treballar els conceptes més teòrics de l’assignatura.


Escenari Docència no presencial (Tancament UdG)

Les activitats avaluables proposades en l’assignatura (Classes pràctiques, Qüestionaris (aula inversa), resolució d’exercicis/estudi de casos i prova d’avaluació final) seran les mateixes descrites en la fitxa de l’assignatura. No obstant, totes elles es realitzaran de forma no presencial.

- Classes pràctiques: les sessions pràctiques al laboratori es substituiran per una sessió de laboratori no presencial. Aquesta sessió es treballarà mitjançant un document que es proporcionarà als estudiants, a través del Moodle, on hi ha enllaços a vídeos de procediments analítics al laboratori, descripció de la metodologia i dades per a la resolució de càlculs i el seu tractament. L’estudiant podrà resoldre els dubtes que li hagin pogut sorgir amb una tutoria on-line amb la professora (per exemple a través d’un Google Meets).

- Qüestionaris (Aula inversa. Assegurament de l’aprenentatge): Després de cada tema es realitzaran uns qüestionaris per tal d’assegurar l’aprenentatge dels continguts. Aquests qüestionaris es realitzaran en format de qüestionaris de Moodle o amb el Google Forms (on-line).

- Resolució d’exercicis i estudi de casos: Al llarg de l’assignatura es lliuraran a través de tasques de Moodle alguns exercicis i/o estudis de casos per resoldre. S’haurà d’entregar cada una de les tasques dins el període establert per la professora.

- Prova d’avaluació final: Es realitzarà una prova d’avaluació final de caràcter individual que inclourà aspectes teòrics i pràctics de l’assignatura. La prova escrita es realitzarà a través de la plataforma Moodle. Una part de la nota d'aquesta activitat formarà part del Pla d'Avaluació de les Competències Bàsiques (PAC). La competència que s'avaluarà serà la CB1.


Adaptació a estudiants vulnerables o amb confinament temporal

En el cas d’estudiants vulnerables o amb confinament temporal s’adaptarà l’assignatura en format no presencial (veure els detalls en l’apartat Escenari Docència no presencial).

Modificació de l'avaluació:
Escenari Docència Semipresencial
Escenari Docència no presencial (Tancament UdG)
Adaptació a estudiants vulnerables o amb confinament temporal

En tots aquests escenaris el percentatge de les activitats avaluables serà el mateix que en l’escenari de docència 100% presencial indicat a la fitxa de l’assignatura i només en canviarà la seva presencialitat (els detalls sobre com s’adaptaran les activitats es descriuen en l’apartat anterior “Modificació de les activitats”).

- Classes pràctiques: 10% (Activitat Recuperable)
- Resolució d’exercicis i casos d’estudi: 30% (Activitat NO Recuperable)
- Qüestionaris assegurament de l’aprenentatge: 20% (Activitat NO recuperable)
- Prova d’avaluació final: 40% (Activitat Recuperable)

Tutoria i comunicació:
Escenari Docència Semipresencial
La comunicació amb els estudiants es realitzarà via email i a través d'un fòrum d'avisos i notícies a través del Moodle. Si és possible, les tutories professora- alumne es realitzaran de forma presencial en funció de les demandes dels estudiants amb cita prèvia concertada via email. Sinó les tutories s’adaptaran en format on-line (Google Meets).

Escenari Docència no presencial (Tancament UdG)
La comunicació amb els estudiants es realitzarà via email i a través d'un fòrum d’avisos i notícies a través del Moodle. Els possibles dubtes que hagin pogut sorgir del treball individual dels estudiants es resoldran a través d’un fòrum de resolució de dubtes a través del Moodle o amb la realització de tutories on-line (Google Meets).

Adaptació a estudiants vulnerables o amb confinament temporal
La comunicació amb els estudiants es realitzarà via email i a través d'un fòrum d’avisos i notícies a través del Moodle. Els possibles dubtes que hagin pogut sorgir del treball individual dels estudiants es resoldran a través d’un fòrum de resolució de dubtes a través del Moodle o amb la realització de tutories on-line (Google Meets).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.