Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Control i patologia de la reproducció. Tècniques per a la millora de la fecundació, de la producció i de la salut animal. Tècniques de reproducció assistida. Manipulació de gàmetes i embrions in vitro. Transgènesi: mètodes per crear animals transgènics. Transgènics i clònics.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / ESTELA GARCIA BONAVILA
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació

Continguts

1. Control i patologia de la reproducció (Contracepció i esterilització / Fertilitat i infertilitat).

2. Tècniques de reproducció assistida (Manipulació de gàmetes i embrions in vitro)

3. Transgènesi (Mètodes per crear embrions transgènics i clònics).

4. Biotecnologia, ètica i legislació.

5. Pràctiques: dues sessions al laboratori.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 2,00 0 2,00
Lectura / comentari de textos 0 5,00 0 5,00
Prova d'avaluació 4,00 32,00 0 36,00
Sessió expositiva 20,00 0 0 20,00
Sessió pràctica 8,00 1,00 0 9,00
Tutories de grup 1,00 0 0 1,00
Visionat/audició de documents 2,00 0 0 2,00
Total 35,00 40,00 0 75

Bibliografia

 • Thibault, Charles (1993 ). Reproduction in mammals and man (English revised edition, 1993). [Paris]: Ellipses. Catàleg
 • Knobil, Ernst Neill, Jimmy D. (1994 ). The Physiology of reproduction (2nd ed.). New York: Raven Press. Catàleg
 • Knobil, Ernst Neill, Jimmy D (2006 ). Knobil and Neill's physiology of reproduction (3rd ed). Boston: Elsevier. Recuperat 04-07-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780125154000 Catàleg
 • Yovich, J.L. (1995 ). Gametes : the spermatozoon . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Grudzinskas, J.G. (1995 ). Gametes : the oocyte . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Edwards, R.G (1995 ). Principles and practice of assisted human reproduction . Philadelphia [etc.]: Saunders Company. Catàleg
 • Meniru, Godwin I (2001 ). Cambridge guide to infertility management and assisted reproduction . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Bonet, Sergi (2006 ). Manual de técnicas de reproducción asistida en porcino : biotecnología de la reproducción porcina . Girona: Universitat de Girona. Servei de Publicacions. Catàleg
 • Palma, Gustavo A. Alberio, Ramiro Alberio, Ricardo (2001 ). Biotecnología de la reproducción . [Balcarce]: Ediciones Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació continuada (1) S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts teòrics de les classes expositives corresponents a un primer bloc parcial de l'assignatura mitjançant una breu prova escrita del tipus Vertader/Fals amb temps controlat estrictament. 10 No
Prova d'avaluació continuada (2) S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts teòrics de les classes expositives corresponents a un segon bloc parcial de l'assignatura mitjançant una breu prova escrita del tipus Vertader/Fals amb temps controlat estrictament. 10 No
Prova d'avaluació final de les sessions pràctiques S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de les sessions pràctiques de laboratori mitjançant una prova escrita global del tipus de respostes d'elecció múltiple que podrà incloure esquemes i/o figures a completar. 20 No
Prova d'avaluació final de les classes expositives S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts teòrics de les classes expositives mitjançant una prova escrita global del tipus de respostes d'elecció múltiple que podrà incloure esquemes i/o figures a completar. 60

Qualificació

L'avaluació continuada de l'assignatura es realitzarà a través de les següents activitats i criteris:

PROVES D'AVALUACIÓ CONTINUADA que consistiran en dues proves escrites del tipus Vertader/Fals corresponents a parts concretes del temari de les sessions teòriques de l'assignatura. Aquestes proves es realitzaran just a l'inici de dues de les classes teòriques (prèviament informades pel professorat) amb un temps molt breu i controlat estrictament. Les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota. Cadascuna de les proves contribuirà amb un 10% a l'avaluació de l'assignatura, per tant, representaran en total un 20% de la qualificació final de l'assignatura. La nota d'aquesta activitat d'avaluació NO serà recuperable.

PROVES GLOBALS per avaluar els continguts de les classes teòriques i sessions pràctiques a realitzar dins el període d'avaluació de l'assignatura. Consistiran en proves escrites del tipus de preguntes de resposta d'elecció múltiple que podran incloure esquemes i/o figures a completar. Les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota.
La nota de la prova global de l'aprenentatge dels continguts de les sessions pràctiques representarà un 20% de la qualificació final i NO serà recuperable; es valorarà l'actitud i participació durant les dues sessions de pràctiques al laboratori.
La nota de la prova global de l'aprenentatge dels continguts de les classes teòriques representarà un 60% de la qualificació final; i caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 punts sobre 10 en aquesta prova d'avaluació final de les classes teòriques per poder optar a superar l'assignatura. La nota d'aquesta activitat d'avaluació de les classes teòriques serà RECUPERABLE només fins a una nota màxima de 5 punts sobre 10 mitjançant la realització d'una prova similar que es realitzarà dins del període de proves de recuperació.

En el càlcul definitiu de la nota final de l'assignatura es tindran en compte els resultats ponderats de totes les activitats d'avaluació realitzades durant el curs (sempre i quan es compleixi el requisit d'haver superat amb un mínim de 5 punts sobre 10 la prova global dels continguts teòrics, en cas contrari, la nota final de l'assignatura que constarà en l'acta no serà en cap cas igual o superior a 5 punts sobre 10, encara que la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en el conjunt de les activitats d'avaluació superi aquest valor).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no realitzar les proves escrites finals corresponents a les classes teòriques i pràctiques i/o no haver assistit a les sessions pràctiques.

Avaluació única:
Els estudiants que s'acullin a l'avaluació única (prèviament autoritzats pel centre) hauran de realitzar un examen final que inclourà qüestions sobre tots els continguts desenvolupats a les classes teòriques expositives i a les sessions pràctiques i serà recuperable. La qualificació d'aquest examen correspondrà al 100% de la nota de l'assignatura.
Per considerar superada l'assignatura, caldrà l'assistència obligatòria a les pràctiques i obtenir una qualificació mínima de 5 punts sobre 10.
Les dates d'avaluació única coincidiran amb les mateixes programades per a la prova d'avaluació continuada i a la de recuperació de l'avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà:
- haver obtingut una qualificació mínima de 5 punts sobre una puntuació màxima de 10 en la prova d'avaluació final de les classes teòriques
- haver assistit a les sessions pràctiques
- obtenir una qualificació global mínima de 5 punts sobre 10

Tutoria

Les tutories amb els estudiants es realitzaran a hores convingudes que podran ser sol·licitades al professorat mitjançant el correu electrònic institucional (UdG).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació es farà a través del Fòrum d'Avisos i Notícies de l'assignatura a la plataforma Moodle.

Observacions

Les sessions pràctiques estaran supeditades a l'aforament màxim del laboratori i serà obligatori l'ús dels equips de protecció individual requerits (EPIs -mascareta, bata, pantalla o ulleres de protecció ...); no es permetrà l'entrada al laboratori si no es porten els EPIs requerits i constarà com a no-assistència per part de l'estudiant.
Per a la realització de les sessions pràctiques cada estudiant ha de portar el seu Guió de Pràctiques.

Assignatures recomanades

 • Reproducció i desenvolupament

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial

Depenent del número d'estudiants matriculats i de l'aforament de l'aula assignada, les classes teòriques podran seguir essent 100% presencials o caldrà dividir els estudiants en 2 grups (A i B) que assistiran a la meitat de les sessions presencials en dies alterns. En aquest segon cas, el grup presencial farà la classe en l'aula i horari establerts i es compartirà simultàniament amb el grup no presencial mitjançant Google Meet (o similar) o via streaming (si l'aula està equipada).
Les sessions pràctiques es mantindran presencials (respectant les mesures sanitàries i higièniques requerides).

Escenari tancament UdgG

Els continguts de les activitats presencials s'adaptaran a un format virtual (vídeoconferència per Google Meet o similar o presentacions amb audio) i es realitzaran respectant els dies i horaris de classe.
Les sessions pràctiques de laboratori es duran a terme via streaming, es podran mostrar figures o fer visionat de vídeos relacionats amb les pràctiques (fins on sigui possible), i/o complementar indicant articles científics a treballar relacionats amb les sessions de pràctiques.

Tancament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal

Podran seguir les classes teòriques presencials en format virtual per alguna de les plataformes disponibles (Google Meet -o similar- o presentacions amb audio). Les sessions pràctiques s'adaptaran de manera similar al previst per l'escenari de tancament.
S'oferiran tutories periòdiques per vídeoconferència per fer un millor seguiment del progrés d'aquest estudiantat.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial

Les activitats d'avaluació seran presencials. En principi, no es preveuen canvis respecte de la modalitat presencial.

Escenari tancament UdgG

Les activitats d'avaluació s'adaptaran a un format virtual a través de la plataforma Moodle i/o per videoconferència per Google Meet (o similar) i es duran a terme emprant vídeovigilància.

Tancament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal

Les activitats d'avaluació s'adaptaran de manera similar al previst per l'escenari de tancament.

Tutoria i comunicació:
Les tutories amb els estudiants es realitzaran a hores convingudes que podran ser sol·licitades al professorat mitjançant el correu electrònic institucional (UdG).
La comunicació es realitzarà:
- a través del Fòrum d'Avisos i Notícies de l'assignatura a la plataforma Moodle
- en format virtual a través de vídeoconferència per Google Meet (o similar) en hores convingudes sempre que l'estudiantat ho sol·liciti pel correu electrònic institucional (UdG) al professorat de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.