Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

UdG Qualitat

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'escola, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darrer any.

Escola Universitària Formatic Barna


  • 45Objectius en curs
  • 21Objectius tancats el darrer any
  • 97Accions en curs
  • 85Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-12-2022
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió. Aquesta competència resta lligada al debat més general sobre les competències transversals del model docent UdGXXI.
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
04-04-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR
Descripció:
La modificació se centra en dos aspectes que afecten al nostre Grau: la petició de l'agència d'avaluació per a l'acreditació de detallar els nivells de planificació i la inclusió de mencions.
Diagnòstic:
Els dos aspectes han sigut introduïts a la memòria que ja ha sigut aprovada pel Consell d'estudis, la Junta de la Facultat i la Comissió Docència UdG . Resta pendent la seva remissió a l'AQU i la posterior alta en el registre.
Valoració:
La memòria segueix el seu tràmit ordinari una vegada aprovada el novembre de 2020 pel Consell d'estudis i la Junta de la Facultat. S'ha de destacar que la declaració de l'Estat d'alarma, i la conseqüent suspensió de tràmits administratius, va impedir la seva aprovació en termes de normalitat el passat curs acadèmic.
ACC0002377
Redactar la memòria de modificació
Tancada
FT
ACC0002378
Aprovació Consell d'estudis i Junta Facultat (i centres adscrits)
Tancada
FT
ACC0002467
Aprovació de la memòria de modificació per la UdG
Tancada
UdG
ACC0002468
Inscripció de la memòria de modificació al RUCT
Tancada
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
02-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR FB
Valoració:
La memòria de la titulació ha estat modificada amb èxit.
ACC0002377
Redactar la memòria de modificació
Tancada
FT
ACC0002471
Aprovació de la memòria de modificació pels òrgans de govern del centre
Tancada
ACC0002467
Aprovació de la memòria de modificació per la UdG
Tancada
UdG
ACC0002468
Inscripció de la memòria de modificació al RUCT
Tancada
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
01-03-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
El Pla d'Acció Tutorial de l'EUFB està en funcionament des de fa uns anys però els alumnes no en fan prou ús de les diferents opcions que tenen per optar a un seguiment més personalitzat.
Diagnòstic:
Ús insuficient de l'atenció personalitzada i el seguiment tutorial adequat per part de l'estudiant. Insuficient coneixement de l'estudiant de l'horari de seguiment tutorial del professorat.
Valoració:
S'ha assolit l'objectiu, però és necessari que es mantingui cada curs.
ACC0002819
Publicar sistemàticament a l'inici de cada curs l'horari de seguiment tutorial de cada professor i assignatura.
Tancada
ACC0002820
Fomentar entre els estudiants l'atenció personalitzada i el seguiment tutorial amb cada professor.
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
01-03-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Accedir a la memòria de verificació penjada a la Seu Electrònica del MECES per incorporar les competències.
Diagnòstic:
Els responsables de l'accès a la memòria de verificació penjada a la Seu Electrònica del MECES no van incorporar-les.
Valoració:
La Facultat de Turisme de la UdG i els centres adscrits que imparteixen el Grau en Turisme estan treballant en la presentació d'una modificació de la memòria que doni resposta al requeriment establert al procés d'acreditació. En concret, al que fa referència a la compleció de tots els apartats de la memòria (incomplets actualment atès que es tracta de memòria en format anterior a l'aplicació informàtica del Ministerio) i la igualtat en les assignatures obligatòries del pla d'estudis. Aquesta document modificat està preparat per a la seva presentació a la Comissió de Programacio d'Estudis de la Universitat en les properes setmanes i, un cop aprovat, per al seu enviament a AQU Catalunya per a la seva avaluació.
ACC0002850
Accedir a la Seu Electrònica del Ministeri d' d'Educació i Cultura i Esport i completar en la memòria de verificació
Tancada
ACC0002851
Unificació de les matèries obligatòries del pla d'estudis.
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
70%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
L'adaptació de la política de captació en el context de pandèmia és necessària.
Diagnòstic:
El nombre d'estudiants de nou ingrès ha disminuit aquest curs, després de marcar durant un parell d'anys signes de recuperació.
Valoració:
La matrícula en el curs 2021-2022 ha estat acceptable però encara lluny de les xifres d'anys anteriors. El fet de disposar d'una adaptació de la política adaptada al context de la pandèmia ha ajudat positivament a que el nombre d'estudiants matriculats no fos inferior. Aquest objectiu encara està obert perquè manca modificar els espais d'informació sobre les titulacions de l'EUFB a la pàgina web (ACC0002856).
ACC0002854
Millorar la pàgina web per anunciar els períodes de portes obertes i matriculació
Tancada
ACC0002855
Contractar una empresa externa especialitzada en màrqueting digital
Tancada
ACC0002856
Modificació dels espais de informació sobre les titulacions de l'EUFB - 10%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
09-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
L'adaptació de la política comercial a la pandèmia és necessària per assolir els objetius de matriculació fixats.
Diagnòstic:
El saló de l'Ensenyament és un esdeveniment fonamental per a la captació de nous estudiants i no s'ha pogut celebrar presencialment, per tant, és necessari trobar la millor manera de participar en el pròxim Saló de l'Ensenyament virtual.
Valoració:
Es van poder dur a terme totes les accions amb èxit.
ACC0002857
Disposar de tot el material de publicitat i publicacions de les titulacions en format digital
Tancada
ACC0002858
Preparar vídeos de presentació de les titulacions
Tancada
ACC0002859
Formar als orientadors acadèmics sobre la docència online
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Actualització i ampliació de la informació sobre el pla d'estudis.
Diagnòstic:
La informació actual sobre el pla d'estudis està estructurada en mòduls i no permet veure el detall de les assignatures.
Valoració:
Amb el canvi d'empresa de màrqueting encarregada de modificar la pàgina web s'ha demorat l'execució d'aquesta mesura.
ACC0002860
Sol·licitar al Cap de Comunicació i a la Direcció la modificació de la pàgina web. - 25%
ACC0002861
Actualitzar i valorar la informació de la guia docent en el web - 25%
ACC0003283
Contractació nou proveïdor pàgina web - 100%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
01-03-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
les restriccions imposades per la pandèmia han donat com a resultat l'adaptació necessària a la formació online per part del claustre de professors.
Diagnòstic:
Amb la situació de pandèmia ha calgut adaptar la formació al campus virtual i per tant, cal millorar la transmissió dels coneixements als estudiants.
Valoració:
S'ha elaborat un pla de formació específic per al professorat sobre diferents metodologies docents, avaluació i plataformes virtuals.
ACC0002862
Planificar formació sobre metodologies docents online, avaluació i plataformes virtuals
Tancada
ACC0002863
Celebrar les formacions sobre metodologies docents online i plataformes virtuals a tot el claustre de professorat
Tancada
ACC0002864
Enquestes de formació al professorat
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Cal augmentar l'avast de les campanyes de captació i de promoció a nivell nacional i internacional per incrementar el nombre d'estudiants de nova entrada.
Diagnòstic:
Cal augmentar l'avast de les campanyes de captació i de promoció a nivell nacional i internacional per incrementar el nombre d'estudiants de nova entrada.
Valoració:
Encara no s'ha assolit un nombre d'estudiants matriculats que iguali les places ofertades. S'han d'iniciar les accions ACC0002875, ACC0002876 i ACC0002877.
ACC0002875
Elaborar un pla estratègic per augmentar el nombre d'estudiants a partir de les campanyes de captació nacional i internacional. - 0%
ACC0002876
Aplicar les estratègies definides en el pla. - 0%
ACC0002877
Mesurar l'impacte de l'aplicació del pla estratègic. - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
01-03-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
L'EUFB ha de seguir l'aplicació de les diferents instruccions, resolucions i altres publicacions de les autoritats sanitàries, rector de la universitat, i altres administracions públiques sobre la docència a les universitats.
Diagnòstic:
L'EUFB ha de seguir l'aplicació de les diferents instruccions, resolucions i altres publicacions de les autoritats sanitàries, rector de la universitat, i altres administracions públiques sobre la docència a les universitats.
Valoració:
La preparació s'ha pogut completar en temps i forma abans de l'inici del curs 20-21
ACC0002878
Preparar la docència en diferents formats per adaptar-la a la situació de pandèmia.
Tancada
ACC0002879
Adaptació dels espais de docència per als diferents formats d'impatició de classes.
Tancada
ACC0002880
Preparar document d'avaluació online.
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
10-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
L'EUFB ha d'introduir els canvis necessaris en els dissenys de les assignatures per tal d'adaptar la formació a la pandèmia.
Diagnòstic:
L'EUFB ha d'introduir els canvis necessaris en els dissenys de les assignatures per tal d'adaptar la formació a la pandèmia.
Valoració:
S'han modificat els dissenys de totes les assignatures del grau. S'ha incorporat una pestanya on es pot especificar les mesures adoptades per fer front a la pandèmia.
ACC0002881
Modificar la fitxa de l'assignatura en el pla d'estudis.
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
01-03-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Els nous estudiants han de conéixer tots els detalls de la titulació abans de poder-se matricular
Diagnòstic:
Els nous estudiants han de conéixer tots els detalls de la titulació abans de poder-se matricular
Valoració:
S'han planificat i celebrat el doble de sessions de JPO.
ACC0002882
Planificar el doble de sessions de Jornades de Portes Obertes
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
En el marc del full de ruta que estableixen diferents informes nacionals i internacionals, a més de institucions com l'AQU i el seu document marc, es veu la necessitat d'assolir la igualtat de gènere també a l'EUFB.
Diagnòstic:
En el marc del full de ruta que estableixen diferents informes nacionals i internacionals, a més de institucions com l'AQU i el seu document marc, es veu la necessitat d'assolir la igualtat de gènere també a l'EUFB.
ACC0002897
Aprofundir en la comprensió de les necessitats, comportaments i actituds del conjunt de la població. - 0%
ACC0002898
Organitzar una formació dirigida a l'equip docent sobre com integrar la dimensión de gènere en la docència. - 0%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
02-05-2022
Tancament:
Assoliment baix
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Informar adequadament sobre la titulació, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits. Insuficient buidatge i bolcat de dades sobre la titulació, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits en l'entorn digital de l'EUFB.
Diagnòstic:
Ús insuficient de l'entorn digital de l'EUFB per informar adequadament sobre la titulació, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits. Insuficient buidatge i bolcat de dades sobre la titulació, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits en l'entorn digital de l'EUFB.
Valoració:
Diversos canvis en el proveïdor del servei de manteniment de la pàgina web ha comportat una demora en l'assoliment d'aquest objectiu i per això cal demorar la data prevista de finalització.
ACC0002818
Actualització i desenvolupament de continguts sobre la titulació del Grau en Turisme a la plana web de l'EUFB.
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
01-03-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Cal afegir a la plataforma virtual una aula comuna al claustre de professorat amb tot el contingut de formació i adaptació al nou entorn virtual.
Diagnòstic:
Cal afegir a la plataforma virtual una aula comuna al claustre de professorat amb tot el contingut de formació i adaptació al nou entorn virtual.
Valoració:
Es va acordar per unanimitat amb el Cap d'Estudis, el Cap de Qualitat, la Responsable de la plataforma Online els continguts que necessariament han d'estar a l'espai de suport docent del professorat.
ACC0002865
Sol·licitar al Cap de Comunicació i a la Direcció la creació de l'espai docent al campus virtual.
Tancada
ACC0002866
Crear l'espai de suport docent al campus virtual i carregar tota la informació, cursos, tutorials, etc.
Tancada
ACC0002867
Donar accés a l'espai de suport docent a tot el claustre de professors
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Amb les noves versions de la pàgina web i amb els canvis de proveïdors s'ha produit una pèrdua d'informació rellevant de l'àrea de qualitat.
Diagnòstic:
Amb les noves versions de la pàgina web i amb els canvis de proveïdors s'ha produit una pèrdua d'informació rellevant de l'àrea de qualitat.
Valoració:
Amb el canvi de proveïdor de la pàgina web aquest objectiu romandrà obert fins a l'inici del curs pròxim. Encara no s'ha tingut temps per fer els canvis necessari en l'apartat de Qualitat del portal de l'EUFB.
ACC0002885
Elaborar una proposta de millora de la visibilitat de l'apartat de Qualitat al web de l'EUFB. - 50%
ACC0002886
Modificar l'apartat de Qualitat actual per la nova proposta. - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Amb les noves versions de la pàgina web i amb els canvis de proveïdors s'ha produit una pèrdua d'informació referent als dissenys de les assignatures que componen el pla d'estudis.
Diagnòstic:
Amb les noves versions de la pàgina web i amb els canvis de proveïdors s'ha produit una pèrdua d'informació referent als dissenys de les assignatures que componen el pla d'estudis.
Valoració:
Amb el canvi de proveïdor de la nova pàgina web, aquest objectiu no s'ha pogut fer efectiu en la futura pàgina web, però s'està actualitzant la informació a la pàgina web actual.
ACC0002890
Elaborar el document a enllaçar amb el disseny de cadascuna de les assignatures incloses en el pla d'estudis. - 50%

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG - 10%
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 0%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
18-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
El curs 2021-2022 s'ha implementat una primera edició amb una participació superior al 40%. s'han difós els resultats entre direccions de centres i departament, administracions i caps de servei i se n'ha fet publicitat a la web
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2020-21 no s'ha avançat en aquest objectiu.
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
06-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
S'ha fet un nou manual, política, pla i revisat tots els processos transversals de la UdG
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents
Tancada
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures
Tancada
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat
Tancada
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
Tancada
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web
Tancada
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
01-03-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
A partir de les dades recollides del grau de satisfacció dels grups d'interès caldria fer una anàlisi profunda per a incrementar-la.
Diagnòstic:
Insuficient tractament quantitatiu dels resultats de l'aprenentatge per la gestió eficient de la titulació. Manca d'indicadors mesurables dels resultats de l'aprenentatge per la gestió eficient de la titulació.
Valoració:
Ja acceptada proposta i posada en marxa per part de la UdG.
ACC0002821
Tabular quantitativament les enquestes de satisfacció sobre el professorat
Tancada
ACC0002822
Ampliar l'anàlisi de les enquestes de satisfacció de la titulació i dels serveis i sistemes de suport de l'EUFB.
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
01-03-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
És necessari del procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència i un replantajament de les preguntes que es fan per recollir de manera adequada l'opinió i satisfacció dels estudiants. Baixa participació
Diagnòstic:
L'actual sistema d'enquesta autoadministrada no està donant resultats satisfactoris pel que fa al nombre d'alumnes que finalment la responen.
Valoració:
L'objectiu de millora es ara el OBJ0001095. A la sessió 5/19 de la Comissió de Qualitat es va aprovar la "Guia per a l'administració de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat". En aquest document s'ha modificat la redacció de les preguntes i s'han distribuït en dos blocs: professor i assignatura. S'han portat a terme canvis en l'administració i s'han establert criteris estadístics per a la consideració dels resultats significatius. Els resultats seran públics a nivell d'assignatura-professor. Aquest document ha estat aprovat per la Comissió delegada de docència i estudiants i pel Consell de Govern. Es valoren molt positivament aquestes accions atès que hauran de tenir una incidència remarcable en l'índex de resposta.
ACC0002839
Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència
Tancada
ACC0002840
Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència
Tancada
ACC0002841
Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència
Tancada
ACC0002842
Primera edició del nou model d'enquestes de docència
Tancada

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
20-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'ha digitalitzat i executat el primer any satisfactòriament
ACC0002815
Desenvolupar al SN
Tancada
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any
Tancada
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
08-10-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
El Claustre de professors és un dels grups d'interès de l'EUFB i és necessari mesurar el seu gra de satisfacció amb la titulació.
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
Encara no s'ha pogut treballar sobre el disseny de l'enquesta que caldria passar al professorat per tal de recollir informació rellevant sobre la satisfacció del professorat. Es procurarà avançar en les accions que han de garantir disposar del grau de satisfacció del professorat.
ACC0002843
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes - 0%
ACC0002844
Administració de l'enquesta - 0%
ACC0002845
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
01-03-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Recollida sistemàtica de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Aquest objectiu de millora IAI1615 s'ha traduit en el OBJ0001147 i les accions ACC0001133 i ACC0001134. Actualment es troba en curs.
ACC0002846
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions
Tancada
ACC0002847
Administració de l'enquesta
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
01-03-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Ajustar el SGIQ institucional per adaptar-lo al centre.
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre es fixa aquest objectiu.
Valoració:
L'acció 1 i acció 2 del seguiment 2 queden dissoltes en les accions 1 i 2 del seguiment 3 i en les accions ACC0001434 / ACC0001436, ACC0001437 / ACC0001438 I ACC0001439 que es troben a un 50% de la seva consequció.
ACC0002848
Revisió progressiva dels procediments del SGIQ institucional i adaptació a nivell del centre
Tancada
ACC0002849
Revisió dels procediments del SGIQ d'abast general de la UdG
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2022
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Cal assegurar un desenvolupament correcte dels plans de millora i els processos de qualitat als centres.
Diagnòstic:
Des de l'inici que els plans de millora i els processos de qualitat als centres eren tots diferents i això va dificultar el control i seguiment dels mateixos.
Valoració:
El desplegament de l'eina Service Now s'està fent de manera progressiva a l'EUFB. Cal disposar de més temps per a aconseguir el seu desenvolupament.
ACC0002852
Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres - 100%
ACC0002853
Trobar, en la mesura del possible, una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora - 50%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Cada any el nombre d'enquestes de docència mostra uns índexs molt baixos de participació.
Diagnòstic:
Cada any el nombre d'enquestes de docència mostra uns índexs molt baixos de participació.
Valoració:
S'han establert noves mesures per a incrementar el nombre d'enquestes de docència i els resultats es veuran pròximament.
ACC0002883
Modificar la manera de comunicar la necessitat de respondre a les enquestes - 0%
ACC0002884
Fer un pla integral de millora de la participació de les enquestes de docència - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
L'equip docent és uns dels grups d'interès identificats per l'EUFB i aquest també ha de ser satisfet. Per aquest motiu cal disposar d'informació sobre el grau de satisfacció d'aquest col·lectiu per tal d'establir les mesures necessàries per millorar-lo.
Diagnòstic:
L'equip docent és uns dels grups d'interès identificats per l'EUFB i aquest també ha de ser satisfet. Per aquest motiu cal disposar d'informació sobre el grau de satisfacció d'aquest col·lectiu per tal d'establir les mesures necessàries per millorar-lo.
ACC0002902
Elaborar una enquesta per a professors per obtenir informació relacionada amb la seva satisfacció amb la titulació i el centre. - 0%
ACC0002903
Enviar l'enquesta als professors del grau en turisme. - 0%
ACC0002904
Recollir les enquestes i analitzar els resultats - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-12-2022
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
02-05-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Al llarg d'aquest període cal modificar el pla de millora i introduir-lo a l'aplicatiu Service Now.
Diagnòstic:
Necessitat de convertir la gestió del pla de millora en quelcom més dinàmic i pràctic, així com fer de l'aplicatiu una eina molt útil per a la gestió diària del SGIQ.
Valoració:
El pla de millora s'ha carregat al Service Now. La transició del pla de millora a l'aplicatiu ha comportat un volum de feina molt elevat, però satisfactori.
ACC0002916
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacion
Tancada
ACC0002917
Traspàs de totes les accions derivades dels objectius a l'aplicatiu Service Now.
Tancada

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
15-12-2022
Assoliment:
46%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 40%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 50%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extició - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
15-11-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 0%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 0%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
22-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102 - 0%
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102 - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Incorporar al claustre de professors que imparteix el Grau en Turisme més professionals del sector amb experiència acreditada.
Diagnòstic:
Més del 50% dels crèdits de la titulació són impartits per doctors i d'aquests el 60% són impartits per doctors acreditats. El claustre de professors que imparteix la titulació del Grau en Turisme a l'EUFB té la qualificació i experiència acadèmiques suficients per impartir la titulació, no obstant alguns dels professors no compten amb la suficient experiència professional en el sector. L'EUFB compte amb suficients doctors i doctors acreditats per impartir el Grau en Turisme d'acord amb el que estableix la Llei. Alguns professors contractats no tenen cap experiència professional en el sector turístic.
Valoració:
En els darrers dos anys no s'ha pogut dur a terme cap acció relacionada amb l'increment de professorat doctor i doctor acreditat. La pandèmia i les convocatòries de places públiques per part de la Generalitat han limitat aquest objectiu. En qualsevol cas, es continuarà treballant al llarg dels dos pròxims anys per tal d'incrementar el nombre de professors doctors i doctors acreditats a l'EUFB.
ACC0002823
Fomentar la contractació de professorat doctor acreditat amb experiència professional en el sector del turisme. - 0%
ACC0002824
Fomentar entre el professorat llicenciat fer el programa de doctorat i l'acreditació. - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
L'EUFB disposa d'un Pla d'Acció Tutorial des de fa anys però els estudiants no acaben de fer-lo servir, perdent així l'oportunitat de disposar d'un seguiment personalitzat.
Diagnòstic:
Ús insuficient del temps d'atenció personalitzada i de seguiment tutorial adequat per part del professorat a l'estudiant. Insuficient coneixement de l'estudiant de l'horari i del valor del seguiment tutorial amb el professorat.
Valoració:
Al llarg de la implantació del PAT a l'EUFB s'han pogut consolidar algunes de les accions que permeten intensificar i millorar l'atenció personalitzada als estudiants. També es treballa per disposar el professorat suficient i amb dedicació adequada per a desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants.
ACC0002825
Reforçar la informació i la comunicació en relació al valor del seguiment tutorial. - 0%
ACC0002826
Foment del seguiment tutorial. - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
14%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
El professorat de la titulació del Grau en Turisme ha d'integrar-se en les estructures acadèmiques de la UdG amb la finalitat de participar en les activitats de recerca com a membres dels diferents projectes que es puguin dur a terme.
Diagnòstic:
Presència i participació insuficients dels membres dels departaments de l'EUFB que imparteixen la titulació de Grau en Turisme en projectes conjunts d'investigació en Turisme amb d'altres institucions universitàries. Consolidació encara insuficient del Grup de Recerca per l'Anàlisi i la Planificació del Turisme (GREPAT) de l'EUFB reconegut com a Grup de Recerca Adscrit a la UdG des del febrer de 2013.
Valoració:
La participació en els campus UdG Turisme, Gastronomia i alimentació han estat inexistent. Per altra banda, la formació realitzada ha estat per a les noves incorporacions de professorat, i concretament en les eines virtuals i en processos i procediments de l'EUFB.
ACC0002829
Presència i participació dels membres del GREPAT de l'EUFB que imparteixen Turisme en projectes de recerca integrats dins del CAMPUS TURISME de la UdG. - 0%
ACC0002830
Presència i participació dels membres del GREPAT de l'EUFB que imparteixen Turisme en projectes de recerca integrats dins del CAMPUS TURISME de la UdG. - 0%
ACC0002831
Presència i participació dels membres del GREPAT de l'EUFB que imparteixen Turisme en projectes de recerca integrats dins del CAMPUS GASTRONOMIA I ALIMENTACIÓ - 0%
ACC0002832
Projectes de recerca integrats i de transferència de coneixement organitzats per l'EUFB o d'altres institucions universitàries d'àmbit nacional i internacional. - 25%
ACC0002833
Implantar el Pla de Formació basat en les necessitats del professorat i en la seva evolució a futur projectada per l'EUFB. - 45%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
03-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Cal una millora progressiva de la plantilla docent.
Diagnòstic:
En els darrers anys s'han incorporat perfils professionals a la titulació. Aquestes incorporacions han estat fetes mitjançant la figura de l'autònom. Aquest fet fa que en diferents moments de l'any, un professor pugui deixar les classes per atendre la seva activitat principal.
Valoració:
Cal continuar treballant per a millorar i garantir la continuïtat dels professors autònoms.
ACC0002868
Crear una comissió de seguiment de la plantilla docent, tant PDI com PAS. - 0%
ACC0002869
Garantir un percentatge de plantilla docent estable. - 0%
ACC0002870
Garantir un percentatge de plantilla d'administració i serveis estable. - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
09-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Cal millorar les condicions per a la conciliació, especialment en determinades àrees i amb més necessitat a partir del confinament degut a la pandèmia.
Diagnòstic:
Cal millorar les condicions per a la conciliació, especialment en determinades àrees i amb més necessitat a partir del confinament degut a la pandèmia.
Valoració:
Després dels dos cursos més afectats pel confinament i la pandèmia es pot concloure que les accions que s'ha executat han estat molt positives per a millorar la conciliació dels professors, així com també ha beneficiat als alumnes en tenir els horaris més compactes.
ACC0002871
Estudiar en la comissió de qualitat una reordenació de la docència anual.
Tancada
ACC0002872
Seguiment dels canvis introduïts tant per avaluar l'efectivitat de la conciliació per al professorat com per la satisfacció dels estudiants de la docència onlin
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Cal millorar la proporció de professorat a temps complet
Diagnòstic:
Cal millorar la proporció de professorat a temps complet
Valoració:
S'ha convocat la Comissió de Qualitat però no s'ha pogut definir i elaborar el pla amb el compromís de contractació del professorat per assignatura i bloc del grau en turisme.
ACC0002873
Convocar la Comissió de Qualitat per identificar les necessitats d'assignació de professorat d'acord amb les necessitats docents - 0%

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
30-04-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 50%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
L'atenció personalitzada d'orientació acadèmica per a cada estudiant és part del Pla Acció Tutorial de l'EUFB. Per a tal efecte cal ampliar el número de convenis en pràctiques curriculars i no curriculars facilitant l'inserció laboral dels nostres estudiants. L'ampliació de la informació sobre l'estudiant i de les seves preferències han de permetre perfilar millor les pràctiques de l'estudiant.
Diagnòstic:
Insuficient atenció personalitzada d'orientació acadèmica per a cada estudiant. Reforçar el Servei de pràctiques, borsa de treball i antics alumnes que incrementa any rere any el número de convenis en pràctiques curriculars i no curriculars facilitant l'inserció laboral dels nostres estudiants. Coneixement insuficient del perfil acadèmic de l'estudiant. L'indicador Pràctiques d'estudis és una de les principals vies per assolir la primera feina. La primera feina és l'assoliment de la inserció laboral dels nostres estudiants.
Valoració:
Es va incorporar una persona nova al departament per a poder fer més intensiu el seguiment de les pràctiques curriculars i no curriculars, així com de la borsa de treball. L'adaptació ha estat satisfactòria i el departament està oferint un millor servei als alumnes.
ACC0002834
Intensificar el seguiment de l'estudiant per garantir l'experiència i l'èxit de les Pràctiques d'estudi com a una de les vies d'accés a la inserció laboral - 0%
ACC0002835
Implementació del Pla Institucional d'Orientació Professional - 0%
ACC0002836
Canviar el sistema d'avaluació - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Els alumnes del grau turisme han de conèixer les sortides professionals que tenen al seu abast.
Diagnòstic:
Els alumnes del grau turisme han de conèixer les sortides professionals que tenen al seu abast.
Valoració:
L'impuls que ha rebut el departament de pràctiques i borsa de treball de l'EUFB amb la incorporació d'una nova integrant tindrà els seus efectes en els pròxims mesos.
ACC0002887
Elaborar una lista de les accions d'orientació i del nombre de participants. - 0%
ACC0002888
Executar les accions d'orientació. - 0%
ACC0002889
Recollir el nombre de participants en les accions d'orientació. - 0%

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
01-03-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Cal garantir la plena adquisició de les competències així com la certificació fiable dels resultats d'aprenentatge de la titulació del Grau en Turisme.
Diagnòstic:
El sistema d'avaluació emprat es basa en el seguiment i l'avaluació continua de l'estudiant que permeten garantir la plena adquisició de les competències així com la certificació fiable dels resultats d'aprenentatge de la titulació del Grau en Turisme. Tanmateix els resultats d'aprenentatge pretesos no és fan públics. Insuficient tractament quantitatiu dels resultats d'aprenentatge per part de la Comissió de Qualitat de Centre.
Valoració:
Davant la situació de pandèmia i de confinament, l'EUFB ha considerat reobrir l'objectiu per avaluar l'impacte de la docència online en sobre les valoracions dels alumnes. Aquest objectiu romandrà obert mentre duri la situació de pandèmia.
ACC0002837
Analitzar de forma periòdica els resultats d'aprenentatge per implementar mesures correctives si s'escau.
Tancada

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Es vol millorar l'establert en la memòria del grau i incrementar el nombre d'estudiants que finalitzen els estudis en el temps previst.
Diagnòstic:
El curs 2019-2020 van acabar el Grau en Turisme dins del temps previst el 51% dels estudiants. Incorporació prematura al mercat de treball.
Valoració:
Es continuarà amb el seguiment de l'estudiant al llarg de la seva etapa acadèmica a l'EUFB fins garantir que es supera el 52% dels graduats en el temps previst. La pandèmia ha pogut afectar a aquesta fita i és probable que les xifres en els anys pròxims es vegin afectades.
ACC0002838
Seguiment de l'estudiant durant la seva etapa acadèmica a l'EUFB - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
La taxa de satisfacció amb la titulació tendeix a disminuir.
Diagnòstic:
La taxa de satisfacció amb la titulació tendeix a disminuir.
Valoració:
En data 10 de febrer, es va convocar la comisssió de qualitat exposant l'evolució de les taxes de satisfacció i fent-ne una valoració. Falta elaborar el pla d'aplicació de les mesures.
ACC0002874
Programar anualment una sessió de la comissió de qualitat per tractar monogràficament l'evolució de la taxa de satisfacció dels graduats. - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Els resultats publicats en l'informe d'estudiants graduats d'AQU (2020) mostren resultats molt positius excepte que cal millorar la intenció de repetir el centre.
Diagnòstic:
Els resultats publicats en l'informe d'estudiants graduats d'AQU (2020) mostren resultats molt positius excepte que cal millorar la intenció de repetir el centre.
ACC0002891
Elaborar una enquesta per a graduats per obtenir informació relacionada amb la repetició de la carrera i centre. - 0%
ACC0002892
Enviar l'enquesta als alumnes de 4rt - 0%
ACC0002893
Anàlisi de les dades de l'enquesta - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Les necessitats d'aprenentatge dels alumnes durant la seva estada a l'EUFB cal que siguin identificades i satisfetes per tal d'assolir l'excel·lència en el servei.
Diagnòstic:
Les necessitats d'aprenentatge dels alumnes durant la seva estada a l'EUFB cal que siguin identificades i satisfetes per tal d'assolir l'excel·lència en el servei.
ACC0002899
Elaborar una enquesta als alumnes actuals per obtenir informació relacionada amb la seva experiència A l'EUFB. - 0%
ACC0002900
Enviar l'enquesta als alumnes dels diferents cursos del grau en turisme. - 0%
ACC0002901
Recollir les enquestes i analitzar els resultats - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.