Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

UdG Qualitat

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'escola, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darrer any.

Escola Universitària Formatic Barna


  • 40Objectius en curs
  • 6Objectius tancats el darrer any
  • 87Accions en curs
  • 15Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
20-06-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada. Hi ha l'aprovació per part del Consell de Govern de la comptència: " Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raons de sexes i gènere i de dissenyar solucions"
ACC0002189
Redactar la competència de gènere
Tancada
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere
Tancada
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
14-07-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
L'adaptació de la política de captació en el context de pandèmia és necessària.
Diagnòstic:
El nombre d'estudiants de nou ingrès ha disminuit aquest curs, després de marcar durant un parell d'anys signes de recuperació.
Valoració:
La matrícula en el curs 2021-2022 ha estat acceptable però encara lluny de les xifres d'anys anteriors. El fet de disposar d'una adaptació de la política adaptada al context de la pandèmia ha ajudat positivament a que el nombre d'estudiants matriculats no fos inferior. Aquest objectiu encara està obert perquè manca modificar els espais d'informació sobre les titulacions de l'EUFB a la pàgina web (ACC0002856). L'adaptació de la política de captació durant la pandèmia va ajudar a mantenir la matrícula durant els dos anys que va durar, així com els anys posteriors. El resultat és molt satisfactori perquè sense aquest canvi és molt probable que no s'hauria arribat a la xifra de matrícula assolida.
ACC0002854
Millorar la pàgina web per anunciar els períodes de portes obertes i matriculació
Tancada
ACC0002855
Contractar una empresa externa especialitzada en màrqueting digital
Tancada
ACC0002856
Modificació dels espais de informació sobre les titulacions de l'EUFB - 100%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Actualització i ampliació de la informació sobre el pla d'estudis.
Diagnòstic:
La informació actual sobre el pla d'estudis està estructurada en mòduls i no permet veure el detall de les assignatures.
Valoració:
Amb el canvi d'empresa de màrqueting encarregada de modificar la pàgina web s'ha demorat l'execució d'aquesta mesura.
ACC0002860
Sol·licitar al Cap de Comunicació i a la Direcció la modificació de la pàgina web. - 25%
ACC0002861
Actualitzar i valorar la informació de la guia docent en el web - 25%
ACC0003283
Contractació nou proveïdor pàgina web - 100%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-10-2024
Assoliment:
6%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Cal augmentar l'avast de les campanyes de captació i de promoció a nivell nacional i internacional per incrementar el nombre d'estudiants de nova entrada.
Diagnòstic:
Cal augmentar l'avast de les campanyes de captació i de promoció a nivell nacional i internacional per incrementar el nombre d'estudiants de nova entrada.
Valoració:
Encara no s'ha assolit un nombre d'estudiants matriculats que iguali les places ofertades. S'han d'iniciar les accions ACC0002875, ACC0002876 i ACC0002877. 06/07/2023: L'ACC0002875 s'ha iniciat amb la celebració d'una reunió per tractar la projecció de l'EUFB a nivell nacional i internacional.
ACC0002875
Elaborar un pla estratègic per augmentar el nombre d'estudiants a partir de les campanyes de captació nacional i internacional. - 20%
ACC0002876
Aplicar les estratègies definides en el pla. - 0%
ACC0002877
Mesurar l'impacte de l'aplicació del pla estratègic. - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
25-09-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
En el marc del full de ruta que estableixen diferents informes nacionals i internacionals, a més de institucions com l'AQU i el seu document marc, es veu la necessitat d'assolir la igualtat de gènere també a l'EUFB.
Diagnòstic:
En el marc del full de ruta que estableixen diferents informes nacionals i internacionals, a més de institucions com l'AQU i el seu document marc, es veu la necessitat d'assolir la igualtat de gènere també a l'EUFB.
Valoració:
01/06/2023: Està programada una formació sobre la perspectiva de gènere en la docència a tot el professorat de l'EUFB pel curs 2023-2024. Aquesta formació es farà el setembre del 2023 a l'aula 6.
ACC0002897
Aprofundir en la comprensió de les necessitats, comportaments i actituds del conjunt de la població. - 0%
ACC0002898
Organitzar una formació dirigida a l'equip docent sobre com integrar la dimensión de gènere en la docència. - 50%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Amb les noves versions de la pàgina web i amb els canvis de proveïdors s'ha produit una pèrdua d'informació referent als dissenys de les assignatures que componen el pla d'estudis.
Diagnòstic:
Amb les noves versions de la pàgina web i amb els canvis de proveïdors s'ha produit una pèrdua d'informació referent als dissenys de les assignatures que componen el pla d'estudis.
Valoració:
Amb el canvi de proveïdor de la nova pàgina web, aquest objectiu no s'ha pogut fer efectiu en la futura pàgina web, però s'està actualitzant la informació a la pàgina web actual.
ACC0002890
Elaborar el document a enllaçar amb el disseny de cadascuna de les assignatures incloses en el pla d'estudis. - 50%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2021-22 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 22-23
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
14-07-2023
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
El Claustre de professors és un dels grups d'interès de l'EUFB i és necessari mesurar el seu gra de satisfacció amb la titulació.
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
Encara no s'ha pogut treballar sobre el disseny de l'enquesta que caldria passar al professorat per tal de recollir informació rellevant sobre la satisfacció del professorat. Es procurarà avançar en les accions que han de garantir disposar del grau de satisfacció del professorat. 11/07/2023: Aquest objectiu es continuarà des de l'OBJ0002230 per tal d'assolir aquesta fita de conèixer la satisfacció del professorat amb el programa formatiu.
ACC0002843
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes - 100%
ACC0002844
Administració de l'enquesta - 100%
ACC0002845
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració - 100%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
02-07-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Cal assegurar un desenvolupament correcte dels plans de millora i els processos de qualitat als centres.
Diagnòstic:
Des de l'inici que els plans de millora i els processos de qualitat als centres eren tots diferents i això va dificultar el control i seguiment dels mateixos.
Valoració:
El desplegament de l'eina Service Now s'està fent de manera progressiva a l'EUFB. Cal disposar de més temps per a aconseguir el seu desenvolupament.
ACC0002852
Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres - 100%
ACC0002853
Trobar, en la mesura del possible, una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora - 50%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-07-2024
Assoliment:
12%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Cada any el nombre d'enquestes de docència mostra uns índexs molt baixos de participació.
Diagnòstic:
Cada any el nombre d'enquestes de docència mostra uns índexs molt baixos de participació.
Valoració:
S'han establert noves mesures per a incrementar el nombre d'enquestes de docència i els resultats es veuran pròximament.
ACC0002883
Modificar la manera de comunicar la necessitat de respondre a les enquestes - 25%
ACC0002884
Fer un pla integral de millora de la participació de les enquestes de docència - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Amb les noves versions de la pàgina web i amb els canvis de proveïdors s'ha produit una pèrdua d'informació rellevant de l'àrea de qualitat.
Diagnòstic:
Amb les noves versions de la pàgina web i amb els canvis de proveïdors s'ha produit una pèrdua d'informació rellevant de l'àrea de qualitat.
Valoració:
Amb el canvi de proveïdor de la pàgina web aquest objectiu romandrà obert fins a l'inici del curs pròxim. Encara no s'ha tingut temps per fer els canvis necessari en l'apartat de Qualitat del portal de l'EUFB.
ACC0002885
Elaborar una proposta de millora de la visibilitat de l'apartat de Qualitat al web de l'EUFB. - 50%
ACC0002886
Modificar l'apartat de Qualitat actual per la nova proposta. - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
L'equip docent és uns dels grups d'interès identificats per l'EUFB i aquest també ha de ser satisfet. Per aquest motiu cal disposar d'informació sobre el grau de satisfacció d'aquest col·lectiu per tal d'establir les mesures necessàries per millorar-lo.
Diagnòstic:
L'equip docent és uns dels grups d'interès identificats per l'EUFB i aquest també ha de ser satisfet. Per aquest motiu cal disposar d'informació sobre el grau de satisfacció d'aquest col·lectiu per tal d'establir les mesures necessàries per millorar-lo.
Valoració:
El curs vinent es farà efectiva aquesta enquesta que s'enviarà al claustre docent de l'EUFB al final de curs 2023-2024.
ACC0002902
Elaborar una enquesta per a professors per obtenir informació relacionada amb la seva satisfacció amb la titulació i el centre. - 75%
ACC0002903
Enviar l'enquesta als professors del grau en turisme. - 0%
ACC0002904
Recollir les enquestes i analitzar els resultats - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
Es posposa per saturació degut als canvis legislatius
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
04-07-2023
Tancament:
Assoliment baix
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
Tancada
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 50%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 30%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
36%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 70%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extició - 0%
UdG
ACC0003580
Anàlisi del calendari d'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
25-01-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha analitzat la situació de desenvolupament del ServiceNow i es decideix amb la gerència i el vicerectorat mantenir l'aposta del SN vist la implantació del sistema i l'acceptació per part dels usuaris
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
80%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 80%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 50%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
30-03-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aprovada nova versió el 28 de març de 2023
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102
Tancada
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102
Tancada
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Incorporar al claustre de professors que imparteix el Grau en Turisme més professionals del sector amb experiència acreditada.
Diagnòstic:
Més del 50% dels crèdits de la titulació són impartits per doctors i d'aquests el 60% són impartits per doctors acreditats. El claustre de professors que imparteix la titulació del Grau en Turisme a l'EUFB té la qualificació i experiència acadèmiques suficients per impartir la titulació, no obstant alguns dels professors no compten amb la suficient experiència professional en el sector. L'EUFB compte amb suficients doctors i doctors acreditats per impartir el Grau en Turisme d'acord amb el que estableix la Llei. Alguns professors contractats no tenen cap experiència professional en el sector turístic.
Valoració:
En els darrers dos anys no s'ha pogut dur a terme cap acció relacionada amb l'increment de professorat doctor i doctor acreditat. La pandèmia i les convocatòries de places públiques per part de la Generalitat han limitat aquest objectiu. En qualsevol cas, es continuarà treballant al llarg dels dos pròxims anys per tal d'incrementar el nombre de professors doctors i doctors acreditats a l'EUFB. La política de RRHH de l'EUFB procura disposar de professor acreditat a partir del desenvolupament i evolució del professorat de la casa. Això fa que actualment hi hagi tres professors a l'espera d'obtenir la seva acreditació. Pel que fa a la contractació, aquesta és més difícil perquè aquest perfil de professor busca unes altres condicions laborals.
ACC0002823
Fomentar la contractació de professorat doctor acreditat amb experiència professional en el sector del turisme. - 0%
ACC0002824
Fomentar entre el professorat llicenciat fer el programa de doctorat i l'acreditació. - 75%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
02-09-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
L'EUFB disposa d'un Pla d'Acció Tutorial des de fa anys però els estudiants no acaben de fer-lo servir, perdent així l'oportunitat de disposar d'un seguiment personalitzat.
Diagnòstic:
Ús insuficient del temps d'atenció personalitzada i de seguiment tutorial adequat per part del professorat a l'estudiant. Insuficient coneixement de l'estudiant de l'horari i del valor del seguiment tutorial amb el professorat.
Valoració:
Al llarg de la implantació del PAT a l'EUFB s'han pogut consolidar algunes de les accions que permeten intensificar i millorar l'atenció personalitzada als estudiants. També es treballa per disposar el professorat suficient i amb dedicació adequada per a desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. Seguiment 07/09/2023: En el curs que ara comença es farà la introducció de rúbriques que permetin oferir el feedback a les tasques que l'estudiant pugui penjar al campus virtual. D'aquesta manera quan el professor corregeixi, quedarà en forma de informació i comunicació cap a l'estudiant, amb el detall de tot allò millorable i d'allò que està ben fet. D'aquesta manera es podrà avançar en les dues accions de millora en curs (ACC0002825 i ACC0002826).
ACC0002825
Reforçar la informació i la comunicació en relació al valor del seguiment tutorial. - 0%
ACC0002826
Foment del seguiment tutorial. - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2024
Assoliment:
14%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
El professorat de la titulació del Grau en Turisme ha d'integrar-se en les estructures acadèmiques de la UdG amb la finalitat de participar en les activitats de recerca com a membres dels diferents projectes que es puguin dur a terme.
Diagnòstic:
Presència i participació insuficients dels membres dels departaments de l'EUFB que imparteixen la titulació de Grau en Turisme en projectes conjunts d'investigació en Turisme amb d'altres institucions universitàries. Consolidació encara insuficient del Grup de Recerca per l'Anàlisi i la Planificació del Turisme (GREPAT) de l'EUFB reconegut com a Grup de Recerca Adscrit a la UdG des del febrer de 2013.
Valoració:
La participació en els campus UdG Turisme, Gastronomia i alimentació ha estat inexistent.
ACC0002829
Presència i participació dels membres del GREPAT de l'EUFB que imparteixen Turisme en projectes de recerca integrats dins del CAMPUS TURISME de la UdG. - 0%
ACC0002830
Presència i participació dels membres del GREPAT de l'EUFB que imparteixen Turisme en projectes de recerca integrats dins del CAMPUS TURISME de la UdG. - 0%
ACC0002831
Presència i participació dels membres del GREPAT de l'EUFB que imparteixen Turisme en projectes de recerca integrats dins del CAMPUS GASTRONOMIA I ALIMENTACIÓ - 0%
ACC0002832
Projectes de recerca integrats i de transferència de coneixement organitzats per l'EUFB o d'altres institucions universitàries d'àmbit nacional i internacional. - 25%
ACC0002833
Implantar el Pla de Formació basat en les necessitats del professorat i en la seva evolució a futur projectada per l'EUFB. - 45%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
03-09-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Cal una millora progressiva de la plantilla docent.
Diagnòstic:
En els darrers anys s'han incorporat perfils professionals a la titulació. Aquestes incorporacions han estat fetes mitjançant la figura de l'autònom. Aquest fet fa que en diferents moments de l'any, un professor pugui deixar les classes per atendre la seva activitat principal.
Valoració:
Cal continuar treballant per a millorar i garantir la continuïtat dels professors autònoms. Les opcions de convertir els autònoms en professors amb un contracte indefinit no és possible actualment.
ACC0002868
Crear una comissió de seguiment de la plantilla docent, tant PDI com PAS. - 0%
ACC0002869
Garantir un percentatge de plantilla docent estable. - 0%
ACC0002870
Garantir un percentatge de plantilla d'administració i serveis estable. - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Cal millorar la proporció de professorat a temps complet
Diagnòstic:
Cal millorar la proporció de professorat a temps complet
Valoració:
S'ha convocat la Comissió de Qualitat però no s'ha pogut definir i elaborar el pla amb el compromís de contractació del professorat per assignatura i bloc del grau en turisme.
ACC0002873
Convocar la Comissió de Qualitat per identificar les necessitats d'assignació de professorat d'acord amb les necessitats docents - 0%

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
Valoració:
El pla d'acollida d'incorporació de nou PDI està complet pel que fa a l'acollida de personal docent (com per exemple el professorat associat o substitut). S'està milorant el pla per tal que hi hagi més informació sobre l'estructura de la UdG i també per adreçar-lo als nous investigadors.
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 60%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
16%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
L'atenció personalitzada d'orientació acadèmica per a cada estudiant és part del Pla Acció Tutorial de l'EUFB. Per a tal efecte cal ampliar el número de convenis en pràctiques curriculars i no curriculars facilitant l'inserció laboral dels nostres estudiants. L'ampliació de la informació sobre l'estudiant i de les seves preferències han de permetre perfilar millor les pràctiques de l'estudiant.
Diagnòstic:
Insuficient atenció personalitzada d'orientació acadèmica per a cada estudiant. Reforçar el Servei de pràctiques, borsa de treball i antics alumnes que incrementa any rere any el número de convenis en pràctiques curriculars i no curriculars facilitant l'inserció laboral dels nostres estudiants. Coneixement insuficient del perfil acadèmic de l'estudiant. L'indicador Pràctiques d'estudis és una de les principals vies per assolir la primera feina. La primera feina és l'assoliment de la inserció laboral dels nostres estudiants.
Valoració:
Es va incorporar una persona nova al departament per a poder fer més intensiu el seguiment de les pràctiques curriculars i no curriculars, així com de la borsa de treball. L'adaptació ha estat satisfactòria i el departament està oferint un millor servei als alumnes. 21/06/2023: Durant aquest curs s'ha iniciat l'aplicació i desplegament del Pla_Institucional_Orientació_Laboral_PIOP_EUFB_2022-2023.
ACC0002834
Intensificar el seguiment de l'estudiant per garantir l'experiència i l'èxit de les Pràctiques d'estudi com a una de les vies d'accés a la inserció laboral - 0%
ACC0002835
Implementació del Pla Institucional d'Orientació Professional - 50%
ACC0002836
Canviar el sistema d'avaluació - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Els alumnes del grau turisme han de conèixer les sortides professionals que tenen al seu abast.
Diagnòstic:
Els alumnes del grau turisme han de conèixer les sortides professionals que tenen al seu abast.
Valoració:
02/09/2022: L'impuls que ha rebut el departament de pràctiques i borsa de treball de l'EUFB amb la incorporació d'una nova integrant tindrà els seus efectes en els pròxims mesos. 13/06/2023: L'EUFB ja disposa del Pla_Institucional_Orientació_Laboral_PIOP_EUFB_2022-2023.
ACC0002887
Elaborar una lista de les accions d'orientació i del nombre de participants. - 100%
ACC0002888
Executar les accions d'orientació. - 0%
ACC0002889
Recollir el nombre de participants en les accions d'orientació. - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
15-10-2023
Assoliment:
33%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Descripció:
Assignació d'aules d'estudi i de treball en grup apartades de la biblioteca.
Diagnòstic:
Cal establir aules d'estudi i de treball en grup en horari de tarda.
Valoració:
El CAE determina que cal establir aules d'estudi i de treball en grup apartades de la biblioteca.
ACC0003590
Anàlisi d'ocupació de l'aulari - 100%
ACC0003591
Assignació d'aules d'estudi i de treball en grup. - 0%
ACC0003592
Publicació de l'aulari d'estudi i de treball en grup. - 0%

6. Qualitat dels resultats dels programa formatiu

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Es vol millorar l'establert en la memòria del grau i incrementar el nombre d'estudiants que finalitzen els estudis en el temps previst.
Diagnòstic:
El curs 2019-2020 van acabar el Grau en Turisme dins del temps previst el 51% dels estudiants. Incorporació prematura al mercat de treball.
Valoració:
Es continuarà amb el seguiment de l'estudiant al llarg de la seva etapa acadèmica a l'EUFB fins garantir que es supera el 52% dels graduats en el temps previst. La pandèmia ha pogut afectar a aquesta fita i és probable que les xifres en els anys pròxims es vegin afectades.
ACC0002838
Seguiment de l'estudiant durant la seva etapa acadèmica a l'EUFB - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
La taxa de satisfacció amb la titulació tendeix a disminuir.
Diagnòstic:
La taxa de satisfacció amb la titulació tendeix a disminuir.
Valoració:
En data 10 de febrer, es va convocar la comisssió de qualitat exposant l'evolució de les taxes de satisfacció i fent-ne una valoració. Falta elaborar el pla d'aplicació de les mesures.
ACC0002874
Programar anualment una sessió de la comissió de qualitat per tractar monogràficament l'evolució de la taxa de satisfacció dels graduats. - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
02-07-2024
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Els resultats publicats en l'informe d'estudiants graduats d'AQU (2020) mostren resultats molt positius excepte que cal millorar la intenció de repetir el centre.
Diagnòstic:
Els resultats publicats en l'informe d'estudiants graduats d'AQU (2020) mostren resultats molt positius excepte que cal millorar la intenció de repetir el centre.
Valoració:
14/06/2023: S'ha elaborat una enquesta per conèixer la satisfacció dels estudiants de quart del grau en turisme.
ACC0002891
Elaborar una enquesta per a graduats per obtenir informació relacionada amb la repetició de la carrera i centre. - 100%
ACC0002892
Enviar l'enquesta als alumnes de 4rt - 0%
ACC0002893
Anàlisi de les dades de l'enquesta - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR FB
Descripció:
Les necessitats d'aprenentatge dels alumnes durant la seva estada a l'EUFB cal que siguin identificades i satisfetes per tal d'assolir l'excel·lència en el servei.
Diagnòstic:
Les necessitats d'aprenentatge dels alumnes durant la seva estada a l'EUFB cal que siguin identificades i satisfetes per tal d'assolir l'excel·lència en el servei.
ACC0002899
Elaborar una enquesta als alumnes actuals per obtenir informació relacionada amb la seva experiència A l'EUFB. - 0%
ACC0002900
Enviar l'enquesta als alumnes dels diferents cursos del grau en turisme. - 0%
ACC0002901
Recollir les enquestes i analitzar els resultats - 0%

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.