Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

UdG Qualitat

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'escola, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darrer any.

Escola Universitàtia de l'Esport i la Salut (EUSES)


  • 22Objectius en curs
  • 6Objectius tancats el darrer any
  • 40Accions en curs
  • 18Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Director acadèmic
Data de tancament:
09-02-2023
Tancament:
Withdrawal
Titulacions:
GFISIO-IU
Descripció:
Canviar el nom de l'assignatura Anglès científic (3159G03007) del Grau en Physiotherapy per Anglès per ciències de la salut quan es faci una modificació
Diagnòstic:
Voluntat que el nom reflecteixi millor el contingut de l'assignatura sense modificar els objectius, competències, resultats d'aprenentatge, continguts, sistema d'avaluació, etc. de la memòria de verificació.
Valoració:
A l'estar immersos en el procés de reverificació de la titulació, no es duu a terme aquesta acció, ja que l'assignatura s'extingirà en els propers cursos.
ACC0002129
Fer arribar la nova denominació de l'assignatura al GPA
Tancada
ACC0002130
Incorporació de la nova denominació al pla d'estudi implicat
Tancada

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
20-06-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada. Hi ha l'aprovació per part del Consell de Govern de la comptència: " Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raons de sexes i gènere i de dissenyar solucions"
ACC0002189
Redactar la competència de gènere
Tancada
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere
Tancada
UdG

Responsable:
Director acadèmic
Data prevista:
03-09-2024
Assoliment:
25%
Prioritat
High
Titulacions:
GFISIO, GFISIO-IU, GCAFE
Descripció:
Actualització de la redacció de les memòries de les tres titulacions amb l'objectiu que estiguin operatives el curs 2023-2024
Diagnòstic:
Cal una actualització del redactat de les competències conjuntament amb una actualització dels resultats d'aprenentatge i una millora en la vinculació entre les competències i els resultats d'aprenentatge. També es considera interessant una actualització de continguts, algunes millores en la organització dels mateixos i una introducció d'aspectes tecnològics en base a l'experiència amb PHYSIO fruit de les sinèrfies amb ENTI-UB. En el Grau en CAFE cal tenir present tots els aspectes vinculats a la futura llei de les professions a nivell estatal i l'Acuerdo del Consejo de Universidades de 17 de septiembre de 2018, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de verificación del título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (BOE-A-2018-12774).
ACC0002281
Redacció de les memòries de reverificació dels Grau en FISIO, PHYSIO i CAFE
Tancada
ACC0002282
Implementació del'itinerari de la doble titulació FISIO-CAFE - 0%
ACC0002283
Redacció de la doble titulació FISIO - CAFE en base a les memòries reverificades (per impartir el curs 2024-2025) - 0%
ACC0002285
Implementació de les memòries reverificades - 0%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Director acadèmic
Data de tancament:
09-02-2023
Tancament:
Satisfactory archievement
Titulacions:
GFISIO, GFISIO-IU
Descripció:
Les assignatures són: - Fisioteràpia vestibular: valoració i tractament del vertigen i la inestabilitat - Salut digital aplicada a la fisioteràpia
Diagnòstic:
Actualitzar l'oferta d'optativitat dels graus a les necessitats professionals presents i futures dels titulats
Valoració:
Objectiu assolit en la seva totalitat
ACC0002944
Realització de la fitxa descriptiva de les diferents assignatures en els 3 idiomes i fer-la arribar al GPA
Tancada
ACC0002945
Incorporació de les noves optatives als plans d'estudis implicats per part del GPA i comunicació dels canvis realitzats a la Secretaria Acadèmica del centre
Tancada

Responsable:
Director acadèmic
Data prevista:
30-05-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
GFISIO, GFISIO-IU
Descripció:
Les assignatures són: - Valoració i tractament del pacient vertiginós i/o inestable - Transformació digital i innovació aplicada a la fisioteràpia - Valoració i Intervenció en el pacient neurològic - Valoració i anàlisi del moviment
Diagnòstic:
Actualitzar l'oferta d'optativitat dels graus a les necessitats professionals presents i futures dels titulats
Valoració:
Objectiu assolit en la seva totalitat
ACC0003517
Incorporació de les noves optatives als plans d'estudis implicats per part del GPA i comunicació dels canvis realitzats a la Secretaria Acadèmica del centre - 0%
ACC0003518
Realització de la fitxa descriptiva de les diferents assignatures en els 3 idiomes i fer-la arribar al GPA - 0%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2021-22 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 22-23
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
Es posposa per saturació degut als canvis legislatius
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
04-07-2023
Tancament:
Low archievement
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
Tancada
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 50%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 30%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
36%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 70%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extició - 0%
UdG
ACC0003580
Anàlisi del calendari d'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
25-01-2023
Tancament:
Satisfactory archievement
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha analitzat la situació de desenvolupament del ServiceNow i es decideix amb la gerència i el vicerectorat mantenir l'aposta del SN vist la implantació del sistema i l'acceptació per part dels usuaris
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
40%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
37%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
80%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 80%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 50%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
62%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
30-03-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aprovada nova versió el 28 de març de 2023
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102
Tancada
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102
Tancada
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
Valoració:
El pla d'acollida d'incorporació de nou PDI està complet pel que fa a l'acollida de personal docent (com per exemple el professorat associat o substitut). S'està milorant el pla per tal que hi hagi més informació sobre l'estructura de la UdG i també per adreçar-lo als nous investigadors.
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 60%
UdG

6. Qualitat dels resultats dels programa formatiu

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.