Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

UdG Qualitat

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'escola, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darrer any.

Escola Universitària ERAM


  • 26Objectius en curs
  • 9Objectius tancats el darrer any
  • 45Accions en curs
  • 26Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
20-06-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada. Hi ha l'aprovació per part del Consell de Govern de la competència: " Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raons de sexes i gènere i de dissenyar solucions"
ACC0002189
Redactar la competència de gènere
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere
UdG

Responsable:
Director
Data prevista:
02-07-2023
Assoliment:
66%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GCAM
Descripció:
El nom actual de la titulació Comunicació Audiovisual, genera confusions als futurs estudiants. En els diferents filtres que tenim creats en els estudis per acompanyar i ajudar els estudiants, com per ejemple entrevistes personals als estudiants de primer, hem detectat aquesta problemàtica.
Diagnòstic:
Els continguts principals des actuals titulacions de comunicació audiovisual de Catalunya són diferents dels principals continguts del nostre Grau. Això comporta que alhora d'escollir preferències en el procés de preinscripció la informació no és clara i coherent.
Valoració:
El nom de la titulació no és adequat al pla d'estudis i continguts que s'imparteixen. Novembre 2022 S'han realitzat reunions amb el PDI de l'Escola implicat en aquest Grau, i tots coincideixen que cal canviar el nom. En diferents reunions de coordinació mensual de comunicació s'ha tractat el tema i també és coincideix en aquesta necessitat. Per poder tancar l'acció ACC 0003054 queda pendent crear un equip de treball amb estudiants i exestudiants. Una vegada realitzades aquestes sessions arribem a la conclusió que cal un canvi de nom del Grau per ajustar-lo millor entre nom i els resultats d'aprenentatge. La proposta de consens és la de Grau en audiovisual i transmedia. En el informe d'acreditació s'ha explicat aquesta situació. Tot i que l'informe no emet opinió sobre aquesta qüestió per falta d'evidències, decidim en la propera reverificació proposar el canvi de nom del grau.
ACC0002209
Parlar amb la comissió d'acreditació per conèixer la seva opinió al voltant d'aquest tema.
ACC0003054
Realització de diverses sessions de treball al voltant de la denominació del Grau amb el PDI, PAS i delegats/des estudiants.
ACC0003408
Realitzar la memòria de reverificació - 0%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. Aquesta guia és la precursora del futur aplicatiu del Pla de Gestió Acadèmica (PGA).
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Director
Data prevista:
01-08-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GCAM
Descripció:
En la informació recollida en les diferents reunions de coordinació amb el PDI hem detectat que les promocions amb nota de tall més alta permeten un treball més intens amb ells i els resultats expressius són millors que amb les altres promocions. Per aquest motiu treballem per incrementar les demandes als nostres estudis. Volem incidir en els següents punts; .- Modificar el nom de la titulació per adaptar-lo al contingut i que ens ajudi a diferenciar-nos de la resta d'estudis similars. .- Treballar comunicativament per explicar millor els resultats dels nostres estudis com demostra l'enquesta d'inserció laboral d'AQU. .- Desenvolupar la nova línia en anglès per permetre seguir augmentant la internacionalització de l'ERAM i que l'Escola i els estudis que ofereix siguin més atractius. .- Seguir treballant a tots els nivells de l'Escola per incrementar la qualitat de manera que creixi el prestigi i la reputació de l'ERAM i d'aquesta manera poder incrementar la confiança dels futurs estudiants.
Diagnòstic:
En la informació recollida en les diferents reunions de coordinació amb el PDI hem detectat que les promocions amb nota de tall més alta permeten un treball més intens amb ells i els resultats expressius són millors que amb les altres promocions. Per aquest motiu treballem per incrementar les demandes als nostres estudis.
Valoració:
.- Per a poder canviar el nom volem esperar a l'acreditació que serà el 2023, per conèixer l'opinió de la comissió al nostre diagnòstic. .- S'ha creat la nova línia en anglès i s'ha implementat dues promocions, estem treballant per aconseguir estudiants internacionals. S'ha treballat la comunicació per incorporar aquesta nova línia. .- S'han obert nous convenis internacionals. .- S'ha firmat un acord amb una agència internacional d'estudiants CEIDA i estem treballant amb ells per incorporar estudiants de la zona d'Àsia a la nova línia amb anglès. .- S'ha aconseguit la subvenció del kit digital que permetrà la introducció d'un software de PBI que ens aportarà nous indicadors, per poder realitzar una millora en els serveis que realitzem. .- En la resta de propostes encara estem dissenyant línies d'actuació concretes.
ACC0003119
Obrir un nou OBJ. per Reverificar els estudis i canviar el nom de la titulació.
ACC0003201
Comunicar millor els resultats de l'enquesta d'inserció laboral - 0%
ACC0003202
Comunicar específicament la nova línia amb anglès per permetre seguir augmentant la internacionalització de l'ERAM - 10%
ACC0003203
Seguir aplicant la millora continuada a totes les àrees d el'Escola - 10%

Responsable:
Director
Data de tancament:
26-05-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GAE
Valoració:
.- Vam realitzar diferents tallers al voltant del teatre d'objectes i les estudiants van mostrar molt d'interès en aquest camp, per aquest motiu els donem l'opció d'ampliar formació amb la creació de l'optativa; Teatre d'objectes i titelles.
ACC0003562
Donar d'alta la nova optativa Teatre d'objectes i titelles al Grau en arts escènqiues

Responsable:
Director
Data de tancament:
26-05-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GAE
Valoració:
.- Dins l'edifici on estem la Factoria cultural coma cros, tenim el centre de creació escènica El Canal, una de les noves activitats que ha implantat aquest centre és la ubicació del col·lectiu de circ dins les seves instal·lacions, per aquest motiu creiem que una optativa relacionada amb aquesta temàtica ens permetrà crear vincles i oferir una sortida profesional a les nostres estudiants.
ACC0003565
Donar d'alta la nova optativa d'Arts del circ al Grau en arts escèniques.

Responsable:
Director
Data de tancament:
26-05-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GAE
Valoració:
Redacció i desenvolupament del Guió : Les estudiants de GAE tenen una assignatura obligatòria Dramatúrgia audiovisual i algunes d'elles ens han mostrat interès per continuar la seva formació en el guió audiovisual, per això creem aquesta optativa en el pla d'estudis GAE. Aquesta optativa ja s'imparteix al GCAM. Serà una assignatura compartida pels dos graus.
ACC0003566
Donar d'alta l'optativa del GCAM : redacció i desenvolupament del guió en el pla d'estudis del GAE

Responsable:
Director
Data de tancament:
02-04-2024
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha realitzat una modificació no substancial de les següents memòries; Incloure l'àmbit de coneixement en les memòries dels Títols Universitaris de Grau Universitari que ofereix L'Escola Universitària ERAM, segons estableix l'apartat 1 de la Disposició transitòria cinquena, del Reial decret 822/2021, de setembre, optant en aquest cas per la sol·licitud de modificació dels aspectes relacionats únicament amb l'adscripció a un determinat àmbit de coneixement de les titulacions que es relacionen en la següent taula. Àmbit de coneixement al qual s'adscriu l'estudi Grau universitari en Arts Escèniques; Historia del arte y de la expresión artística, y bellas artes. Grau universitari en comunicació audiovisual i multimèdia; Industrias culturales: diseño, animación, cinematografía y producción audiovisual.
ACC0007609
Aprovar en els consells pedagògics del GCAM i del GAE els àmbits de coneixement d'adhesió
ACC0007614
Aprovar en junta de centre adscrit la modificació no substancial d'adhesió als àmbits de coneixement de la nova llei - S'aprova el 22 de març del 2024

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Juntament amb el delegat d'administració electrònica s'està treballant el tema.
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2022-23 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 23-24
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'està avançant en incorporar l'històric de les verificacions al SN
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
04-07-2023
Tancament:
Assoliment baix
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA
UdG
ACC0003640
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Actualment estem revisant formacions sobre qualitat que s'havien fet prèviament pel col·lectiu d'estudiants, i preparant un nou curs de formació de cara als propers mesos.
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
29-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Està previst un curs de formació en l'àmbit de la qualitat aquest abans del juliol
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG
ACC0003632
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem pendents de la finalizació de la implementació del datawarehouse per al càlcul d'inidicadors automàtics. S'ha fet la petició de planificar un projecte d'alimentació de dades
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 30%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2025
Assoliment:
53%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Feina en curs i avançant en el bolcatge de l'històric
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 70%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extinció - 0%
UdG
ACC0003580
Anàlisi del calendari d'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha reactivat la plataforma SOM i facilitat el seu ús com a font d'idees i aportacions. S'ha d'acabar de definir el procés conjunt de QSMF
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 30%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han impulsat mesures per incrementar la coordinació multinivell per a comunicar a les diverses instàncies de la institució quines són les activitats que es planifiquen a curt, mig i llarg termini. Es valora positivament la feina feta.
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals
UdG
ACC0003611
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
UdG
ACC0003621
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 50%
UdG
ACC0003637
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està esperant el datawarehouse per a tenir l'automatització. S'han fet peticions en diferents datamars que s'espera que donin dades per a l'actualització a partir de les dades que s'estan obtenint i informant actualment.
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data de tancament:
23-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha penjat a la pàgina web el quadre de webs i la responsabilitats corresponents.
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
En el procés d'elaboració dels segon informe del SGQ es va fer un treball per a determinar indicadors i llindars. Aquesta ha de ser una de les principals fonts d'identificació.
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 40%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
17%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està treballant en els processos que falten i està previst que em model estàndard estigui acabat el primer semestre.
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollida del PAS - 0%
UdG
ACC0003617
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 75%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem en procés d'acreditació del SGQ que és condició necessària per a l'acreditació intitucional dels centres.
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 50%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha creat la pàgina de rànquings i de moment està aturat en estudi el procés. En una primera reunió s'han analitzat els rànquings actuals i desestimat participar en nous rànquings.
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
90%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha fet una feina d'anàlisi en rànquings on participem. S'ha establert la maximització en rànquings de transparència i s'està fent en rànquings docents i d'impacte.
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 50%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. El model preveu accions en la línia d'establir un consens de gran abast en relació a les metodologies docents i l'avaluació per part de la comunitat universitària i es preveu d'aquí que quedi reflectida en el proper pla pluriennal de formació.
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Director
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GCAM
ACC0007462
Formalitzar una reunió de coordinació oberta de docents del GCAM i del DACM que permeti la recollida de les propostes de millora de la titulació. - 0%

Responsable:
Director
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0007466
Revisar els procediments generals de la UdG per veure si cal inclure particularitats de l'ERAM per a personalitzar-los si cal. - 0%
ACC0007470
Crear els procediments específics de funcionament de l'ERAM - 0%

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
Valoració:
El pla d'acollida d'incorporació de nou PDI està complet pel que fa a l'acollida de personal docent (com per exemple el professorat associat o substitut). S'està millorant el pla per tal que hi hagi més informació sobre l'estructura de la UdG i també per adreçar-lo als nous investigadors.
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 60%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Director
Data de tancament:
14-03-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GCAM
Valoració:
Actualitzar l'organigrama de l'escola amb més personal. S'incorpora la figura de la producció tècnica en els graus, això implica que a partir d'ara tenim una persona dedicada a l'organització i producció , d'aquesta manera millorem el flux d'informació envers els estudiants. Incorporar una persona específicament a la secretaria acadèmica del programa internacional. Ampliar l'horari de consergeria a les tardes nits amb personal específic que pugui donar un millor suport als estudiants. Incorporar específicament una persona al magatzem de material audiovisual per facilitar les entregues i devolucions. Gener 2023 S'han incorporat aquestes millores, en les properes enquestes amb els estudiants podrem valorar la seva efectivitat.
ACC0003360
Dotar de més personal al PAS per poder oferir un millor servei als estudiants

6. Qualitat dels resultats dels programa formatiu

Responsable:
Director
Data de tancament:
18-01-2024
Tancament:
Assoliment baix
Titulacions:
GAE
Descripció:
L'índex de resposta de les enquestes de professorat del GAE en algunes assignatures és baix o molt baix i no permet resultats fiables
Valoració:
Curs acadèmic 20/21 : s'han fet reunions de coordinacio amb els tutors de curs de GAE, i s'ha treballat amb ells diferents estrategies per a motivar als estudiants a les respostes de les enquestes. L'enquesta del curs 21-22 no ha millorat, tot i realitzar les accions planificades els estudiants segueixen sense respondre les enquestes amb el percentatge que ens caldria. Decidim repetir les accions i esperar un altre any per veure si s'aconsegueix l'objectiu. La resposta a les enquestes s'ha incrementat lleugerament, insuficient pels nostres objectius, en properes reunions de coordinació ens haurem de plantejar noves estrategies.
ACC0001921
Els professors i tutors d'estudi han de treballar amb els estudiants per incrementar el % de resposta

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-10-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Hi ha una entesa i coordinació entre el VRC i els mitjans de comunicació de la demarcació per poder impulsar una via a través de la qual els resultats positius de la UdG es difonguin. Es valora positivament les tasques fetes en la direcció apuntada.
ACC0003626
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG

Responsable:
Director
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GCAM
Valoració:
En l'anquesta de satisfacció d'AQU en l'apartat de resultats i aprenentatge tenim diferents indicador si preguntes, quan pregunten als estudiants si consideren que el sistema d'avaluació reflecteix l'aprenentatge consideren que caldria millorar-lo per aixó decidm crear aquest OM per reflexionar sobre aquest tema i treure unes conclusions.
ACC0003183
Treballar en les diferents reunions de PDI i estudiants el sistema d'avaluació - 0%

Responsable:
Director
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GCAM
Valoració:
En l'enquesta de satisfacció hem detectat un baix índex de resposta en les enquestes de les assignatures de tercer i quart.
ACC0003185
Millorar índex de resposta assignatures de tercer i quart en les enquestes de PDI - 0%

Responsable:
Director
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GCAM

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.