Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

UdG Qualitat

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'escola, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darrer any.

Escola Universitària de Turisme Euroaula


  • 28Objectius en curs
  • 7Objectius tancats el darrer any
  • 51Accions en curs
  • 52Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Data prevista:
28-02-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada.
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
04-04-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR
Descripció:
La modificació se centra en dos aspectes que afecten al nostre Grau: la petició de l'agència d'avaluació per a l'acreditació de detallar els nivells de planificació i la inclusió de mencions.
Diagnòstic:
Els dos aspectes han sigut introduïts a la memòria que ja ha sigut aprovada pel Consell d'estudis, la Junta de la Facultat i la Comissió Docència UdG . Resta pendent la seva remissió a l'AQU i la posterior alta en el registre.
Valoració:
La memòria segueix el seu tràmit ordinari una vegada aprovada el novembre de 2020 pel Consell d'estudis i la Junta de la Facultat. S'ha de destacar que la declaració de l'Estat d'alarma, i la conseqüent suspensió de tràmits administratius, va impedir la seva aprovació en termes de normalitat el passat curs acadèmic.
ACC0002377
Redactar la memòria de modificació
Tancada
FT
ACC0002378
Aprovació Consell d'estudis i Junta Facultat (i centres adscrits)
Tancada
FT
ACC0002467
Aprovació de la memòria de modificació per la UdG
Tancada
UdG
ACC0002468
Inscripció de la memòria de modificació al RUCT
Tancada
UdG

Responsable:
Data de tancament:
01-07-2022
Tancament:
No assoliment
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Des del curs 2016-2017 es constata una disminució de la demanda d'estudiants del Grau en turisme, a Euroaula i a la resta de centres que ofereixen el Grau en turisme a tota Catalunya (tendència de la demanda en el mercat a la baixa)
Valoració:
Primers resultats a la preinscripció de juny 2021 no són els esperats. No s'assoleix l'objectiu. El nombre d'alumnes matriculats als darrers cursos acadèmics segueix decreixent.
ACC0002430
Intensificar accions comercials i de Marketing
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
30-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
Les dues primeres accions per aconseguir aquest objectiu es realitzen entre gener i febrer 2022. AQU Catalunya ha valorat favorablement la modificació presentada.
ACC0002377
Redactar la memòria de modificació
Tancada
FT
ACC0002465
Aprovació de la memòria de modificació pels òrgans de govern del centre
Tancada
ACC0002467
Aprovació de la memòria de modificació per la UdG
Tancada
UdG
ACC0002468
Inscripció de la memòria de modificació al RUCT
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-05-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Descripció:
Visita d'instituts i escoles de CFGS per fer sessions informatives del Grau en Turisme, recalcant les diverses sortides laborals i els nostres resultats d'inserció laboral.
Diagnòstic:
En els darrers cursos hi ha hagut una baixada considerabla de nous alumnes al Grau en Turisme
ACC0003125
Visitar entre 5 i 10 nous instituts/escoles amb informació del Grau en Turisme - 0%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Data prevista:
01-07-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Afegir un apartat a on les persones que consulten el nostre web puguin veure informació relativa als principals resultats acadèmics, satisfacció dels alumnes amb el Grau en turisme, etc.
Diagnòstic:
A la visita del CAE aquest punt va aparèixer com una observació de millora
Valoració:
S'ha millorat la plana web, però encara falta algun apartat per poder tancar l'objectiu.
ACC0002351
Afegir els apartats necessaris per tal de millorar l'accés a la informació - 50%

Responsable:
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 50%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2021-22 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 22-23
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
06-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
S'ha fet un nou manual, política, pla i revisat tots els processos transversals de la UdG
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents
Tancada
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures
Tancada
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat
Tancada
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
Tancada
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web
Tancada
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Data de tancament:
05-07-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Aconseguir un índex de resposta més alt en enquestes sobre el professorat i enquesta general per part dels estudiants de Grau
Diagnòstic:
Desmotivació alumnat a emplenar enquestes dos cops durant 2n quadrimestre (situació actual); els alumnes es queixen de pèrdua de temps quan se'ls demana que completin enquestes
Valoració:
S'han dut a terme les dues accions de millora. Esperem millors resultats ja en aquest curs acadèmic 2021-2022. Comprovem que l'índex de resposta ha estat per sobre del 80% i donem per tancat l'objectiu
ACC0002309
Modificar periodicitat per la realització de les enquestes
Tancada
ACC0002310
Simplificar les enquestes
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
20-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'ha digitalitzat i executat el primer any satisfactòriament
ACC0002815
Desenvolupar al SN
Tancada
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
Es posposa per saturació degut als canvis legislatius
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
73%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 40%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 50%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extició - 0%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
25-01-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha analitzat la situació de desenvolupament del ServiceNow i es decideix amb la gerència i el vicerectorat mantenir l'aposta del SN vist la implantació del sistema i l'acceptació per part dels usuaris
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
7%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102 - 0%
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102 - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
62%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
En el curs acadèmic 2014-2015, aquests resultats eren del 3,9 sobre 5
Valoració:
S'han anat assignant més ECTS als professors més ben valorats. Segona acció es seguirà treballant en els propers dos cursos (pandèmia ha impossibilitat certes accions)
ACC0002409
Dur a terme més tasques d'acompanyament i recolzament didàctic i metodològic als professors - 50%
ACC0002410
Oferir més ECTS als docents valorats amb una nota de 4 o més per part dels alumnes - 75%

Responsable:
Data prevista:
30-04-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 50%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Data prevista:
01-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
S'ha de millorar la Biblioteca: el mobiliari, la calefacció, el servei wifi, el servei de préstec de llibres, etc.
Diagnòstic:
A les enquestes de satisfacció del centre la Biblioteca rep una nota força baixa, entre el 4,5 i el 5,5.
Valoració:
Degut a la situació viscuda pel Covid en els darrers dos cursos, no s'ha pogut donar prioritat a aquest objectiu.
ACC0002327
Millorar l'aspecte físic de la Biblioteca: adquisició de nou mobiliari i il·luminació. - 0%

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Descripció:
Aconseguir resultats sobre repetició de titulació i repetició de centre al voltant del 65%-70% (al 2021 al voltant del 55%-60%) en els dos ítems.
Diagnòstic:
Curs 2020-2021, enquestes internes: Voluntat de repetir títol: SÍ: 51,9% NO: 48,1% Voluntat de repetir escola: SÍ: 64,3% NO: 35,7%
ACC0003126
Millorar metodologies docents al llarg del cursos acadèmics 22-23 fins 24-25. - 0%

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.