Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

UdG Qualitat

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'escola, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darrer any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 15Objectius en curs
  • 8Objectius tancats el darrer any
  • 34Accions en curs
  • 83Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Directora acadèmica
Data de tancament:
02-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GGHT
Diagnòstic:
Tenint en compte l'experiència dels últims anys en el desplegament del pla d'estudis, així com les necessitats formatives de l'alumnat, la direcció del centre s'ha plantejat quina és la millor manera d'avançar en la millora del pla d'estudis. Ha decidit que, en la situació actual de canvi recent en la direcció acadèmica, les millores no han de comportar una modificació de la Memòria, opció que es deixa per més endavant.
Valoració:
Els canvis menors o modificacions no substancials s'han implementant segons previst, i amb els resultats esperats de millora de la formació de l'alumnat.
ACC0001678
Explorar els canvis en la titulació que no impliquin una modificació de la Memòria
Tancada
ACC0001679
Optimització dels canvis amb criteris de formació acadèmica
Tancada
ACC0001680
Implementació dels canvis acordats en el plans docents
Tancada
ACC0002481
Implementar canvi menor a l'assignatura Prácticas de empresa
Tancada
ACC0002490
Implementar canvi menor a l'assignatura Operaciones de Food & Beverage
Tancada
ACC0002491
Implementar canvi menor a l'assignatura Operaciones de Front & Back Office
Tancada
ACC0002492
Implementar canvi menor a l'assignatura Dimensión sociocultural del turismo
Tancada
ACC0002493
Implementar canvi menor a l'assignatura Técnicas informáticas y comunicativas
Tancada
ACC0002494
Implementar canvi menor a l'assignatura Introducción al turismo y hotelería
Tancada
ACC0002495
Implementar canvi menor a l'assignatura Organización y gestión de empresas
Tancada
ACC0002496
Implementar canvi menor a l'assignatura Técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis turístico
Tancada
ACC0002497
Implementar canvi menor a l'assignatura Contabilidad financiera
Tancada
ACC0002498
Implementar canvi menor a l'assignatura Sistemas de intermediación turística
Tancada
ACC0002499
Implementar canvi menor a l'assignatura Cultura gastronómica
Tancada
ACC0002500
Implementar canvi menor a l'assignatura Gestión de procesos de Food & Beverage
Tancada
ACC0002501
Implementar canvi menor a l'assignatura Gestión de destinaciones turísticas
Tancada
ACC0002502
Implementar canvi menor a l'assignatura Segundo idioma profesional turístico
Tancada
ACC0002503
Implementar canvi menor a l'assignatura Inglés profesional turístico
Tancada
ACC0002504
Implementar canvi menor a l'assignatura Administración y Control de Alojamientos
Tancada

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Directora acadèmica
Data de tancament:
03-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han implementat molt satisfactòriament les quatre assignatures optatives que amplien l'oferta del curs 2020-21 i 2021-22.
ACC0002505
Activar l'assignatura Responsabilidad social corporativa, de la memòria de la titulació
Tancada
ACC0002506
Activar l'assignatura Calidad, medio ambiente y sostenibilidad, de la memòria de la titulació
Tancada
ACC0002507
Incorporar l'assignatura Alemán profesional hotelero com a optativa de 4t
Tancada
ACC0002508
Incorporar l'assignatura Francés profesional hotelero com a optativa de 4t
Tancada

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
07-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal actualitzar alguns redactats i fer que més dades es proveeixin de forma dinàmica (estuctura del SGIQ i pla de millora)
Valoració:
Tots els centres (integrats i adcrits) tenen a la seva disposició la nova estructura i els mòduls per mostrar la informació dinamicament. La rebuda dels centras ha estat molt positiva.
ACC0002721
Crear planes pels centres adcrits
Tancada
UdG
ACC0002578
Desenvolupar els mòduls necessaris per connectar la informació dinàmica amb el Servicenow
Tancada
UdG
ACC0002579
Crear una maqueta amb una estructura i continguts millorats
Tancada
UdG
ACC0002580
Adaptar la nova proposta i implantar-la a cada centre integrat que la consideri convenient
Tancada
UdG
ACC0002585
Reestructurar i reredactar al web de qualitat de la UdG
Tancada
UdG

Responsable:
Director general
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Objectiu nou.
ACC0002976
Modificació de les pàgines dels programes - 0%
ACC0002977
Actualització del video de portada - 0%
ACC0002978
Millores constants del SEO - 0%
ACC0002979
Noticies al Blog - 0%

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
08-09-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal una revisió del procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència i un replantejament de les preguntes que es fan per recollir de manera adequada l'opinió i satisfacció dels estudiants. Baixa participació.
Valoració:
A la sessió 5/19 de la Comissió de Qualitat es va aprovar la "Guia per a l'administració de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat". En aquest document s'ha modificat la redacció de les preguntes i s'ha distribuït en dos blocs: professor i assignatura. S'han portat a terme canvis en l'administració i s'han establert criteris estadístics per a la consideració dels resultats significatius. Els resultats seran públics a nivell d'assignatura-professor. Aquest document ha estat aprovat per la Comissió delegada de docència i estudiants i pel Consell de Govern. Durant el primer semestre del curs 2020- 2021 s'ha implementat l'administració d'aquest nou model i procediment. L'execució del procés d'enquestes s'ha realitzat sense cap incidència remarcable; estem a l'espera de fer la difusió corresponent dels resultats de les enquestes. A final del curs, es van elaborar els informes de resultats i es va fer la publicació dels resultats agregats al web.
ACC0002328
Campanya pilot de promoció per incentivar la participació
Tancada
UdG
ACC0001120
Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència
Tancada
UdG
ACC0001129
Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001415
Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001416
Primera edició nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
18-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
El curs 2021-2022 s'ha implementat una primera edició amb una participació superior al 40%. s'han difós els resultats entre direccions de centres i departament, administracions i caps de servei i se n'ha fet publicitat a la web
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2020-21 no s'ha avançat en aquest objectiu.
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
06-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
S'ha fet un nou manual, política, pla i revisat tots els processos transversals de la UdG
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents
Tancada
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures
Tancada
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat
Tancada
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
Tancada
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web
Tancada
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
15-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
La migració es considera assolida amb éxit. La nova eina facilita molt la gestió dels plans de millora.
ACC0001672
Migrar el Pla de Millores de l'EUM al Service Now
Tancada
MED
ACC0001139
Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres
Tancada
UdG
ACC0001140
Trobar una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora
Tancada
UdG
ACC0001632
Migrar el pla de millora de l'EUHT Sant Pol
Tancada
UdG

Responsable:
Directora acadèmica
Data prevista:
01-03-2026
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
El nombre reduït d'estudiants de la titulació fa que les dades d'inserció laboral acostumen a ser descartades en els sistemes públics per no ser significatius. No obstant, el centre te un viu interés en conéixer de més a prop el desenvolupament professional del seu alumnat.
Valoració:
Objectiu nou.
ACC0002714
Establir un protocol d'acció per a les enquestes al col·lectiu titulat del GGHT - 0%
ACC0002715
Realitzar enquestes telefòniques a les titulades i titulats del GGHT de fa un any - 0%
ACC0002716
Processament de les dades (1 any) - 0%
ACC0002717
Publicació de les dades (1 any) - 0%
ACC0002718
Realitzar enquestes telefòniques a les titulades i titulats del GGHT de fa tres anys - 0%
ACC0002719
Processament de les dades (3 anys) - 0%
ACC0002720
Publicació de les dades (3 anys) - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
30-07-2022
Assoliment:
95%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
El proces es va ajustant amb la seva execució. S'allarga uns mesos perqué encara no ha acabat tots els tràmits
ACC0002815
Desenvolupar al SN
Tancada
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any - 80%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-12-2022
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 20%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions bimensuals amb les TQ de centre - 0%
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Directora acadèmica
Data prevista:
10-09-2023
Assoliment:
16%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GGHT
Diagnòstic:
S'ha constatat que en alguns casos el nivell d'idioma de la docència en anglès que s'ofereix en algunes assignatures (exceptuant idiomes) no és l'adient. Tot i així, a l'EUHT StPOL volem continuar promovent l'ensenyament plurilingüe.
Valoració:
La irrupció de la pandèmia covid-19 i les restriccions associades no han permés avançar en el tema.
ACC0001682
Obtenir informació sobre els exàmens d'anglès per a docents a la UdG - 50%
ACC0001683
Informar al professorat sobre el requisit i les condicions d'acreditar el nivell d'anglès per poder fer docència en aquest idioma - 0%
ACC0001684
Implementar el requisit d'acreditació del nivell d'anglès per fer docència en aquest idioma - 0%

Responsable:
Director general
Data de tancament:
02-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GGHT
Diagnòstic:
Alguns membres del professorat de l'EUHT StPOL tenen activitat investigadora per la seva vinculació a altres universitats. Per les dimensions reduïdes del centre, l'EUHT StPOL no compta amb recursos per desplegar la dedicació a la recerca.
Valoració:
S'ha avançat en la vinculació de la docència amb la recerca i el suport a la recerca en el centre, i s'han definit tres eixos prioritaris de recerca, la qual cosa permetrà focalitzar millor la labor investigadora que es realitza en el centre.
ACC0001688
Fer un estudi per tal de concretar els camps de recerca adients per al centre
Tancada
ACC0001689
Implementar els mecanismes
Tancada
ACC0002292
Estructurar les activitats de recerca del centre
Tancada

Responsable:
Director general
Data prevista:
10-09-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GGHT
Descripció:
Portar a terme una política d'incentivació per potenciar l'acreditació del professorat existent i, si escau, la contractació per incrementar a curt termini el nombre de professors acreditats amb dilatada experiència.
Diagnòstic:
La LOU estableix a l'article 72 quin és el percentatge del professorat que ha de tenir el títol de doctor i el que ha de ser acreditat per una agencia oficial. Afegeix també que "el nombre total de professors es computarà sobre l'equivalent en dedicació a temps complet". A l'EUHT StPOL es cumplia la condició de doctors i doctors acreditats pel que fa a la dedicació del professorat, però la comissió avaluadora no va compartir aquest criteri.
Valoració:
La irrupció de la pandemia de covid-19 i els esforços personals i econòmics d'adaptació a la situació sobrevinguda no han permès avançar en aquest objectiu.
ACC0001690
Convocar una reunió informativa amb els professors doctors del Centre per tal de donar a coneixer els advantatges de l'acreditació
Tancada
ACC0001691
Fer arribar als professors doctors interessats en l'acreditació la proposta d'incentivació - 0%

Responsable:
Directora acadèmica
Data prevista:
01-03-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Descripció:
El nombre real del professorat doctor que imparteix docència en el grau en Gestió Hotelera i Turística és superior al que consta en els indicadors oficials de la UdG dels cursos 2018-19 i 2019-20, i menor el del professorat no doctor. En conseqüència, també és incorrecte l'apartat d'hores impartides de docència (HIDA). Constatem també que el percentatge del professorat acreditat dona zero incorrectament en tots els anys.
Valoració:
Per un intercanvi de correus electrònics tenim constància que la UdG s'hi està dedicant.
ACC0002712
Comunicar la situació al vicerector Donaire demanant la seva intervenció per resoldre el problema
Tancada
ACC0002713
Comprovar la coincidència efectiva de les dades del PDI en els indicadors d'Adequació del professorat al programa formatiu - 0%

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Director general
Data prevista:
10-09-2023
Assoliment:
62%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GGHT
Diagnòstic:
El sector professional de l'hoteleria i la restauració està canviant molt ràpidament, i cal adaptar-hi la formació, actualitzant les matèries, els continguts i les competències.
Valoració:
Per adaptar la formació a les demandes molt canviants del sector de l'hoteleria s'ha elaborat un nou projecte formatiu que esperem sigui aprovat per les autoritats competents en el termini que estableix el calendari marc.
ACC0002293
Establir pautes d'enfocament del nou pla d'estudis
Tancada
ACC0002294
Elaborar el programa formatiu del nou pla d'estudis
Tancada
ACC0002295
Sotmetre a consulta el nou programa formatiu
Tancada
ACC0002296
Sol·licitar la verificació de la nova titulació - 10%
ACC0002297
Implementar el primer curs del nou grau verificat - 0%

Responsable:
Director general
Data prevista:
28-02-2022
Assoliment:
94%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GGHT
Diagnòstic:
Davant el prognòstic incert respecte al final de la pandèmia causada pel covid-19, s'han de prendre mesures preventives i de protecció de la salut de tota la comunitat EUHT StPOL per al curs 2020-21.
Valoració:
El centre s'ha preparat a fons per les eventualitats del periode excepcional per covid-19 amb la intenció de garantir la seguretat sanitària de tota la comunitat EUHT StPOL i alhora poder mantenir el nivell formatiu i un màxim de presencialitat de la docència i l'avaluació. En tot moment es compleixen les directrius de la UdG i de la Generalitat de Catalunya. Per veure'n els resultats acadèmics, cal esperar la publicació dels indicadors corresponents, per la qual cosa s'ha modificat la data prevista d'assoliment.
ACC0002301
Elaboració dels protocols sanitaris del centre per al curs 2020-21
Tancada
ACC0002302
Adaptació física del centre d'acord amb els protocols sanitaris
Tancada
ACC0002303
Formació de tota la comunitat EUHT StPOL
Tancada
ACC0002304
Adaptació de la docència, l'avaluació i el suport a l'alumnat durant el curs 2020-21 - 70%
ACC0002305
Seguiment de la situació sanitària (per covid-19) del centre durant el curs - 100%

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.