Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

UdG Qualitat

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'escola, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darrer any.

Escola Universitària Mediterrani


  • 27Objectius en curs
  • 10Objectius tancats el darrer any
  • 47Accions en curs
  • 31Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
20-06-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada. Hi ha l'aprovació per part del Consell de Govern de la comptència: " Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raons de sexes i gènere i de dissenyar solucions"
ACC0002189
Redactar la competència de gènere
Tancada
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Directora
Data prevista:
31-10-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
High
Titulacions:
GTUR MEDITERRANI
Descripció:
Estem vivint una època en la que els estudis de turisme han perdut interès per els estudiants de nou accés. La crisi de la COVID-19 ha colpejat especialment a tot el sector turístic, però a demés ja veníem d'una devaluació del sector (turisme incívic, contaminació dels creuers i del sector aeri, limitació hotelera a Barcelona, baixa retribució del personal, etc.) i la pandèmia ha intensificat aquesta situació de crisi. Per aquest motiu cal que incrementar els punts de captació de nous estudiants
Valoració:
Seguiment 27/10/23: Una vegada s'ha tancat la matriculació dels estudiants de nou accés al Grau en Turisme s'ha comprovat com les accions portades a terme han ajudat a incrementar el nombre d'estudiants matriculats en el Grau en Turisme, atès que en el curs 23/24 s'ha incrementat en un 7,1% . Tot i la millora, encara no es tanca aquest objectiu perquè volem que nombre d'inscrits en el Grau en Turisme sigui més elevat. Es valorarà aquest objectiu a finals d'octubre 2024.
ACC0002981
Nou sistema d'orientació acadèmica i captació - 40%
ACC0002982
Accions comercials a per a captar alumnes d'altres àmbits geogràfics - 60%

Responsable:
Directora
Data de tancament:
09-01-2023
Tancament:
Satisfactory archievement
Titulacions:
GTUR MEDITERRANI
Descripció:
El Doble Grau en Turisme i Màrqueting està implantat des del curs 2015/2016. En febrer 2022 AQU ha aprovat la modificació del Grau en Turisme. Per aquest motiu hem d'ntroduïr les modificacions en el conjunt de crèdits del Grau en Turisme que conformen el Doble Grau
Valoració:
La Comissió d'Estudis ha aprovat el projecte formatiu del Doble Grau en Turisme i Màrqueting
ACC0003086
Preparar i enviar la documentació del projecte formatiu del Doble Grau en Turisme i Màrqueting
Tancada
ACC0003087
Aprovació del Projecte formatiu de Doble Grau en Turisme i Màrqueting per part de la Comissió de Programació d'Estudis
Tancada

Responsable:
Directora
Data de tancament:
10-07-2023
Tancament:
Satisfactory archievement
Titulacions:
GTUR MEDITERRANI
Descripció:
Volem ampliar l'optativat del Grau en Turisme programant les següents assignatures obligatòries del Grau en Màrqueting de cara a la convalidació del Doble Grau en Turisme i Màrqueting. Les assignatures que s'han de programar són les següents: - Comportament de compra del consumidor (6ECTS) - Comportament de compra de les organitzacions (6ECTS) - Estadística I (6ECTS) - Estadística II (6ECTS) - Publicitat, promoció i relacions públiques (6ECTS)
Valoració:
Satisfactòria
ACC0003092
Programar les noves assigntures al GPA
Tancada
ACC0003093
Contractar al PDI que farà la programació, docència i avaluació de les diferents assignatures
Tancada
ACC0003094
Estudiants matriculats i avaluats de les noves optatives
Tancada

Responsable:
Directora
Data de tancament:
10-07-2023
Tancament:
Satisfactory archievement
Titulacions:
GMK
Descripció:
Volem ampliar l'optativat del Grau en Màrqueting programant les següents assignatures obligatòries del Grau en Turisme de cara a la convalidació del Doble Grau en Turisme i Màrqueting. Les assignatures que s'han de programar són les següents: - Introducció al turisme (6 ECTS) - Dimensió socio-cultural del turisme (6ECTS) - Dimensió territorial del turisme (6ECTS) - Habilitats informaciones i comunicativas (6ECTS) - Tipologies I estratègies de destinations touristiques (6ECTS)
Valoració:
Satisfactòria
ACC0003098
Estudiants matriculats i avaluats de les noves optatives
Tancada
ACC0003099
Programar les noves assignatures al GPA
Tancada
ACC0003100
Contractar al PDI que farà la programació, docència i avaluació de les diferents assignatures.
Tancada

Responsable:
Directora
Data de tancament:
04-05-2023
Tancament:
Satisfactory archievement
Titulacions:
GLOEMP
Descripció:
Durant el seguiment del curs 20/21 del Grau en Logística Empresarial s'ha pogut comprovar com els estudiants tenen una càrrega de treball més gran en el primer semestre de 3r que en el 2n. Amb l'objectiu de millorar l'equilibri de volum de treball entre els dos semestre, es realitzarà un intercanvi d'assignatures: l'assignatura 3152G3025 de primer semestre passarà al segon i l'assignatura 3152G3020 de segon semestre passarà al primer. Aquest canvi es realitzarà a partir del curs 23/24
Valoració:
S'ha fet el canvi de semestre de les dues assignatures tal i com s'havia planificat. Per tant la valoració és satisfactoria.
ACC0003373
Comunicar al GPA el canvi de semestre de les assignatures 3152G03025 i 3152G03020
Tancada
ACC0003374
Pla docent del curs 23/24 amb el canvi de semestre realitzat
Tancada

Responsable:
Directora
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
GLOEMP
ACC0004189
Augmentar les visites als instituts - 0%

Responsable:
Directora
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
GTUR MEDITERRANI
ACC0004205
Contacar amb el Degà de la Facultat de Turisme per planifcar la coordinació en matèria de docència i investigació - 0%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2021-22 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 22-23
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Directora
Data de tancament:
10-07-2023
Tancament:
Satisfactory archievement
Titulacions:
GLOEMP, GTUR MEDITERRANI, GMK
Descripció:
La participació dels estudiants en les enquestes és bastant baixa i per aquesta raó en forces casos els resultats obtinguts no són signficatius. Cal treballar per a que els estudiants participin activament.
Valoració:
Febrer 2022: en el seguiment realizat s'ha pogut comprovar com el rati de respostes està molt lluny del nivell que volem aconseguir. Per aquest motiu s'ha de seguir treballant. En el seguiment del curs 22/23 podrem fer de nou el seguiment d'aquest objectiu. Juny 2023: Una vegada finalitzat el curs 22/23 hem comprovat com les tres accions que s'han portat a terme han estat satisfactòria, atès que el % de respostes s'ha incrementat substancialment en totes i cada una de les assignatures enquestades.
ACC0002206
Comunicar activament als estudiants la importància de participar en l'avaluació de la seva satisfacció amb l'actuació docent
Tancada
ACC0002207
Enviar recordatoris de participació
Tancada
ACC0002208
Utilitzar les xarxes socials per motivar la participació dels estudiants
Tancada

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
Es posposa per saturació degut als canvis legislatius
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
04-07-2023
Tancament:
Low archievement
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
Tancada
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 50%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 30%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
36%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 70%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extició - 0%
UdG
ACC0003580
Anàlisi del calendari d'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
25-01-2023
Tancament:
Satisfactory archievement
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha analitzat la situació de desenvolupament del ServiceNow i es decideix amb la gerència i el vicerectorat mantenir l'aposta del SN vist la implantació del sistema i l'acceptació per part dels usuaris
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
40%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
37%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
80%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 80%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 50%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
62%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Directora
Data prevista:
20-12-2023
Assoliment:
55%
Prioritat
Low
Titulacions:
GLOEMP, GTUR MEDITERRANI, GMK
Descripció:
L'EUM té acreditat el sistema de qualitat per AENOR sota la norma ISO:9001. La voluntat de la Direcció d'EUM és passar d'acreditar titulacions a acreditar-se instucionalment i per aquest motiu ha d'acreditar el SIGQ per AQU i el sistema AUDIT
ACC0001667
Revisió progressiva dels procediments del SGIQ institucional i adaptació a nivell del centre - 45%
ACC0001668
Revisió dels procediments del SGIQ d'abast general de la UdG
Tancada
ACC0003026
UDG acreditar els processos transversals del SGIQ UdG - 60%
ACC0003027
Adaptar el SGIQ EUM al sistema AUDIT - 70%
ACC0003028
Acreditar el SGIQ per AQU - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
30-03-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aprovada nova versió el 28 de març de 2023
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102
Tancada
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102
Tancada
UdG

Responsable:
Directora
Data prevista:
20-12-2029
Assoliment:
5%
Prioritat
Low
Titulacions:
GLOEMP, GTUR MEDITERRANI, GMK
ACC0003573
Redactar i aprovar el Pla Estratègic EUM (perídode 2024-2026) - 10%
ACC0003574
Executar els objectius estratègics del PE - 0%

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Directora
Data prevista:
22-12-2023
Assoliment:
80%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
GLOEMP, GTUR MEDITERRANI, GMK
Descripció:
Com a centre adscrit a la Universitat de Girona tots aquells processos, protocols i polítques de caràcter transversal de la UdG també són d'aplicació i adaptació a l'EU Mediterrani. Així doncs, la nostra Àrea d'Igualtat de Gènere es crearà a partir de l'Àrea d'Igualtat de Gènerea de la UdG.
ACC0002985
Contactar amb la Delegada del Rector per a la Igualtat de Gènere.
Tancada
ACC0002987
Implantar les accions d'igualtat - 40%
ACC0002993
Crear l'Àrea d'Igualtat a la web de l'EU Mediterrani
Tancada

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
Valoració:
El pla d'acollida d'incorporació de nou PDI està complet pel que fa a l'acollida de personal docent (com per exemple el professorat associat o substitut). S'està milorant el pla per tal que hi hagi més informació sobre l'estructura de la UdG i també per adreçar-lo als nous investigadors.
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 60%
UdG

Responsable:
Directora
Assoliment:
20%
Prioritat
Low
Titulacions:
GLOEMP
ACC0003582
Facilitar que el PDI Doctorat/da assignat al Grau en Logística Empresarial s'ecrediti - 20%

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Directora
Data de tancament:
20-09-2023
Tancament:
Satisfactory archievement
Titulacions:
GLOEMP, GTUR MEDITERRANI, GMK
Descripció:
En el seguiment del curs 2019/2020 el grau de satisfacció dels graduats amb la biblioteca va ser de 4,81 mentres que en l'anterior curs havia obtingut un resultat de 6,96. Considerem que aquesta davallada en la valoració té una correlació directa amb el COVID-19 i el confinament que s'ha aplicat a les universitats.
Valoració:
Després de portar a terme les dues accions ha augmentat el grau de satisfacció. Seguirem treballant en aquesta línia
ACC0002469
Creació de la "biblioteca digital"
Tancada
ACC0002470
Promocionar el servei de biblioteca a les xarxes socials
Tancada

6. Qualitat dels resultats dels programa formatiu

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.