Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics

Treball final de màster

El TFM és una peça fonamental del màster, i comporta la realització d'un projecte, estudi, memòria o treball d'investigació en el qual apliquin, integrin i desenvolupin els conceptes i habilitats adquirides durant el màster. El TFM conclou amb la presentació d'un document / memòria / treball escrit i la defensa pública davant d'un tribunal acreditat.

El màster es sustenta en uns 30 crèdits de dedicació entre les pràctiques i el treball final, de manera que la participació empresarial és necessària per a la correcta execució del curs. Les pràctiques consisteixen en 300 hores de dedicació, que es compacten entre Març i agost, i es poden realitzar en empreses, centres de recerca, institucions públiques o privades. Les pràctiques i el treball final de màster poden anar lligats per la qual cosa l'alumne a més de treballar a l'empresa, realitzarà el projecte de recerca sobre l'àmbit d'aplicació de la mateixa. En tot moment l'alumne compta amb un tutor de la universitat, professor expert en la matèria, que l'orientarà sobre els aspectes acadèmics relacionats amb l'execució del TFM.