Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Investiga

MCI (AEI) - Proyectos de Generación de Conocimiento 2022 – projectes de recerca

A continuació en detallem les principals novetats i algunes instruccions per emplenar el formulari de sol·licitud, la memòria científic-tècnica i els CVA, així com sobre el procediment de presentació. Termini intern UdG (tramesa de la sol·licitud signada i tota la documentació): 27 de gener a les 9:00h (improrrogable).

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la generació de coneixement científic i tecnològic de qualitat, a través del finançament de projectes de recerca No orientats, i Orientats a les prioritats temàtiques dels desafiaments mundials i la competitivitat industrial; aquestes sis prioritats temàtiques es detallen al Plan Estatal 2021-2023 i a l’annex III de la convocatòria.

D’altra banda, també es pretén contribuir a la capacitat de lideratge nacional i internacional dels equips de recerca, incorporant una aproximació inter i multidisciplinària amb la participació de grups de recerca amb una massa crítica capaç de generar sinèrgies entre diferents aproximacions científic-tècniques, evitant així la fragmentació de grups.

Com a novetat, aquesta mateixa convocatòria inclou els Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació associats als projectes, del Subprograma Estatal de Formación, que seran seleccionats per la pròpia universitat un cop es conegui quins projectes dels que obtenen finançament tenen assignats ajuts per a investigadors en formació. 

Novetats i disposicions generals

  • El pressupost de la convocatòria és de 625M€
  • Els costos indirectes s’incrementen fins al 25% (es calculen automàticament amb el pressupost)
  • S’incorpora en el mateix procediment la convocatòria per a la contractació de personal investigador predoctoral (FPI)
  • Podran ser IP també les persones beneficiàries d’un ajut Ramón y Cajal, o que disposin del certificat I3 en el marc d’altres programes postdoctorals del Plan Estatal, independentment de la data de finalització del seu contracte
  • Un cop registrada la sol·licitud, caldrà signar-la electrònicament per l’IP o IPs, per TOTS els investigadors i també per TOTS els membres de l’Equip de treball. Per facilitar aquesta tasca hem establert un sistema mitjançant declaracions responsables individuals que hauran de signar electrònicament tots els membres de l’equip i que ens haureu de fer arribar juntament amb la sol·licitud definitiva signada electrònicament per l’IP o IP’s. Es recomana començar a recollir-les des del moment inicial.

Modalitats i tipus

  • Projectes de recerca No orientada, sense una temàtica definida i que estiguin motivats per la curiositat científica i tinguin l’objectiu de l’avenç del coneixement.
  • Projectes de recerca Orientada, orientats a la resolució de problemes concrets i vinculats a les prioritats temàtiques associades als desafiaments mundials i la competitivitat industrial de la societat (detallats a l'annex III de la convocatòria i més abastament al Plan Estatal 2021-2023 pàg. 19)
  • D’acord amb el perfil del/de la investigador/a principal els projectes podran ser:
   • Tipus A: projectes liderats per un/a o dos investigadors/es joves amb contribucions científic-tècniques rellevants i innovadores, i amb capacitat de lideratge.
   • Tipus B: projectes liderats per investigadors/es amb una trajectòria de recerca consolidada.

El finançament de les actuacions previstes revertirà la forma de subvenció amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat i amb bestreta reemborsable del FEDER.

Per regla general, els projectes:

  • Tindran una durada de 3 o 4 anys (en casos molt ben justificats pel tipus de projecte o insuficient vinculació de l’IP, podran ser de 2 anys).
  • La data d’inici dels projectes s’indicarà en la resolució de concessió, però, en cap cas, podrà ser anterior a l’1 de setembre de 2023.
  • Els projectes poden ser individuals o coordinats.

Projectes coordinats

  • Han d’estar formats per un mínim de 2 i un màxim de 6 subprojectes
  • El subprojecte coordinador haurà de ser de tipus B
  • Tots els subprojectes hauran de pertànyer a la mateixa modalitat (recerca Orientada o No orientada)
  • L’àrea temàtica i la durada de tots els subprojectes seran indicats per l’IP del subprojecte coordinador en el moment de la sol·licitud
  • La memòria científic-tècnica serà única i l’haurà d’omplir el subprojecte coordinador; a la resta de subprojectes s’incorporarà automàticament
  • Si els subprojectes són de la mateixa entitat cal justificar-ne la necessitat
  • Si el subprojecte coordinador no obté finançament, cap dels altres subprojectes n’obtindrà; si per contra, el subprojecte coordinador obté finançament, no implica que la resta dels subprojectes n’obtinguin; els que no n’obtinguin poden incorporar els membres als subprojectes que sí en tinguin

Requisits del/la investigador/a principal (IP) (art. 8 de la convocatòria)

  • Els projectes poden ser dirigits per un o dos IP.
  • La dedicació al projecte serà única.
  • Han d’estar en possessió del títol de doctor/a amb data d’obtenció anterior a l’1 de gener del 2021.
  • No es poden trobar en situació d’incompatibilitat segons el que s’estableix en l’article 8.2.d (pàg. 14 de la convocatòria).
  • Complir el requisit de vinculació des de la data de tancament del període de sol·licitud fins la fi del període d’execució del projecte:
   • Tenir una relació funcionarial, estatutària, laboral o qualsevol altre vincle professional amb la Universitat o amb qualsevol de les entitats que poden accedir a aquesta convocatòria (art. 7 de la convocatòria).
   • Ser beneficiari d’un ajut Ramón y Cajal, o bé disposar del certificat I3, en el marc d’altres programes postdoctorals del Plan Estatal, independentment de la data de finalització del seu contracte.
   • Tenir expectativa de nomenament o contractació si s’ha superat un procediment de selecció de personal en concurrència competitiva
  • Els IP de projectes de tipus A (joves investigadors):
   • No poden haver estat IP durant més d’un any de projectes de recerca de les modalitats d’actuació descrites a l’annex V de la convocatòria, ni en modalitats equivalents o JIN de les convocatòries del 2014 i 2015.
   • La data d’obtenció del títol de doctor/a haurà de ser entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre del 2020 (amb excepcions art. 8.3.c). 

Requisits del l’equip investigador (art. 9 de la convocatòria)

  • Estar en possessió del títol de doctor/a, llicenciat/da, enginyer/a, arquitecte/a o graduat/da.
  • Complir el requisit de vinculació des de la data de tancament del període de sol·licitud fins la fi del període d’execució del projecte.
   • Tenir una relació funcionarial, estatutària, laboral o qualsevol altre vincle professional amb la Universitat o amb qualsevol de les entitats que poden accedir a aquesta convocatòria (art. 7 de la convocatòria).
   • Tenir expectativa de nomenament o contractació si s’ha superat un procediment de selecció de personal en concurrència competitiva.
  • Podran participar en un màxim de dos projectes d’aquesta convocatòria o de convocatòries anteriors, sempre que finalitzin amb anterioritat al 31/8/2023 (no es tenen en compte les pròrrogues)

Autoritzacions

Investigadors externs en projectes UdG: si teniu previst incloure un/a investigador/a de fora de la UdG és imprescindible que ens aporteu un document d'autorització signat pel/per la representant legal de la institució a la que pertany en que es comprometi a mantenir la seva vinculació laboral durant tot el termini d'execució del projecte, seguint aquest model (o aquest per al personal RYC o que disposi de l'acreditació I3 que vulgui ser IP d'un projecte). No tramitarem la sol·licitud del projecte sense comptar amb els documents d'autorització de tots els membres externs a la UdG que hi participin.

Investigadors UdG en projectes externs: si teniu previst participar en un projecte que se sol·licitarà des d’una altra universitat, cal que empleneu aquest model i ens el feu arribar abans del dia 25 de gener; no garantim que puguem gestionar aquelles autoritzacions que ens arribin més enllà d’aquesta data. Tingueu present que no és necessari tramitar autoritzacions per participar a l’Equip de treball.

Requisits de l'equip de treball 

  • Poden ser membres:
   • El personal investigador que no compleixi el requisit de vinculació per ser IP o membres de l’equip investigador
   • El personal contractat a càrrec d’altres convocatòries dels Plans estatals.
   • El personal investigador en formació i els estudiants de doctorat.
   • El personal tècnic de suport a la recerca.
   • El personal investigador de centres estrangers, si la seva contribució queda prou detallada.
  • No poden ser responsables d’objectius ni tasques
  • Cal detallar-ne les activitats a la memòria científica

Per regla general el personal professor associat no pot desenvolupar tasques de recerca. Excepcionalment, però, se'ls pot autoritzar a participar en projectes si poden acreditar que tenen una ocupació laboral principal externa a la UdG. Per fer-ho, cal que emplenin aquesta declaració i aquesta autorització; en tot cas, la seva participació al projecte haurà de ser com a personal extern a la UdG.

Conceptes susceptibles de finançament

La Universitat de Girona segueix la modalitat de costos marginals; això implica que es pot arribar a finançar el 100% de costos marginals del projecte i es podran aplicar als conceptes de costos directes i costos indirectes. Us recomanem que, a l'hora de detallar el pressupost, tingueu en compte el recull de recomanacions per a la presentació de projectes (actualitzat el 12/01/2023) que hem elaborat des de l'OITT.

Per regla general, cal detallar el pressupost al màxim possible i relacionar les partides pressupostàries amb les diferents tasques o fites previstes en la memòria científic-tècnica del projecte. Segons hem observat en convocatòries anteriors, aquest aspecte pot afavorir que l’import obtingut s’aproximi més a l’import sol·licitat.

Costos Directes: seran elegibles únicament les despeses que estiguin directament relacionades amb el projecte i s’imputin dins el període d’execució:

  • Personal: personal contractat (s’hi ha d’incloure els costos del salari i les quotes de la seguretat social, que podeu calcular fent ús d’aquest Excel). No es poden incloure despeses de personal fix ni contractat per l’entitat ni imputar BEQUES de cap tipus. Es refereix a contractes laborals per obra i servei. Els contractes predoctorals FPI no s’han de pressupostar, doncs rebran el finançament a través de la seva convocatòria específica.
  • Desplaçaments: despeses de viatge, estades, dietes i assegurances de l’IP i de la resta de membres de l’Equip investigador i de l’Equip de treball; despeses de viatge de l’IP i de la resta de membres de l’Equip investigador per assistir a les jornades de seguiment de l’AEI; en tot cas, els viatges no podran excedir dels 30 dies naturals si són a territori estatal, o dels tres mesos si són a l’estranger.
  • Despeses d’inscripció en congressos, seminaris, conferències, jornades tècniques, etc., de l’IP, de l’Equip investigador i del personal que participi en l’Equip de treball sempre i quan estiguin vinculats a alguna institució elegible.
  • Despeses d’adquisició, lloguer, manteniment o reparació d’equipament científic-tècnic, equips informàtics i material bibliogràfic. No serà elegible l’adquisició d’equipament durant els dos últims mesos de duració dels projectes.
  • Despeses d’adquisició d’actius immaterials (programes informàtics), sempre que estiguin vinculats amb el projecte; l’emmagatzematge al núvol no serà elegible.
  • Material fungible, subministres i altres productes similars, excloent el material d’oficina.
  • Despeses d’ús i accés a Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) i a les grans Instal·lacions científiques i tècniques
  • Despeses per la sol·licitud i altres despeses de manteniment de drets de la propietat industrial i intel·lectual derivats del projecte. Important tenir-ho previst en la sol·licitud.
  • Despeses de consulta de bancs de dades, ús i gestió de repositoris de dades i biblioteques tècniques.
  • Despeses de publicació i difusió de resultats, incloses aquelles derivades de la publicació en revistes d’accés obert. També s’inclouen les despeses de revisió i d’incorporació en repositoris d’accés obert (podeu trobar-ne més informació al web de la Biblioteca de la UdG).
  • Despeses derivades de la formació del personal associat al projecte, inclosos els costos inherents a la preparació d’actuacions formatives de curta durada (màxim 30 hores lectives, o 1 ECTS).
  • El cost de lloguer de sales, serveis de traducció, organització de conferències, congressos i seminaris.
  • El cost d’utilització de serveis centrals, sempre que tinguin tarifes públiques. Actualment només els STR ofereixen serveis degudament tarifats que ens permetin justificar la despesa.
  • Despeses de subcontractació fins màxim un 25% de la quantitat total del pressupost.
  • Podran ser finançables les compensacions als subjectes experimentals que no estiguin vinculats laboralment amb l’entitat beneficiària.
  • Altres despeses relacionades amb el projecte.
  • Costos Indirectes. Despeses generals que per la seva naturalesa no es poden imputar directament al projecte; equivalen al percentatge del 25% de la suma dels costos directes.

Contingut de les sol·licituds

Us recomanem que feu un cop d'ull al manual del MCI per emplenar el formulari de sol·licitud.

El formulari contendrà la següent informació:

  • Modalitat del projecte (Orientat o No orientat, haurà de ser la mateixa pels Projectes coordinats).
  • Tipus (A o B). Els coordinats han de tenir el coordinador de tipus B.
  • Identificació de l’àrea i subàrea temàtica, d’acord amb l’annex II (L’òrgan instructor ho pot canviar d’ofici).
  • En el cas de projectes de la modalitat orientada caldrà indicar en quina de les sis prioritats temàtiques s’adscriu, d’acord amb l’annex III.
  • Si el projecte és individual o coordinat; en aquest darrer cas caldrà indicar el títol individual de cada subprojecte i el títol del conjunt.
  • Resum en castellà i anglès del projecte. (Aquesta informació es podrà fer pública si resulta atorgat).
  • Ressenya del CV de l’IP, preferentment en anglès (Aquesta informació es podrà fer pública si resulta atorgat).
  • Dades identificatives dels IP i de les persones que componen l’equip investigador, incloent els codis ORCID.
  • Resum dels mèrits, aportacions més rellevants, i de la trajectòria científica dels darrers 10 anys de cadascun dels membres de l’equip investigador. Si no estan inclosos a l’ORCID es recomana detallar-ne les 10 més rellevants de cada tipus.
  • El número d’investigadors en formació predoctoral que es demanen, i que podran optar a un ajut FPI.

La memòria científica-tècnica haurà de presentar-se obligatòriament en anglès si el pressupost sol·licitat excedeix els 100.000 €, tant si és individual com si es tracta de la suma dels subprojectes d’un projecte coordinat. En qualsevol cas, es recomana presentar-la igualment en anglès tot i que el pressupost sigui inferior. Com a novetat d’enguany també es recomana que el pressupost i la seva justificació siguin en anglès, sigui quin sigui l’import global.

La memòria científica-tècnica no podrà sobrepassar les 20 pàgines en projectes individuals i les 35 pàgines en projectes coordinats. El Currículum Vitae es presentarà en el seu format abreviat i d'acord amb el nou model (CVA), disponible al web de la FECYT, amb una extensió màxima de 4 pàgines. Instruccions per al CVA.

IMPORTANT! Amb la sol·licitud caldrà que entregueu a l'OITT la declaració responsable per cadascun dels membres de l'Equip investigador (aquí en anglès) i per cadascun dels membres de l'Equip de treball (aquí en anglès); aquestes declaracions substitueixen la signatura en el formulari de sol·licitud i us recomanem que les comenceu a demanar al més aviat possible. No es podrà registrar la sol·licitud institucionalment si no es disposen de TOTES les declaracions dels membres dels equips investigador i de treball.

Al formulari de sol·licitud, cal indicar:

  • Representant legal: Maria Pla de Solà Morales, com a Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement
  • El CIF de la UdG és: Q6750002E
  • Persona de contacte: Pau Blasco, com a gestor de projectes (recercaoitt@udg.edu / 972 41 97 46)

És possible que en el formulari se us demani si la Universitat disposa d’un Pla de prevenció de riscos laborals i d’un Pla d’igualtat de Gènere; us deixem els enllaços a continuació:

 Procediment de les sol·licituds

  1. Preparar el formulari de sol·licitud i la resta de documentació (CVA’s i memòria científica-tècnica).
  2. Enviar per correu electrònic l’esborrany del formulari de sol·licitud a l’OITT per a la seva revisió (data límit: 25 de gener a les 9.00 hores). Recomanem que ens envieu l'esborrany del formulari, o com a mínim la informació del pressupost i els membres dels equips investigador i de treball, al més aviat possible per tal de tenir marge suficient per aplicar aquelles modificacions que us puguem indicar; tingueu present que hi haurà molts projectes per revisar i registrar.
  3. Un cop rebut el vist i plau de l’OITT cal que valideu i envieu la sol·licitud a definitiva electrònicament.
  4. Per últim, cal que l'IP o IPs signin electrònicament el pdf definitiu de la sol·licitud i que ens faci arribar a l'OITT per correu electrònic:
   1. La sol·licitud enviada, signada per totes les persones IP
   2. TOTES les declaracions responsables signades per cadascun dels membres de l'equip investigador i de l'equip de treball, si no s’han enviat abans.
   3. TOTES les autoritzacions de participació dels centres dels membres de l’equip investigador que no siguin de la UdG, si no s’ha enviat abans.
   4. TOTES les declaracions responsables i/o autoritzacions dels membres de l’equip de treball que tinguin la seva activitat principal fora de la UdG, si no s’ha enviat abans.

Atenció: no admetrem signatures manuscrites sobre cap document.

  1. Només un cop haguem rebut tota la documentació anterior, procedirem a la signatura de la sol·licitud per part de la Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement i al seu registre institucional.
  2. Enviarem el justificant del registre a la persona IP interlocutora.

Calendari 

Detall terminis

  • Període de revisió dels projectes: fins al 25/1/2023 a les 09.00 h.
  • Termini intern UdG de presentació de sol·licituds: fins al 27/1/2023 a les 9.00 h. Les sol·licituds que arribin amb posterioritat només es podran tramitar un cop presentades les que hagin complert el termini; per tant no en podrem assegurar la presentació.
  • Termini màxim per sol·licitar-nos l'autorització per participar en un projecte extern a la UdG: 25 de gener
  • Termini oficial de sol·licitud: del 10 al 31 de gener 2023 a les 14.00 h.

IMPORTANT! Des de l’OITT farem una revisió dels aspectes tècnics i formals dels projectes; per aquest motiu cal que ens feu arribar un esborrany del formulari de sol·licitud a recercaoitt@udg.edu, que compti amb les següents dades:

  1. Pressupost previst
  2. Relació dels membres de l'Equip investigador i l’Equip de treball
  3. Al cos del correu cal que ens indiqueu si el projecte serà individual o coordinat i, en aquest segon cas, quin és el termini intern establert per la institució coordinadora, que sempre és molt anterior al de la UdG
  4. Modalitat, tipus i durada del projecte

Un cop feta la revisió es notificarà per correu electrònic a l'IP (o IPs) si el projecte és viable o si és necessari fer alguna modificació que haurà de quedar reflectida en la sol·licitud definitiva. A partir d'aquest moment, l'IP haurà de validar i enviar telemàticament la sol·licitud a definitiva dins el termini intern UdG. Tot seguit  l’IP o IPs hauran de signar electrònicament el pdf generat i enviar-la a l’OITT (recercaoitt@udg.edu) juntament amb cadascuna de les declaracions responsables signades dels membres de l’equip investigador i l’equip de treball.

Només un cop que haguem rebut tota la documentació, procedirem a la signatura de la sol·licitud per part de la Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement i al seu registre.

Resolució de la convocatòria

El termini màxim per a la resolució de la convocatòria és de 6 mesos des de la data de presentació de sol·licituds.

Aspectes ètics dels projectes

Segons l’Annex IV de la convocatòria, els projectes s’atendran a les disposicions legals i reglamentàries vigents sobre la recerca amb humans i teixits d’origen humà, organismes modificats genèticament, agents biològics, animals, etc.

Correspon a la Universitat vetllar pel compliment de la legislació vigent, així que cal que els projectes que prevegin desenvolupar accions en aquests àmbits han d’iniciar el tràmit per validar la seva recerca per un Comitè d’Ètica competent a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

Aquesta validació s’haurà de fer arribar a l’OITT per al vistiplau del Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca de la UdG (CEBRUdG), en cas que el projecte no hagi estat avaluat pel mateix CEBRUdG. La normativa i els procediments del CEBRUdG estan disponibles en aquest enllaç.

Els projectes que tinguin previst realitzar estudis mitjançant enquestes quantitatives en l’àmbit de les ciències socials hauran de transferir en un màxim de 12 mesos des de la fi del projecte les micro-dades de l’estudi al Banc de Dades Específic d’Estudis Socials del CIS.

Prèviament, però, l’IP del projecte ha d’haver enviat al CIS un pla de dipòsit inicial, segons el model normalitzat, el contingut del qual serà un compromís de compliment de la obligatorietat de transferir les micro-dades un cop finalitzar l’estudi. A fi de portar-ne un registre, agrairem que poseu en còpia a recercaoitt@udg.edu de l'enviament del formulari.

Enllaços

Recull de recomanacions per a la presentació de projectes (actualitzat el 12/01/2023)

Web de la convocatòria

Text de la convocatòria

Bases reguladores

Criteris d'avaluació

Accés al webinari de l'AEI del 21/12/2022

Document de preguntes freqüents

Manual d'ajuda per a la presentació de sol·licituds

CVA_castellà / CV_English

Instruccions per emplenar el CVA

Memoria científic-tècnica projectes individuals (instruccions)

Memoria científic-tècnica projectes coordinats (instruccions)

Llista de codis NABS

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023

Sessió informativa

Tot seguit podreu tornar a veure la sessió informativa que vàrem oferir el passat dia 17 de gener, i descarregar la presentació de la sessió des d'aquí

Si teniu previst sol·licitar un ajut en aquesta convocatòria, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres al més aviat possible (Pau Blasco - recercaoitt@udg.edu).

Notícies relacionades

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.