Ajuts complementaris per la Mobilitat d'investigadors UdG (MOB)

Informació general 2019

El vicerectorat de Recerca de la Universitat de Girona ha convocat els ajuts MOB18. Aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la investigació del personal de la Universitat de Girona mitjançant estades de recerca fora de Catalunya en centres d’especial interès per a la seva investigació.

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones que es trobin dintre dels següents col·lectius, sempre i quan tinguin relació contractual a temps complet  amb la UdG o bé tinguin la consideració de Becari de Recerca / Investigador en Formació reconegut a la UdG en el moment de presentar la sol·licitud i durant tot el període de gaudiment de l’estada:

a) Personal investigador en formació i personal acadèmic doctor, sempre i quan no disposin de convocatòries de borses de viatge específiques per a la seva categoria o tipus d'ajut.

b) Titulars d'escola universitària, no doctors, avaluats com a investigadors actius en formació.

No podran ser beneficiaris dels ajuts d'aquesta convocatòria:

a) Les persones que gaudeixin d'ajuts FPU, FPI o PFIS dels ministeris d'Educació, Cultura i Esport, d'Economia i Competitivitat, o de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

b) El personal funcionari pertanyent als cossos docents universitaris (a excepció d'allò previst per als TEU)

c) Els investigadors de la UdG, doctors que pertanyin als cossos docents universitaris o que tinguin contracte permanent com a professors agregats, ICREA, Ramón y Cajal o d'altres contractes postdoctorals temporals (Beatriu de Pinós, Juan de la Cierva, etc.)


Estat de la convocatòria
Oberta
Durada de la mobilitat
L’estada per a les modalitats A o B tindrà una durada mínima d’un mes i màxima de 4 mesos. El període d’estada subvencionable haurà d’estar comprès entre l’1/1/2019 i el 30/06/2020, i s’haurà de realitzar en un sol període ininterromput. En cap cas l’ajut atorgat serà superior al corresponent a la durada màxima establerta. 
Període de presentació de sol·licituds
L'aplicació de sol·licitud online estarà activa fins el 2 de maig de 2019 a les 15h. Es podran presentar les sol·licituds a través de les oficines de registre fins el 2 de maig de 2019. La localització i horaris de les oficines de registre de la UdG per a 2019 es poden consultar al web de l'Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre de la UdG.