Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2019-2020

Grau en Comptabilitat i Finances

Instruments d'anàlisi

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació (3107G00001)

Bbàsica 6 AC 2segon semestre CAcatalà
BC 2segon semestre NDno definit

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

50%

Bbàsica 6 AC 1primer semestre NDno definit
BC 1primer semestre NDno definit

Matemàtiques empresarials (3107G02001)

Càlcul diferencial i integral. Elements bàsics d'àlgebra lineal. Aplicacions a l'economia. Matemàtiques de les operacions financeres.

Bbàsica 12 AC Aanual CAcatalà
BC Aanual CAcatalà

Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

L'assignatura té com a finalitat donar una visió introductòria i integrada de l'empresa i de la creació de valor. Es conceptualitza a l'empresa com un sistema obert, i s'analitzen els subsistemes que la configuren: la direcció de l'empresa i les seves àrees funcionals.

Bbàsica 6 AC 2segon semestre CAcatalà
BC 2segon semestre CAcatalà

Introducció a l'economia (3107G00012)

Bbàsica 12 AC Aanual CAcatalà
BC Aanual CAcatalà

Història econòmica (3107G02007)

Anàlisi de l’evolució de la vida econòmica i de les seves institucions, des del període de trànsit cap a l’economia capitalista, i especialment a l’època contemporània.

Bbàsica 6 AC 1primer semestre CAcatalà
BC 1primer semestre CAcatalà

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la comptabilitat (3107G02063)

Amb aquesta assignatura s’inicia l’estudi de la disciplina comptable a partir dels seus conceptes i principis més bàsics i fonamentals. És la base per poder aprofundir en àrees més específiques com són la comptabilitat financera, la interpretació dels estats financers, els costos, la comptabilitat avançada i l’auditoria, entre altres, que s’imparteixen en els cursos següents. Objectius: L’objectiu principal és d’entendre la comptabilitat com la informació útil per prendre decisions en la gestió de l’empresa. Per això cal dominar el procés comptable i aprendre a confeccionar correctament els estats comptables, principalment el balanç de situació i el compte de Pèrdues i Guanys, que s’elaboren a partir de les operacions que realitza l’empresa. Per portar-ho a terme caldrà realitzar l’estudi i coneixement dels principis comptables generalment acceptats, terminologia específica, instruments i procediments, que són específics, característics i propis de la comptabilitat. Per prendre una decisió és necessari disposar d’informació adient, en aquest sentit la comptabilitat esdevé una eina cabdal per a la gestió empresarial, sigui quin sigui l’àmbit d’actuació. És evident que pel seu contingut la seva àrea és la de la direcció financera, però és igualment important per la direcció administrativa, la comercial i la de producció. Tota decisió empresarial té efectes sobre la situació patrimonial de l’empresa i el resultat de la gestió, per això, cal saber llegir i interpretar els estats comptables. Metodologia: Al ser una assignatura semi presencial no hi haurà classes "presencials" pròpiament dites, sinó que la metodologia que s’utilitzarà serà la de la classe invertida o flipped classroom, és a dir, l’estudiant disposarà dels materials necessaris per treballar a fora de l’aula, per aquest motiu tindrà un material multimèdia que estarà composat per la sinergia de les següents metodologies docents i la metodologia docent de l’aprenentatge basat en projectes (ABP), concretament basat en un projecte empresarial que inclou totes les assignatures obligatòries de la comptabilitat externa de l’empresa del Grau de CIF, és a dir, l’aplicació d’una metodologia d’aprenentatge i elaboració per part dels estudiants d’un projecte que s’iniciarà en aquest curs i finalitzarà en el quart curs. Es tracta d’un mètode d’aprenentatge basat en el principi d’utilitzar un projecte com a punt de partida per a l’adquisició e integració dels nous coneixements. Aquesta metodologia es tradueix en l’elaboració d’un projecte el més proper possible a una situació real, per a què l’estudinat s’introdueixi en un context empresarial i profesional. Aquest mètode docent es basa en el model en el que els estudiants planifiquen, implementen i avaluen un projecte que te aplicació en el món real, més enllà de l’aula de classe. El materials de que disposaran per assoliar el coneixement d’aquesta asignatura serán: 1.- Un material multimèdia que comprén els recursos metodològics docents següents: • L’storytelling (com l’eina capaç de connectar emocionalment a l’estudiant a través d’una història) • L’aprenentatge reflexiu • Mapes conceptuals • Feedback directe • Feedback personalitzat • Utilització de mitjans àudio-visuals sobre la part teòrica de l’assignatura Aquesta sinergia de metodologies docents permeten que tots els alumnes puguin disposar de les eines més adients a la seva forma d’aprendre. Sabem que n’existeixen diferents formes: el Visual, l’Auditiu, i el Kinestesic (corporal). Quan es pensa en imatges, per exemple visualitzem la pàgina del llibre que ens proporciona la informació que necessitem o quan en alguna conferencia es prefereix llegir les fotocopies o diapositives a seguir l’explicació oral, és perquè aquestes persones són més visuals, per això en el contingut de l’assignatura hi trobaran els mapes conceptuals que els permetran de forma molt ràpida establir connexions o relacions entre diferents idees i conceptes. Les persones que tenen una forma d’aprendre més auditiva disposaran dels mitjans àudio-visuals i també al llarg de tots els temes tindran a la seva disposició un recurs d’àudio que els ajudarà tant per continguts teòrics com per la pràctica de la nostra assignatura, ja que aquests estudiants aprenen millor quan reben les explicacions oralment. De forma molt simplificada els estudiants kinestèsics aprenen quan fan coses, per exemple, situant-ho a la nostra assignatura podria ser un projecte, per aquesta raó també a través del Moodle tindran una pràctica d’una empresa real que desenvoluparan al llarga de tot el curs. Al treballar en aquesta empresa i haver de prendre decisions sobre diferents escenaris que se'ls presentarà farà que és sentin part d’aquest projecte empresarial. A part de l'estudi individual a través d'aquest material multimèdia, l'estudiant desenvoluparà la competència del "treball en equip" a través del desenvolupament d’un projecte empresarial, esmentat anteriorment, que anirà desenvolupant a mesura que va assolint els coneixements propis de la nostra assignatura. A l’aula serà l’espai on es resoldran tots els dubtes sorgits durant l’estudi i treball de l’assignatura, tant de tipus teòric com pràctic, també es realitzaran debats per fomentar les competències transversals d’expressió oral i crítica. Per això a través de la conjunció de totes aquestes metodologies s’espera que com va dir Confuci: “M’ho van explicar i ho vaig oblidar. Ho vaig veure i ho vaig entendre. Ho vaig fer i ho vaig aprendre.” A més es disposarà de tota la informació necessària per complementar l’ estudi i treball a l’espai Moodle. Aquest serà l’espai de comunicació constant que hi haurà entre el professor i l’alumne. Serà el lloc on s’hauran de penjar la majoria de tasques que s’hauran de desenvolupar al llarg del curs. Per poder assolir de forma adequada l'aprenentatge d’aquesta assignatura, tant temporalment com de coneixements, cada setmana es penjarà en aquest espai la planificació exhaustiva de l’estudi i treball que caldrà realitzar cada dia de la setmana. Materials de l’assignatura: Com ja s’ha avançat, la característica principal del material didàctic és el seu contingut bàsic i, pensat i elaborat per a estudiants no presencials. Els autors han procurat desenvolupar cada tema de forma que l’alumne pugui estudiar i entendre el tema per ell mateix, d’aquesta forma es potenciarà de forma intensiva la seva autonomia per l’adquisició de coneixements i per aquest motiu en cada tema es disposa de: • La sintetització de la part teòrica • La utilització de material àudio- visual de la teoria que expliquen de forma molt sintetitzada els principals continguts teòrics de l’assignatura. • Mapa conceptual de cada tema • Eines de treball pràctiques • Solucionari de les eines de treball (feddback directe) • Aprenentatge reflexiu a través del feedback personalitzat A més durant el treball de cada tema al Moodle es disposarà uns exercicis pràctics amb la seva solució. Per poder assolir el coneixement d’aquesta assignatura és necessari intentar fer tota la pràctica que tindreu a l’espai multimèdia, al Moodle i en el desenvolupament del projecte empresarial de forma continuada, la planificació setmanal us ajudarà poder portar a terme aquest treball. Si hi ha quelcom que no s’entén o subsisteix dubte, cal plantejar-ho a l’aula presencial amb el professor per obtenir els aclariments oportuns.

OBobligatòria 12 AC Aanual CAcatalà
BC Aanual CAcatalà

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la comptabilitat (3107G02063)

Amb aquesta assignatura s’inicia l’estudi de la disciplina comptable a partir dels seus conceptes i principis més bàsics i fonamentals. És la base per poder aprofundir en àrees més específiques com són la comptabilitat financera, la interpretació dels estats financers, els costos, la comptabilitat avançada i l’auditoria, entre altres, que s’imparteixen en els cursos següents. Objectius: L’objectiu principal és d’entendre la comptabilitat com la informació útil per prendre decisions en la gestió de l’empresa. Per això cal dominar el procés comptable i aprendre a confeccionar correctament els estats comptables, principalment el balanç de situació i el compte de Pèrdues i Guanys, que s’elaboren a partir de les operacions que realitza l’empresa. Per portar-ho a terme caldrà realitzar l’estudi i coneixement dels principis comptables generalment acceptats, terminologia específica, instruments i procediments, que són específics, característics i propis de la comptabilitat. Per prendre una decisió és necessari disposar d’informació adient, en aquest sentit la comptabilitat esdevé una eina cabdal per a la gestió empresarial, sigui quin sigui l’àmbit d’actuació. És evident que pel seu contingut la seva àrea és la de la direcció financera, però és igualment important per la direcció administrativa, la comercial i la de producció. Tota decisió empresarial té efectes sobre la situació patrimonial de l’empresa i el resultat de la gestió, per això, cal saber llegir i interpretar els estats comptables. Metodologia: Al ser una assignatura semi presencial no hi haurà classes "presencials" pròpiament dites, sinó que la metodologia que s’utilitzarà serà la de la classe invertida o flipped classroom, és a dir, l’estudiant disposarà dels materials necessaris per treballar a fora de l’aula, per aquest motiu tindrà un material multimèdia que estarà composat per la sinergia de les següents metodologies docents i la metodologia docent de l’aprenentatge basat en projectes (ABP), concretament basat en un projecte empresarial que inclou totes les assignatures obligatòries de la comptabilitat externa de l’empresa del Grau de CIF, és a dir, l’aplicació d’una metodologia d’aprenentatge i elaboració per part dels estudiants d’un projecte que s’iniciarà en aquest curs i finalitzarà en el quart curs. Es tracta d’un mètode d’aprenentatge basat en el principi d’utilitzar un projecte com a punt de partida per a l’adquisició e integració dels nous coneixements. Aquesta metodologia es tradueix en l’elaboració d’un projecte el més proper possible a una situació real, per a què l’estudinat s’introdueixi en un context empresarial i profesional. Aquest mètode docent es basa en el model en el que els estudiants planifiquen, implementen i avaluen un projecte que te aplicació en el món real, més enllà de l’aula de classe. El materials de que disposaran per assoliar el coneixement d’aquesta asignatura serán: 1.- Un material multimèdia que comprén els recursos metodològics docents següents: • L’storytelling (com l’eina capaç de connectar emocionalment a l’estudiant a través d’una història) • L’aprenentatge reflexiu • Mapes conceptuals • Feedback directe • Feedback personalitzat • Utilització de mitjans àudio-visuals sobre la part teòrica de l’assignatura Aquesta sinergia de metodologies docents permeten que tots els alumnes puguin disposar de les eines més adients a la seva forma d’aprendre. Sabem que n’existeixen diferents formes: el Visual, l’Auditiu, i el Kinestesic (corporal). Quan es pensa en imatges, per exemple visualitzem la pàgina del llibre que ens proporciona la informació que necessitem o quan en alguna conferencia es prefereix llegir les fotocopies o diapositives a seguir l’explicació oral, és perquè aquestes persones són més visuals, per això en el contingut de l’assignatura hi trobaran els mapes conceptuals que els permetran de forma molt ràpida establir connexions o relacions entre diferents idees i conceptes. Les persones que tenen una forma d’aprendre més auditiva disposaran dels mitjans àudio-visuals i també al llarg de tots els temes tindran a la seva disposició un recurs d’àudio que els ajudarà tant per continguts teòrics com per la pràctica de la nostra assignatura, ja que aquests estudiants aprenen millor quan reben les explicacions oralment. De forma molt simplificada els estudiants kinestèsics aprenen quan fan coses, per exemple, situant-ho a la nostra assignatura podria ser un projecte, per aquesta raó també a través del Moodle tindran una pràctica d’una empresa real que desenvoluparan al llarga de tot el curs. Al treballar en aquesta empresa i haver de prendre decisions sobre diferents escenaris que se'ls presentarà farà que és sentin part d’aquest projecte empresarial. A part de l'estudi individual a través d'aquest material multimèdia, l'estudiant desenvoluparà la competència del "treball en equip" a través del desenvolupament d’un projecte empresarial, esmentat anteriorment, que anirà desenvolupant a mesura que va assolint els coneixements propis de la nostra assignatura. A l’aula serà l’espai on es resoldran tots els dubtes sorgits durant l’estudi i treball de l’assignatura, tant de tipus teòric com pràctic, també es realitzaran debats per fomentar les competències transversals d’expressió oral i crítica. Per això a través de la conjunció de totes aquestes metodologies s’espera que com va dir Confuci: “M’ho van explicar i ho vaig oblidar. Ho vaig veure i ho vaig entendre. Ho vaig fer i ho vaig aprendre.” A més es disposarà de tota la informació necessària per complementar l’ estudi i treball a l’espai Moodle. Aquest serà l’espai de comunicació constant que hi haurà entre el professor i l’alumne. Serà el lloc on s’hauran de penjar la majoria de tasques que s’hauran de desenvolupar al llarg del curs. Per poder assolir de forma adequada l'aprenentatge d’aquesta assignatura, tant temporalment com de coneixements, cada setmana es penjarà en aquest espai la planificació exhaustiva de l’estudi i treball que caldrà realitzar cada dia de la setmana. Materials de l’assignatura: Com ja s’ha avançat, la característica principal del material didàctic és el seu contingut bàsic i, pensat i elaborat per a estudiants no presencials. Els autors han procurat desenvolupar cada tema de forma que l’alumne pugui estudiar i entendre el tema per ell mateix, d’aquesta forma es potenciarà de forma intensiva la seva autonomia per l’adquisició de coneixements i per aquest motiu en cada tema es disposa de: • La sintetització de la part teòrica • La utilització de material àudio- visual de la teoria que expliquen de forma molt sintetitzada els principals continguts teòrics de l’assignatura. • Mapa conceptual de cada tema • Eines de treball pràctiques • Solucionari de les eines de treball (feddback directe) • Aprenentatge reflexiu a través del feedback personalitzat A més durant el treball de cada tema al Moodle es disposarà uns exercicis pràctics amb la seva solució. Per poder assolir el coneixement d’aquesta assignatura és necessari intentar fer tota la pràctica que tindreu a l’espai multimèdia, al Moodle i en el desenvolupament del projecte empresarial de forma continuada, la planificació setmanal us ajudarà poder portar a terme aquest treball. Si hi ha quelcom que no s’entén o subsisteix dubte, cal plantejar-ho a l’aula presencial amb el professor per obtenir els aclariments oportuns.

OBobligatòria 12 AC Aanual CAcatalà
BC Aanual CAcatalà

Instruments d'anàlisi

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística (3107G02002)

Estadística descriptiva univariant i bivariant. Intervals de confiança. Contrastos d'hipòtesi. Sèries temporals.

Bbàsica 6 AC 1primer semestre CAcatalà
BC 1primer semestre CAcatalà

Matemàtiques financeres (3107G02005)

Matemàtiques de les operacions financeres i tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs. Aplicacions.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà
BC 1primer semestre CAcatalà

Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia de l'empresa (3107G00011)

El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ENanglès
AC 1primer semestre CAcatalà
BC 1primer semestre CAcatalà

Economia espanyola i mundial (3107G02009)

Anàlisi dels trets bàsics de les economies mundial i espanyola. Estudi de les relacions de l'economia espanyola amb les grans àrees econòmiques del món. Institucions més importants.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre ESespanyol
BC 2segon semestre ESespanyol

Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria econòmica financera (3107G02011)

Estructura temporal dels tipus d'interès. Carteres eficients. Mercats eficients. Models de valoració d'actius financers.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre CAcatalà
BC 2segon semestre CAcatalà

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comptabilitat financera (3107G02070)

L’objectiu principal d’aquest curs és el d’aprofundir en el coneixement del Pla General de Comptabilitat i, per això, es requereix haver assolit prèviament coneixements introductoris de comptabilitat i de matemàtica financera. Es desenvolupen els diferents apartats del programa fent referència explícitament al Marc Conceptual i a les Normes de Valoració del PGC. En cadascun dels apartats del temari es realitzen casos pràctics per fer entenedors els conceptes teòrics.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà
BC 1primer semestre CAcatalà

Interpretació d'estats financers (3107G02071)

Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre CAcatalà
BC 2segon semestre CAcatalà

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comptabilitat financera (3107G02070)

L’objectiu principal d’aquest curs és el d’aprofundir en el coneixement del Pla General de Comptabilitat i, per això, es requereix haver assolit prèviament coneixements introductoris de comptabilitat i de matemàtica financera. Es desenvolupen els diferents apartats del programa fent referència explícitament al Marc Conceptual i a les Normes de Valoració del PGC. En cadascun dels apartats del temari es realitzen casos pràctics per fer entenedors els conceptes teòrics.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà
BC 1primer semestre CAcatalà

Interpretació d'estats financers (3107G02071)

Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre CAcatalà
BC 2segon semestre CAcatalà

Dret empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al dret (3107G00008)

100%

Bbàsica 6 AC 1primer semestre CAcatalà
BC 1primer semestre CAcatalà

Dret mercantil (3107G00023)

Estudi general del Dret mercantil, des de la perspectiva de la regulació de la competència fins l'estudi Del dret concursal, passant per l'estudi de conceptes i disciplines com la regulació de les marques, les patents i altres invencions o innovacions empresarials o el Dret de societats.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre CAcatalà
BC 2segon semestre CAcatalà

Altres àrees de gestió d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió comercial (3107G02025)

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre CAcatalà
BC 2segon semestre CAcatalà

Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió financera I (3107G02012)

Estudi i anàlisi dels diferents tipus d'actius financers. Fonaments de la valoració d'actius i l'anàlisi de la rendibilitat i el risc amb un enfocament eminentment aplicat a la gestió.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Mercats financers (3107G02013)

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre CAcatalà

Gestió financera II (3107G02015)

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre CAcatalà

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comptabilitat de costos (3107G02069)

L'objectiu bàsic de l'assignatura és conèixer els procediments utilitzats per les empreses per calcular els costos dels productes o serveis, i les eines per prendre decisions a partir de les dades citades.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre CAcatalà

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comptabilitat de costos (3107G02069)

L'objectiu bàsic de l'assignatura és conèixer els procediments utilitzats per les empreses per calcular els costos dels productes o serveis, i les eines per prendre decisions a partir de les dades citades.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre CAcatalà

Comptabilitat de societats (3107G02075)

Operacions comptables específiques de les societats mercantils: constitució, ampliació i reducció de capital. Fusions i escisions d'empreses.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Dret empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret laboral (3107G02023)

Estudi de la normativa relativa als drets i deures dels treballadors i dels empresaris en el marc de les seves relacions laborals, particularment, contractes de treball, condicions de treball i acomiadaments.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Fiscalitat de l'empresa (3107G02024)

Sistema tributari. Fiscalitat directa empresarial. Fiscalitat indirecta empresarial. Obligacions tributàries formals i pagaments a compte. Fiscalitat autonòmica i local.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Altres àrees de gestió d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió d’operacions i serveis (3107G02026)

L’assignatura Gestió d’operacions i serveis té com a objectiu proporcionar a l’estudiant formació sobre els principis, mètodes i tècniques per a la presa de decisions a l’empresa dins l’àmbit productiu.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Gestió de recursos humans (3107G02027)

L'empresa com a institució social i econòmica. Gestió dels recursos humans.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Planificació financera (3107G02014)

Gestió de tresoreria. Gestió del circulant. Fonts de finançament a curt termini. Anàlisi, diagnóstic i elaboració de plans financers.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comptabilitat avançada (3107G00027)

Complementar la formació dels estudiants en matèria de comptabilitat, passant a analitzar les operacions que trascendeixen l'àmbit individual de l'empresa. Estudi de les operacions pròpies de la concentració empresarial i el seu registre comptable. Desenvolupament de les operacions pròpies del procés de consolidació comptable.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Consolidació comptable (3107G00068)

Concepte de consolidació comptable i gurp d'empreses. Determinació de l'existència de grup i la seva estructura. Les vinculacions patrimonials i càlcul de la seva intensitat. El procés de consolidació: Obligació i responsabilitat de consolidar, l'agregació d'estats comptables, ajustaments previs a la consolidació, eliminacions d'operacions intragrup. Presentació dels estats comptables consolidats

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Altres àrees de gestió d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització i administració d’empreses (3107G02028)

L'assignatura d'Organització i administració d'empreses té com a objectiu proporcionar a l'estudiant formació sobre l'anàlisi i la formulació de l'estratègia de les organitzacions, siguin empreses o institucions d'un altre tipus. Es posa un èmfasi especial en l'anàlisi de l'entorn, l'anàlisi interna i el desenvolupament dels recursos i capacitats de les organitzacions. Aquesta assignatura construeix sobre els coneixements obtinguts en assignatures precedents com les relatives a comptabilitat, finances, comercial, recursos humans i operacions.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre NDno definit

Avaluació global de competències de la titutació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball fi de grau (3107G02064)

El Treball Final de Grau té com a objectiu que escrigui i defineixi un assaig sobre algun tema de l'àmbit del coneixement del Grau

OBobligatòria 12 A1 2segon semestre CAcatalà

Avaluació global de competències de la titutació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de Grau (3107G02076)

Aquest mòdul té com a objectiu que l'estudiant escrigui i defensi un assaig sobre alguns dels temes d'àmbit de coneixement de grau. La naturalesa i extensió del treball dependran de la matèria triada i del tema sobre el quals es focalitzi. Aquest, treball supervisat, pel tutor s'haurà de presentar correctament per escrit i, posteriorment, defensar públicament davant un tribunal que l'avaluarà.

NDno definit 6 A 2segon semestre NDno definit

Itineraris d'optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Auditoria (3107G00025)

Normes tècniques d’auditoria, planificació i execució de la funció d’auditor. Informe d’auditoria, regulació legal.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Matemàtica actuarial (3107G00060)

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Estratègies d'innovació (3107G00065)

L'objectiu d'aquest curs no és donar un receptari d'estratègies, sinó proporcionar a l'estudiant instruments analítics per tal de poder avaluar la viabilitat de les mateixes, tot això il•lustrat amb exemples recents d'estratègies, tant fallides com exitoses.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Creació d'empreses (3107G00066)

Tècniques de creació i gestió de PIMES: idees i oportunitats de negoci, disseny de models de negoci, pla d'empresa.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Dret de societats (3107G02035)

Dret aplicable a les societats mercantils i, en especial, a les anònimes i limitades, amb particular atenció al a jurisprudència i resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Comunicació financera (3107G02042)

100%

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

Les pràctiques a empreses són claus per a desenvolupar les competències personals i professionals necessàries en un entorn laboral.

OPoptativa 12 B1 2segon semestre CAcatalà
C1 2segon semestre CAcatalà
IR 2segon semestre CAcatalà

Optatives noves modificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

Optimització estàtica i dinàmica. Aprenentatge de programes informàtics per trobar la solució numèrica dels problemes.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

Anàlisi dels diferents productes d'inversió i la seva valoració. Càlcul dels costos de les operacions bancaries. Estudi dels requisits i normativa exigida.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Dona, empresa i societat (3107G00070)

La dona ha estat sempre un motor econòmic però tant la meteixa societat com el coneixement i laproducció científica que l'expliquen han deixat de banda , han invisibilitzat o han menystingut aquesta realitat. La implantació i extensió del patriarcat, de la discriminació institucionalitzada de la dona en tots els àmbits, a més de perjudicar injustament les dones, acaba generant en conjunt un sistema econòmic menys productiu i una societat més inequitativa i desigual. A aquesta assignatura abordem tota aquesta problemàtica i aportem teories i pràctiques que permeten entendre les consequêncies del patriarcat en la discriminació sociolaboral de les dones.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Intruments derivats (3107G00078)

Estudiar els principals instruments financers derivats. Mètodes de valoració dels instruments derivats i anàlisi de la seva funcionalitat com a instrument de cobertura, inversió i especulació per l'empresa.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Màrqueting cultural (3107G00079)

Presentar i analitzar els models i conceptes bàsics del marketing en les industries culturals i creatives, per entendre i gestionar la creació de valor per als clients a traves de la experiència de la creativitat.

OPoptativa 6 A 1primer semestre ENanglès

Màrqueting digital (3107G00080)

Presentar i analitzar les principals estrategies de marketing en Internet (e-marketing) que les empreses fan servir per arribar a nous clients i mercats i per aconseguir una presencia comercial eficient i eficaç a les xarxes i altres entorns digitals relacionats.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Finances corporatives (3107G01078)

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Normes Internacionals d'auditoria (3107G02077)

L’objectiu d’aquesta assignatura és analitzar el complex entorn en el que treballen les empreses multinacionals, les normes internacionals més significatives que afecten a la revisió de la informació financera. També es pretén que l’estudiant assoleixi els conceptes fonamentals per entendre la complexa informació financera de les empreses multinacionals per poder-les analitzar amb rigor per elaborar l’informe d’auditoria dels seus comptes anuals, oferint una informació rellevant i fiable als interessats (stakeholders).

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Normes Internacionals d'Informació Financera (3107G02078)

L'objectiu d'aquesta assignatura és analitzar el complex entorn en el que treballen les empreses multinacionals. Així com analitzar les normes internacionals més significatives que afecten a la informació financera. També es pretén que l'estudiant assoleixi els conceptes fonamentals per entendre la complexa informació financera de les empreses multinacionals per poder oferir una informació rellevant i fiable als interessats.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 2segon semestre ENanglès

Fiscalitat de les operacions financeres (3107G02079)

Estudi detallat dels productes financers d’inversió, característiques i disseny dels productes. Estudi dels actius financers de renda fixa, de renda variable, d’inversió col·lectiva, assegurances i productes d’estalvi. Fiscalitat dels actius financers de renda fixa i de les operacions bancàries. Fiscalitat dels actius financers de renda variable i de la participació en institucions inversió col·lectiva. Fiscalitat de les assegurances de vida individuals i d'altres instruments d'estalvi financer. Fiscalitat dels productes d'estalvi previsió.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Organització comptable i instruments avançats d'Auditoria (3107G02080)

En aquesta assignatura s’estudien els conceptes que defineixen els sistema informatiu comptable i els mètodes per al seu disseny i implementació. L’objectiu bàsic es analitzar els procediments de control intern dins de l’empresa per elaborar, a partir de les dades proporcionades per l’activitat econòmica de l’empresa els informes financers realment vàlids.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Valoració d'empreses i plans de viabilitat (3107G02081)

Amb aquesta assignatura es pretén assolir que l'estudiant sàpiga analitzar i interpretar les informacions dels comptes anuals per poder valorar l'empresa, permetent-li objectivar quin és el valor del negoci, determinant-li un valor de mercat. Aquesta matèria és una eina de planificació sobre les estratègies tècniques, econòmiques, financeres, humanes, etc. amb l'objectiu de reconduir la unitat econòmica a una situació positiva econòmicament i financera.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Menció en Comptabilitat i Auditoria

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Auditoria (3107G00025)

Normes tècniques d’auditoria, planificació i execució de la funció d’auditor. Informe d’auditoria, regulació legal.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Normes Internacionals d'auditoria (3107G02077)

L’objectiu d’aquesta assignatura és analitzar el complex entorn en el que treballen les empreses multinacionals, les normes internacionals més significatives que afecten a la revisió de la informació financera. També es pretén que l’estudiant assoleixi els conceptes fonamentals per entendre la complexa informació financera de les empreses multinacionals per poder-les analitzar amb rigor per elaborar l’informe d’auditoria dels seus comptes anuals, oferint una informació rellevant i fiable als interessats (stakeholders).

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Normes Internacionals d'Informació Financera (3107G02078)

L'objectiu d'aquesta assignatura és analitzar el complex entorn en el que treballen les empreses multinacionals. Així com analitzar les normes internacionals més significatives que afecten a la informació financera. També es pretén que l'estudiant assoleixi els conceptes fonamentals per entendre la complexa informació financera de les empreses multinacionals per poder oferir una informació rellevant i fiable als interessats.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 2segon semestre ENanglès

Organització comptable i instruments avançats d'Auditoria (3107G02080)

En aquesta assignatura s’estudien els conceptes que defineixen els sistema informatiu comptable i els mètodes per al seu disseny i implementació. L’objectiu bàsic es analitzar els procediments de control intern dins de l’empresa per elaborar, a partir de les dades proporcionades per l’activitat econòmica de l’empresa els informes financers realment vàlids.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Valoració d'empreses i plans de viabilitat (3107G02081)

Amb aquesta assignatura es pretén assolir que l'estudiant sàpiga analitzar i interpretar les informacions dels comptes anuals per poder valorar l'empresa, permetent-li objectivar quin és el valor del negoci, determinant-li un valor de mercat. Aquesta matèria és una eina de planificació sobre les estratègies tècniques, econòmiques, financeres, humanes, etc. amb l'objectiu de reconduir la unitat econòmica a una situació positiva econòmicament i financera.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Menció en Banca i Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

Anàlisi dels diferents productes d'inversió i la seva valoració. Càlcul dels costos de les operacions bancaries. Estudi dels requisits i normativa exigida.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Intruments derivats (3107G00078)

Estudiar els principals instruments financers derivats. Mètodes de valoració dels instruments derivats i anàlisi de la seva funcionalitat com a instrument de cobertura, inversió i especulació per l'empresa.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Finances corporatives (3107G01078)

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Comunicació financera (3107G02042)

100%

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Fiscalitat de les operacions financeres (3107G02079)

Estudi detallat dels productes financers d’inversió, característiques i disseny dels productes. Estudi dels actius financers de renda fixa, de renda variable, d’inversió col·lectiva, assegurances i productes d’estalvi. Fiscalitat dels actius financers de renda fixa i de les operacions bancàries. Fiscalitat dels actius financers de renda variable i de la participació en institucions inversió col·lectiva. Fiscalitat de les assegurances de vida individuals i d'altres instruments d'estalvi financer. Fiscalitat dels productes d'estalvi previsió.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà