Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2021-2022

Grau en Estudis d'Arquitectura

Fonaments de Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de física 1 (3105G00021)

Estática i deformació dels sòlids. Hidràulica. Oscil·lacions. Acústica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00019)

Àlgebra lineal. Geometria analítica i diferencial

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00020)

Càlcul numèric i infinitessimal. Tècniques i métodes probabilístics i d'anàlisis estadístic

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Expressió gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió gràfica 1 (3105G00023)

Representació de l'espai i la volumetria arquitectònica. Els sistemes de representació. Representació axonomètrica i dièdrica, la perspectiva cònica, la resolució de cobertes i les ombres. Introducció a la topografia.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Expressió gràfica 2 (3105G00024)

Materials i tecniques gràfiques , sistemes de representació,sistemes d'acotació, pas a escala, dibuix a ma alçada,dibuix intuitiu i croquització.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments d'art 1 (3105G12003)

OBJECTIU: La finalitat del curs es conèixer els principals estils i corrents artístics desenvolupats en la cultura occidental, des de la prehistòria fins a l'època del barroc. METODE DE TREBALL: Cada tema s’iniciarà i es finalitzarà amb el comentari d’un edifici arquitectònic que servirà per identificar les peculiaritats del llenguatge artístic de cada època. Després el desenvolupament dels temes es farà: definint les característiques teòriques de cada període artístic (forma, espai i temps), analitzant exemples d’obres d’art concretes (dibuix, pintura i escultura), i realitzant activitats practiques (línia, color i volum).

Bbàsica 3 A 1primer semestre CAcatalà

Construcció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de materials (3105G00026)

Estudi dels materials, la seva vinculació amb els sistemes constructius, tecnologia i posada en obra. Estudi del sòl. Coneixement i anàlisi de la normativa aplicable als materials de construcció.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció 1 (3105G00028)

- Els elements constructius. Generalitats: components i fases del procés edificatori. Anàlisi d'un procés constructiu genèric. Normativa general apicable. Conceptes bàsics de LOE i Codi tècnic.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 1 (3105G12017)

LLINDAR ARQUITECTÒNIC . L’assignatura representa una introducció al projecte arquitectònic a través de curts exercicis en els quals s’incita als estudiants a aprendre a mirar, entendre, representar i intervenir en la realitat que els envolta.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes 2 (3105G12018)

ARQUITECTURA QUOTIDIANA . L’assignatura representa una introducció al projecte arquitectònic a través de curts exercicis en els quals s’incita als estudiants a aprendre a mirar, entendre, representar i intervenir en la realitat que els envolta.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Urbanística 1 (3105G12028)

Introducció a l’urbanisme: la ciutat i la salut

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de física 2 (3105G00022)

Termologia i higrotèrmia. Electricitat i magnetisme. Òptica i il·luminació.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

Expressió gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió gràfica 3 (3105G00025)

A/ Anàlisi d'un edifici a través la representació gràfica a mà alçada. Des de la seva planta de distribució fins a la definició constructiva màxima. Utilitzant totes les escales intermitges per aconseguir la representació real d'un projecte construït. B/ Introducció al sistema de modelat de la construcció BIM, per assolir la capacitat d'entendre i familiaritzar-se amb aquest entorn informàtic i la realització i desenvolupament de models BIM de poca complexitat.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Representació arquitectònica 1 (3105G12001)

Representació i transformació parcial d’espais arquitectònics a partir de planols i fotografies. Diferenciar i dominar els diferents tipus de representacions de l’espai: geomètric, arquitectònic, constructiu i conceptual, indispensables per l’arquitecte.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Representació arquitectònica 2 (3105G12002)

Sistemes de representació, ideació gràfica, dibuix a mà alçada, tècniques de dibuix en blanc i negre i en color. Fotogtafia. Tècniques de dibuix informàtiques.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments d'art 2 (3105G12004)

OBJECTIU: La finalitat del curs es conèixer els principals estils i corrents artístics desenvolupats en la cultura occidental, des del neoclassicisme fins a l'actualitat. METODE DE TREBALL: Cada tema s’iniciarà i es finalitzarà amb el comentari d’un edifici arquitectònic que servirà per identificar les peculiaritats del llenguatge artístic de cada època. Després el desenvolupament dels temes es farà: definint les característiques teòriques de cada període artístic (forma, espai i temps), analitzant exemples d’obres d’art concretes (dibuix, pintura i escultura), i realitzant activitats practiques (línia, color i volum).

Bbàsica 3 A 1primer semestre CAcatalà

Construcció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Empresa (3105G00027)

Aquesta assignatura té com a objectiu presentar als estudiants els conceptes bàsics de l'àmbit de la Organització d'Empreses, amb un enfocament essencialment pràctic.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció 2 (3105G12005)

Teoria de la construcció. Estudi dels elements, els sistemes constructius i la seva interacció en el procés constructiu. L’assignatura es centra essencialment en l’aprenentatge dels sistemes constructius dels fonaments, l’estructura i l’embolcall de l’edifici. El principal objectiu és aproximar-se a la relació intrínseca entre l’arquitectura de l’edifici i la seva materialitat a través del coneixement dels sistemes constructius. La metodologia didàctica es basa sobretot en l’estudi de casos, analitzant edificis ja construïts a partir de l’observació d’imatges, detalls constructius i fotografies d’obra. Mitjançant fòrums es pot compartir la informació obtinguda sobre els edificis objecte d'estudi.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures 1 (3105G00036)

Introducció al comportament resistent de materials i estructures. Esforços i deformacions en estructures isostàtiques. Comprovació seccional.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 3 (3105G12019)

HABITATGE I ESPAIS INTERMEDIS

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes 4 (3105G12020)

HABITAR. EL CAMÍ ENTRE EL DOMÈSTIC I EL COL·LECTIU. "M'interessa més la ciutat que la casa. Poso l'èmfasi en el col·lectiu i estic convençut que l'origen de l'Arquitectura està en el públic" Herman Hertzberger, arquitecte (1932) En el curs Projectes 4 es treballa l'habitatge col·lectiu. / Es desenvolupen treballs compartit i coordinat entre les assignatures de Projectes 4, Urbanística 2 i Representació Arquitectònica 2/ Es treballa en un mateix municipi/Els temes de treball son interescalars, des de l'exploració tipològica dels interiors domèstics, posant en valor els espais in-between, les relacions urbanes, els espais comuns exteriors i interiors. Es fa èmfasi en la proximitat, la col·lectivitat i la vida de barri // Es desenvolupen exercicis de projectes i d'anàlisis en paral·lel. Es duen a terme un conjunt de reflexions teòric- pràctiques, basades en anàlisis d'altres projectes, conferències d'experts convidats, tallers ràpids que es desenvolupen a classe i / o a casa, o en l'elaboració de presentacions, per així diversificar els instruments d'aprenentatge // Dins d'aquest marc complex, es desglossen objectius específics de projecte per elaborar solucions d'habitatge sencilles que dialoguin amb l'entorn. // Els alumnes aprenen que el paper dels arquitectes en la societat és de gran rellevància, transcendència i responsabilitat i que la seva principal i complexa tasca hauria de ser garantir habitabilitat i qualitat espacial a la vida urbana i domèstica de les persones, i mai utilitzar-la com a mitjà per satisfer l'ego o la vanitat individual. // I que imaginar un millor futur urbà, es fa des del present.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Urbanística 2 (3105G12029)

Introducció al projecte urbà. Projecte, imatge i paisatge urbans. El curs d'Urbanística 2 completa la introducció als temes de la disciplina urbanística mitjançant l'anàlisi detallada d’uns projectes d’urbanisme del segle XIX i XX que puguin servir de referent a l’hora d’aplicar els continguts teòrics en els exercicis pràctics. La finalitat del curs és familiaritzar l’alumnat amb les eines específiques del projecte urbanístic, amb les diferents formes de racionalitats que són a la base del projecte, amb la seva representació bidimensional i tridimensional. Els treballs analitzaran els nuclis urbans i els territoris on s'assenten mitjançant l’anàlisi morfo-tipològica com a pas previ a la redacció d’intervencions i de projectes en els espais buits o no consolidats de la ciutat.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Construcció 3 (3105G12044)

Introducció a la interacció i anàlisi del procés constructiu. El detall constructiu. L’assignatura es centra fonamentalment en el disseny constructiu, aprofundint en el concepte de detall estratègic, que vincula el detall constructiu amb la concepció arquitectònica i la materialitat de l’edifici. També és objecte de l’assignatura l’aprenentatge dels sistemes constructius relacionats amb la construcció de l’interior i dels documents que formen part de la definició constructiva en el projecte. La metodologia didàctica es basa sobretot en l’estudi de casos, analitzant edificis ja construïts a partir de l’observació d’imatges, detalls constructius i fotografies d’obra. Mitjançant fòrums es pot compartir la informació obtinguda sobre els edificis objecte d'estudi.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures 2 (3105G00037)

Anàlisi i comprovació d'estructures hiperestàtiques. Coneixement i aplicació d'accions normatives.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures 3 (3105G12046)

Ampliació d'estructures 2 i estructures metàl.liques

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Instal.lacions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Instal·lacions 1 (3105G00033)

Implantació de serveis en xarxes urbanes. Abastament d'aigua. Aigua freda sanitària (AFS). Aigua calenta sanitària (ACS). Sanejament. Petita depuració. Gas. OBJECTIUS: 1.- Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal•lació. 2.- Tenir criteris de disseny per aplicar en cada cas les solucions adequades. 3.- Conèixer els materials existents. 4.- Saber calcular els elements que intervenen en una instal•lació, així com els espais que ocupen dins dels edificis. 5.- Saber com es realitza la posta en obra. 6.- Criteris de control i manteniment.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Instal·lacions 2 (3105G00034)

Protecció contra incendis Electricitat Il·luminació Qualitat de l'aire interior: ventilació i evacuació de fums. Arquitectura passiva. Calefacció Aire Condicionat Telecomunicacions Elevació vertical OBJECTIUS: - Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal·lació. - Tenir criteris de disseny per aplicar an cada cas les solucions adequades. - Conèixer els materials existents. - Saber calcular els elements que intervenen en una instal·lació, així com els espais que ocupen dins els edificis. - Saber com es realitza la posta en obra. - Criteris de control i manteniment.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Composició

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història de l'art i l'arquitectura 1 (3105G12010)

Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Història de l'art i l'arquitectura 2 (3105G12011)

Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Composició 1 (3105G12013)

Conceptes fonamentals de l'arquitectura com art, espai, tècnica, ciutat, natura i habitatge. Teoria de l'arquitectura.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol
F 1primer semestre NDno definit

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 5 (3105G12021)

No son genios lo que necesitamos" deia J.A.Coderch, i en aquest sentit, l´assignatura busca formar a l´estudiant en l´ofici d´arquitecte amb una actitud ética davant de la professió, buscant la formalització del concepte arquitectònic, sense por però amb rigor. El tercer curs es centra en l’anàlisi, l’estudi i la discussió crítica de programes públics i culturals i les condicions de l'entorn on s’implanten. Es pretén que la reflexió entorn de les idees, sigui la principal eina de desenvolupament del projecte. Les idees com a fil conductor de tot el projecte, com a guia del procés projectual que ens ha de donar com a resultat una proposta coherent. Idees i conceptes que són l´esquelet sobre el que es sustenta tota obra d´art i que analitzarem en diferents exemples de la historia sigui en la aquitectura, la pintura,la música o la literatura. Una pràctica que poc a poc ens ha d´anar familiaritzant amb les diferents disciplines artistiques i que ens ha de permetre d´entendre les seves relacions reciproques i que per tant el coneixement de totes elles és necesari per a la formació de l´arquitecte. Es pretén que l’alumne aprengui a establir un primer pas clar i conceptual com a punt de partida. Un punt de partida que l´evolució del projecte anirà modificant i adaptant a la seva propia naturalesa. Es tracta en definitiva de saber escoltar allò que el projecte reclama perqué el resultat sigui coherent. I alló que el projecte reclama sempre ja existeix a la història de l´art i de l´arquitectura, i per tant, del seu anàlisi exhaustiu n´extreurem el cami a seguir.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes 6 (3105G12022)

No son genios lo que necesitamos" deia J.A.Coderch, i en aquest sentit, l´assignatura busca formar a l´estudiant en l´ofici d´arquitecte amb una actitud ética davant de la professió, buscant la formalització del concepte arquitectònic, sense por però amb rigor. El tercer curs es centra en l’anàlisi, l’estudi i la discussió crítica de programes públics i culturals i les condicions de l'entorn on s’implanten. Es pretén que la reflexió entorn de les idees, sigui la principal eina de desenvolupament del projecte. Les idees com a fil conductor de tot el projecte, com a guia del procés projectual que ens ha de donar com a resultat una proposta coherent. Idees i conceptes que són l´esquelet sobre el que es sustenta tota obra d´art i que analitzarem en diferents exemples de la historia sigui en la aquitectura, la pintura,la música o la literatura. Una pràctica que poc a poc ens ha d´anar familiaritzant amb les diferents disciplines artistiques i que ens ha de permetre d´entendre les seves relacions reciproques i que per tant el coneixement de totes elles és necesari per a la formació de l´arquitecte. Es pretén que l’alumne aprengui a establir un primer pas clar i conceptual com a punt de partida. Un punt de partida que l´evolució del projecte anirà modificant i adaptant a la seva propia naturalesa. Es tracta en definitiva de saber escoltar allò que el projecte reclama perqué el resultat sigui coherent. I alló que el projecte reclama sempre ja existeix a la història de l´art i de l´arquitectura, i per tant, del seu anàlisi exhaustiu n´extreurem el cami a seguir.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Aula d'arquitectura 1 (3105G12026)

Taller intensiu de projectes arquitectónics 1

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Urbanística 3 (3105G12030)

Planificació i intervenció urbana sostenible: la ciutat i la salut

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi del procés constructiu (3105G00031)

Estudi de les fases seqüencials i els agents que intervenen en la construcció d'edificis. L’assignatura es centra en analitzar i raonar els condicionants del procés constructiu. L'estudiant ha de tenir consolidat el coneixement relatiu a la definició dels sistemes constructius i a la resolució de les interaccions. La metodologia didàctica es basa sobretot en l’estudi de casos, analitzant edificis ja construïts a partir de l’observació d’imatges, detalls constructius i fotografies d’obra. Mitjançant fòrums es pot compartir la informació obtinguda sobre els edificis objecte d'estudi. Aquesta assignatura forma part del Tronc Comú entre el Grau en Estudis d'Arquitectura i el d’Arquitectura Tècnica i Edificació.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Patologia i rehabilitació (3105G00032)

Estudi de les patologies de la construcció i la rehabilitació d'edificis.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Construcció 4 (3105G12006)

Estudi de les tecnologies dels sistemes constructius: obra de fàbrica/formigó/acer/fusta. Ecologia i construcció. Anàlisi i reflexió sobre temes vinculats a l’arquitectura i la construcció dels edificis. Aprofundir en els elements i sistemes constructius segons la tecnologia constructiva : obra de fàbrica / formigó / acer / fusta. Interacció d'elements i sistemes constructius. El disseny constructiu. Anàlisi gràfica dels sistemes constructius i les seves interaccions. El detall constructiu. Introducció a l’anàlisi dels condicionants del procés constructiu.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Estructures

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures 4 (3105G12007)

Disseny i càlcul d´estructures de formigó

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures 5 (3105G12008)

Mecànica de sòls. Estructures de fonamentació i contenció de terres

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Instal.lacions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Instal·lacions 3 (3105G12009)

Qualitat de l'aire interior. Arquitectura passiva: Emplaçament, climes i confort. Càrregues tèrmiques. Sistemes constructius. Rendiment energètic. Energía solar.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Composició

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història de l'art i l'arquitectura 3 (3105G12012)

Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme. Teoria de la conservació del patrimoni arquitectònic.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Composició 2 (3105G12014)

Teoria de l'arquitectura des del manierisme fins al segle XIX. El curs se centra en la interpretació de la crisi de la visió de la realitat, proposant la lectura de les obres arquitectòniques i els llenguatges artístics.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Composició 3 (3105G12015)

Conceptes fonamentals de l'arquitectura com a funció, construcció, material, estructura, forma, proporció, ornament, símbol i ciutat. Teoria de l'arquitectura.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Estètica (3105G12016)

En aquest curs s’aborden a nivell teòric els conceptes més vigorosos de l’arquitectura contemporània com són: la màquina (1925-1940), la natura (1940-1955), la societat (1955-1970), la història (1970-1985), l’ésser (1985-2000) i l’imaginari (2000-2015).

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 7 (3105G12023)

HABITAR Estudi de l'hàbitat com a matèria del projecte

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes 8 (3105G12024)

HABITAR 2 Estudi de l'hàbitat existent com a matèria del projecte.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Aula d'arquitectura 2 (3105G12027)

Taller intensiu de projectes arquitectónics 2

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret en edificació (3105G00039)

Legislació general aplicada al sector. L'exercici de la professió i les responsabilitats derivades de l'exercici professional. El procés de l'edificació (LOE). Dret urbanístic

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Urbanística 4 (3105G12031)

El projecte dels paisatges rurals. Estratègies pel desenvolupament sostenible del territori

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Construcció 5 (3105G12045)

Construcció 5 Anàlisi i reflexió sobre temes vinculats a l’arquitectura i la innovació tecnològica en la construcció dels edificis. Anàlisi del disseny constructiu segons la tecnologia constructiva d’edificis construïts El detall estratègic i el detall constructiu : Anàlisi gràfica dels sistemes constructius, les seves interaccions i condicionants del procés constructiu. El projecte executiu Anàlisi d’obres en execució.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 9 (3105G12025)

CONDENSADORS SOCIALS. Edificis i equipaments públics. Gran escala en context urbà i natural.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre NDno definit

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Urbanística 5 (3105G12032)

Actuacions de reordenació i millora d'àrees residencials en ciutats mitjanes de Catalunya, a partir del coneixement de la ciutat construïda, del seu paisatge i de l'entorn natural.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Treball fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball fi de grau (3105G12043)

Treball de síntesi on l’estudiant desenvolupa un tema de recerca o innovació relacionat els continguts de la carrera. El TFG comporta la realització i defensa, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides durant el grau. Està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. El TFG serveix per validar que se saben aplicar, a un treball concret, els coneixements teòrics i pràctics adquirits durant els seus estudis de grau. La seva realització ha de ser la culminació del procés d’adquisició de coneixements i competències al llarg dels estudis, i ha de facilitar l’assoliment de la maduresa necessària per a la futura activitat com a professional.

OBobligatòria 6 S 2segon semestre CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al control de costos de la construcció (3105G11025)

Objectiu del control de costos. Determinació de l'objectiu. Particularitats del CC per l'empresa promotora. Particularitats del CC per l'empresa constructora. Causes de desviació. Documentació de suport. Recull i tractament de la informació.

OPoptativa 5 B 2segon semestre CAcatalà

Projectes d'acondicionament i instal·lacions (3105G11027)

Disseny, projecte i modelatge amb Revit d'instal·lacions i els seus elements. Projectes d'activitats.

OPoptativa 5 B 2segon semestre CAcatalà

Projecte de restauració arquitectònica (3105G12034)

Conservació i restauració del patrimoni construit. Fonaments teòrics i analisi de models. L’arquitectura avui s’enfronta a un entorn extremadament antropitzat; dissenyar i construir és cada vegada més un joc de relacions amb les estructures del món que ens envolta: estructures culturals que la història ha estratificat en els elements del nostre paisatge. El curs explora aquesta condició, presentant les diferents orientacions teòriques i pràctiques de la arquitectura en relació amb el nostre entorn construït, especialment quan entra en la definició de patrimoni. Qualsevol intervenció en aquest sentit, fins i tot quan té com a objectius la prevenció i la conservació pura, es converteix en construcció del paisatge, és a dir, en un construir en el construït, considerat com a conjunt del que definim "arquitectura monumental" i "arquitectura genèrica": aquesta és la nova consciència de fer arquitectura que s'ha establert al segle XX i que és més rellevant que mai per satisfer les necessitats de la societat en aquest nou mil·lenni, on la millora dels recursos ha de d’estar en harmonia amb la protecció del nostre entorn i de la seva qualitat. El curs pretén oferir les eines teòriques i pràctiques per entendre aquest enfocament de l’arquitectura i poder actuar d’acord amb el patrimoni i el paisatge, tant en el cas concret del projecte de restauració com en el més general de “construir en el construït”.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Saber veure l'arquitectura (3105G12037)

Crítica visual de l'arquitectura. La visita arquitectònica i el viatge com a experiència formativa

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Utopia i avantguarda (3105G12038)

Revisió del moviment modern i de les seves arrels ideològiques.

OPoptativa 5 A 2segon semestre ESespanyol

Teoria de la imatge (3105G12039)

Fonaments de la visualització. Tipologies dels llenguatges visuals. Fotografia, cinema, il.lustració, comunicació multimèdia. Producció dels missatges gràfics.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Arquitectura sostenible (3105G12041)

Mètodes de disseny ecobio-constructius. Materials i tecnologies sostenibles. Ecoeficiència i ecoauditoria

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques en empresa (3105G12042)

Estades en l'entorn laboral. Pràctiques en empresa. Les EEL son l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat col·laboradora, pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

OPoptativa 15 F 1primer semestre CAcatalà
J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà

Cultura i projecte (3105G12047)

Anàlisis sobre els problemes actuals de l´arquitectura contemporània. El projecte d’arquitectura, com a disciplina cultural, va més enllà de les necessàries respostes a les demandes immediates i constitueix un territori per construir preguntes. La identificació dels arguments disciplinaris i la correspondència amb estratègies projectuals concretes és un dels reptes més importants a incorporar a tot projecte arquitectònic.

OPoptativa 5 A 1primer semestre ESespanyol

Anàlisi i rehabilitació d’edificis històrics (3105G12048)

Anàlisi i intervenció estructural en edificis existents.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Tècniques d’intervenció per a reparació d’edificis (3105G14049)

Tècniques d’intervenció per a la reparació i rehabilitació d’edificis. Anàlisi i elecció de possibles solucions, mètodes d'actuació i criteris generals per a l'execució.

OPoptativa 5 B 1primer semestre CAcatalà

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.