Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2023-2024

Grau en Química

Química Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de química (3103G00078)

Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.

Bbàsica 6 QM 1primer semestre

Complements de química (3103G04071)

Introducció a la mecànica quàntica. Orbitals atòmics. Àtoms polielectrònics. Càrrega nuclear efectiva. Teoria de l’enllaç de valència. Orbitals híbrids. Teoria dels orbitals moleculars. Orbitals moleculars deslocalitzats i ressonància. Aromaticitat. Enllaç iònic. Cicle de Born-Haber. Enllaç metàl·lic. Introducció a l’estat sòlid. Cristal·lografia. Introducció a la química dels compostos inorgànics. Compostos de coordinació. Enllaç de coordinació. Diagrames de distribució d’espècies. Diagrames de Pourbaix. Dismutació. Forces intermoleculars i estats d'agregació. Fonaments de Química Orgànica.

Bbàsica 6 QM 2segon semestre

Biologia Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Biologia fonamental (3103G00079)

Bases moleculars dels éssers vius. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius a nivell molecular i cel·lular. Aspectes funcionals de les cèl·lules procariotes i eucariotes. Divisió cel·lular i mecanismes de l'herència. Origen i evolució de les cèl·lules. Arqueus, bacteris i eucariotes.

Bbàsica 6 QM 1primer semestre

Matemàtiques Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Models matemàtics (3103G00136)

Funcions d'una i de diverses variables. Equacions diferencials ordinaries de primer ordre. Equacions diferencials lineals de segon ordre. Matrius i sistemes d'equacions lineals. Vectors i valors propis d'una matriu. Models matricials.

Bbàsica 9 QM 1primer semestre

Física Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de física (3103G04113)

Anàlisi vectorial. Cinemàtica i dinàmica. Gravitació. Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de sòlids. Fluids: hidrostàtica i hidrodinàmica. Electricitat: electrostàtica. Magnetisme: camp magnètic, inducció magnètica, magnetisme a la matèria. Ones. Òptica física: polarització, interferència i difracció. Radioactivitat. Materials radioactius.

Bbàsica 9 QM 2segon semestre

Matèries Instrumentals Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

El mètode científic: observació i experimentació, plantejament i validació d'hipòtesis. Coneixement de les metodologies i tècniques bàsiques del treball experimental (químiques, biològiques i geològiques). Seguretat i gestió de residus. Disseny bàsic d'experiments i mostratges. Procediments de recollida i tractament bàsic de dades experimentals i observacionals. Presentació de dades i resultats. Fonts d'informació científica. Com elaborar informes i memòries.

Bbàsica 6 QM 1primer semestre

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

El mètode científic. Observació i experimentació. Models i lleis d'escala. Disseny bàsic d’experiments i de mostreigs. Calibratges, patrons i controls. Recollida de mostres ambientals i experimentals. Utilització del material i instrumental bàsic en el treball de camp. Familiarització amb els procediments bàsics d'identificació d'espècies vegetals i animals Ús del material bàsic de laboratori, tècniques bàsiques de manipulació, preparació i neteja del material, adquisició d'hàbits de treball i protecció. Utilització de l'instrumental bàsic del laboratori científic. Familiarització amb les tècniques més habituals al laboratori científic. Registre de procediments i resultats. Anotació de dades experimentals i observacionals. Mesures i xifres significatives. Unitats, dimensions i escales. Organització i anàlisi bàsica de les dades. Càlcul i propagació d'errors. Elaboració d'informes i memòries.

Bbàsica 6 QM Aanual

Estadística aplicada (3103G00084)

Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi estadística exploratòria univariant de dades. Anàlisi estadística exploratòria bivariant de dades. Teoria de la probabilitat. Inferència estadística (Z, t, Chi, F). Experiments amb un i més factors. Models de regressió lineal simple.

Bbàsica 6 QM 2segon semestre

Tècniques científiques integrades 3 (3103G04073)

Es pretén que l'alumne desenvolupi habilitats en el disseny experimental bàsic i en la recerca d'informació necessària per a dur a terme les tasques de laboratori. Es recolliran i interpretaran dades experimentals i es manipularà la instrumentació i el material propis d'un laboratori químic. Serà fonamental el correcte ús dels elements de protecció personal. Es treballarà l'elaboració de la llibreta de laboratori.

Bbàsica 6 QM 2segon semestre

Termodinàmica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Termodinàmica (3103G04074)

Termodinàmica bàsica. Fonaments generals de termodinàmica química. Equilibri químic. Equilibri de fases i sistemes d'un sol component. Solucions ideals i reals. Propietats coligatives. Distribució de Boltzmann. Funció de partició canònica. Càlcul estadístic de funcions termodinàmiques.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre

Química Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química quàntica i espectroscòpia (3103G04075)

Postulats de la mecànica quàntica. Sistemes senzills. Àtoms hidrogenoides. Àtoms polielectrònics. Molècules Diatòmiques. Molècules Poliatòmiques. Quimica Computacional. Bases de l'espectroscòpia. Interacció matèria-Radiació. Espectroscòpia molecular. Espectroscòpia Raman. Espectres electrònics. Espectres de ressonància magnètica nuclear i d'espin.

OBobligatòria 6 QM 2segon semestre

Química Inorgànica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química dels elements (3103G04076)

Característiques dels elements dels blocs s i p, i dels seus compostos: enllaç i propietats. Característiques generals dels elements i dels compostos dels blocs d i f.

OBobligatòria 6 QM 2segon semestre

Química Orgànica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química dels compostos orgànics (3103G00094)

Estructura i propietats dels composts orgànics. Isomeria i estereoisomeria. Reactivitat. Mecanismes de les reaccions orgàniques. Alcans, alquens, alquins i aromàtics. Derivats halogenats. Alcohols, èters i fenols. Composts nitrogenats. Aldehids i cetones. Àcids carboxílics i derivats. Composts difuncionals.

OBobligatòria 6 QM 2segon semestre

Introducció a l'Experimentació en Síntesi Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a l'experimentació en síntesi química (3103G04077)

Aplicacions de tècniques bàsiques usades en síntesi . Reflux, extracció, filtració, destil•lació, cristal•lització, cromatografia.

OBobligatòria 6 QM 2segon semestre

Enginyeria Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Enginyeria química (3103G04078)

Balanços de materia i energia, principis del disseny dels reactors químics, transmissió de calor, principals operacions unitàries, exemples de processos en la indústria química, aplicacions pràctiques de reactors químics i cinètica de reacció

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre

Experimentació en enginyeria química (3103G04079)

Balanços de materia i energia, principis del disseny dels reactors químics, transmissió de calor, principals operacions unitàries, exemples de processos en la indústria química, aplicacions pràctiques de reactors químics i cinètica de reacció

OBobligatòria 3 QM 2segon semestre

Mètodes numèrics (3103G04080)

Introducció al mètodes numèrics. Tractament d'errors. Resolució d'equacions no lineals. Interpolació. Aproximació de funcions i dades. Derivació i integració numèriques. Resolució d'equacions diferencials.

OBobligatòria 3 QM 1primer semestre

Bioquímica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bioquímica (3103G00086)

Estructura i funció de macromolècules. Catàlisi i control de les reaccions bioquímiques. La funció dels metalls en els processos biològics. Bioenergètica. Metabolisme. Informació genètica. Estructura, propietats i reactivitat química de biomolècules.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre

Pràctiques de bioquímica (3103G00087)

Metodologies bàsiques en bioquímica

OBobligatòria 3 QM 1primer semestre

Química Analítica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Principis de química analítica (3103G04081)

Principis de la Química Analítica. El procès analític. Tractament estadístic de les dades analítiques. Aspectes qualitatius. Volumetries àcid-base. Volumetries de formació de complexos. Volumetries de precipitació. Mètodes gravimètrics d'anàlisi. Volumetries Redox.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre

Introducció a l'experimentació en química analítica (3103G04082)

Determinació d'espècies químiques. Aplicacions de les tècniques volumètriques i gravimètriques d'anàlisi . Aplicacions de l'espectroscòpia UV vis.

OBobligatòria 3 QM 2segon semestre

Química Física Avançada

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Cinètica química i dinàmica molecular (3103G04083)

Fenòmens de transport i de superfície. Cinètica química: cinètica formal i cinètica molecular. Mecanismes. Catàlisi.

OBobligatòria 3 QM 1primer semestre

Electroquímica i química macromolecular (3103G04084)

Dissolucions d'electròlits i equilibri iònic. Conductivitat. Equilibri electroquímic. Cinètica electròdica. Macromolècules. Polímers. Coloides.

OBobligatòria 3 QM 1primer semestre

Experimentació en Química Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Experimentació en química física (3103G04085)

Termodinàmica química i equilibri. Espectroscòpia. Cinètica química. Electroquímica. Química computacional.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre

Química Inorgànica Avançada

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Compostos de coordinació (3103G04086)

Simetria. Geometries de coordinació i isòmers. Models d'enllaç: TCC i TOM. Sèrie espectroquímica. Mecanismes de Reacció; Substitució, isomerització. Reaccions Redox. Espectres UV-vis dels complexos i relació amb l'estructura electrònica. Propietats magnètiques dels complexos i relació amb l'estructura electrònica. Reaccions de substitució i de transferència electrònica.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre

Química inorgànica avançada (3103G04087)

Introducció a la química de l'estat sòlid. Estructura, enllaç, estequiometria i defectes als sòlids inorgànics. Diagrames de fase. Dissolucions sòlides. Reactivitat dels sòlids. Introducció a la química bioinorgànica. Elements inorgànics i el seu paper en els sistemes biològics. Metalls en medicina.

OBobligatòria 3 QM 2segon semestre

Química Orgànica Avançada

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Mètodes sintètics orgànics (3103G04088)

Formació d'enllaços carboni-carboni i carboni-heteroàtom. Interconversió de grups funcionals. Metodologia sintètica. Anàlisi retrosintètica. Composts heterocíclics. Estructura i síntesi de productes naturals orgànics.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre

Elucidació estructural de compostos orgànics (3103G04089)

Elucidació estructural de compostos orgànics per mètodes espectroscòpics. Espectroscòpia d'infraroig. Espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear de protó i carboni-13. Espectrometria de masses.

OBobligatòria 3 QM 2segon semestre

Experimentació en Síntesi Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Experimentació en síntesi química (3103G04090)

Aplicacions de tècniques i mètodes de síntesi. Caracterització de composts inorgànics i orgànics.

OBobligatòria 12 QM 2segon semestre

Química Analítica Avançada

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi instrumental (3103G04091)

Anàlisi instrumental. Tècniques òptiques d'anàlisi. Espectrometria de masses. Tècniques electroanalítiques. Cromatografia: cromatografia de gasos i cromatografia de líquids. Tècniques electroforètiques.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre

Química analítica avançada (3103G04092)

Introducció a la Quimiometria i assegurament de la qualitat. Presa de mostra. Tractament de mostra. Automatització del procés analític. Mètodes cinètics d'anàlisi.

OBobligatòria 3 QM 2segon semestre

Experimentació en Química Analítica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Experimentació en química analítica (3103G04093)

Laboratori d'anàlisi de compostos orgànics i inorgànics. Aplicacions de les principals tècniques instrumentals en Química Analítica: cromatogràfiques, òptiques, electroquímiques, etc. Gestió de la qualitat al laboratori analític.

OBobligatòria 6 QM 2segon semestre

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Projectes (3103G04094)

Recerca i desenvolupament públic i industrial. Avaluació de projectes a la industria química.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre

Estudi de casos (3103G04095)

Estudi multidisciplinari de casos reals d'interès científic, industrial i/o social utilitzant metodologies d'aprenentatge basades en problemes.

OBobligatòria 3 QM 1primer semestre

Ciència de Materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ciència de materials (3103G04096)

Zeolites. MOFs. Polímers. Materials amb propietats elèctriques, magnètiques, òptiques i mecàniques.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre

Treball de Fi de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball de fi de grau (3103G04097)

Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques amb la finalitat de resoldre un problema científic real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat.

OBobligatòria 12 F 1primer semestre
J Aanual
JL Aanual

Síntesi i Reactivitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química organometàl·lica (3103G04098)

Compostos organometàl·lics dels elements de la taula periòdica

OPoptativa 3 QM 1primer semestre

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs (3103G04099)

Estudi estructural i químic dels principals heterocicles aromàtics. Síntesi de fàrmacs heterocíclics.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre

Disseny de molècules orgàniques (3103G04100)

Estudi de les principals estratègies de síntesi de molècules orgàniques

OPoptativa 3 QM 1primer semestre

Principis de reactivitat química (3103G04101)

Principis basats en les lleis termodinàmiques. Principis basats en l'estructura molecular. Principis derivats de l’estructura electrònica. Principis derivats de l’estudi de la densitat electrònica (DFT conceptual)

OPoptativa 3 QM 1primer semestre

Biomolècules

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bioinorgànica (3103G00127)

Paper i mecanismes d'actuació dels elements essencials dels éssers vius. Principals funcions. Estudi de la toxicitat. Metalls en medicina.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre

Productes naturals (3103G00129)

L'objectiu fonamental de l'assignatura es l'estudi dels productes naturals, la seva biosíntesi i importància tant desde el punt de vista químic com de les seves aplicacions. Es posa èmfasi en les aplicacions biotecnològiques aplicades a la química.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre

Disseny biomolecular (3103G00130)

Disseny computacional de biomolècules. Estudi computacional de reaccions bioquímiques.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre

Bioanàlisi (3103G00131)

Metodologia analítica per a la determinació de biomolècules i substàncies d'interès biològic, clínic i farmacèutic. Reconeixement molecular: immunoassajos, biosensors i xips d'àcid nucleics. Proteïnes.Seqüenciació de proteïnes i pèptids. Tècniques òmiques: Genòmica, proteòmica i metabolòmica

OPoptativa 3 QM 1primer semestre

Anàlisi i Determinació Estructural

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques espectroscòpiques i magnètiques (3103G04102)

Tècniques espectroscòpiques utilitzades en la descripció de l'estructura de composts inorgànics. Tecniques magnètiques utilitzades per a la descripció de l'estructura electrònica de composts químics.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre

Determinació estructural avançada (3103G04103)

Determinació estructural de compostos orgànics i organometàl·lics. Espectrometria de masses. Espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear mono- i bidimensional de protó, carboni-13 i heteronuclis.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre

Espectroscòpia avançada (3103G04104)

Interacció de la radiació amb la matèria, espectres de vibració, espectres electrònics, ressonància magnètica, làsers

OPoptativa 3 QM 2segon semestre

Anàlisi instrumental avançada (3103G04105)

Espectrometria de masses, acoblaments amb cromatografia.Tècniques d'anàlisi de superfícies. Tècniques d'anàlisi Tèrmica. Sensors. Tècniques radioquímiques.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre

Qualitat i Indústria

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Recuperació de productes (3103G00132)

Recuperació de productes biotecnològics. Disseny d'estratègies i unitats d'operació

OPoptativa 3 QM 2segon semestre

Gestió i control de la qualitat (3103G00134)

Concepte de Qualitat. Normes i models de Qualitat aplicats a laboratoris: diferència entre acreditació i certificació per a laboratoris. Bones Pràctiques de Laboratori (BPL o GLP). Procediments Normalitzats de Treball (PNT o SOP). Validació de mètodes de laboratori. Control de la Qualitat a les mesures de laboratori. Assatjos d'aptitud

OPoptativa 3 QM 2segon semestre

Química verda (3103G00135)

Definició i principis de química verda. Economia atòmica, minimització de residus, catàlisi, biocatàlisi, dissolvent, matèries primeres renovables, fonts d'energia renovables, seguretat en els processos industrials.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre

Anàlisi química aplicada a la indústria (3103G04106)

La química analítica aplicada al control de processos a la indústria. Automatització. Aplicacions a la indústria agroalimentària. Aplicacions a la indústria farmacèutica. Altres aplicacions.

OPoptativa 3 F 1primer semestre
QM 2segon semestre

Pràctiques en Empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques en empresa (3103G04107)

Realització de pràctiques tutelades en el marc d'un projecte en una empresa o institució. Col·laboració i implicació en les tasques empresarials o institucionals que s'encomanin a l'alumne pel tutor i a l'empresa o institució on es realitzin. L‘objectiu és desenvolupar una acció formativa en qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, amb l’objectiu d’aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en què exercirà la seva professió i desenvolupar competències que afavoreixen la seva incorporació al mercat de treball.

OPoptativa 6 F 1primer semestre
J Aanual
S Aanual

Complements Específics en Ciències Químiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bioinorgànica (3103G00127)

Paper i mecanismes d'actuació dels elements essencials dels éssers vius. Principals funcions. Estudi de la toxicitat. Metalls en medicina.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre

Productes naturals (3103G00129)

L'objectiu fonamental de l'assignatura es l'estudi dels productes naturals, la seva biosíntesi i importància tant desde el punt de vista químic com de les seves aplicacions. Es posa èmfasi en les aplicacions biotecnològiques aplicades a la química.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre

Disseny biomolecular (3103G00130)

Disseny computacional de biomolècules. Estudi computacional de reaccions bioquímiques.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre

Bioanàlisi (3103G00131)

Metodologia analítica per a la determinació de biomolècules i substàncies d'interès biològic, clínic i farmacèutic. Reconeixement molecular: immunoassajos, biosensors i xips d'àcid nucleics. Proteïnes.Seqüenciació de proteïnes i pèptids. Tècniques òmiques: Genòmica, proteòmica i metabolòmica

OPoptativa 3 QM 1primer semestre

Recuperació de productes (3103G00132)

Recuperació de productes biotecnològics. Disseny d'estratègies i unitats d'operació

OPoptativa 3 QM 2segon semestre

Gestió i control de la qualitat (3103G00134)

Concepte de Qualitat. Normes i models de Qualitat aplicats a laboratoris: diferència entre acreditació i certificació per a laboratoris. Bones Pràctiques de Laboratori (BPL o GLP). Procediments Normalitzats de Treball (PNT o SOP). Validació de mètodes de laboratori. Control de la Qualitat a les mesures de laboratori. Assatjos d'aptitud

OPoptativa 3 QM 2segon semestre

Química verda (3103G00135)

Definició i principis de química verda. Economia atòmica, minimització de residus, catàlisi, biocatàlisi, dissolvent, matèries primeres renovables, fonts d'energia renovables, seguretat en els processos industrials.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre

Química organometàl·lica (3103G04098)

Compostos organometàl·lics dels elements de la taula periòdica

OPoptativa 3 QM 1primer semestre

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs (3103G04099)

Estudi estructural i químic dels principals heterocicles aromàtics. Síntesi de fàrmacs heterocíclics.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre

Disseny de molècules orgàniques (3103G04100)

Estudi de les principals estratègies de síntesi de molècules orgàniques

OPoptativa 3 QM 1primer semestre

Principis de reactivitat química (3103G04101)

Principis basats en les lleis termodinàmiques. Principis basats en l'estructura molecular. Principis derivats de l’estructura electrònica. Principis derivats de l’estudi de la densitat electrònica (DFT conceptual)

OPoptativa 3 QM 1primer semestre

Tècniques espectroscòpiques i magnètiques (3103G04102)

Tècniques espectroscòpiques utilitzades en la descripció de l'estructura de composts inorgànics. Tecniques magnètiques utilitzades per a la descripció de l'estructura electrònica de composts químics.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre

Determinació estructural avançada (3103G04103)

Determinació estructural de compostos orgànics i organometàl·lics. Espectrometria de masses. Espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear mono- i bidimensional de protó, carboni-13 i heteronuclis.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre

Espectroscòpia avançada (3103G04104)

Interacció de la radiació amb la matèria, espectres de vibració, espectres electrònics, ressonància magnètica, làsers

OPoptativa 3 QM 2segon semestre

Anàlisi instrumental avançada (3103G04105)

Espectrometria de masses, acoblaments amb cromatografia.Tècniques d'anàlisi de superfícies. Tècniques d'anàlisi Tèrmica. Sensors. Tècniques radioquímiques.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre

Anàlisi química aplicada a la indústria (3103G04106)

La química analítica aplicada al control de processos a la indústria. Automatització. Aplicacions a la indústria agroalimentària. Aplicacions a la indústria farmacèutica. Altres aplicacions.

OPoptativa 3 F 1primer semestre
QM 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.