Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2022-2023

Grau en Biotecnologia

Química Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química (3103G02070)

Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.

Bbàsica 9 BT Aanual

Biologia Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Biologia fonamental (3103G00079)

Bases moleculars dels éssers vius. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius a nivell molecular i cel·lular. Aspectes funcionals de les cèl·lules procariotes i eucariotes. Divisió cel·lular i mecanismes de l'herència. Origen i evolució de les cèl·lules. Arqueus, bacteris i eucariotes.

Bbàsica 6 BT Aanual

Biodiversitat i fisiologia (3103G02071)

Biodiversitat, evolució i filogènia. Estructura, organització i desenvolupament de la diversitat d'organismes eucariotes. Aspectes funcionals dels éssers vius a nivell supracel·lular. Fonaments de fisiologia vegetal, animal i humana. Adaptacions funcionals. Organització de poblacions i ecosistemes.

Bbàsica 6 BT Aanual

Matemàtiques Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Matemàtiques (3103G00085)

Models matricials. Valors i vectors propis. Dinàmica de poblacions estructurades. Matrius de Leslie i Cadenes de Markov. Funcions i optimització en una i diverses variables. Equilibri de Hardy-Weinberg. Models continus amb equacions diferencials. Solucions d'equilibri i la seva estabilitat. Creixement exponencial. Equació logística. Llei de refredament de Newton. Tanc salí. Radioactivitat. Sistemes d'equacions diferencials. Model presa-depredador de Lotka-Volterra. Mètode d'Euler.

Bbàsica 9 BT Aanual

Física Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Física (3103G00081)

Cinemàtica i dinàmica. Gravitació. Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de sòlids. Fluids: hidrostàtica i hidrodinàmica. Electricitat: electrostàtica, corrent elèctric. Magnetisme: camp magnètic, inducció magnètica. Ones. Òptica física: polarització, interferència i difracció. Dualitat ona-partícula.

Bbàsica 6 BT Aanual

Matèries Instrumentals Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

El mètode científic: observació i experimentació, plantejament i validació d'hipòtesis. Coneixement de les metodologies i tècniques bàsiques del treball experimental (químiques, biològiques i geològiques). Seguretat i gestió de residus. Disseny bàsic d'experiments i mostratges. Procediments de recollida i tractament bàsic de dades experimentals i observacionals. Presentació de dades i resultats. Fonts d'informació científica. Com elaborar informes i memòries.

Bbàsica 6 BT Aanual

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

El mètode científic. Observació i experimentació. Models i lleis d'escala. Disseny bàsic d’experiments i de mostreigs. Calibratges, patrons i controls. Recollida de mostres ambientals i experimentals. Utilització del material i instrumental bàsic en el treball de camp. Familiarització amb els procediments bàsics d'identificació d'espècies vegetals i animals Ús del material bàsic de laboratori, tècniques bàsiques de manipulació, preparació i neteja del material, adquisició d'hàbits de treball i protecció. Utilització de l'instrumental bàsic del laboratori científic. Familiarització amb les tècniques més habituals al laboratori científic. Registre de procediments i resultats. Anotació de dades experimentals i observacionals. Mesures i xifres significatives. Unitats, dimensions i escales. Organització i anàlisi bàsica de les dades. Càlcul i propagació d'errors. Elaboració d'informes i memòries.

Bbàsica 6 BT Aanual

Estadística aplicada (3103G00084)

Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi estadística exploratòria univariant de dades. Anàlisi estadística exploratòria bivariant de dades. Teoria de la probabilitat. Inferència estadística (Z, t, Chi, F). Experiments amb un i més factors. Models de regressió lineal simple.

Bbàsica 6 BT Aanual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G02072)

Ús del material de laboratori i dels diferents aparells habituals en un laboratori biotecnològic. Adquisició d'hàbits de treball i de protecció. Introducció a les tècniques bàsiques al laboratori. Realització de mesures quantitatives i observacions qualitatives de processos.

Bbàsica 6 BT Aanual

Bioquímica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bioquímica (3103G00086)

Estructura i funció de macromolècules. Catàlisi i control de les reaccions bioquímiques. La funció dels metalls en els processos biològics. Bioenergètica. Metabolisme. Informació genètica. Estructura, propietats i reactivitat química de biomolècules.

OBobligatòria 6 BT 1primer semestre

Pràctiques de bioquímica (3103G00087)

Metodologies bàsiques en bioquímica

OBobligatòria 3 BT 1primer semestre

Biologia Molecular i Tècniques de DNA Recombinant

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Biologia molecular i tècniques de DNA recombinant (3103G00097)

Estructura dels genomes. Regulació de l'expressió gènica. Maduració, tipus i funcions de RNA. Tècniques d'estudi i modificació dels àcids nucleics. Mutagènesi. Tècniques de DNA recombinant i expressió de proteïnes recombinants.

OBobligatòria 6 BT 2segon semestre

Pràctiques de DNA recombinant (3103G02073)

Regulació de l'expressió gènica. Tècniques d'estudi i modificació dels àcids nucleics. Mutagènesi. Tècniques de DNA recombinant. Expressió i purificació de proteïnes recombinants.

OBobligatòria 3 BT 2segon semestre

Enginyeria Bioquímica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Enginyeria bioquímica (3103G02074)

Fenòmens de transport. Balanços de matèria i energia. Descripció de les principals operacions de separació.

OBobligatòria 6 BT 1primer semestre

Pràctiques d'enginyeria bioquímica (3103G02075)

Fenòmens de transport. Balanços de matèria i energia. Descripció de les principals operacions de separació. Aplicacions pràctiques. Aplicació dels balanços de matèria en instal · lacions experimentals. Estudi experimental del transport de matèria entre fases.

OBobligatòria 3 BT 1primer semestre

Fonaments de Biologia per Biotecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Citologia i histologia (3103G00088)

La cèl•lula: estructura i funció. Diferenciació cel•lular. Teixits animals. Teixits vegetals.

OBobligatòria 6 BT 1primer semestre

Microbiologia (3103G00091)

El món dels microorganismes. Estructura i funcionament dels procariotes. Genètica bacteriana i metabolismes. Introducció a la virologia. Visió general de la diversitat procariota. Fonaments d'ecologia microbiana, microbiologia aplicada, biotecnologia microbiana i microbiologia clínica.

OBobligatòria 6 BT 2segon semestre

Genètica (3103G00092)

Naturalesa, organització, funció i transmissió del material hereditari. Recombinació i anàlisi genètica. Canvis al material hereditari. Regulació de l'expressió gènica. Principis de genètica de poblacions, genètica evolutiva i genètica humana.

OBobligatòria 6 BT 2segon semestre

Pràctiques integrades de citologia i histologia, microbiologia i genètica (3103G02076)

Metodologies bàsiques en biologia cel•lular, genètica i microbiologia.

OBobligatòria 6 BT Aanual

Fonaments de Química per Biotecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química dels compostos orgànics (3103G00094)

Estructura i propietats dels composts orgànics. Isomeria i estereoisomeria. Reactivitat. Mecanismes de les reaccions orgàniques. Alcans, alquens, alquins i aromàtics. Derivats halogenats. Alcohols, èters i fenols. Composts nitrogenats. Aldehids i cetones. Àcids carboxílics i derivats. Composts difuncionals.

OBobligatòria 6 BT 2segon semestre

Termodinàmica bàsica (3103G02077)

Termodinàmica Bàsica. Fonaments generals de termodinàmica química.

OBobligatòria 3 BT 1primer semestre

Modificació Genètica d'Organismes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Modificació genètica d'organismes (3103G02078)

La modificació genètica a l’era post-genòmica. Sistemes d’expressió induïbles. Clonació sense enzims de restricció. Inserció dirigida de gens. Mutagènesi a gran escala. Transcriptòmica. Proteòmica. Algunes aplicacions de la modificació genètica en plantes i animals.

OBobligatòria 3 BT 1primer semestre

Pràctiques de modificació genètica d'organismes (3103G02079)

Metodologia bàsica per a la modificació genètica.

OBobligatòria 3 BT 1primer semestre

Processos, Productes i Projectes Biotecnològics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Processos, productes i projectes biotecnològics (3103G02080)

Instrumentació i control de bioprocessos. Operacions de separació. Integració d'operacions.

OBobligatòria 6 BT 1primer semestre

Pràctiques de processos, productes i projectes biotecnològics (3103G02081)

Estudi pràctic d'un procés biotecnològic mitjançant eines de simulació.

OBobligatòria 3 BT 2segon semestre

Mètodes Instrumentals Quantitatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Mètodes instrumentals quantitatius (3103G02082)

Anàlisi i quantificació de biomolècules. Mètodes cromatogràfics. Mètodes electroforètics. Fonaments de fluorescència, quimioluminescència i radioactivitat. Mètodes de determinació estructural de biomolècules. Tècniques immunològiques.Aplicació de tècniques i mètodes instrumentals de laboratori.

OBobligatòria 3 BT 1primer semestre

Pràctiques de mètodes instrumentals quantitatius (3103G02083)

Aplicació de tècniques i mètodes instrumentals de laboratori.

OBobligatòria 6 BT 1primer semestre

Bioenergètica i Metabolisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bioenergètica i metabolisme (3103G02084)

Propietats fisicoquímiques de les membranes. Difusió, transport i electrofisiologia. Metabolisme i la seva regulació. Senyalització cel·lular.

OBobligatòria 6 BT 2segon semestre

Pràctiques de bioenergètica i metabolisme (3103G02085)

Metodologies i tècniques aplicades a estudis de bioenergètica i metabolisme.

OBobligatòria 3 BT 2segon semestre

Enginyeria de Bioreactors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Enginyeria de bioreactors (3103G02086)

Cinètica de reaccions bioquímiques. Equacions bàsiques per al disseny de reactors ideals. Tipus i disseny de bioreactors. Biocatalitzadors confinats i immobilitzats.

OBobligatòria 6 BT 1primer semestre

Cinètica química (3103G02087)

Fenòmens de transport i de superfície. Cinètica química: cinètica formal i cinètica molecular. Mecanismes. Catàlisi.

OBobligatòria 3 BT 1primer semestre

Bioinformàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bioinformàtica aplicada (3103G00098)

Eines bioinformàtiques via web. Accés a bases de dades biològics. Filogènia molecular. Identificació i anotació de gens. Bioinformàtica estructural. Docking i dinàmiques moleculars.

OBobligatòria 3 BT 2segon semestre

Fonaments de bioinformàtica (3103G00099)

Conceptes bàsics en bioinformàtica. Bases de dades biològics. Comparació de seqüències. Bioinformàtica estructural. Anàlisi 'òmics'

OBobligatòria 3 BT 2segon semestre

Aspectes Socials i Econòmics de la Biotecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Economia i gestió d'empreses (3103G00125)

Introducció a l'economia i gestió d'empreses.

OBobligatòria 3 BT 2segon semestre

Aspectes socials i legals de la biotecnologia (3103G02088)

Bioètica, normatives i legislació. Bioseguretat i riscs. Comunicació i impacte social.

OBobligatòria 3 BT 2segon semestre

Pràctiques Integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques integrades (3103G02089)

Aplicació i caracterització d'un procés biotecnològic a escala de laboratori.

OBobligatòria 6 BT 2segon semestre

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Projectes (3103G02090)

Projectes, definició i conceptes clau. Projectes de Recerca en l'àmbit públic a nivell nacional i europeu. Projectes de recerca d'empreses a nivell nacional i europeu. Projectes de creació d'empreses amb base biotecnològica. Gestió de projectes. Qualitat en la gestió de projectes. Documentació dels projectes i de la seva gestió. El risc i la innovació.

OBobligatòria 6 BT 2segon semestre

Treball de Fi de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball de fi de grau (3103G02098)

Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques amb la finalitat de resoldre un problema científico real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat.

OBobligatòria 12 F 1primer semestre
J Aanual
JL Aanual

Biotecnologia Cel·lular i Molecular

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Enginyeria de proteïnes (3103G02091)

El disseny de proteïnes. Eines generals per a l'enginyeria de proteïnes. Disseny de novo i redisseny de proteïnes naturals. Aplicacions de l'enginyeria de proteïnes.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Fàrmacs biotecnològics (3103G02092)

Disseny i producció de fàrmacs biotecnològics.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Cultius cel·lulars (3103G02093)

Tècniques de cultiu cel•lular, principis i aplicacions.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Teràpia gènica i cel·lular (3103G02094)

Introducció a la teràpia gènica i cel·lular. Dianes cel·lulars. Vectors virals. Mètodes per alliberació dels gens terapèutics i barreres cel·lulars implicades. Aplicacions clíniques de la teràpia gènica i cel·lular.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Bioremediació (3103G02095)

Biodegradació de compostos naturals i bioremediació

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Biotecnologia Fonamental

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Genètica aplicada (3103G00105)

Definició de marcador molecular. Tipus de marcadors i detecció. Tècniques de genotipatge . Del fenotip al gen: mapes genètics, QTLs i estudis d'associació. Genètica forense i traçabilitat.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Biotecnologia animal (3103G00106)

Aplicacions de la biotecnologia animal per a la ramaderia i pesca i la producció d'altres productes d'interès. Millora genètica. Aplicacions per a la recerca i la salut animal.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Biotecnologia vegetal (3103G00107)

Enginyeria genètica de plantes. Aplicacions de les plantes transgèniques en l'agricultura. Utilitat de les plantes transgèniques en la recerca

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Biotecnologia alimentària (3103G00108)

La biotecnologia alimentària i les seves aplicacions en la producció d'aliments i begudes. Processos de la biotecnologia alimentària. Escalat industrial de bioprocessos. Legislació i seguretat alimentària.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Biotecnologia de la reproducció (3103G00109)

Control i patologia de la reproducció. Tècniques per a la millora de la fecundació i de la reproducció. Tècniques de reproducció assistida. Manipulació de gàmetes i embrions in vitro. Transgènesi: mètodes per crear animals transgènics. Transgènics i clònics. Ètica i legislació en l'àmbit de les tècniques emprades en reproducció

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Fisiologia Molecular

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

Funcionament de la cèl•lula bacteriana. Anàlisi de les estructures internes i externes. Comportament i adaptació de la cèl•lula bacteriana en resposta a condicionants externs. Aplicació de noves metodologies d'estudi. Models metabòlics. Mecanismes de regulació. Mecanismes de senyalització molecular.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Genòmica (3103G00101)

Organització de l'ADN i del cromosoma. Elements i estructura del genoma. L'ADN codificant i no codificant. Genòmica comparativa i evolució dels Genomes.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Immunologia (3103G00102)

Bases cel•lulars de la immunitat i la inflamació. Fonaments dels mecanismes de defensa animal. Tipus d'immunitat. Immunodeficiències. Tècniques immunològiques.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Virologia (3103G00103)

Estructura i composició de les partícules virals. Cicle viral: fases i regulació gènica. Principals patògens virals.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Neurobiologia (3103G00104)

Bases cel•lulars i moleculars en neurobiologia.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Molècules Biotecnològiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Disseny biomolecular (3103G00130)

Disseny computacional de biomolècules. Estudi computacional de reaccions bioquímiques.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Bioanàlisi (3103G00131)

Metodologia analítica per a la determinació de biomolècules i substàncies d'interès biològic, clínic i farmacèutic. Reconeixement molecular: immunoassajos, biosensors i xips d'àcid nucleics. Proteïnes.Seqüenciació de proteïnes i pèptids. Tècniques òmiques: Genòmica, proteòmica i metabolòmica

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Aplicació Industrial de la Biotecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Recuperació de productes (3103G00132)

Recuperació de productes biotecnològics. Disseny d'estratègies i unitats d'operació

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Nanotecnologia (3103G00133)

Introducció a la nanociència i la nanotecnologia. Descripció i propietats dels nanomaterials. Nanomaterials en biotecnologia. Caracterització per microscòpia i espectroscòpia. Nanofabricació. Aplicacions en Medicina, Medi Ambient i Alimentació.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Gestió i control de la qualitat (3103G00134)

Concepte de Qualitat. Normes i models de Qualitat aplicats a laboratoris: diferència entre acreditació i certificació per a laboratoris. Bones Pràctiques de Laboratori (BPL o GLP). Procediments Normalitzats de Treball (PNT o SOP). Validació de mètodes de laboratori. Control de la Qualitat a les mesures de laboratori. Assatjos d'aptitud

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Química verda (3103G00135)

Definició i principis de química verda. Economia atòmica, minimització de residus, catàlisi, biocatàlisi, dissolvent, matèries primeres renovables, fonts d'energia renovables, seguretat en els processos industrials.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Simulació i control de processos (3103G02096)

Introducció al control de processos biotecnològics. Anàlisi i disseny de sistemes de control. Sistemes de control avançat. Instrumentació de processos

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Pràctiques en Empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques en empresa (3103G02097)

Realització de pràctiques tutelades en el marc d'un projecte. Col·laboració i implicació en les tasques empresarials o institucionals que s'encomanin a l'alumne pel tutor i a l'empresa o institució on es realitzin. L‘objectiu és desenvolupar una acció formativa en qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, amb l’objectiu d’aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en què exercirà la seva professió i desenvolupar competències que afavoreixen la seva incorporació al mercat de treball.

OPoptativa 6 F 1primer semestre
J Aanual
S Aanual

Complements de Formació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

Funcionament de la cèl•lula bacteriana. Anàlisi de les estructures internes i externes. Comportament i adaptació de la cèl•lula bacteriana en resposta a condicionants externs. Aplicació de noves metodologies d'estudi. Models metabòlics. Mecanismes de regulació. Mecanismes de senyalització molecular.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Genòmica (3103G00101)

Organització de l'ADN i del cromosoma. Elements i estructura del genoma. L'ADN codificant i no codificant. Genòmica comparativa i evolució dels Genomes.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Immunologia (3103G00102)

Bases cel•lulars de la immunitat i la inflamació. Fonaments dels mecanismes de defensa animal. Tipus d'immunitat. Immunodeficiències. Tècniques immunològiques.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Virologia (3103G00103)

Estructura i composició de les partícules virals. Cicle viral: fases i regulació gènica. Principals patògens virals.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Neurobiologia (3103G00104)

Bases cel•lulars i moleculars en neurobiologia.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Genètica aplicada (3103G00105)

Definició de marcador molecular. Tipus de marcadors i detecció. Tècniques de genotipatge . Del fenotip al gen: mapes genètics, QTLs i estudis d'associació. Genètica forense i traçabilitat.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Biotecnologia animal (3103G00106)

Aplicacions de la biotecnologia animal per a la ramaderia i pesca i la producció d'altres productes d'interès. Millora genètica. Aplicacions per a la recerca i la salut animal.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Biotecnologia vegetal (3103G00107)

Enginyeria genètica de plantes. Aplicacions de les plantes transgèniques en l'agricultura. Utilitat de les plantes transgèniques en la recerca

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Biotecnologia alimentària (3103G00108)

La biotecnologia alimentària i les seves aplicacions en la producció d'aliments i begudes. Processos de la biotecnologia alimentària. Escalat industrial de bioprocessos. Legislació i seguretat alimentària.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Biotecnologia de la reproducció (3103G00109)

Control i patologia de la reproducció. Tècniques per a la millora de la fecundació i de la reproducció. Tècniques de reproducció assistida. Manipulació de gàmetes i embrions in vitro. Transgènesi: mètodes per crear animals transgènics. Transgènics i clònics. Ètica i legislació en l'àmbit de les tècniques emprades en reproducció

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Introducció a la professionalització (3103G00126)

Funcions de la professió. Marc social de la professió. Orientació per a l'exercici de la professió. L'assignatura s'impartirà íntegrament en anglès i té un alt component d'assistència obligatòria que els estudiants haurien de considerar abans de matricular-si (vegeu Criteris d'Avaluació).

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Disseny biomolecular (3103G00130)

Disseny computacional de biomolècules. Estudi computacional de reaccions bioquímiques.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Bioanàlisi (3103G00131)

Metodologia analítica per a la determinació de biomolècules i substàncies d'interès biològic, clínic i farmacèutic. Reconeixement molecular: immunoassajos, biosensors i xips d'àcid nucleics. Proteïnes.Seqüenciació de proteïnes i pèptids. Tècniques òmiques: Genòmica, proteòmica i metabolòmica

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Recuperació de productes (3103G00132)

Recuperació de productes biotecnològics. Disseny d'estratègies i unitats d'operació

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Nanotecnologia (3103G00133)

Introducció a la nanociència i la nanotecnologia. Descripció i propietats dels nanomaterials. Nanomaterials en biotecnologia. Caracterització per microscòpia i espectroscòpia. Nanofabricació. Aplicacions en Medicina, Medi Ambient i Alimentació.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Gestió i control de la qualitat (3103G00134)

Concepte de Qualitat. Normes i models de Qualitat aplicats a laboratoris: diferència entre acreditació i certificació per a laboratoris. Bones Pràctiques de Laboratori (BPL o GLP). Procediments Normalitzats de Treball (PNT o SOP). Validació de mètodes de laboratori. Control de la Qualitat a les mesures de laboratori. Assatjos d'aptitud

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Química verda (3103G00135)

Definició i principis de química verda. Economia atòmica, minimització de residus, catàlisi, biocatàlisi, dissolvent, matèries primeres renovables, fonts d'energia renovables, seguretat en els processos industrials.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Enginyeria de proteïnes (3103G02091)

El disseny de proteïnes. Eines generals per a l'enginyeria de proteïnes. Disseny de novo i redisseny de proteïnes naturals. Aplicacions de l'enginyeria de proteïnes.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Fàrmacs biotecnològics (3103G02092)

Disseny i producció de fàrmacs biotecnològics.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Cultius cel·lulars (3103G02093)

Tècniques de cultiu cel•lular, principis i aplicacions.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Teràpia gènica i cel·lular (3103G02094)

Introducció a la teràpia gènica i cel·lular. Dianes cel·lulars. Vectors virals. Mètodes per alliberació dels gens terapèutics i barreres cel·lulars implicades. Aplicacions clíniques de la teràpia gènica i cel·lular.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Bioremediació (3103G02095)

Biodegradació de compostos naturals i bioremediació

OPoptativa 3 BT 1primer semestre

Simulació i control de processos (3103G02096)

Introducció al control de processos biotecnològics. Anàlisi i disseny de sistemes de control. Sistemes de control avançat. Instrumentació de processos

OPoptativa 3 BT 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.