Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2022-2023

Grau en Educació Social

L'educador social i la seva acció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

L'educador social i la seva acció (3101G02033)

La finalitat d'aquest mòdul és facilitar als estudiants de nou ingrés una aproximació a la figura professional de l'educador social en els principals espais d'intervenció professional, a les seves funcions i àrees de treball prioritaris. Els continguts que es treballaran són els següents: Educació i intervenció socioeducativa al món contemporani. Els contexts de la pràctica professional en educació social. Principals àmbits i sectors d'intervenció en educació social: característiques, evolució, situació actual i perspectives de futur. L'educador/a social com a professional: desenvolupament de la professió i relació amb altres agents socials. Sistemes d'accés a la informació com a coneixement bàsic per a l'actualització de coneixements en educació social. Estratègies de recerca bibliogràfica, selecció, organització, presentació, anàlisi i crítica de la informació.

OBobligatòria 12 F 1primer semestre

Corrents teòrics i metodològics en educació social

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Corrents teòrics i metodològics en educació social (3101G02034)

A) Educació i agents de l'educació: pedagogia, l’educació social i l’acció socioeducativa. La família, l’escola, el lleure educatiu, l'esport i la ciutat com a agents educatius. Educació 360. B)Teories contemporànies de l'educació i corrents metodològiques dels inicis de la modernitat pedagògica a les tendències per a l'educació del S.XXI.

Bbàsica 12 F 1primer semestre

Societat, cultura i educació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Societat, cultura i educació (3101G02035)

El mòdul s'orienta a permetre el reconeixement de les principals problemàtiques socials del món actual i del context més proper, i analitzar-les des de diferents posicions teòriques i disciplinars per poder comprendre la seva incidència en la intervenció socioeducativa. A partir d'aquests objectius,es farà una aproximació als conceptes bàsics de l'anàlisi sociocultural, les teories de la cultura i la societat, l'evolució de la societat moderna a la postmodernitat, els elements per a la construcció identitària i diversitat cultural i l'anàlisi dels eixos de la desigualtat en la societat actual. Es posarà un especial èmfasi en l'anàlisi dels fluxos migratoris, la diversitat cultural i els reptes socials més actuals, l'estudi dels processos d'integració en contexts multiculturals, les bases i els reptes de l'educació intercultural i les estratègies d'intervenció des de la perspectiva intercultural.

Bbàsica 12 J 2segon semestre

La psicologia com a eina per a la pràctica educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La psicologia com a eina per a la pràctica educativa (3101G02036)

Aquest mòdul s'orienta a l'anàlisi i coneixement dels conceptes i processos psicològics fonamentals per a la comprensió dels contextos socials i de desenvolupament en relació amb el raonament i comportament. Aquesta anàlisi s'organitza en cinc grans apartats que ens permet abordar temes des del més genèric com la interacció i el procés de socialització, fins a qüestions més concretes com les relacions interpersonals. 1.- Interacció i realitat social: el canvi relacionat amb els processos de socialització i de l'aprenentatge. 2. - Desenvolupament de la percepció social: estereotips, prejudicis i discriminació. 3.- Relacions intergrupals i identitats socials en els diferents moments vitals. 4.- Conformitat i conflicte com a motor del canvi social. 5. - Les relacions interpersonals i el seu desenvolupament.

Bbàsica 12 J 2segon semestre

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1 (3101G02037)

Aquest mòdul es destina a l'orientació de l'estudiant en la seva incorporació al món universitari per facilitar el seu desenvolupament en la vida acadèmica. Es treballaran de forma transversal la gestió emocional i social, així com estratègies d'aprenentatge autònom, el treball en equip, la resolució de conflictes en l'àmbit acadèmic a través d'eines de reflexió i millora.

Bbàsica 6 J Aanual

Aprenentatge a través de les tecnologies de la informació i la comunicació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Aprenentatge a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (3101G02038)

Aquest mòdul pretén desenvolupar en l'alumnat les competències tecnològiques i informacionals que permetin el seu desenvolupament personal i acadèmic en el context actual. - Conèixer i comprendre els mitjans de comunicació social avui. - De-construir i crear missatges audiovisuals amb intencions comunicatives o creatives diverses. - Promoure l'alfabetització digital en els processos d'inclusió social. - Crear i mantenir una Identitat digital i un Entorn Personal d'Aprenentatge, idonis a l'activitat professional - Utilitzar bones estratègies per gestionar la informació en suport digital: eina de gestió documental - Utilitzar correctament la citació i el llistat de referències bibliogràfiques

Bbàsica 6 J Aanual

Polítiques socials i legislació en l'àmbit d'actuació de l'educació social

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Polítiques socials i legislació en l'àmbit d'actuació de l'educació social (3101G02039)

En entorns de canvi constant i de transformació social, on des de l'acció socioeducativa ens veiem abocats a respondre a velles problemàtiques socials des de perspectives diferents, es fa indispensable coneixer i veure l'evolució de les polítiques socials, les formes d'organització política i la legislació socioeducativa. En aquest sentit, des de l'educació social s'ha de construir un discurs crític i reflexiu sobre les polítiques socials que donen resposta a necessitats socials amb les que treballarem des de la quotidianitat i proximitat. Per aquests motius en l'assignatura treballarem la perspectiva que tenim de la política, per tal de esdevenir agents de canvi i/o transformació social, i al mateix temps, ser capaces i capaços d'identificar els reptes que han d'afrontar les polítiques socials per tal d'afrontar la complexitat creixent de les nostres societats actuals.

Bbàsica 12 F 1primer semestre

Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa (3101G02040)

La finalitat d'aquest mòdul és proporcionar i analitzar els continguts fonamentals per al correcte disseny de projectes d'acció socioeducativa. S'espera que a través d'ell, adquireixin les principals competències que han de garantir la correcta redacció d'aquests instruments. Es pretén incidir especialment en els projectes amb dimensió comunitària i en aquest sentit es proporcionin els principals continguts que puguin garantir la seva correcta fonamentació i estructuració.Aquest mòdul s'organitza en dos grans apartats:- El disseny de projectes i programes d'acció socioeducativa: La detecció de necessitats i l'anàlisi de la realitat. La participació. El grup, la comunitat i les xarxes socials. El diagnòstic socioeducatiu i sociocultural. Tècniques bàsiques per al diagnòstic inicial. L'observació, el qüestionari i l'entrevista. Els objectius educatius, la programació d'activitats, la planificació i la gestió dels recursos. La difusió. L'avaluació de programes i projectes socioeducatius. - El desenvolupament comunitari i els models i metodologies per a l'acció comunitària. Els conceptes de grup, comunitat i xarxes socials. El treball en xarxa. La dinàmica de grups. Tècniques i estratègies per a la seva dinamització de grups i comunitats.

OBobligatòria 12 J Aanual

Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana (3101G02041)

La vida quotidiana com a àmbit d'intervenció de l'educador social. Definició dels principals contexts de vida quotidiana (família, escola, món laboral, temps lliure i comunitat). La intervenció socioeducativa en els diferents contexts:eines, estratègies i metodologies Elaboració de propostes d'intervenció en contexts de vida quotidiana. L'entrevista com a instrument per a la intervenció socioeducativa.

OBobligatòria 12 J Aanual

Programes i eines d'intervenció socioeducativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Programes i eines d'intervenció socioeducativa (3101G02042)

Aquest mòdul va dirigit al coneixement, a estudi i a anàlisis de programes i eines d'intervenció socioeducativa aplicades a col•lectius amb què treballa l'educador social. Permet, per tant, aprofundir en algun dels espais o àmbits de treball de l'educador social incidint concretament en les particularitats i condicionants específics de la intervenció en funció de l'àmbit, sector o col•lectiu que es tracti. En cada un dels àmbits estudiats s'analitzaran els models actuals d'intervenció socioeducativa en funció de l'àmbit o sector, algunes de les principals eines, estratègies i metodologies que s'utilitzen en la intervenció socioeducativa i les propostes d'innovació a desenvolupar per millorar la intervenció socioeducativa.

OBobligatòria 12 J 2segon semestre

L'aprenentatge de l'estudiant universitari - 2

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 2 (3101G02043)

Aquest mòdul s'orienta a treballar amb els estudiants unes competències de caràcter transversal aplicades a la vida acadèmica amb la finalitat que aprenguin uns coneixements, habilitats i actituds que posteriorment hauran de desenvolupar en la seva vida professional. Es tracta de facilitar als estudiants abans de les pràctiques externes un espai d'aprenentatge d'habilitats bàsiques per establir relacions interpersonals, la resolució de problemes i la gestió d'emocions. Entre els continguts a treballar hi ha: comunicació verbal i no verbal: comunicació assertiva; habilitats de relació interpersonal i capacitat de diàleg: escolta activa i empatia; gestió de les emocions; i resolució de conflictes.

OBobligatòria 6 J Aanual

Anàlisi de situacions d'acció socioeducativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de situacions d'acció socioeducativa (3101G02044)

Es tracta d'un mòdul anual de segon curs. Aquest mòdul es dedica a presentar i treballar casos pràctics i/o reals d'intervenció que permetin a l'estudiant un contacte el màxim possible amb la pràctica professional. Els continguts proposats són l'anàlisi de situacions per conèixer com a partir d'unes necessitats determinades s'activen els serveis i/o institucions.; els aspectes jurídics i legals que afecten el cas; el treball interprofessional i les funcions dels educadors socials en els diferents centres i serveis que intervenen en cada cas; les accions per donar resposta a les necessitats, anàlisi de les alternatives i propostes de millora.

OBobligatòria 6 J Aanual

Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius (3101G02047)

Aquest mòdul s'orienta a l'aprenentatge dels fonaments teòrics i pràctics sobre l'organització i gestió de projectes, serveis i institucions socioeducatives, incloent aquelles vinculades a l'acció sociocomunitària, així com sobre l'avaluació com a instrument per a garantir la qualitat dels projectes i serveis. Principals teories de l'organització i la seva aplicació en organitzacions socioeducatives. Estructura de l'organització i elements bàsics de la gestió i funcionament d'una organització. Tendències legislatives i sociològiques que afecten a la gestió de les organitzacions socioeducatives.Tipologia de les organitzacions i models d'empresa i de gestió pública i privada.Legislació i procediments per a la creació d'organitzacions ( empresarials i associatives ) de caràcter educatiu, social i/o cultural. Deontologia i ètica de la gestió. Els conflictes a les organitzacions. Estratègies per a la prevenció i resolució de conflictes ( conciliació,mediació, arbitratge) Qualitat i avaluació: l'avaluació per a la millora del programes, projectes i serveis socioeducatius. Perspectives i models d'avaluació de projectes i serveis socioeducatius.

OBobligatòria 12 F 1primer semestre

Reflexió i acció en la pràctica educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La pràctica socioeducativa: relació comunicació i intervenció (3101G02001)

Aquesta assignatura ha de permetre aprofundir en qüestions relacionades amb el conflicte: la seva identificació, prevenció i estratègies d'intervenció educativa. També es treballaran els aprenentatges implicats en la relació educativa i comunicació (estratègies de comunicació en l'entorn professional) i els elements que permeten l'anàlisi de la pràctica professional des d'una perspectiva crítica.

OBobligatòria 12 J 2segon semestre

Pràcticum 1 (3101G02002)

El pràcticum constitueix una experiència formativa de pràctiques estructurades de forma continuada i intensiva i significa pels alumnes una preparació per a la seva transició a la vida laboral. És per això que en el pràcticum es treballen un nombre considerable de competències professionals. També es converteix en un espai per al coneixement i la relació entre la realitat professional i social, i la institució universitària. En aquest sentit, el pràcticum suposa una aproximació de la formació universitària al món professional, però també significa un espai adequat per escoltar les reflexions i crítiques que des de la pràctica puguin incorporar-se al currículum formatiu. D'aquesta manera el pràcticum es converteix en un escenari privilegiat per a la participació dels agents socials en l'activitat formativa i per a la col•laboració i comunicació entre la universitat i els professionals que tenen l'encàrrec de donar resposta a diferents situacions i problemàtiques socials.

OBobligatòria 12 J 2segon semestre

Pràcticum 2

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum 2 (3101G02045)

El pràcticum 2 constitueix una experiència formativa de pràctiques estructurades que es realitzen de forma continuada i intensiva i significa, pels estudiants, una preparació per a la seva transició a la vida laboral. És per això que en el pràcticum es treballen un nombre considerable de competències professionals. El pràcticum suposa una aproximació de la formació universitària al món professional. Les activitats d'aprenentatge organitzades al llarg d'aquest mòdul tenen com a objectiu la consecució de bona part de les competències professionals, incidint en aquelles qüestions més directament relacionades amb la realització d'intervencions socioeducatives i l'anàlisi de la pràctica professional.

OBobligatòria 30 F 1primer semestre

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de grau (3101G02046)

L’objectiu del TFG és elaborar, de forma individual, un treball escrit sobre una temàtica específica relacionada amb l’educació social i els àmbits de treball de l’educador. El treball ha de mostrar que l’estudiant ha analitzat documentació sobre el tema del treball i hi ha reflexionat, que l’estudiant ha reflexionat sobre el tema i que fa una proposta específica. El treball serà exposat públicament.

OBobligatòria 12 J 2segon semestre

Aprofundiment en àmbits o espais d'acció socioeducativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Serveis i programes educatius per a joves (3101G02003)

Anàlisi de polítiques publiques, programes i serveis de joventut. Pla Nacional de Joventut i plans locals de joventut. Equipaments i espais d'intervenció juvenil. L'acompanyament juvenil en processos de canvi.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Organització i dinamització de projectes de lleure infantil (3101G02006)

Aquesta assignatura s’orienta a l’aprenentatge dels fonaments teòrics i pràctics de l’organització i dinamització de projectes de lleure infantil. Parlarem de l'evolució històrica de l'educació en el lleure i dels reptes actuals. Serà un espai dinàmic i participatiu on es debatrà sobre els principals interessos i les necessitats de la infància en el temps lliure. Revisarem l’oferta de programes i serveis de lleure infantil en l’actualitat i coneixerem amb profunditat diferents experiències d'educació en el lleure de mà de professionals i experts en la temàtica així com del propi alumnat. També revisarem el marc legal que regula les activitats de lleure infantil i aprendrem quines són les especificitats que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar i dinamitzar projectes d'educació en el lleure. Finalment, al llarg de tota l'assignatura manipularem i analitzarem diferents materials, fet que ens permetrà acumular saber pràctic en aquest àmbit.

OPoptativa 3 F 2segon semestre

Dinamització de grups en educació (3101G02007)

Coneixements en tècniques i dinàmiques que faciliten, els aprenentatges, la relació educativa i al treball en equip. Exercicis pràctics de competències psicosocials: les habilitats per la vida. Pedagogia activa: la dimensió afectiva i vivencial en les experiències grupals com a educació integral.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G02008)

Es tracta d'oferir una panoràmica del fenomen de l'envelliment i de la seva incidència en les societats actuals, així com dels equipaments, serveis i prestacions establertes per a aquest col•lectiu. Així mateix, s'inclou l'anàlisi dels factors socials i psicològics que incideixen en aquesta etapa de la vida per a les persones grans i les seves famílies, a fi que l'educador pugui intervenir en situacions concretes i planificar accions per a aquest sector de població.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socials (3101G02009)

Aquesta optativa s'orienta a facilitar a l'educador social una visió del nivell primari de serveis socials, de les funcions socioeducatives encomanades i de l'enfocament comunitari que el caracteritza. Ha d'incloure el coneixement de les tècniques necessàries per poder desenvolupar les funcions assignades a l'educador, tant a nivell individual com a comunitari, així com en els diferents serveis previstos en aquestes estructures de proximitat.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

L'acció socioeducativa en violència familiar (3101G02010)

El fenomen de la violència i els factors desencadenants que intervenen, així com els diferents tipus de violència (masclista, als infants, a la gent gran), el tractament i els recursos per a les víctimes. Ha d'incloure el coneixement i aplicació de les intervencions preventives, recuperadores i d'inserció de les víctimes i sobre el tractament del victimari, així com dels protocols i altres instruments de detecció de tals situacions.

OPoptativa 3 J 1primer semestre

Mediació i orientació familiar (3101G02012)

Coneixements i competències de l'educador en la seva intervenció en l'àmbit familiar, especialment quan es tracta de situacions conflictives. Coneixement de les normes legals de dret de família i de les específiques de mediació a la utilització de la metodologia de mediació en conflictes familiars. La intervenció de l'educador en determinats conflictes comunitaris, mitjançant l'estudi, l'anàlisi i l'aplicació de les tècniques de la mediació social o ciutadana, en casos sorgits de relacions de veïnat, associatives o professionals.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

La mediació comunitària i en contextos multiculturals (3101G02014)

La mediació en l'àmbit comunitari i en contexts multiculturals. Models de mediació. La mediació com a estratègia per a la resolució de conflictes. Perfil i funcions del mitjancer.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

L'educador social en l'àmbit de la justícia (3101G02016)

La justícia de menors: centres educatius i mesures penals alternatives. Funcions de l’educador social en l’àmbit de la justícia juvenil. Programes d’intervenció socioeducativa en l’àmbit de la justícia juvenil. L’àmbit penitenciari. Funcions de l’educador social en l’àmbit penitenciari. Recursos per a la intervenció socioeducativa en l’àmbit penitenciari.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

L'educador social en infància i adolescència en risc (3101G02017)

L’assignatura “L’educador/a social en infància i adolescència en risc” ens acosta al treball que es fa des de l’educació social amb les famílies, els infants i els adolescents que viuen en una situació de risc social o de desemparament. Primer de tot, començarem conceptualitzant tots els termes que s’hi relacionen i seguidament farem un recorregut per la xarxa de serveis socials que treballa amb infància i adolescència, i ens aproximarem a la intervenció socioeducativa que s’hi fa. Treballarem tant aspectes de prevenció com de protecció de la infància.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental (3101G02018)

La intervenció socioeducativa amb persones amb problemes de salut mental. Els centres de dia, residències, pisos assistits i altres programes d’atenció. Funcions de l’educador social. Metodologies i recursos.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Programes de transició de joves a la vida activa (3101G02022)

Programes i projectes adreçats a facilitar la transició dels joves a la vida activa. L’educador social en projectes i programes d’inserció laboral de joves, amb especial incidència en els col·lectius de joves amb majors reptes. Programes, accions de formació i estratègies i metodologies d’intervenció socioeducativa.

OPoptativa 3 F 2segon semestre

L'educador social en programes de cooperació pel desenvolupament (3101G02023)

L’educador social en programes de cooperació pel desenvolupament: Identificació de necessitats, disseny de projectes, execució de programes i avaluació de mesures de cooperació pel desenvolupament. La incidència dels processos de cooperació en matèria d’educació. Iniciatives solidaries: diferents models, formes i pràctiques. Plans i accions de cooperació i desenvolupament en l’àmbit tècnic, de l’educació, de promoció de la pau. Organismes, xarxes i convencions nacionals i internacionals.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

L'educador social en l'àmbit de les drogodependències (3101G02024)

ÉS IMPRESCINDIBLE, ABANS DE MATRICULAR-SE, LLEGIR L'APARTAT D'OBSERVACIONS D'AQUESTA FITXA Analitzar el paper de l’educador social en els programes i serveis on s’atén persones en situació de drogodependència. El coneixement de les drogues, la xarxa d’atenció a les drogodependències i les funcions de l’educador en els diferents serveis: àmbit de carrer, atenció primària, serveis especialitzats, comunitats terapèutiques, centres de dia i altres. Metodologies i recursos per la intervenció.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

L'educador social al sistema educatiu formal (3101G02026)

L’educador social al sistema educatiu formal: projectes, programes i experiències. Els serveis educatius d’àmbit territorial i els específics d’atenció a la diversitat. Innovació i millora de la qualitat en projectes socioeducatius en l’educació primària i secundaria.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Programes de promoció de la salut i l'educació social (3101G02027)

Programes i activitats específiques d’educació per la salut en els diferents àmbits d’intervenció de l’educador social. Metodologies i estratègies d’intervenció de promoció de la salut a nivell individual, de grup i comunitari.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió (3101G02028)

Les velles i les noves formes de la desigualtat. Educació i promoció de la igualtat. Pobresa i educació. Principis i estratèiges. Igualtat de gènere i educació: elements per a una educacó no sexista. Racisme i educació: l’educació antirracista.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

Alternative and Augmentative Communication Systems for people with mild, severe and profound learning difficulties. Communication systems for people with autism and other related conditions. Sistemes, tècniques, estratègies i recursos per afavorir la comunicació amb persones amb diferents tipus de discapacitat. Autisme i comunicació. Discapacitat intel.lectual greu i comunicació. La comunicació amb persones amb discapacitat física i sensorial. Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació. La comunicació no verbal.

OPoptativa 3 J 1primer semestre

Expertesa i transformació social (3101G02048)

Anàlisi, reflexió i creació compartida per estudiants del Grau d’Educació Social i persones expertes per la seva experiència com a usuàries de diferents serveis i projectes on treballen els i les professionals de l’educació social. L’experiència personal com expertesa. Valorització de les trajectòries personals. Organitzacions, professionals i persones expertes en l’experiència en relació. Diversitat, conflicte i partenariat. Eines de transformació social a través de la participació de persones expertes per l’experiència.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Dificultats d'aprenentatge (3101G05038)

Aquesta assignatura pretén introduir l’alumnat en el ampli camp de les dificultats d’aprenentatge, especialment a l’àmbit escolar. Anomenades també dificultats específiques d’aprenentatge, es tractaran les següents: Dislèxia, Disgrafia, Discalcúlia, Dispràxia, Disfàsia o Trastorn específic del llenguatge, Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDA(H)). Un objectiu important d’aquesta assignatura és identificar i descriure cadascuna d’aquestes dificultats d’aprenentatge, així com dissenyar, desenvolupar, analitzar i avaluar programes d’intervenció educativa en contextos escolars i familiars.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Els nous contextos de diversitat cultural (3101G05085)

OPoptativa 3 JP 2segon semestre

El poble gitano (3101G06037)

OPoptativa 3 F 2segon semestre

Polítiques socials a la Unió Europea (3101G06072)

Aquesta assignatura té com a objectiu introduir les polítiques socials tant de la Unió Europea com en els seus estats membres. L'anàlisi inlou una revisió de les polítiques en les àrees de la desigualtat, la salut, l'educació, l'ocupació i les pensions. L'èmfasi es posa en l'anàlisi comparatiu.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.