Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Fonaments i tecnologies de la producció agrícola
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Elena Gonzalez Llinas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CEe23 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Tecnologies de la producció vegetal.
 • CEe24 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Sistemes de producció i explotació. Protecció de cultius contra plagues i malalties. Tecnologia i sistemes de cultiu d'espècies herbàcies. Agroenergética.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ.

          1.1. INTRODUCCIÓ. Producció agrícola. Densitat i competència. Ordenació dels conreus en sistemes agrícoles. Presa de decisions en agricultura.

2. BLOC I. FACTORS DEL CLIMA

          2.1. RADIACIÓ SOLAR. BALANÇ DE RADIACIÓ Conceptes. Radiació salar i radiació terrestre. Radiació neta. Acció de la llum sobre les plantes. Interceptació de radiació solar i productivitat vegetal

          2.2. CALOR, TEMPERATURA I HUMITAT DE L'AIRE. Conceptes. Flux de calor sensible i latent. Humitat de l'aires. Perfils de temperatura dels cultius. Acció de la temperatura sobre els cultius. Temps tèrmic. Temperatura i rendiment.

          2.3. VENT, MOVIMENT TURBOLENT DE L'ATMOSFERA. Conceptes. Caracterització del vent. Accions del vent sobre els cultius. Tallavents.

          2.4. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS AMBIENTALS Control del clima. Hivernacles.

          2.5. AIGUA I PRODUCTIVITAT. Relacions aigua-planta-atmosfera. Estat humitat del sòl. Infiltració. Evaporació. Percolació. Escolament superficial. Precipitació efectiva.Evapotranspiració. Mètodes de càlcul. Coeficients de cultiu. Estrès hídric i producció vegetal. Balanç d'aigua.

3. BLOC II. RELACIONS SÒL-PLANTA. AIGUA I NUTRICIÓ

          3.1. PARÀMETRES AGRONÒMICS DEL REG. Dotació de reg. Freqüència de reg. Duració del reg. Jornada de reg. Cabals característics. Mòdul de reg. Classes de sòls afins pel reg. Programació de regs per mesura d’aigua en el sòl i planta. Programació de regs pel mètode del balanç.

          3.2. QUALITAT DE L'AIGUA PER A USOS DE REG. Paràmetres de qualitat de l'aigua. Normes de valoració. Efectes en el cultiu de la qualitat de l'aigua. T`wcniques de reg amb aigües de baixa qualitat

          3.3. SALINITAT DEL SÒL. Introducció. Efecte de les sals. Balanç de sals. Distribució de sals en el perfil del sòl. Necessitats de rentat. Recuperació de sòls afectats per salinitat.

          3.4. CONTROL DE LA MATÈRIA ORGÀNICA La matèria orgànica del sòl, origen i evolució. Matèria orgànica i fertilitat. Càlcul de necessitats d'esmena orgànica. Productes emprats per aportar matèria orgànica.

          3.5. ESMENES MINERALS. La reacció del sòl, efectes sobre la fertilitat. Estat càlcic del sòl. Sòls bàsics. Sòls àcids. Determinació de les necessitats de correcció. Productes i aplicació.

          3.6. LA FERTILITZACIÓ. Principis de la fertilització mineral. Corbes de resposta. Estimació de l'òptim de fertilització. Els fertilitzats minerals. Classificació i índexs de valoració dels adobs. Normativa sobre els adobs.

          3.7. LA FERTILITZACIÓ NITROGENADA. El nitrogen en el sòl. Principis de la fertilització nitrogenada. Adobs nitrogenats. Tècnica de la fertilització nitrogenada. Casos pràctics

          3.8. FERTILITZACIÓ EN FÓSFOR I POTASI. El fósfor i el potassi en el sòl. Principis de la fertilització en fòsfor i potassi. Adobs. Tècnica de la fertilització. Casos pràctics.

          3.9. FERTILITZACIÓ EN CALCI, MAGNESI I SOFRE. Els elements en el sòl. Adobs. Principis i pràctica de la fertilització. Casos pràctics de fertilització

          3.10. ELS MICRONUTRIENTS. Aspectes generals. Micronutrients en la planta i en el sòl. Tipus d'adobs que contenen micronutrients. Tècnica de fertilització

          3.11. DISTRIBUCIÓ DELS ADOBS. Eficiència en l'ús dels adobs. Sistemes de distribució. La localització. La Fertirrigació. Solucions nutritives.

4. BLOC III. TÈCNIQUES DE PRODUCCIÓ DE CULTIUS.

          4.1. MATERIAL DE PROPAGACIÓ DE CULTIUS Introducció. Llavors i plantes de viver. Producció de llavors. Producció de planter. Normativa sobre producció i comercialització de llavors i plantes de viver.

          4.2. OPERACIONS PRÈVIES A LA INSTAL·LACIÓ D’UN CONREU. Objectius del treball del sòl. Estat òptim del sòl. Classificació dels treballs. Treballs de preparació del sòl abans d'implantar un conreu. Tipus de treballs. Tendències actuals en el treball del sòl. Lluita contra l'erosió. Tècniques de manteniment del sòl.

          4.3. INSTAL·LACIÓ D'UN CONREU. SEMBRA I PLANTACIÓ. Densitat i competència. Variabilitat espacial. Sembra. Factor que afecten l’emergència del cultiu. Conreus herbacis. Sistemes de sembra. La plantació. Marc de plantació. Transplantament. Plantació de conreus arboris. Disseny de plantacions. Conreus llenyosos.

          4.4. TREBALLS DURANT EL CULTIU. Manteniment del sòl. Treballs sobre el cultiu. Poda. ‘Tutorat’. Aclarida. L'esporga. Collita.

          4.5. MANEIG EN CULTIUS PROTEGITS. Túnels de forçat. Hivernacles. Control del sòl. Control de l'aigua

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 25,00 0 31,00
Prova d'avaluació 2,00 20,00 0 22,00
Resolució d'exercicis 0 17,00 0 17,00
Sessió expositiva 28,00 15,00 0 43,00
Sessió participativa 14,00 5,00 0 19,00
Sessió pràctica 8,00 10,00 0 18,00
Total 58,00 92,00 0 150

Bibliografia

 • Urbano Terrón, P (2002 ). Fitotecnia : ingeniería de la producción vegetal . Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Urbano Terrón, P (1992 ). Tratado de fitotecnia general (2ª ed., rev. y ampl.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Urbano Terrón, P (1990 ). Aplicaciones fitotécnicas . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Margara, Jacques (1988 ). Multiplicación vegetativa y cultivo in vitro : los meristemas y la organogenesis . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Urbano Terrón, P (1992 ). Sistemas agrícolas con rotaciones y alternativas de cultivos . Madrid: Mundi Prensa. Catàleg
 • Barceló Coll, Juan (cop. 2001 ). Fisiología vegetal . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Besnier Romero, Fernando (1989 ). Semillas : biología y tecnología . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Albertos, J. Besnier Romero, Fernando (1981 ). Plantas Ornamentales : diez temas de . Madrid: Minist. de Agricultura. Catàleg
 • Villalobos, Francisco J, (2002 ). Fitotecnia. Madrid: Mundi-Prensa. Recuperat 09-07-2012, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10227969 Catàleg
 • Martín de Santa Olalla Mañas, Francisco (1993 ). Agronomía del riego . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Martín de Santa Olalla Mañas, Francisco López Fuster, Prudencio Calera, Alfonso (2005 ). Agua y agronomía . Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Elías Castillo, Francisco Castellví Sentís, Francesc (1996 ). Agrometeorología . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Secretaría General Técnica :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Urbina Vallejo, Valero (2005 ). Propagación de los frutales . Lleida: Paperkite. Catàleg
 • Urbina Vallejo, Valero (2001 ). Morfología y desarrollo vegetativo de los frutales . Lleida: Paperkite. Catàleg
 • Soltner, Dominique (1990-1991 ). Les Bases de la production végetale (18ª ed). Angers: Publi-Graphic. Catàleg
 • Soltner, Dominique (1992- ). Les Bases de la production végetale (6ª ed). Angers: Publi-Graphic. Catàleg
 • Saña i Vilaseca, Josep (1996 ). La Gestión de la fertilidad de los suelos : fundamentos para la interpretación de los análisis de suelos y la recomendación de abonado . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Centro de publicaciones. Catàleg
 • Saña i Vilaseca, Josep (1989 ). Manual d'utilitats dels fangs de depuradora com a adobs . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca. Catàleg
 • Russell, E.J (1992 ). Condiciones del suelo y desarrollo de las plantas segun Russell . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Linares, Pilar (1996 ). Maquinaria de recolección de forrajes . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y AlimentaciónSecretaría General Técnica :Mundi-Prensa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució exercicis Correcció de la solució aportada. No recuperables 15 No
Informes de pràctiques Correcció de la solució aportada. No recuperables 25 No
Prova escrita Correcció de les respostes i les solucions aportades 60

Qualificació

Es realitzarà una prova escrita a la meitat del temari que eliminarà matèria de l'examen final. En cas de nota sigui inferior a 5 es podrà recuperar en la data prevista pels exàmens de recuperació

La nota final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les proves escrites i/o de l'examen final (60%) i l'avaluació continuada que correspon als informes de pràctiques (25%) i la resolució de problemes (15%).

La prova escrita és recuperable. Les pràctiques i la resolució d'exercicis no són recuperables.

Per aprovar l'assignatura cal realitzar les activitats d'avaluació continuada que són d'assistència obligatòria i no recuperables, obtenir com a mínim 5/10 en la prova escrita i que la mitjana ponderada de totes les activitats avaluables (nota global de l'assignatura) sigui superior a 5.

“Si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura. En funció del tipus d'acte fraudulent la Direcció de l'Escola iniciarà els procediments adients d'acord amb la Llei 3/2022 de 24 de febrer de Convivència Universitària (https://www.boe.es/eli/es/l/2022/02/24/3)”.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan no s'hagi assistit a un mínim del 80% de les sessions pràctiques i/o s'hagi presentat el 50% de les activitats d'avaluació i/o no es presenti a la prova esctrita.

Avaluació única:
En el supòsit que l'estudiantat s'aculli a l'avaluació única, haurà de realitzar un examen final que inclourà tots els continguts de l'assignatura, incloent-hi teoria, pràctiques i visites. S'ha d'assistir almenys al 80% de les visites i pràctiques. Els informes de les pràctiques i les solucions del problemes s'han de presentar.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.
Per aprovar l'assignatura cal realitzar les activitats d'avaluació continuada que són d'assistència obligatòria i no recuperables, obtenir com a mínim 5/10 en la prova escrita i que la mitjana ponderada de totes les activitats avaluables (nota global de l'assignatura) sigui superior a 5.

Tutoria

Per tal de sol·licitar una tutoria, ja sigui individual o en grup, cal que es contacti amb el professor per correu electrònic o missatgeria del Moodle. D'aquesta manera es podrà acordar dia, hora i condicions de la tutoria (presencial o telemàtica).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiantat serà via correu electrònic, missatges del Moodle i el fòrum d'avisos i notícies del Moodle.

Assignatures recomanades

 • Bases tecnològiques de la producció vegetal 1
 • Bases tecnològiques de la producció vegetal 2
 • Geologia, edafologia i climatologia

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.