Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El TFG s'articula segons la normativa marc reguladora del Treball de Final de Grau aprovada pel Consell de Govern en la sessió 6/12 de 26 de juliol de 2012 i pel reglament intern organitzador del treball de final de grau aprovat per la Comissió de Govern de la Facultat. El TFG comporta la realització d'un projecte, estudi o treball en què s'apliqui, s'integri i es desenvolupi els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en els estudis de grau de psicologia. El TFG implica la presentació d'una memòria i la defensa pública del treball per part de l'estudiant així com l'avaluació i qualificació del treball per part dels tribunals docents assignats. El TFG s'ha de dur a terme de manera individual. Només de forma excepcional es pot realitzar en grup quan el coordinador dels estudis ho autoritzi. El tema del TFG pot respondre a una proposta individual presentada per l'estudiant i/o amb temàtiques proposades pel professorat i equips de recerca afins als estudis o entitats externes col·laboradores. En el cas que l'estudiant desenvolupi el treball o una part significativa d'aquest en empreses, institucions o grups de recerca es requerirà la participació d'un co-tutor/s de la institució o grup de recerca perquè presti col·laboració en la definició del contingut o en el desenvolupament del treball. En el cas que l'estada a l'empresa, institució o grup de recerca estigui relacionada amb les pràctiques externes de l'estudiant, caldrà que l'acord estigui inclòs en el conveni establert.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Alba Alfageme Casanova  / Teresa Cabruja Ubach  / Thomas Castelain  / Monica Cunill Olivas  / Miguel Angel Llorente Espino  / Francisco Javier Luna Soca  / Gloria Marsellach Umbert  / Maria de Las Mercedes Martin Perpiña  / Laia Miralles Ralló  / Maria Carmen Montemar Romero  / Marc Perez Burriel  / Juan Miguel Roa Natividad  / Isabel Serrat Sellabona  / Francesc Sidera Caballero  / Josefina Vieta Piferrer  / Anna Viñolas i Ramisa
Idioma de les classes:

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Alba Alfageme Casanova  / Teresa Cabruja Ubach  / Thomas Castelain  / Monica Cunill Olivas  / Miguel Angel Llorente Espino  / Francisco Javier Luna Soca  / Gloria Marsellach Umbert  / Maria de Las Mercedes Martin Perpiña  / Laia Miralles Ralló  / Maria Carmen Montemar Romero  / Marc Perez Burriel  / Juan Miguel Roa Natividad  / Isabel Serrat Sellabona  / Francesc Sidera Caballero  / Josefina Vieta Piferrer  / Anna Viñolas i Ramisa
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Analitzar les situacions presentades pel professor formulant hipòtesis, contrastant alternatives, valorant conseqüències i prenent decisions.
 • Llegir, comprendre, comentar i contrastar textos científics de procedència diversa que tracten sobre un mateix contingut
 • Fonamentar conclusions personalitzades i argumentades a partir de diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi.
 • Valorar la pròpia activitat i aprenentatge i elaborar estratègies per millorar i fer-ho de manera plenament autònoma.
 • · Acceptar, integrar i elaborar les crítiques sobre la seva actuació professional
 • Reconèixer les necessitats y expectatives dels altres (pacients, usuaris, altres professionals) i avaluar la influència exercida, per a actuar en conseqüència, a partir de simulacions i/o casos proposats pel professorat.
 • Identificar les tecnologies de la informació i la comunicació analitzant les seves utilitats i els seus punts febles amb relació a l`àmbit personal i professional.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en un auditori o a uns destinataris coneguts, seguint un guió d’elaboració pròpia, sobre qualsevol informació, idea, problema o solució, valorar-ne el resultat i idear propostes de millora.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Desenvolupar productes i serveis a partir de la teoria i els mètodes psicològics
 • · Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis demanats
 • · Mostrar domini en la difusió del coneixement derivat dels resultats de la investigació, les revisions teòriques i els productes i serveis generats
 • · Respondre i actuar de manera adequada, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, en tots i cadascun dels processos d'avaluació, intervenció i investigació psicològica
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació
 • · Utilitzar les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització documental
 • · Recollir, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert
 • · Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció, l'aplicació i la interpretació dels resultats derivats dels diferents mètodes d'investigació psicològica.

Continguts

1. El Treball Final de Grau (TFG) és una matèria que forma part dels programes d’estudis de Grau en Psicologia i que comporta una càrrega de 12 crèdits. Està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i pren la forma d’una memòria escrita i d'una exposició o defensa per part de l'estudiant. Tant la memòria com la defensa del treball seran objecte d'avaluació. De les competències assignades al TFG als estudis de psicologia es donarà una importància clau a les següents: Competència 5: Saber recollir, ordenar i interpretar dades de recerca en el marc del coneixement disciplinari establert. Competència 7: Saber aplicar un pensament creatiu amb capacitat d’adoptar un enfocament científic en diferents àmbits de la professió. Competència 8: Llegir de manera crítica bibliografia científica, valorar la procedència, situar-la dins un marc epistemològic, identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible. Competència 11: Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en la seva actualització professional. Competència 15: Comunicar-se de manera adequada, tant a nivell verbal com escrit. El TFG pot optar per una de les següents modalitats: 1. Treball vinculat al Pràcticum amb l’objectiu de profunditzar en alguns dels aspectes teòrics, metodològics o d’intervenció estudiats o bé realitzar una proposta de programa o de millora que pugui ser d’interès per l’estudiant i pel centre. 2. Treball realitzat a partir d'un llistat de possibilitats temàtiques oferides pel professorat o grups de recerca i que poden estar vinculades al Pràcticum o no. En aquest cas s’establirà una co-tutorització. 3. Com a mesura excepcional es podrà acceptar la proposta d’un treball de fi de grau que no respongui a cap de les modalitats anteriors però que sigui una aportació d’interès i obtingui el vistiplau del tutor acadèmic assignat. En el cas que aquest projecte es realitzi en conveni amb grups de recerca d’altres universitats, entitats o centres també s’establirà una co-direcció o co-tutorització. Correspon al director o tutor acadèmic: 1- Informar l’estudiant sobre les característiques i els objectius del treball d’acord amb l’oferta de treballs o projectes que cada estudi estableixi. 2- Assegurar la viabilitat del treball amb el nombre d’hores de treball de dedicació de l’estudiant que es corresponguin amb els crèdits ECTS que tingui assignats el Treball en el pla d’estudis. Orientar l’estudiant en el desenvolupament del treball i fer-ne el seguiment. 3- Autoritzar la presentació i la defensa. Correspon al co-tutor professional o acadèmic: 1- Dotar a l’estudiant de les eines metodològiques, bibliografia i altres recursos necessaris per dur a terme el treball. 2- Ajudar-lo i orientar-lo en la consecució del mateix.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 75,00 50,00 0 125,00
Exposició dels estudiants 15,00 10,00 0 25,00
Seminaris 15,00 10,00 0 25,00
Tutories de grup 75,00 50,00 0 125,00
Total 180,00 120,00 0 300

Bibliografia

 • Guerra Frías, Miroslava (cop. 2010 ). Manual de publicaciones de la American Psychological Association (3a ed.). México, D.F.: El Manual Moderno. Catàleg
 • Pantoja Vallejo, Antonio (2009 ). Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación . Madrid: EOS. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Redacció de la memòria del TFG: Presentació d'un projecte, estudi o treball corresponent que haurà de ser dipositada en format electrònic i paper entre 10 i 15 dies abans de la defensa pública. Text ben estructurat, diferenciant les parts.
Precisió en la utilització dels diferents tipus de registres habituals en el camp professional (comentaris, informes, projectes, etc.) i domini dels marcs teòrics i conceptuals propis de l’àmbit on se situa el tema del treball o cas.
Capacitat per argumentar.
Elaboració de la informació treballada.
Documentació actual i suficient, adequada a la temàtica i/o cas que es treballa).
Utilització correcta de la metodologia, especialment en cas que l'enfocament sigui de recerca.
Informes dels tutors
45 No
Tutories grupals: a partir de tutories grupals dirigides per tres professors s’organitzaran els alumnes en grups de 8/9 persones per tal de fer un seguiment tutoritzat en grup. S’organitzaran 3 sessions grupals on els professors i els propis alumnes aportaran idees, suggeriment i millores als diferents treballs. Aquestes sessions grupals estan pensades per substituir les tutories individuals, malgrat que cada estudiant tindrà assignat un tutor o tutora. Al final del procés, la tutorització del treball serà individual. Seguiment i assistència a totes les tutories al grup assignat. participació activa aportant idees per millorar els diferents treballs del grup. Realitzar totes les activitats encomandades per a cada sessió grupal. Mostrar que s'incoporen progressivament els coneixements adquirits a cada sessió. 30 No
Presentació oral del treball: elaboració d’un pòster, power point, material a presentar o altres formes de presentació. Es realitzarà en la darrera sessió grupal i serà avaluat pels professors de cada sessió grupal. Exposició oral estructurada en què es clarifiqui i justifiqui el posicionament personal de manera argumentada i utilitzant correctament els recursos adequats per a cada situació.
- Claredat de l'exposició.
- Domini del vocabulari i terminologia pròpia del camp professional.
- Ús adequat dels recursos TIC o altres recursos per a la presentaicó pública.
25 No

Qualificació

30% del procés previ: 3 tutories grupals.
45% del treball escrit lliurat al tutor/a.
25% de la presentació oral.

El màxim a assolir en el TFG és de 10 punts que es puntuarà com un excel·lent. El tribunal podrà acordar donar una menció de matrícula d’honor. Donat que el percentatge de matrícules és d'1 matrícula per 20 estudiants matriculats, la matrícula no s’incorporarà a l’acta fins al final del període d’avaluació, un cop la coordinació d’estudis s’hagi pogut reunir amb els tribunals d’avaluació per consensuar el nombre de matrícules finals.

La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació del mòdul.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant es considerarà "No presentat" si no diposita el treball amb el vistiplau del tutor o tutora, i/o si no fa la presentació oral del treball.

Avaluació única:
Per les característiques particulars d'aquesta assignatura no es pot realitzar Avaluació Única.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories, tant les individuals com les grupals, es faran de manera presencial i, si escau, virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiant serà a través del correu electrònic, vieoconferències i fòrums del moodle.

Observacions

Els estudiants disposen al Moodle de la guia del TFG on es detalla tot el procediment que cal seguir per fer el treball.

Els estudiants que estiguin realitzant UNA ESTADA FORA DE LA UDG hauran de fer un seguiment "virtual" del seu TFG, i hauran d'estar presents via videoconferència a les tutories grupals.

Els estudiants que hagin matriculat el TFG en 2ª convocatòria (o successives) i els resti 30 ECTS per acabar el grau, podran sol·licitar presentar i defensar el TFG al GENER.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.