Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Concepte i història de la psicopatologia de la infantesa i l'adolescència 2. Models en Psicopatologia de la infantesa i l'adolescència 3. Classificació de la Psicopatologia infantil 4. Diagnòstic en Psicologia clínica infantil 5. Causes generals dels trastorns mentals en la infantesa i l'adolescència 6. Principals trastorns d'inici en la infantesa i l'adolescència 7. Models i tècniques d'intervenció en psicologia clínica de la infantesa i l'adolescència 8. Intervenció psicològica en retard mental i trastorns del desenvolupament 9. Intervenció psicològica en trastorns del comportament pertorbador 10. Intervenció psicològica en trastorns emocionals ...
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Aymerich Andreu  / Nuria Casanovas Puigvi  / Ona Llopart Capdevila  / Maria de Las Mercedes Martin Perpiña
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • Analitzar les situacions presentades pel professor formulant hipòtesis, contrastant alternatives, valorant conseqüències i prenent decisions.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Aplicar els mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA - PSICOLOGIA CLÍNICA EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA

          1.1. INTRODUCCIÓ a la psicologia clínica en la infància i l'adolescència

                    1.1.1. Definició i conceptes bàsics

                    1.1.2. Tipus de demandes en psicologia clínica infato-juvenil

                    1.1.3. Habilitats necessàries del psicòleg clínic infanto-juvenil.

          1.2. AVALUACIÓ PSICOLÒGICA en psicologia clínica infanto-juvenil

                    1.2.1. Especificitats i possibles dificultats

                    1.2.2. El joc i el dibuix com a eines bàsiques en psicologia infantil

          1.3. INTERVENCIÓ PSICOTERAPÈUTICA en psicologia clínica infanto-juvenil

                    1.3.1. Especificitats i requisits per a un intervenció adequada

                    1.3.2. Exemple d'intervenció primerenca en els CDIAPs

                    1.3.3. Serveis d'atenció psicològica a Catalunya

          1.4. PREVENCIÓ i PROMOCIÓ DE LA SALUT MENTAL infanto-juvenil

                    1.4.1. Tipus de prevenció

                    1.4.2. Intervenció en pautes parentals

                    1.4.3. Intervenció en salut emocional

                    1.4.4. Programes d'intervenció preventiva

2. UNITAT FORMATIVA 2: PSICOLOGIA CLÍNICA INFANTIL

          2.1. TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT

                    2.1.1. Discapacitat Intel.lectual

                    2.1.2. Trastorn Espectre Autista (TEA)

                    2.1.3. Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH)

                    2.1.4. Trastorn específic de l'aprenentatge

          2.2. PORS i TRASTORNS D'ANSIETAT

                    2.2.1. Pors evolutives

                    2.2.2. Trastorn d'ansietat per separació

                    2.2.3. Fòbies específiques

          2.3. TRASTORNS DEPRESSIUS

                    2.3.1. Trastorn deperessiu major

                    2.3.2. Trastorn disfóric premenstrual

          2.4. TRASTORN OBSESSIU-COMPULSIU (TOC)

                    2.4.1. Trastorn Obsessiu-Compulsiu (TOC)

          2.5. TRASTORNS DISRUPTIUS, DEL CONTROL DELS IMPULSOS I DE LA CONDUCTA

                    2.5.1. Trastorn negativista desafiant

                    2.5.2. Trastorn explosiu intermitent

                    2.5.3. Trastorn de la conducta

          2.6. TRASTORNS RELACIONATS AMB TRAUMES Y FACTORS DE L'ESTRÉS

                    2.6.1. Trastorns d'adaptació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 44,00 44,00 0 88,00
Prova d'avaluació 4,00 50,00 0 54,00
Sessió participativa 40,00 83,00 0 123,00
Treball en equip 10,00 25,00 0 35,00
Total 98,00 202,00 0 300

Bibliografia

 • Achenbach, Thomas M (cop. 2001 ). Manual for the ASEBA School-Age : forms & profiles : an integrated system of multi-informant assessment . Burlington: ASEBA. Catàleg
 • Baer. (2006). Mindfulness-based treatment approaches :. Amsterdam [etc.]: Elsevier Academic Press. Catàleg
 • Berlín, l.J.;Ziv,L.; Amaya-Jackos, L & Greengerb, M.T. (2005). Enhancing early attachments. Theory, research, intervention and policy. New York: Guildford Press. Catàleg
 • Bunge, E; Gomar, M.; Mandil, J. (2011). Terapia cognitiva con niños y adolescentes : aportes técnicos . Buenos Aires: Polemos. Catàleg
 • Caballo, Vicente E. Simón, Miguel Ángel (cop. 2002 ). Manual de psicología clínica infantil y del adolescente : trastornos específicos . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • CIE 10 : trastornos mentales y del comportamiento : descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico (1992 ). Madrid: Meditor. Catàleg
 • Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-5 (cop. 2013 ) (5th ed). Washington, Londres: American Psychiatric Association. Catàleg
 • Esquivel Ancona, Fayne. (2010). Psicoterapia infantil con juego :. Mexico: El Manual Moderno. Catàleg
 • Ezpeleta, L. (cop. 2014 ). Psicopatología del desarrollo . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Fernández-Ballesteros, R., Oliva, M., Vizcarro, C. i Zamarrón, M.D. (2011). Buenas prácticas y competencias en evaluación psicológica.. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • González Martínez, María Teresa (2011). Psicología clínica de la infancia y de la adolescencia :. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • González, R. y Montoya-Castilla, I. (Coords.) (2015). Psicología clínica infanto-juvenil. Pirámide.
 • Juffer, F; Bakermans-Kranenburg; van Ijzendoorn.M (2008). Promoting positive parenting. An Attachment-Based Intervention. New York: Lawrence Erlbaum. Catàleg
 • Martin, Garry (cop. 2008 ). Modificación de conducta : qué es y cómo aplicarla (8a ed.). Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Méndez Carrillo, F. Xavier. Espada Sánchez, José Pedro. Orgilés Amorós, Mireia. (2006). Terapia psicológica con niños y adolescentes :. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Olivares Rodríguez, José (cop. 2013 ). Intervención psicológica : estrategias, técnicas y tratamientos . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Perpiñán Guerras, Sonsoles (cop. 2009 ). Atención temprana y familia : cómo intervenir creando entornos competentes . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Roca, Elia (2018). Estrategias para mejorar la autoestima. ACDE Psicología.
 • Urra, J. (2013). Respuestas prácticas para padres agobiados. Disfrutar educando. Barcelona: Espasa Fórum. Catàleg
 • Verdugo Alonso, Miguel Ángel Jenaro Río, Cristina (cop. 2004 ). Retraso mental : definición, clasificación y sistemas de apoyo (10ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
UF 1: Sessions teòrico-pràctiques; realització d'exercicis i lectures individuals i grupals; administració i interpretació del DP-3; administració i interpretació del TAMAI; conducció d'intervencions preventives. Intervencions dels alumnes ben fonamentades i argumentades tenint en compte la documentació de referència. 20 No
UF 1: Proves escrites. L'avaluació d'aquest bloc constarà de dues parts. Una primera de preguntes tipus test i una segona de pregunta/es curta/es sobre tot el contingut treballat amb la professora, al llarg de la Unitat Formativa 1
.
30
UF 2: Activitats pràctiques realitzades a l'aula Al llarg del desenvolupament de les diferents sessions es plantejaran exercicis pràctics que malgrat obtindran una qualificació de FET/NO FET, tindran un pes del 5% de la Unitat Formativa 2. Així doncs, és important assistir a classe i entregar les diferents pràctiques que es proposen al llarg del semestre.
Els exercicis pràctics consistiran en l’anàlisi de casos, que es treballaran a classe de manera compartida i s’hauran d’entregar o exposar i compartir amb la resta de companys. S’avaluaran tenint en compte l’assistència i la participació activa de l’alumnat
5 No
UF2: Prova escrita. L’alumne ha de conèixer els sistemes de classificació de la psicopatologia infantil, els principals trastorns mentals que tenen lloc durant la infància i l'adolescència, la seva classificació, epidemiologia i els principals models explicatius. S’avaluarà mitjançant una prova objectiva, de 20 preguntes obertes i tancades (tipus test).

Per tal de controlar la influència de l'atzar s'aplicarà un factor de correcció. La puntuació de la prova serà igual al nombre de respostes encertades menys el nombre de respostes errònies dividit per 3 (nombre d'alternatives de resposta de cada ítem menys 1). Aquesta puntuació global es dividirà per tres, obtenint una nova puntuació que oscil•larà entre 0 i 10 punts.
35
UF2. Pràctica Global És un treball en grups de 5 persones de dins el mateix GM.

Caldrà buscar un article científic a la base de dades PSYCINFO dels darrers 5 anys relacionat amb metodes d'intervenció d'algun dels trastorns treballats a classe.

Caldrà treballar l'article en profunditat i realitzar una exposició oral en la que s'exposin els diferents apartats de l'article, fent èmfasi en la intervenció utilitzada.

La puntuació d’aquesta activitat oscil•larà entre 0 i 10.
10 No

Qualificació

Per aprovar el Mòdul de Psicologia Clínica Infantil s'han d'aprovar les dues Unitats Formatives (UF).

Unitat Formativa 1 (50% de la nota final). L'avaluació de la UF-1 inclou la realització d'una prova escrita (30% ponderat de tot el mòdul) i diverses pràctiques de camp i d'aula (20% ponderat del mòdul). Per considerar aprovada la Unitat Formativa 1 és imprescindible aprovar la prova escrita i les activitats amb un 5.


Unitat Formativa 2 (50% de la nota final). L'avaluació de la UF-2 inclou tres activitats d'avaluació: Pràctica Global - Cerca i exposició oral d'article científic (10%), activitats pràctiques realitzades a l’aula (amb una ponderació del 5%) i una prova escrita (amb una ponderació del 35%). Per considerar aprovada la Unitat Formativa 2 és imprescindible aprovar la prova escrita i la Pràctica Global.



D'acord amb la Normativa de la UdG reguladora dels processos d’avaluació i qualificació de l’estudiantat (aprovada pel Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 13 de desembre de 2019), per tal de definir en quines circumstàncies es pot acceptar canvi de data d’una activitat d’avaluació, es determinen els supòsits següents:

I. Ingrés hospitalari o baixa mèdica de l’estudiant.
II. Ingrés hospitalari d’un familiar de l’estudiant fins a primer grau o de la parella. Aquest ingrés ha de coincidir amb el dia de l’activitat avaluació i fins a 2 dies després de l’ingrés hospitalari.
III. Defunció d’un familiar de l’estudiant fins a segon grau o de la parella. La defunció ha de coincidir amb dia de l’activitat avaluació i fins a 4 dies després de la defunció.
IV. Impossibilitat transitòria per tractament mèdic de l’estudiant.
V. Maternitat/Paternitat (fins a una setmana després de la data del naixement).
VI. Compatibilització amb proves d’esportistes d’alt nivell.
VII. Compatibilització amb proves d’avaluació d’estudis artístics superiors oficials.
VIII. Acompliment amb deures inexcusables de caràcter públic, com per exemple els càrrecs electes de representació estudiantil.
IX. Altres situacions excepcionals degudament justificades i amb el vistiplau de la coordinació dels estudis.

La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació del mòdul.

La qualificació de MH es considera una valoració qualitativa, a decisió dels professors participants en el mòdul.



Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l’alumne que no hagi realitzat les dues proves escrites de l'assignatura i/o no hagi presentat el 50% de les activitats pràctiques del bloc en el moment de l'examen en primera convocatòria.

Totes aquelles activitats que es lliurin en retard o per mail a la professora Maria Aymerich seran considerades NO PRESENTADES.

Avaluació única:
Unitat Formativa 1:
L'avaluació única constarà d'una prova escrita amb una part tipus test i una part de preguntes obertes. Mitjançant aquesta prova s'avaluaran tots els continguts fonamentals tractats en el aquest bloc. La nota resultant computarà el 50% del total de l'assignatura.



Unitat Formativa 2:
L'avaluació única constarà d'una prova escrita i d'una pràctica global.
La prova escrita tindrà una part tipus test i una part de preguntes obertes. Mitjançant aquesta prova s'avaluaran tots els continguts fonamentals tractats en el aquest bloc. (35%)

A la pràctica global caldrà buscar un article científic a la base de dades PSYCINFO dels darrers 5 anys relacionat amb metodes d'intervenció d'algun dels trastorns treballats a classe. Caldrà treballar l'article en profunditat i realitzar una exposició oral en la que s'exposin els diferents apartats de l'article, fent èmfasi en la intervenció utilitzada. La puntuació d’aquesta activitat oscil•larà entre 0 i 10. (15%)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories amb l’estudiant o grups d’estudiants es realitzarà per videoconferència, prèvia petició i concertació del dia i la hora via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els alumnes es realitzant mitjançant el correu electrònic, els diversos fòrums de que disposa el mòdul i la videoconferència.

Observacions

La professora Maria Aymerich no acceptarà cap treball per mail ni entregat fora de termini.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.