Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Elements essencials de la fiscalitat empresarial. Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal dels Estats. Globalització i impostos directes que graven la renda i el patrimoni de les empreses. Globalització i impostos indirectes que graven el tràfic de les empreses.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Esteban Quintana Ferrer
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
 • CG6- Interpretar l'ordenament jurídic, les seves regles i institucions principals en relació amb els continguts propis de cada matèria
 • ECOCE1- Identificar y comprender las variables explicativas de la actividad empresarial y de su estructura organizativa, para formular y resolver problemas concretos en la toma de decisiones
 • ECOCE6- Analitzar l'entorn econòmic i les institucions, així com avaluar les causes dels cicles econòmics
 • CIFCE3- Solucionar problemes empresarials de manera innovadora en contextos complexos i dinàmics, dissenyant i aplicant decisions estratègiques, tàctiques i operatives
 • CIFCE6- Registrar les transaccions que realitza l'empresa segons la normativa comptable i fiscal, i revisar i analitzar els resultats obtinguts
 • ECOCE10- Interpretar les interrelacions econòmiques dels processos d'integració econòmica regional i internacional
 • ADECE11- Analitzar l'entorn econòmic i comprendre les interaccions entre el sector públic, el mercat i les empreses
 • CIFCE11- Aplicar els conceptes econòmics en l'anàlisi estratègica de l'empresa i interpretar la realitat econòmica, la seva evolució i internacionalització

Continguts

1. Introducció: elements essencials de la fiscalitat empresarial

2. Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal dels Estats

3. Globalització i impostos directes que graven la renda i el patrimoni de les empreses

          3.1. Residència fiscal

          3.2. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF): elements internacionals i evasió fiscal

          3.3. Impost sobre Societats (IS): elements internacionals i evasió fiscal

          3.4. Mecanismes per a evitar la doble imposició internacional

          3.5. Impostos de sortida i transparència fiscal internacional

          3.6. Paradisos fiscals

          3.7. Tributació dels actius intangibles

          3.8. Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR), Impost sobre el Patrimoni (IP) i Impost sobre Successions i Donacions (ISD): elements internacionals i evasió fiscal

4. Globalització i impostos indirectes que graven el tràfic de les empreses

          4.1. Impost sobre el Valor Afegit (IVA): elements internacionals i evasió fiscal

          4.2. Fiscalitat de les operacions financeres

          4.3. Acords de lliure comerç i impostos duaners (IIDD)

          4.4. Fiscalitat de l'economia col.laborativa

          4.5. Impostos mediambientals i sobre el joc

          4.6. Impostos sobre serveis digitals i fiscalitat de les criptomonedes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 2,00 72,00 0 74,00
Sessió participativa 40,00 36,00 0 76,00
Total 42,00 108,00 0 150

Bibliografia

 • Serrano Antón, Fernando, 1967-. Fiscalidad y Globalización . . Recuperat 14-06-2018, a https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/aranz/monografias/113440113/v1 Catàleg
 • Espejo Poyato, Isabel (2017). Temas de actualidad en materia de tributación internacional =. Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda Instituto de Estudios Fiscales. Catàleg
 • Almudí Cid, José Manuel (2017). El Plan de acción sobre erosión de bases imponibles y traslado de beneficios (BEPS) :. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg
 • Corral Guadaño, Ignacio Carmona Fernández, Néstor Garde Garde, María José Cremades Ugarte, Luis Escudero Gutiérrez, Eva Álvarez Arroyo, Ricardo (2016 ). Manual de fiscalidad internacional (4ª ed. act.). Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. Catàleg
 • Serrano Antón, Fernando, 1967- (DL 2015 ). Fiscalidad internacional (6ª ed.). Madrid: Centro de Estudios Financieros. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova 1 d'avaluació continuada S'avaluaran les competències, habilitats i coneixements teòrics i pràctics del tema 3 (Globalització i impostos directes que graven la renda i el patrimoni de les empreses) 40
Prova 2 d'avaluació continuada S'avaluaran les competències, habilitats i coneixements teòrics i pràctics del tema 4 (Globalització i impostos indirectes que graven el tràfic de les empreses) 40
Participació activa S'avaluarà la participació activa en les classes presencials i virtuals
20 No

Qualificació

El sistema d’avaluació continuada consta de dues parts:

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA
- Prova 1: Globalització i impostos directes que graven la renda i el patrimoni de les empreses (tema 3).
- Prova 2: Globalització i impostos indirectes que graven el tràfic de les empreses (tema 4).
Si les condicions sanitàries ho permeten, aquestes dues proves es realitzaran presencialment, i en cas que no sigui possible es faran virtualment.
Cada prova compta un 40% de la nota final de l'assignatura i pot incloure preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics.
Per aprovar l’assignatura la nota de cadascuna de les dues proves d'avaluació continuada ha de ser igual o superior a 5.
Aquesta activitat és obligatòria i és recuperable:
- En cas de no presentar-se a una prova o presentar-se i obtenir una nota inferior a 5, per aprovar l'assignatura cal realitzar la recuperació d'aquesta prova i obtenir una nota mínima de 5.
- Els alumnes que hagin aprovat una prova d'avaluació continuada poden presentar-se a la recuperació d'aquesta prova per tal de pujar nota, però si es presenten la nota aprovada no es guarda, de manera que la nota que figurarà d'aquesta prova serà exclusivament la nota obtinguda a la recuperació.

2. DOCÈNCIA PRESENCIAL I PARTICIPACIÓ ACTIVA
Els alumnes, en funció de les limitacions derivades de la situació sanitària i les decisions dels òrgans de govern de la facultat, es dividiran en dos o més subgrups, segons el número de matriculats i el número màxim permès d’alumnes per aula.
La docència presencial en l'aula, que fomentarà la participació activa amb el plantejament i desenvolupament d'exemples i la resolució d'exercicis pràctics, es farà en l'horari de l'assignatura amb cada subgrup de forma alternativa, i els alumnes del subgrup o subgrups que no els correspongui estar en l'aula presencial podran seguir la docència en streaming telemàticament.
La participació activa en les classes presencials i virtuals compta un 20% de la nota final de l’assignatura.
A les deu primeres classes de l'assignatura es farà la presentació i introdució de l'assignatura i s'examinaran els elements essencials de la fiscalitat empresarial. Aquesta primera part està pensada per donar una formació bàsica als alumnes dels graus d'ADE i ECO. Els alumnes del grau de CIF ja han examinat aquestes qüestions en l'assignatura obligatòria "Fiscalitat de l'empresa", per la qual cosa la participació d'aquests alumnes en aquesta part introductòria no s'avaluarà, tot i que és recomanable per repassar i aprofondir matèries ja treballades i afrontar amb garanties les matèries pròpiament de la segona part de l'assignatura.
Un cop assimilades les qüestions generals de la fiscalitat empresarial en aquestes deu primeres sessions, els alumnes dels tres graus esmentats matriculats a l'assignatura (ADE, ECO i CIF) estaran ja en disposició de poder aprofundir en la resta de continguts de l'assignatura, que es centren pròpiament en la incidència que sobre la fiscalitat empresarial té el fenomen de la globalització econòmica.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà "no presentat" a les actes l'alumne que, un cop realitzades les dues proves d’avaluació continuada durant el curs i en la data prevista de recuperació, no hagi obtingut cap nota en alguna de les dues proves esmentades i no es presenti a la prova d’avaluació única.

Avaluació única:
Els estudiants que s’acullin al sistema d’avaluació única s’hauran de presentar a una única prova final que comptarà el 100% de la nota i que pot incloure preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics. La prova es realitzarà el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat. Si les condicions sanitàries ho permeten, aquesta prova es realitzarà presencialment, i en cas que no sigui possible es farà virtualment.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es podran realitzar presencialment després de la docència en l’aula de cada subgrup, sempre que així ho permetin les condicions sanitàries, i virtualment mitjançant el correu electrònic i l’aplicació oficial de videotrucades de la UdG.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les sessions presencials previstes per subgrups facilitaran la comunicació directa entre estudiants i professors. Tanmateix, la comunicació i interacció també es garanteix addicionalment amb altres eines virtuals: els fòrums de notícies o de dubtes, el correu electrònic, les classes participatives via streaming i els materials que es publiquen en el Moodle.

Assignatures recomanades

 • Fiscalitat de l'empresa
 • Fiscalitat de les operacions financeres
 • Fiscalitat sobre les operacions empresarials

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Els alumnes, en funció de les limitacions derivades de la situació sanitària i les decisions dels òrgans de govern de la facultat, es dividiran en dos o més subgrups, segons el número de matriculats i el número màxim permès d’alumnes per aula.
La docència presencial en l'aula, que fomentarà la participació activa amb el plantejament i desenvolupament d'exemples i la resolució d'exercicis pràctics, es farà en l'horari de l'assignatura amb cada subgrup de forma alternativa, i els alumnes del subgrup o subgrups que no els correspongui estar en l'aula presencial podran seguir la docència en streaming telemàticament.
A les deu primeres classes de l'assignatura es farà la presentació i introdució de l'assignatura i s'examinaran els elements essencials de la fiscalitat empresarial. Aquesta primera part està pensada per donar una formació bàsica als alumnes dels graus d'ADE i ECO. Els alumnes del grau de CIF ja han examinat aquestes qüestions en l'assignatura obligatòria "Fiscalitat de l'empresa", per la qual cosa la participació d'aquests alumnes en aquesta part introductòria no s'avaluarà, tot i que és recomanable per repassar i aprofondir matèries ja treballades i afrontar amb garanties les matèries pròpiament de la segona part de l'assignatura.
Un cop assimilades les qüestions generals de la fiscalitat empresarial en aquestes deu primeres sessions, els alumnes dels tres graus esmentats matriculats a l'assignatura (ADE, ECO i CIF) estaran ja en disposició de poder aprofundir en la resta de continguts de l'assignatura, que es centren pròpiament en la incidència que sobre la fiscalitat empresarial té el fenomen la globalització econòmica.
Si les condicions sanitàries permeten tornar a una docència totalment presencial, no es farà cap divisió per subgrups i tots els alumnes podran participar amb normalitat a totes les sessions en l’aula. Tanmateix, si les condicions sanitàries impossibiliten la docència presencial, totes les activitats es faran virtualment.

Modificació de l'avaluació:
Si les condicions sanitàries ho permeten, les dues proves d'avaluació continuada i la prova d'avaluació única es realitzaran presencialment, i en cas que no sigui possible es faran virtualment.

Tutoria i comunicació:
Si les condicions sanitàries permeten tornar a la docència totalment presencial, les vies de tutoria i comunicació ordinàries es podran reprendre, en l’aula i també en el despatx del professor en els horaris que s’indiquin. Tanmateix, la docència totalment virtual que impedís la presencialitat per motius sanitaris obligarà a utilitzar exclusivament els mitjans telemàtics (correu electrònic i aplicació oficial de videotrucades de la UdG) per assegurar la tutoria i la comunicació amb els alumnes.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.