Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció a l’idioma alemany en el coneixement dels aspectes més bàsics i essencials de l’estructura fonològica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica, per aconseguir que l’estudiant sigui capaç de comunica-se tant de manera oral com escrita en situacions quotidianes. Es traballaran les normes de convivència socioculturals amb la finalitat de donar una imatge adequada en les relacions professionals, fent especial atenció a situacions bàsiques del sector de la logística. L’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació. Es treballaran les quatre eines comunicatives, amb l’ús i comprensió del vocabulari bàsic més freqüent dins el món de la logística. L’assignatura d’alemany I ha de permetre a l’estudiant adquirir el nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCERL) adaptat a les necessitats de l’entorn professional de la logística.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (25%), Alemany (50%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (25%), Alemany (50%)

Competències

  • 1G- Ser hàbil en la comunicació, tant per escrit com verbalment, en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres
  • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions

Continguts

1. Lektion 1. Messe: Ankunft. sprachliche Handlungen: jemanden begrüßen - nach dem Befinden fragen - Sich vorstellen - Ein Gespräch am Messestand hören - jemanden vorstellen - Visitenkarte lesen und ergänzen - Die Wichtigsten Messestädte kennenlernen. Grammatikthemen: Substantiv und Personalpronomen: Genuss und Numerus - Aussagesatz - Ergänzungsfrage - Entscheidungen - Konjugation regelmäßiger Verben und des unregelmäßigen Verbs sein - wo, woher, wohin, we, wie?

2. Lektion 2. Auf der Messe Sprachliche Handlungen: über deutsche Unternehmen sprechen - Dialoge am Messestand hören und korrigieren - Auffordern und verabschieden - Berufe und Tätigkeiten nennen - über Berufe und Tätigkeiten sprechen. Grammatikthemen: Konjugation von Verben mit/ohne Vokalwechsel - Das Indefinitpronomen man - Imperativ - Aufforderungen - Bestimmter und unbestimmter Artikel - Pluralbildung im Deutschen.

3. Lektion 3. Die Verabredung. Sprachliche Handlungen: Dialog beim Einkauf - Eine Order auf der Messe notieren - Die Uhrzeit - Wie spät ist es? - Den Tagesablauf beschreiben - Einen Termin vereinbaren - Einen Tisch reservieren - Texte über Deutschland, Österreich und die Schweiz lesen und ergänzen. Grammatikthemen: Zeitangaben - Temporale Präpositionen - Das Verb und seine Ergänzungen - Artikel und Personalpronomen: Nominativ und Akkusativ - Fragen nach dem Subjekt und dem Akkusativobjekt

4. Lektion 4. Das Geschäftsessen. Sprachliche Handlungen: Etwas über deutsche Weine erfahren. Einen Dialog bei einer Weinprobe lesen . Ein Weinetikett lesen - Getränke bestellen - Die Speisekarte lesen - Einladen/auffordern - Tischgespräche führen - Etwas bestellen - Etwas über das Essen in Deutschland erfahren. Grammatikthemen: Die Negation - mögen und möchte(n)

5. Lektion 5. Liefern und Verkehr Sprachliche Handlungen: Eine Umfrage machen - Den Beruf des Lkw-Fahrers kennenlernen - Einen Transport organisieren - Einen Wochenplan schreiben - Texte über den Verkehr in Deutschland lesen . Einen Rundruf machen. Grammatikthemen: trennbare und nicht trennbare Verben - Die Ordinalzahlen - Das Datum und die Jahreszeiten - Die Modalverben.

6. Lektion 6. Auftragsabwicklung Sprachliche Handlungen: sich am Telefon verbinden lassen - etwas (am Telefon) bestellen - Eine schriftliche Bestellung aufgeben- Eine Auftragsbestätigung schreiben. Grammatikthemen: Verben mit Dativobjekt; mit Dativ- und Akkusativobjekt - Personalpronomen im Dativ; im Akkusativ; im Dativ und Akkusativ - Der Possessivartikel - Präpositionen mit Dativ; mit Akkusativ - Komposita

7. Lektion 7. Wo ist die Ware geblieben? Sprachliche Handlungen: Probleme bei der Bestellung nennen - Den Kunden beruhigen - Eine Präsentation erstellen - Eine fehlerhafte Bestellung bearbeiten. Grammatikthemen: Das Partizip Perfekt - Das Perfekt - Das Perfekt im Satz - Das Präteritum der Verben sein und haben - Komposita.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,75 4,00 5,75
Lectura / comentari de textos 1,00 0 1,00
Prova d'avaluació 5,50 15,00 20,50
Resolució d'exercicis 7,00 18,00 25,00
Sessió expositiva 7,00 0 7,00
Sessió participativa 6,00 5,00 11,00
Simulacions 0,75 3,00 3,75
Visionat/audició de documents 1,00 0 1,00
Total 30,00 45,00 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
oral sich vorstellen Aquesta activitat representa el 5% del total de la nota 5
1. Test (Grammatik + Wortschatz + Schreiben) Aquesta activitat val el 12,5% del total de la nota 12,5
1. Leseverstehen Aquesta activitat val el 2,5% del total de la nota 2,5
1. Hörverstehen Aquesta activitat val un 2,5% del total de la nota 2,5
oral Gespräch am Messestand Aquesta activitat representa el 5% del total de la nota 5
2. Test (Grammatik + Wortschatz + Schreiben) Aquesta activitat val el 12,5% del total de la nota 12,5
Oral Goethe-Training Aquesta activitat val un 5% del total de la nota 5
2. Leseverstehen Aquesta activitat val un 2,5% del total de la nota 2,5
2. Hörverstehen Aquesta activitat val un 2,5% del total de la nota 2,5
oral Einen Transport organisieren Aquesta activitat val un 5% del total de la nota 5
Oral sich am Telefon verbinden lassen / Bestellung Aquesta activitat val un 5% del total de la nota 5
3. Test (Grammatik + Wortschatz + Schreiben) Aquesta activitat val el 12,5% del total de la nota 12,5
3. Leseverstehen Aquesta activitat val el 2,5% del total de la nota 2,5
3. Hörverstehen Aquesta activitat val el 2,5% del total de la nota 2,5
4. Test (Grammatik + Wortschatz + Schreiben) Aquesta activitat val un 12,5% de la nota final 12,5
4. Leseverstehen Aquesta activitat val un 2,5% del total de la nota 2,5
4. Hörverstehen Aquesta activitat val un 2,5% del total de la nota 2,5
oral Beschwerde / einen Termin vereinbaren Aquesta activitat val un 5% del total de la nota 5

Qualificació

Avaluació contínua. L’avaluació constarà de :

a) Quatre exàmens anunciats, Tests:
(Sota cap concepte es farà una prova especial a un alumne que no s’hagi assabentat a temps de l’existència d’aquest petit test. Tot i això, per aquells alumne que, havent-se assabentat de la realització de la prova amb antelació, tinguin un motiu justificat (mèdic o laboral) per no poder-hi assistir, l’alumne podrà fer el test conjuntament amb els alumnes d’un altre grup i horari, però MAI en altres dates i horaris dels alternatius proposats pels professors).

b) Diàlegs o simulacions orals. Aquestes petites simulacions es duran a terme pels alumnes de forma individual o en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar l’expressió oral). Si l'alumne no la pot realitzar a la data establerta, previ justificant (mèdic o laboral) podrà recuperar-la fins el proper oral programat, NO MÉS ENLLÀ.

NO s’acceptarà recuperar cap oral una vegada hagin acabat les classes. Si falta cap oral la nota d’aquest serà 0.

c)L’avaluació contínua ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un oral final com a contínua.


L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació contínua. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final.

Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral 30% (Competències 1,2,3,4)

Valor de l’expressió escrita 50% (competències 1,3,4)

valor de la comprensió oral 10% (Competències 1,3,4)

valor de la comprensió escrita 10% (Competències 1,3,4)


Aclariments:

a) Per poder seguir l'avaluació contínua l'alumne ha d'assistir a un mínim del 80% de les classes. Per portar un millor control l'alumne signarà una llista d'assistència. Si per motius laborals o personals no pot assistir regularment, haurà de fer l'avalució final, però evidentment podrà seguir venint a les classes.

b) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faràn preguntes espontanies sobre el tema tractat.
Per comptabilitzar l’avaluació contínua la mitjana dels orals ha de ser igual o superior a 4.
La nota oral d’avaluació contínua es pot mantenir, si l’alumne ho desitja, per a la convocatòria de juny.

c) Es realitzaran 4 tests. Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació contínua, la mitjana d’aquests quatre exàmens haurà de tenir una puntuació igual o superior a 5.

c) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

d) Les proves d’expressió oral i d’expressió escrita poden ser corregides per un altre professor del que té assignat l’estudiant al grup.

Examen Final.

L’examen final consta de quatre parts: part expressió escrita: part gramatical, vocabulari, redacció (20%- competències 1,2,4) part de comprensió escrita (Leseverstehen) (20% - competències 1,3,4) part de comprensió oral (Hörverstehen) (20% - competències1,3,4), part d’expressió oral (40% - competències 1,2,3,4).

Si no es treu una nota igual o superior a 4 a la part 1. d´expressió escrita, ja no es comptabilitzaran les altres parts i la nota resultant serà la de la part 1 (gramàtica, vocabulari i redacció).

Si a la part d’expressió escrita s’obté una nota igual o superior a 4, l’alumne farà l’examen oral, però si treu menys d’un 4 a l’examen oral, l’assignatura quedarà suspesa i la nota final a l’expedient serà la nota de l’expressió oral.

Per poder comptabilitzar totes les parts s’ha de treure,doncs, una nota igual o superior a 4 tant a la part d’expressió escrita (Gammatik , Vokabular, Schreiben) com a la part expressió oral (Sprechen). Per aprovar l'assignatura la suma dels % de totes les parts ha de donar mínim 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió oral a realitzar a casa amb material facilitat pels professors.