Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Compostos de coordinació. Descripció descripció de l'enllaç, isomeria, espectroscòpia, i mecanismes de reacció en aquests compostos. Aplicacions químiques de la teoria de grups.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIGUEL COSTAS SALGUEIRO  / MONTSERRAT RODRIGUEZ PIZARRO  / MARIA ISABEL ROMERO GARCIA

Competències

 • Conèixer els aspectes més importants de la terminologia química: nomenclatura, convencions i unitats
 • Conèixer les reaccions químiques més importants i les seves característiques
 • Conèixer les característiques dels diferents estats de la matèria i els models teòrics que els descriuen
 • Conèixer la cinètica dels canvis químics, incloent la catàlisi, i la seva aplicació a la interpretació mecanística de les reaccions químiques
 • Conèixer les principals tècniques de determinació estructural, incloent l’espectroscòpia
 • Conèixer les propietats característiques de cadascun dels elements de la Taula Periòdica i els seus compostos, incloent les seves relacions i tendències dins la Taula Periòdica
 • Conèixer les característiques estructurals dels elements químics i dels seus compostos, incloent l’estereoquímica
 • Capacitat de demostrar els coneixements adquirits i la comprensió dels seus fets essencials: conceptes, principis i teories
 • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes comuns tant de naturalesa qualitativa com quantitativa
 • Capacitat d’avaluar, interpretar i sintetitzar dades i informació química
 • Capacitat d’anàlisi i resolució de problemes, tant de naturalesa qualitativa com quantitativa
 • Capacitat per aprendre, necessària per continuar el propi desenvolupament professional
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • Capacitat d’organització i planificació

Altres Competències

 • Extensió de l'estudi sobre l'estructura, enllaç i propietats físiques i químiques dels compostos de coordinació.

Continguts

1. Introducció.

          1.1. Generalitats dels compostos de coordinació. Nomenclatura i formulació. Classes de lligands. Geometries. Estereoisomeria.

2. Teoria de l'enllaç en els compostos de coordinació.

          2.1. L'enllaç al compostos de coordinació. Teoria del camp cristal.lí. Avaluació d'energies d'estabilització del camp cristal.lí. Factors que afecten a l'energia de desdoblament dels orbitals d.

          2.2. Limitacions del model del camp cristal.lí. Sèrie espectroquímica. Teoria del camp dels lligands i efecte nefeulaxètic. Teoria dels orbitals moleculars. Diagrama d'orbitals moleculars per complexos octaèdrics, tetraèdrics i plano-quadrats. Diagrama d'orbitals moleculars per complexos que contenen lligands amb capacitat d'interacció p. La regla dels 18 electrons. Teorema de Jahn-Teller.

3. La teoría de grups aplicada a la química.

          3.1. Grups puntuals. Definició de grup i les seves propietats. Representacions dels grups. Representacions reductibles i irreductibles. Taules de caràcters. Conseqüències del gran teorema de l'ortogonalitat. Algunes representacions reductibles importants.

          3.2. Aplicació de la teoria de grups a orbitals. Operadors de projecció i les CLAS. Sistemes p . Hibridació de l'àtom central per complexos amb enllaços s . Càlcul dels coeficients dels orbitals híbrids. Hibridació de l'àtom central per complexos amb enllaços p . El mètode d'inspecció. Exemples il.lustratius.

4. Propietats espectroscòpiques i magnètiques

          4.1. Espectroscopia UV-Vis- Llei de Beer-Lambert. Regles de selecció. Mecanismes de relaxació. Nivells energètics de l'ió lliure: termes i estats. Desdoblament de termes degut al camp cristal.lí. Diagrames de correlació. Diagrames d'Orgel. Diagrames de Tanabe i Sugano.

          4.2. Magnetisme. Comportament magnètic dels complexos dels elements de transició. Llei de Curie. Llei de Curie-Weiss. Equació de Van-Vleck.

5. Mecanismes de Reacció dels compostos de coordinació.

          5.1. Reaccions de substitució: mecanismes associatius i dissociatius. Reaccions de transferència electrònica: mecanismes d'esfera externa y d'esfera interna. Reaccions d'adició oxidant i d'eliminación reductora. Reacciones fotoquímiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Ribas i Gispert, Joan (DL 2000). Química de coordinación. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona Omega. Catàleg
 • Cotton, F. Albert, Wilkinson, Geoffrey (1988). Advanced inorganic chemistry (5th ed). New York [etc.]: Wiley. Catàleg
 • Cotton, F. Albert, Wilkinson, Geoffrey (1986). Química inorgánica avanzada. México [etc.]: Limusa. Catàleg
 • Cotton, F. Albert (1990). Chemical applications of group theory (3rd ed). New York [etc.]: Wiley. Catàleg
 • Cotton, F. Albert (cop 1977). La Teoría de grupos aplicada a la química (2ª ed). México: Limusa. Catàleg
 • Drago, Russell S (1992). Physical methods for chemists (2nd ed). Ft. Worth [etc.]: Saunders College. Catàleg
 • Davidson, George (1979). Introducción a la teoría de grupos para químicos. Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Miessler, Gary L, Tarr, Donald A (1991). Inorganic chemistry. Englewood Cliffs [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Huheey, James E (1983). Inorganic chemistry, : principles of structure and reactivity (3rd ed). New York N.Y: Collins. Catàleg
 • Ogden, J. S. (2001). Introduction to molecular symmetry. Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Atkins, P. W. (1998). Physical chemistry (6th ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

L'avaluació de la primera convocatòria es farà mitjançant una de les dos opcions següents;

a) Un examen final, representatiu de la matèria impartida en el curs.

b) 5 examens parcials que es faran immediatament després de cada bloc. L'alumne que suspengui dos examens parcials necessariament haurà d'aprovar l'examen final per superar l'assignatura.

L'avaluació de la segona convocatòria es farà mitjançant un examen final.

Observacions

Bona part dels continguts de l'assignatura requereixen un bon domini dels conceptes de simetria que s'han tractat a l'assignatura d'ampliació de química física. És molt important que aquests conceptes estiguin clars ja que no es tornaran a explicar al llarg del curs. Per tal de repasar aquest tema es recomanen els apunts de l'assignatura de AQI disponibles a la web del professor J. M. Luis, el tema 15 del text "Physical Chemistry" de P. Atkins, i el tema 4 del text "Inorganic Chemistry" de G. Miessler i D. A. Tarr.Per tal de seguir el curs es recomanen especialment els textos de Ribas "Química de Coordinación", i Cotton, "La Teoría de grupos aplicada a la química"


Assignatures recomanades

 • Ampliació de química física
 • Química inorgànica