Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Introducció a la bioquímica. Proteïnes i àcids nucleics. Enzimologia. Bioenergètica. Metabolisme.
Crèdits:
7,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JESSICA CASTRO GALLEGOS  / RAFAEL DE LLORENS DURAN  / CRISTINA ESTEVA FONT  / MARTA PEREZ GARAY

Competències

 • Conèixer la química de les molècules i dels processos biològics
 • Capacitat de demostrar els coneixements adquirits i la comprensió dels seus fets essencials: conceptes, principis i teories
 • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes comuns tant de naturalesa qualitativa com quantitativa
 • Capacitat de reconèixer i implementar bones pràctiques científiques, de mesura i tractament de dades
 • Capacitat de presentar, davant una audiència entesa, diferents tipus de material i d’arguments científics, tant per escrit com oralment
 • Capacitat de portar a terme l’avaluació del risc que comporta qualsevol procediment al laboratori i la utilització de qualsevol substància química
 • Capacitat d’interpretar les dades obtingudes en les mesures i observacions experimentals, i de relacionar-ho amb la teoria adequada
 • Capacitat per comunicar, tant per escrit com oralment, també en una llengua estrangera d’interès científic
 • Capacitat d’anàlisi i resolució de problemes, tant de naturalesa qualitativa com quantitativa
 • Capacitat per obtenir informació utilitzant fonts d’informació primàries i secundaries, incloent la cerca “on-line” amb medis informàtics
 • Capacitat per utilitzar eines informàtiques com internet, processadors de text, fulls de càlcul, bases de dades i programes específics del camp de la Química
 • Capacitat per interaccionar amb altres persones i per formar equips de treball
 • Capacitat per aprendre, necessària per continuar el propi desenvolupament professional
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • Capacitat d’organització i planificació
 • Capacitat per prendre decisions
 • Motivació per la qualitat
 • Sensibilitat front temes medioambientals

Altres Competències

 • Introducció de l'alumne en els Principis generals que governen el funcionament dels ésser vius. Biomolècules components dels essers vius. Reaccions i interaccions entre aquestes biomolècules. Mecanismes de transmissió de la informació genètica.

Continguts

1. I - Biomolècules, estructura i funció

2. Tema 1: Composició elemental dels éssers vius

3. Tema 2: Els Carbohidrats

4. Característiques estructurals i propietats generals dels glùcids. Monosacàrids. L'enllaç glucosídic. Oligosacàrids. Polisacàrids de reserva i estructurals.

5. Tema 3: Els Lípids

6. Característiques generals dels lípids. Classificació. Àcids grassos. Lípids saponificables i no-saponificabes. Estructura i propietats de les membranes biològiques.

7. Tema 4: Nucleòtids

8. Estructura general dels nucleótids i els seus derivats.

9. Tema 5: Els aminoàcids

10. Característiques estructurals dels aminoàcids i la seva classificació. Propietats.

11. Tema 6: Les proteïnes

12. L'enllaç peptídic. Característiques i propietats dels pèptids. Estructura secundària, terciària i quaternària. Proteïnes globulars i fibroses. Relació estructura-funció: mioglobina - hemoglobina.

13. Tema 7: Enzims i cinètica enzimàtica

14. Enzims, naturalesa i funció. Classificació i nomenclatura dels enzims. Catàlisi enzimàtica. Cinètica química i enzimàtica. Equació de Michaelis-Menten i les seves transformacions matemàtiques. Cofactors i vitamines.

15. Tema 8: Regulació de l'activitat enzimàtica

16. Efectors bàsics, pH i temperatura. Tipus d'inhibició enzimàtica i la seva anàlisi gràfica. Altres maneres de regular la seva activitat enzimàtica: regulació al·lostèrica, per modificació covalent i per control de la concentació d'enzim.

17. II - Metabolisme intermediari

18. Tema 9: Introducció al Metabolisme: principis de Bioenergètica

19. Concepte de Metabolisme i ruta metabòlica. Transformacions catabòliques, anabòliques i amfibòliques. Principals rutes metabòliques. Mecanismes de control del metabolisme. L'ATP com a transportador d'energia lliure. Altres compostos amb elevat contingut energètic. Transportadors de poder reductor.

20. Tema 10: Glucòlisi

21. Catabolisme dels carbohidrats. La glucòlisi i el seu balanç estequiomètric i energètic. Regulació. Fermentacions. Transformació del piruvat en acetil-CoA.

22. Tema 11: El Cicle de Krebs

23. Visió general del cicle de l'àcid cítric. Etapes. Balanç estequiomètric i energètic. Regulació. Rutes anapleròtiques. Cicle del Glioxilat.

24. Tema 12: Transport electrònic i fosforilació oxidativa

25. Reaccions d'oxidació-reducció. Potencial redox i canvis d'energia lliure. Descripció de la cadena de transport electrònic. Balanç energètic i regulació. La fosforilació oxidativa. Acoblament amb el transport electrònic.

26. Tema 13: Metabolisme de glúcids.

27. Biosíntesi de glùcids: la gluconeogènesi, balanç i regulació. Cicle de Cori. Síntesi i degradació del glicògen. Ruta de les pentoses fosfat.

28. Tema 14: La Fotosíntesi

29. Visió global de la Fotosíntesi. Pigments fotosintètics. Descripció de la fase lluminosa: fotosistemes, transport electrònic i fotofosforilació. Descripció de la fase fosca: el Cicle de Calvin. Fotorespiració. Ruta del C4.

30. Tema 15: Metabolisme del lípids

31. Catabolisme dels àcids grassos: la ß-oxidació. Regulació. Cetogènesi. Biosíntesi dels àcids grassos, regulació.

32. Tema 16: Metabolisme d'aminoàcids i nucleòtids

33. Cicle del nitrògen. Proteòlisi. Degradació dels aminoàcids: cetogènics i glucogènics. Eliminació de l'amoníac: Cicle de la Urea. Biosíntesi d'aminoàcids. Degradació dels àcids nucleics. Degradació i biosíntesi de nucleòtids purínics i pirimidínics.

34. III - Informació Genètica

35. Tema 17: Estructura dels àcids nucleics

36. Estructura del DNA: model de Watson i Crick. Tipus de RNA. Nivells d'estructuració.

37. Tema 18: Replicació del DNA

38. El Dogma Central de la Biologia Molecular. Replicació semiconservativa del DNA. Replicació en organisme procariotes i eucariotes.

39. Tema 19: Transcripció i regulació de l'expressió gènica

40. Mecanisme de la transcripció en procariotes. Transcripció i processament en eucariotes. Regulació de l'expressió genica en eucariotes.

41. Tema 20: El Codi Genètic i la Síntesi de Proteïnes

42. Establiment i característiques del Codi Genètic. Mecanisme de la Traducció. Regulació. Modificacions post-traduccionals de les proteïnes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Christopher K. Mathews, K.E. van Holde, Kevin G. Ahern (2002). Bioquímica (3). McGraw-Hill. Interamericana. Catàleg
 • Albert Lehninger, David L. Nelson, Michael M. Cox (2001). Principios de Bioquímica. Omega. Catàleg
 • Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt (2002). Fundamentos de Bioquímica. Omega.
 • Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer (2003). Bioquímica (5ª). Reverté. Catàleg
 • Trudy McKee, James R. McKee (2003). Bioquímica : la base molecular de la vida . Ed. McGraw-Hill. Interamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques: Les pràctiques tenen com a objectiu aprofundir en el coneixement de les tècniques bioquímiques bàsiques. Aquestes pràctiques tenen una durada de 20 hores (2 crèdits) distribuïdes en sessions de 5 hores, i es poden dividir en:
Determinació de proteïnes totals i fraccionament electroforètic del sèrum humà.
Purificació d'ovoalbúmina per precipitacions i cromatografía de gel-filtració.
Electroforesi en SDS.
Determinació de l'activitat de la fosfatasa alcalina en sèrum. Càlcul de velocitat màxima i constant de Michaelis.
20

Qualificació

Exàmen final:

Examen tipus test a la meitat del programa (30 preguntes), que representa el 10% de la nota final, en cas de superar-se.

Examen final tipus escrit que inclou una part sobre aspectes pràctics (2 punts) i una part teòrica (8 punts).