Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Beques i ajuts de màster

Beques de caràcter general i ajuts UdG

Beques de caràcter general

L’acreditació de caràcter econòmic NOMÉS té l'efecte exclusiu de poder formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics.

L'acreditació l'has de sol·licitar en cas que vulguis matricular-te amb condició de becari/ària (només pagar les taxes) i si anteriorment no has gaudit de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional o te l'han denegat.

L’obtenció de l’acreditació econòmica no comporta el dret a la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional, has de formalitzar i presentar la sol·licitud de la beca de caràcter general i complir els requisits que estableixi la convocatòria.

Si en el moment de matricular-te no has rebut la resposta, fes la matrícula ordinària i quan la universitat rebi la teva acreditació, si t'han acreditat, t’actualitzarà el tipus de matrícula a “matrícula amb condició de becari” i t’ho comunicarà mitjançant una notificació.

BECA EQUITAT

Si reuneixes els requisits per la beca Equitat per a la minoració del preu del crèdit dels estudis universitaris, podràs gaudir d'un 25% de descompte en el cas d’estudis de Màster habilitant. Per poder gaudir d’aquest descompte hauràs de sol·licitar i tenir denegada la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Els estudiants que hagin estat becaris el curs 2019-2020 cal que sol·licitin, també, la beca EQUITAT, si se’ls denega la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional podran gaudir del descompte que els toqui per llindar de renda.

Contacte: beques.agaur@gencat.cat

El termini de presentació de sol·licituds està obert des del 16 de juliol fins al 15 d'octubre de 2020.


Termini de presentació de sol·licituds: del 2 de juliol fins al 30 de setembre de 2020

Estudiants de Màsters oficials:

- No estar en possessió o disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de Màster Oficial o de Doctor.

- Estar matriculat en el curs 2020/21 en un ensenyament oficial de la totalitat de les assignatures o crèdits de primer curs de Màster.

- Haver obtingut en l'expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris previs  que donen accés al màster la nota mitjana segons la branca de coneixement de procedència:

 - 7,25 punts per a la branca d'Enginyeria i Arquitectura o Ensenyaments Tècnics.

 - 7,70 punts per a les branques de Ciències, Ciències Experimentals i per a les Ciències Socials i Jurídiques.

 - 7,80 punts per a la branca de Ciències de la Salut i

 - 8,00 punts per a la branca d'Humanitats

Aquests requisits s’han de complir en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

 

Ajuts UdG

Convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants del màster en Biotecnologia Alimentària i del màster en Turisme Cultural de la Universitat de Girona

  

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu totes les bases de la Convocatòria, en especial el punt 12, sobre les obligacions de les persones beneficiàries dels ajuts

Persones destinatàries: aquelles preinscrites al màster en Biotecnologia Alimentària i al màster en Turisme Cultural

Dotació: 5 ajuts d'un import màxim de l'import total dels preus acadèmics de caràcter docent de la matrícula d'un màster oficial de 60 crèdits.

Presentació sol·licituds dels ajuts: 9 d'octubre de 2020, a les 23:59.

Requisits:

 • Haver-se matriculat en algun dels dos programes de màster inclosos a la convocatòria.


Convocatoria de ayudas de matrícula para estudiantes del máster en Biotecnología Alimentaria y del máster en Turismo Cultural de la Universitat de Girona

  

Información más importante de la convocatoria. Consulta todas las bases de la convocatoria, en especial el punto 12 sobre las obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas.

Personas destinatarias: aquellas preinscritas en el máster en Biotecnología Alimentaria y en el máster en Turismo Cultural (

Dotación: 5 ayudas de un importe máximo del importe total de los precios académicos de carácter docente de la matrícula de un máster oficial de 60 créditos. 

Presentación solicitudes de las ayudas: 9 de octubre de 2020, a las 23:59.

Requisitos:

 • Haberse matriculado en uno de los dos programas de máster incluidos en la convocatoria.

Convocatòria d'un ajut “Càtedra Bellapart en Estructures Lleugeres i de Vidre” per als estudis del màster en Mecànica de Materials i Estructures de la Universitat de Girona.

  

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu totes les bases de la convocatòria al fitxer adjunt.

Persones destinatàries: aquelles preinscrites al màster en Mecànica de Materials i Estructures per al curs 20-21.

Dotació: l’import màxim de cada ajut serà l’import dels preus acadèmics de caràcter docent de la matrícula de 60 crèdits d’un màster oficial de la Universitat de Girona per al curs acadèmic 2020-2021, amb un màxim de 4.000€.

Presentació sol·licituds dels ajuts: fins al 10 de setembre de 2020, inclòs el mes d'agost.

IMPORTANT: la presentació de sol·licituds s'haurà de fer (vegeu les bases de la convocatòria) a través d'una Oficina de Registre o del Registre Electrònic de la Universitat per a les persones residents a Espanya. Els estudiants internacionals n'hauran de delegar la presentació a la coordinació del màster al correu grantMMS@bellapart.com.

Requisits:

 • Haver realitzat la preinscripció al màster en Mecànica de Materials i Estructures.
 • Haver abonat la taxa de preinscripció a màsters de 30,21€.
 • Haver estat acceptat al màster en Mecànica de Materials i Estructures.
Documentació addicional que caldrà aportar:
 • Acreditació d'idiomes anglès i/o francès
 • Acreditació d'experiència laboral en l'àmbit de la Càtedra Bellapart
 • Una o dues cartes de recomanació (opcional)

Convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters oficials de la Universitat de Girona i de màsters interuniversitaris coordinats per la UdG per a estudiants titulats pel sistema universitari espanyol. 

  

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu totes les bases de la Convocatòria.

Persones destinatàries: 

a) aquelles preinscrites a un estudi oficial de màster inclòs a la convocatòria que tinguin una nota mitjana d'expedient acadèmic de la titulació d'accés igual o superior a 7 i que hagin obtingut el títol que dóna accés al màster en una universitat que pertanyi al sistema universitari espanyol.

b) aquelles persones que es matriculin del segon curs d'un màster de 120 crèdits inclòs a la convocatòria i que tinguin una nota mitjana d'expedient del primer curs del màster igual o superior a 7.

Dotació: l’import màxim de cada ajut serà de 2785,71€ de l’import dels preus acadèmics de caràcter docent de la matrícula de 60 crèdits d’un màster oficial de la Universitat de Girona per al curs acadèmic 2020-2021.

Presentació sol·licituds dels ajuts: fins al 30 de setembre de 2020, inclòs el mes d'agost.

Nota: la plataforma de beques del Banc Santander et demanarà que et registris per poder sol·licitar aquests ajuts.

Requisits:

 • Haver cursat els estudis que donen accés al màster en una universitat que pertanyi al sistema universitari espanyol i ser resident a la Unió Europea.
 • Tenir una nota mitjana d'expedient de la titulació d'accés a màster igual o superior a 7.
 • Tenir una nota mitjana del primer curs d'un màster de 120 crèdits igual o superior a 7.
 • Haver fet la preinscripció per a qualsevol dels màsters oficials que es relacionen en l’annex I de la convocatòria.
 • Haver abonat la taxa de preinscripció a màsters de 30,21€.
 • Haver completat la preinscripció al màster amb tota la documentació requerida.*
 • Que sigui primera matrícula a una màster oficial de la UdG (o del segon curs de màster en el cas dels programes de 120 crèdits)

* Les persones amb qualificacions pendents que compleixin la resta de condicions podran ser declarades admeses, condicionades a l’acreditació de les qualificacions definitives, que necessàriament haurà de tenir lloc abans del 31 de desembre de 2020.

Convocatoria de ayudas de matrícula para estudiantes de másteres oficiales de la Universidad de Girona y de másteres interuniversitarios coordinados por la UdG para estudiantes titulados por el sistema universitario español.

  

Información más imporante de la convocatoria. Consulta todas las bases de la convocatoria.

Personas destinatarias: 

a) aquellas preinscritas en un estudio oficial de máster incluido en la convocatoria que tengan una nota media de expediente académico de la titulación de acceso igual o superior a 7 y que hayan obtenido el título que da acceso a máster en una universidad que pertenezca al sistema universitario español.

b) aquellas personas que se matriculen del segundo curso de un máster de 120 créditos incluído en la convocatoria y que tengan una nota mediana de expediente del primer curso del máster igual o superior a 7.

Dotación:  el importe máximo de cada ayuda será de 2785,71€ del importe de los precios académicos de carácter docente de la matrícula de 60 créditos de un máster oficial de la Universitat de Girona para el curso académico 2020-2021.

Presentación de solicitudes de las ayudas: hasta el 30 de septiembre de 2020, incluyendo el mes de agosto.

Nota: la plataforma de becas del Banco Santander te pedirá que te registres para poder solicitar estas ayudas.

Requisitos:

 • Haber cursado los estudios que dan acceso al máster en una universitat que pertenezca al sistema universitario español y ser residente en la Unión Europea.
 • Tener una nota media de expediente de la titulación de acceso al máster igual o superior a 7.
 • Tener una nota media del primer curso de un máster de 120 créditos igual o superior a 7.
 • Haber realizado la preinscripción para cualquier de los másteres oficiales que se relacionan en el anexo I de la convocatoria.
 • Haber abonado la tasa de preinscripción a máster de 30,21€
 • Haber completado la preinscripción al máster con toda la documentación requerida.*
 • Que sea la primera matrícula en un máster oficial de la UdG (o del segundo curso de máster en el caso de los programas de 120 créditos).
* Las personas con calificaciones pendientes que cumplan con el resto de condiciones podrán ser declaradas admitidas, condicionadas a la acreditación de las calificaciones definitivas, que necesariamente deberá tener lugar antes del 31 de diciembre de 2020.Convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters oficials de la Universitat de Girona i de màsters interuniversitaris coordinats per la UdG per a estudiants internacionals. 

  

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu les bases a l'enllaç al final d'aquesta descripció.

Persones destinatàries: aquelles preinscrites a un estudi oficial de màster de la Universitat de Girona o bé a un màster interuniversitari coordinat per la UdG, i que hagin obtingut el títol que dona accés al màster en una universitat que no pertanyi al sistema universitari espanyol.

Dotació: 20 ajuts d'un import màxim de l'import total de la matrícula d'un màster oficial de 60 crèdits (amb un màxim de 4.000€).

Presentació sol·licituds dels ajuts: del 5 de juny al 19 de juny de 2020 a les 23:59 (UTC+1:00)

Nota: la plataforma de beques del Banc Santander et demanarà que et registris per poder sol·licitar aquests ajuts.

Requisits:

 • Haver cursat els estudis que donen accés al màster en una universitat de fora de l’Estat espanyol i no tenir permís de residència a Espanya.
 • Haver fet la preinscripció per a qualsevol dels màsters oficials que es relacionen en l’annex I de la convocatòria.
 • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per a màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus vigent pels serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes.
 • Haver completat la preinscripció al màster amb tota la documentació requerida, incloent-hi el document d'equivalència de notes mitjanes del Ministeri d'Educació.
 • Que sigui primera matrícula a una màster oficial de la UdG.


Convocatoria de ayudas de matrícula para estudiantes de másteres oficiales de la Universitat de Girona y de másteres interuniversitarios coordinados por la UdG para estudiantes internacionales.

  

Información más importante de la convocatoria. Consulta las bases en el documento al final de esta descripción

Personas destinatarias: aquellas preinscritas en un estudio oficial de máster de la Universitat de Girona o bien en un máster interuniversitario coordinado por la UdG, y que hayan obtenido el título que da acceso al máster en una universidad que no forme parte del sistema universitario español.

Dotación: 20 ayudas de un importe máximo del importe total de la matrícula de un máster oficial de 60 créditos  (con un máximo de 4.000€).

Presentación de solicitudes de las ayudas: del 5 de junio al 19 de junio de 2020 a las 23:59 (UTC+1:00)

Nota: la plataforma de becas del Banco Santander te pedirá que te registres para poder solicitar estas ayudas.

Requisitos:

 • Haber cursado los estudios que dan acceso al máster en una universidad fuera del Estado español y no residir en España.
 • Haber formalizado la preinscripción para cualquiera de los másteres oficiales que se relacionan en el anexo I de la convocatoria.
 • Haber abonado la tasa correspondiente a los servicios académicos de carácter administrativo para másteres universitarios, de acuerdo con el decreto de precios vigente para los servicios académicos de las universidades públicas catalanas.
 • Haber completado la presincripción al máster con toda la documentación requerida, incluyendo el documento de equivalencia de notas medias del Ministerio de Educación.
 • Que sea la primera matrícula a un máster oficial de la UdG.
* El proceso de solicitud a través de la plataforma del Banco Santander está disponible únicamente en inglés. Recomendamos utilitzar la traducción automática del navegador o contactar con ajuts@udg.edu si tuvieras algún problema.

Call for registration grants for University of Girona's official master studies and official joint master's programmes coordinated by the UdG for international students

  

Relevant information. Read the call guidelines below.

Addressees: Students who have pre-registered for one of the University of Girona's official master's programmes or for a joint master's programme coordinated by the UdG who are qualified to study a master's degree by a university that is not part of the Spanish university system.

Amount: 20 grants to cover all or part of the subsidised fee to register for an official master's program of 60 credit  (up to 4.000€).

Application deadline: from 5 June 2020 to 19 June 2020 at 11:59 pm (UTC +1:00)

Please note: The Santander Scholarships platform will require you to create an account and register in order to submit your application.

Requirements:

 • Have completed the access degree to the master’s programme in a university outside the Spanish state and not have a Spanish residence permit.
 • Have pre-registered for one of the official master’s programmes listed in annex I.
 • Have paid the corresponding administrative fee for academic services related to university master’s programmes, according to the current price index for academic services at public universities.
 • Have completed the pre-registration with all documents, including the grades equivalence document issued by the Spanish Ministry of Education.
 • First time registration for an official master's degree at the UdG.

Altres ajuts

Junior Visiting Fellowship i Premis Talent: Reptes Globals i Europa Segle XXI.

  

El CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, convoca:
"Premi Talent Reptes Globals"
"Premi Talent Europa Segle XXI"
- Període de presentació de sol·licituds: fins al 28 de febrer de 2021.
- Dotació econòmica: 2.500€

"Ju
nior Visiting Fellowship" en la seva primera edició. 

Per a més informació: Visiteu la plana web de la convocatòria.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.