Tercera llengua

Normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau

Aprovada pel Consell de Govern en la sessió 2/10, de 25 de febrer de 2010 (PDF), i modificada pel Consell de Govern en la sessió 6/2014, de 10 de juliol de 2014 (eBOU-652 ), i en la sessió 5/2015, de 25 de juny de 2015 (eBOU-789 )

Requeriment del nivell B2 d’una tercera llengua per a l’obtenció del títol de grau

En la sessió 3/16, de 12 de maig de 2016, el Consell de Govern de la Universitat de Girona va acordar incorporar l’exigència del nivell B2 o superior a tots els graus de la UdG a partir del curs 2016-2017. Vegeu el text íntegre de l'acord (eBOU-883)

La mesura s’està incorporant de manera progressiva a les memòries dels estudis i afectarà els estudiants que iniciïn els seus estudis un cop la memòria ja hagi fet la modificació pertinent i inclogui el requisit.

Per a qualsevol dubte o informació addicional sobre els requisits de tercera llengua en un estudi en particular cal adreçar-se a la secretaria acadèmica del centre docent corresponent.

Preàmbul

Una de les novetats en els plans d’estudi de grau ha estat la importància que es concedeix a la integració de la tercera llengua, preferentment l’anglès. Aquesta característica ha estat també un dels requisits del CIC per a l’autorització de la impartició dels nous graus. A més, dins del Pla per a la millora del finançament de les universitats públiques catalanes (PMFUPC) del Comissionat per a Universitats i Recerca, alguns dels indicadors fan referència a la millora de la competència lingüística en una tercera llengua dels estudiants, del professorat i del PAS, entre d’altres.

En el moment d’aprovar i enviar a verificar la majoria de les memòries de la UdG (octubre 2008), el Comissionat va anunciar que regularia el nivell exigible i els mínims a cursar en aquesta tercera llengua, però no es va concretar. La UdG, però, com altres universitats, ho va incorporar a la informació sobre els nous graus, atès que era un tema de preocupació dels estudiants. Així, aquestes memòries de grau de la UdG incorporaven la tercera llengua amb estratègies diverses per garantir que els estudiants assoleixin la competència del coneixement de la tercera llengua.

Aquestes estratègies tenen el suport del Servei de Llengües Modernes de la UdG, que a més ofereix cursos d’idiomes i té la capacitat d’avaluar el nivell dels estudiants.

En aquests moments no existeix cap directriu estatal ni acord entre totes les universitats catalanes i el Comissionat per a Universitats i Recerca que determini el nivell que cal requerir una vegada finalitzats els estudis universitaris. L’única referència és el nivell exigit a la prova de selectivitat, el B1 (vegeu les competències de cada nivell en l’annex I), i la del Màster de Secundària (Orden ECI 3858/2007), on es formalitza que per accedir-hi caldrà acreditar un nivell de tercera llengua B1, nivell que hauria de ser l’assolit en els estudis preuniversitaris. D’altra banda, en les ordres corresponents als requisits dels títols de Mestre en Educació Infantil i Mestre en Educació Primària, es recull que la competència de llengua estrangera serà com a mínim el B1. Tot i això, altres estudis poden exigir nivell de competència superior, com per exemple el nivell B2 en el grau de Turisme.

Finalment, en l’actualitat, es considera molt dificultós aconseguir que durant els estudis de grau tots els estudiants de la Universitat de Girona assoleixin un nivell de tercera llengua de com a mínim el B2.

Article 1. Tercera llengua

1. [DEROGAT]

2. La Comissió Delegada de Docència i Estudiants establirà i mantindrà actualitzada les llengües que tindran la consideració de tercera llengua dins de cada àmbit de coneixement.

Article 2. Procediment d'acreditació de coneixement de la tercera llengua a la UdG als estudis de grau

1. A la UdG les vies perquè els estudiants acreditin haver assolit el nivell determinat de coneixement de la tercera llengua, preferentment l’anglès, són les següents:

a) Presentació d'una certificació reconeguda externa segons la taula adjunta (annex II). Serà responsabilitat de la Comissió Acadèmica i de Convalidacions de la UdG, vist l’informe del Servei de Llengües Modernes, mantenir actualitzada aquesta taula, així com valorar l’acceptació d’altres certificats no inclosos en la taula.

b) Superació d’una prova específica de coneixements, organitzada pel Servei de Llengües Modernes, per acreditar el coneixement del nivell B2.1.

c) Superació de qualsevol altra prova específica de coneixements que acrediti com a mínim el nivell B2.1, organitzada per les universitats públiques i privades del sistema universitari català o espanyol, amb els requeriments del Marc europeu comú de referència per a les llengües i avalada pels organismes escaients.

d) Superació d’assignatures d’idiomes incloses en els plans d’estudis que avaluïn com a mínim aquest nivell B2.1.

e) Per a l’anglès, el francès i l’alemany, superació dels cursos organitzats pel Servei de Llengües Modernes per assolir el nivell desitjat.

f) Algunes assignatures impartides íntegrament en una tercera llengua al grau, amb un mínim de 5 crèdits, es podran utilitzar per acreditar el coneixement de la llengua per part de l’alumne en un nivell equivalent al nivell demandat.

La UdG impulsarà aquest mecanisme com a manera principal d’acreditació del B.2.1 per tal de garantir que aquesta acreditació no comporti costos addicionals per als estudiants i que el coneixement de la tercera llengua s’integri en la formació de fons dels estudis. En aquest sentit, en coordinació amb els centres docents, s’impulsarà la programació d’aquestes assignatures en tots els estudis.

També es reconeixerà el B.2.1 a aquells estudiants que defensin el TFG en una tercera llengua. En aquest cas, caldrà presentar també un resum del treball en aquesta llengua. 

A tal efecte, en aquestes assignatures cal preveure, per tal de garantir l’avaluació de la competència en tercera llengua, l'existència d'un mecanisme d'avaluació d’aquests coneixements lingüístics en algun moment de la docència, tant oral com escrita. Atès que serà el mateix professor que imparteix l’assignatura qui avaluarà aquest nivell, caldrà garantir que aquest té la competència lingüística adequada i que sap com avaluar el nivell requerit a l’estudiant.

Atès que en l’assignatura no s’avaluarà únicament el nivell lingüístic dels estudiants, la superació d’aquesta no implica la superació del nivell lingüístic associat.

2. Qualsevol d’aquestes vies serà suficient per acreditar el nivell exigit.

3. En cap cas s’eximirà l’estudiant de cursar les assignatures en una tercera llengua que siguin obligatòries en el seu estudi.

Article 3. Aplicació de la normativa

1. La UdG informarà els estudiants de les diferents possibilitats d’acreditació del nivell de tercera llengua. L’acreditació quedarà recollida ja que es susceptible de constar al SET.

2. Els estudiants que acreditin el nivell en tercera llengua a través del Servei de Llengües Modernes de la UdG, ja sigui perquè aporten certificació que no consta a la taula de correspondències aprovada, ja sigui perquè han participat en els exàmens lliures de cada any, no caldrà que aportin cap documentació.

3. Els estudiants que abans d’iniciar els seus estudis a la UdG disposin d’una acreditació identificada en la taula esmentada, podran presentar-la en la secretaria acadèmica del centre docent conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la primera matrícula. Els que no ho hagin fet així i els que obtinguin l’acreditació identificada en la taula esmentada al llarg dels seus estudis, podran presentar-la a la secretari acadèmica del centre docent en els períodes que a aquest efecte establirà el calendari acadèmic de la UdG. Les secretaries acadèmiques dels centres docents incorporaran els documents acreditatius aportats pels estudiants als corresponents expedients acadèmics.

4. El Servei de Llengües Modernes organitzarà durant cada curs acadèmic exàmens lliures, la superació dels quals (en el nivell B2.1 com a mínim) serviran a l’estudiantat per acreditar el nivell lingüístic requerit. Aquests exàmens seran gratuïts només en la primera convocatòria.

5. La UdG formalitzarà els procediments pels quals, els professors de les assignatures en què s’avalua el nivell de la tercera llengua (art. 2, f), hauran d’acreditar tant el seu nivell de coneixement d’aquesta llengua, que serà com a mínim el C1, com la seva capacitat per avaluar-lo. Les vies per acreditar el nivell de coneixement lingüístic del personal docent són les següents:

  • Presentació d'una certificació reconeguda externa segons la taula adjunta. Per a aquelles titulacions no incloses en la taula adjunta, caldrà un informe favorable del Servei de Llengües Modernes.
  • Superació dels cursos organitzats pel Servei de Llengües Modernes per assolir el nivell desitjat.

Per acreditar la capacitat dels professors per avaluar el nivell lingüístic dels estudiants, el Servei de Llengües Modernes oferirà formació adequada i emetrà, en darrer terme, un dictamen que garanteixi aquesta capacitat.

Disposició transitòria

Mentre s’implementen els mecanismes previstos en la lletra f) de l’article 2, els estudiants que aprovin els 240 crèdits del grau abans del setembre de 2015 podran titular-se sense acreditar el B.2.1, excepte que la memòria del grau que han cursat l’exigeixi. Per a aquells que l’acreditin s’inclourà el seu reconeixement en el suplement europeu del títol.

Disposició final única. Entrada en vigor

La present normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern de la UdG.

Annexos