Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Homologació de títols de postgrau

Normativa de regulació del procediment de la Universitat de Girona per a l'homologació de títols estrangers a títols espanyols de postgrau

Aprovada en el Consell de Govern en la sessió núm. 4/06, de 27 d'abril de 2006 (ACORD )

Article 1. Objecte de la normativa

Aquesta normativa regula el procediment de la Universitat de Girona per a l’homologació de títols d’educació superior obtinguts d’acord amb sistemes educatius estrangers als títols següents del sistema educatiu espanyol:

a) L’actual títol de doctor, fins que es produeixi la seva substitució pel títol previst en el RD 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris de postgrau.

b) Els títols oficials de màster i doctor regulats pel RD 56/2005, de 21 de gener, llevat dels títols de màster a què fa referència l’article 8.3 de l’esmentat reial decret.

c) El grau acadèmic de màster.

Article 2. Àmbit d'aplicació

Aquesta normativa s’aplica a l’homologació de títols estrangers d’educació superior:

a) els ensenyaments dels quals s’hagin cursat en universitats o institucions d’educació superior radicades fora d’Espanya.

b) els ensenyaments del quals s’hagin cursat totalment o parcialment a Espanya en centres degudament autoritzats per les administracions espanyoles competents.

Article 3. Exclusions

3.1. No es pot concedir l’homologació de títols obtinguts d’acord amb sistemes educatius estrangers als títols del sistema educatiu espanyol que es relacionen a continuació:

a) Els títols i diplomes propis que les universitats imparteixin de conformitat amb l’article 34.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

b) Els títols espanyols resultants de plans d’estudis extingits o que encara no s’hagin implantat totalment, com a mínim en una universitat espanyola.

3.2. No són objecte d’homologació els títols o estudis estrangers següents:

a) Els que no tinguin de validesa acadèmica oficial en el país d’origen.

b) Els corresponents a estudis estrangers cursats, totalment o parcialment, a l’Estat espanyol, quan als centres no tinguin l’autorització preceptiva per impartir aquests ensenyaments, o bé quan els ensenyaments sancionats pel títol estranger que es vol homologar no estiguessin efectivament implantats en la universitat o institució d’educació superior estrangera en el moment en què aquesta va expedir el títol, d’acord amb el que s’assenyala en l’article 86 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. No obstant això, quan aquestes circumstàncies afectin només una part dels estudis cursats, els estudis parcials que no incorrin en les circumstàncies esmentades poden ser objecte de convalidació, si escau.

c) Els títols que ja hagin estat homologats a l’Estat espanyol, o els estudis superats per obtenir-los que ja hagin estat objecte de convalidació per continuar estudis a l’Estat espanyol.

3.3. No són objecte d’homologació a la Universitat de Girona els títols o estudis estrangers que no tinguin relació directa amb els coneixements propis dels estudis que s’imparteixin en aquesta Universitat.

Article 4. Criteris per a l'homologació a títol de postgrau

4.1. Les resolucions sobre homologació de títols estrangers d’educació superior a títols espanyols de màster i de doctor s’han d’adoptar a partir de l’estudi de la formació adquirida per l’estudiant i tenint en compte:

a) La correspondència entre els nivells acadèmics requerits per a l’accés als estudis que condueixen a l’obtenció del títol estranger i els corresponents al títol espanyol que pertoqui.

b) La durada i la càrrega horària del període de formació necessari per a l’obtenció del títol estranger del qual es pretén l’homologació.

c) La correspondència entre els nivells acadèmics del títol estranger i els del títol espanyol al qual se sol·licita l’homologació.

d) Els continguts formatius superats per a l’obtenció del títol estranger.

4.2. Quan la formació corresponent al títol espanyol estigui harmonitzada en virtut de directrius comunitàries, l’homologació exigeix el compliment dels requisits previstos en les respectives directrius.

Article 5. Criteris per a l'homologació a grau acadèmic de postgrau

5.1. Les resolucions sobre homologació de títols estrangers d’educació superior a grau acadèmic espanyol de màster i de doctor s’han d’adoptar tenint en compte els criteris següents:

a) La correspondència entre els nivells acadèmics requerits per a l’accés als estudis que condueixen a l’obtenció del títol estranger i els corresponents al grau acadèmic de l’Estat espanyol del què es tracti.

b) La durada i la càrrega horària del període de formació necessari per a l’obtenció del títol estranger del qual es pretén l’homologació.

c) La correspondència entre el grau acadèmic dels estudis que condueixen a l’obtenció del títol estranger i el corresponent grau acadèmic de l’Estat espanyol al qual se sol·licita l’homologació.

Article 6. Homologació de títols oficials d'educació superior expedits en un Estat membre de la Unió Europea

Quan se sol·liciti l’homologació d’un títol corresponent a ensenyaments realitzats de conformitat amb sistemes educatius de països de la Unió Europea a un grau acadèmic espanyol, la resolució d’homologació ha de tenir en compte únicament el criteri establert a l’apartat c) de l’article 4.

Article 7. Taxes

Les taxes que les persones interessades hagin d’abonar corresponents a la iniciació del procediment constitueixen ingressos exigibles pel rector. La justificació de l’abonament d’aquest import és requisit necessari per a la tramitació de l’expedient.

Article 8. Sol·licitud

8.1. El procediment d’homologació s’inicia mitjançant la presentació de la sol·licitud d’homologació, adreçada al rector de la Universitat, en qualsevol oficina del Registre de la Universitat o per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 30/1992 i les seves modificacions.

8.2. La sol·licitud d’homologació s’ha de formalitzar per la persona interessada de conformitat amb el model normalitzat.

8.3. La persona interessada no pot sol·licitar l’homologació de manera simultània en més d’una universitat. No obstant això, si la sol·licitud d’homologació és denegada, la persona interessada pot iniciar un nou expedient en una altra universitat espanyola.

Article 9. Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

a) Imprès de sol·licitud d’homologació de títol estranger.

b) Document acreditatiu de la identitat i de la nacionalitat de la persona sol·licitant (fotocòpia compulsada del DNI o passaport).

c) Còpia compulsada del títol del qual es sol·licita l’homologació o de la certificació acreditativa de la seva expedició.

d) Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis realitzats pel sol·licitant per a l’obtenció del títol que sol·licita homologar, en la qual han de constar, entre altres aspectes, la durada oficial en anys acadèmics del programa d’estudis seguit, les assignatures cursades, la càrrega horària de cadascuna d’elles i les seves qualificacions i la qualificació obtinguda en la tesi doctoral.

e) Quan es tracti de sol·licituds d’homologació al títol de doctor, memòria explicativa de la tesi realitzada, redactada en castellà o català, amb indicació dels membres del jurat i qualificació, així com un exemplar de la mateixa tesi. La memòria explicativa constarà d’una introducció i unes conclusions i s’ha d’acompanyar d’una còpia en format electrònic.

f) Acreditació de l’abonament de l’import establert.

g) Declaració responsable de no haver homologat el títol a l’Estat espanyol, de no haver sol·licitat l’homologació del mateix títol en una altra universitat de forma simultània i de no haver obtingut la convalidació dels estudis corresponents al títol del qual es sol·licita l’homologació per continuar estudis a l’Estat espanyol.

h) En cas que s’hagi sol·licitat l’homologació del títol en una altra universitat i la sol·licitud hagi estat denegada, una còpia de la resolució emesa per aquesta universitat.

i) Curriculum vitae de la persona sol·licitant.

A més, la comissió que autoritza la defensa de les tesis doctorals a la Universitat de Girona pot requerir a la persona interessada altres documents que consideri necessaris per a l’acreditació de l’equivalència entre la formació conduent a l’obtenció del títol estranger aportat i la que s’exigeix per a l’obtenció del títol espanyol al qual es pretén homologar, incloent-hi, si s’escau, els programes de les assignatures –en els quals es reflecteixi el contingut i l’amplitud amb què van ser cursades– o la documentació acadèmica acreditativa d’haver superat, en la seva totalitat, els ensenyaments previs exigits per a l’accés als estudis cursats per a l’obtenció del títol del qual es sol·licita l’homologació.

Article 10. Requisits dels documents

Els documents expedits a l’estranger han de complir els requisits següents:

a) Han de ser oficials i haver estat expedits per les autoritats competents, d’acord amb l’ordenament jurídic dels país de què es tracti.

b) S’han de presentar legalitzats per via diplomàtica, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de l’Haia. Aquest requisit no s’exigeix en el cas de documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

c) Han d’anar acompanyats, si correspon, de la traducció oficial al castellà o al català.

Article 11. Verificació dels documents

La Universitat de Girona, en cas de dubte sobre l’autenticitat, la validesa o el contingut dels documents aportats, pot efectuar les diligències necessàries per comprovar-los, ja sigui demanant a la persona interessada informació complementària o bé adreçant-se a l’autoritat competent que els hagi expedit per tal de verificar-ne els aspectes dubtosos.

Article 12. Esmena de la sol·licitud

Si la sol·licitud no compleix els requisits exigits, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini màxim de deu dies, esmeni la sol·licitud i/o aporti els documents preceptius, advertint-la que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seva petició.

Article 13. Informes

13.1. La resolució del rector sobre l’homologació s’ha d’adoptar previ informe motivat de la comissió competent. La proposta resultant d’aquest informe pot ser favorable o desfavorable a la sol·licitud d’homologació, i serà notificada a la persona interessada.

13.2. La comissió pot sol·licitar els informes tècnics que requereixi per elaborar la seva proposta.

13.3. La comissió competent pot designar comitès tècnics per àmbits de coneixement per tal d’analitzar i informar les sol·licituds.

Article 14. Excepcions a la necessitat d'informe

El rector pot resoldre la sol·licitud sense necessitat de sol·licitar informe a la comissió competent en els supòsits següents:

a) Quan hi concorri alguna de les causes d’exclusió previstes en l’article 3 d’aquesta normativa.

b) Quan la Universitat de Girona s’hagi pronunciat sobre l’homologació d’un títol estranger d’educació superior d’idèntiques característiques amb anterioritat.

Article 15. Resolució

15.1. Un cop instruït l’expedient, i evacuat el tràmit d’audiència a la persona interessada, quan escaigui, el rector resol motivadament la sol·licitud, atorgant o denegant l’homologació sol·licitada.

15.2. El termini per resoldre i notificar la resolució del procediment és de sis mesos, a comptar des que la sol·licitud hagi tingut entrada al Registre de la Universitat de Girona.

15.3. D’acord amb el que s’estableix en la disposició addicional vint-i-novena i en l’annex 2 de la Llei 14/2002, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, la manca de resolució expressa en el termini indicat permet entendre com a desestimada la sol·licitud d’homologació.

15.4. Contra la resolució del rector, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que disposen els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Article 16. Credencials

16.1. La concessió de l’homologació s’acredita mitjançant l’oportuna credencial expedida pel rector de la Universitat de Girona en versió bilingüe (català i castellà), d’acord amb el model establert pel Consell de Coordinació Universitària, i s’hi ha de fer constar el títol estranger que posseeix la persona interessada.

16.2. Amb caràcter previ a l’expedició de la credencial, la Universitat comunicarà la seva concessió a la Subdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions del Ministeri d’Educació i Ciència, a l’efecte de la seva inscripció en la secció especial del Registre Nacional de Títols. La Universitat ha de mantenir un registre de les credencials emeses.

16.3. L’homologació atorga al títol estranger, des de la data en què s’hagi concedit i s’expedeixi la corresponent credencial, els mateixos efectes que el títol espanyol en tot el territori nacional, d’acord amb la normativa vigent.

16.4. L’homologació al títol de doctor no implica, en cap cas, l’homologació o el reconeixement del títol estranger de grau o nivell acadèmic equivalent que tingui la persona interessada.

16.5. Si l’homologació és denegada, la persona interessada pot iniciar un nou expedient en una altra universitat espanyola.

16.6. El lliurament de la credencial a la persona interessada es realitza utilitzant procediments anàlegs als emprats en els títols oficials.

Disposició addicional

Qualsevol dubte o divergència que sorgeixi en la interpretació d’aquesta normativa ha de ser sotmesa al vicerector responsable dels estudis de postgrau.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.