Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2010-2011

Grau en Criminologia

Dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Organització constitucional de l'Estat i del sistema de fonts.

Bbàsica 6 E 1primer semestre NDno definit

Introducció al dret processal (3104G00077)

Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.

Bbàsica 6 E 2segon semestre NDno definit

Teoria del dret (3104G00079)

El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.

Bbàsica 6 E 1primer semestre NDno definit

Fonaments teòrics de la criminologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la criminologia (3104G03006)

Què és la criminologia?. Els mètodes de la criminologia. Les teories criminològiques. Anàlisi de la criminalitat: Estudi d'un comportament delictiu concret de delinqüència comuna i de delinqüència de coll blanc. La prevenció del delicte en la comunitat i les polítiques de seguretat. Funcionament del sistema penal: el sistema policial, judicial, de les presons i de les penes no privatives de llibertat. La justícia restauradora. Política criminal: principis que l'haurien de guiar i estudi de casos.

Bbàsica 6 B 1primer semestre NDno definit

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

Procés d'investigació científica. Tècniques d'investigació quantitativa. Producció de dades i recerca de fonts estadístiques. Conceptes i mesures bàsiques de l'estadística descriptiva. Anàlisi exploratori de dades mitjançant ordinador amb SPSS. Confecció i anàlisi de taules estadístiques i gràfics. Proves d'hipòtesi. Interpretació de resultats.

Bbàsica 6 B 2segon semestre NDno definit

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

Procés d'investigació científica. Tècniques d'investigació quantitativa. Producció de dades i recerca de fonts estadístiques. Conceptes i mesures bàsiques de l'estadística descriptiva. Anàlisi exploratori de dades mitjançant ordinador amb SPSS. Confecció i anàlisi de taules estadístiques i gràfics. Proves d'hipòtesi. Interpretació de resultats.

Bbàsica 6 B 2segon semestre NDno definit

Delicte i societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia política (3104G00075)

Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 E 2segon semestre NDno definit

Introducció a la sociologia (3104G00080)

LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA; INDIVIDU I SOCIETAT: ELS PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ I INSTITUCIONALITZACIÓ; ESTRUCTURA I CANVIS SOCIALS; PROCESSOS SOCIALS CONTEMPORANIS

Bbàsica 6 B 1primer semestre NDno definit

Antropologia jurídica (3104G03022)

Coneixements bàsics d'antropologia en la investigació, coneixement i explicació dels fenòmens jurídics. Estudi dels diversos models antropològics de societat, que sorgeixen com a resposta jurídica als seus problemes bàsics: subsistència, desigualtat, poder, família, religió, etc.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la ciència política (3104G00074)

La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.

Bbàsica 6 E 1primer semestre NDno definit

Psicologia i criminalitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la psicologia (3104G03030)

1. Desenvolupament històric. Dimensions, escoles psicològiques i àmbits d'intervenció. 2. Bases biològiques del comportament humà: Filogènesi i Ontogènesi, Herència-medi i desenvolupament. 3. Processos psicològics bàsics: Atenció, Percepció, Memòria, Aprenentatge i Emoció. 4. Personalitat. 5. Pensament social. Actituds. Relacions interpersonals. 6. Identitat social. Manteniment, reproducció i canvi social. 7. Introducció a la psicologia dels grups.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret processal penal (3104G03004)

El procés penal. Semblances i diferències entre el procés penal i el procés civil. Principals institucions del procés penal: objecte i parts en el procés penal. La dinàmica del procés penal: instrucció, fase intermèdia, judici oral, sentència i recursos i execució. Els processos penals ordinaris. Els processos penals especials. El procés penal com a garantia del jutjable. Garanties específiques del procés penal per a criminòlegs.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G03005)

Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat).

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Fonaments teòrics de la criminologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teories criminològiques (3104G03007)

Breu història del coneixement criminològic. L'Escola Clàssica de Dret Penal. Les teories individualistes: les teories positivistes. Les teories socials: L'Escola de Chicago; la teoria de l'anomia; la teoria de l'etiquetatge; la teoria del control; la criminologia crítica; els plantejaments actuals i de futur de la criminologia

OBobligatòria 9 A 1primer semestre NDno definit

Prevenció i gestió de conflictes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Mediació i resolució de conflictes socials (3104G03008)

El conflicte social. Problemes i dificultats. Eines per a la intervenció en el conflicte social. Maneig de situacions d'escalada. Estabilització dels conflictes socials. Processos de generació de desescalada. La intervenció del mediador en el procés.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Delicte i societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret i societat (3104G03020)

Trets generals de les diferents famílies de sistemes jurídics. La funció de la cultura jurídica en les pràctiques ordinàries i extraordinàries del dret. Poders socials i formes de control. Canvis socials emergents i dirigits. Conflictes entre la marginalitat i la centralitat de les idees jurídiques. Complexitat i coneixement jurídic.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política criminal i control social (3104G03025)

Origen del debat político-criminal. La seva relació amb el Dret Penal i la Criminologia. Models de política criminal existents al món occidental durant els segles XVIII, XIX, XX i XXI. La irrupció de la il•lustració. Els models humanitaristes. Els models democràtics. Crisi dels models tradicionals. Expansió del control penal i societat del risc. Model penal de la Seguretat i Dret Penal de l'enemic. Perspectives de futur per a un model de política criminal benestarista.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Penologia (conseqüències del delicte)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Presons i dret penitenciari (3104G03027)

La presó com a institució de control social: el paper de la presó en la societat contemporània. Dret Penitenciari: drets i obligacions dels interns.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Penologia (3104G03028)

Característiques generals del sistema de penes espanyol. Teories de la pena i models punitius en acció. Les penes privatives de llibertat; excloent la prisió. Les penes alternatives a la presó: fonaments i problemes; en particular, la multa, el treball en benefici de la comunitat, les penes privatives de drets, la substitució i la suspensió de la pena. Present i futur del sistema punitiu espanyol.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Psicologia i criminalitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicologia criminal (3104G03031)

1. Relació psicologia-dret 2. Intervenció psicosocial en el camp criminològic 3. Institucions i organitzacions en la intervenció criminal: estructures i processos implicats 4. Presa de decisions individual (delinqüent, policía, jutge) i col•lectiva (tribunals i jurat) en contextos jurídic-penals. 5.Diferències individuals i violència. Trastorns psicològics. Psicopatia 6. Victimització 7.Psicología del testimoni. Avaluació psicològica.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

Origen, evolució i estructura de la Unió Europea. El Tractat d'Amsterdam i el nou objectiu de l'espai de llibertat, seguretat i justícia. Les aportacions del Tractat de Niça i del Tractat de Lisboa. Competències de la UE i aplicació del Dret Comunitari. La protecció dels drets i les llibertats fonamentals. Els acords de Schengen: Frontex. La cooperació policial: Europol. La cooperació judicial penal: Eurojust. La lluita contra el terrorisme i el crim organitzat. Mutu reconeixement de proves entre EEMM. Cooperació entre EEMM per a l'assegurament i obtenció de proves i l'embargament de béns. L'exhortament europeu d'obtenció de proves. Execució de penes privatives de llibertat i de resolucions sancionatòries en l'EIX. Extradició i lliurament de persones entre EEMM. L''euroordre'. Resolució de conflictes de jurisdicció entre EEMM. El principi 'non bis in idem': la cosa jutjada penal en l'EIX. L'Estatut de la víctima en l'EIX. Les garanties de l'imputat en l'EIX.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit