Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2005-2006

Mestre, Especialitat d'Educació Infantil

Assignatures de primer

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sociologia de l'educació (3101MC0001)

Conceptes bàsics de sociologia. Estructures, relacions i institucions socials. El sistema educatiu com a subsistema social. Sociologia de la interacció a l’aula. Sociologia de l’organització escolar. Sociologia del currículum. Sociologia de la infància, l’adolescència i la joventut. Determinants socials del rendiment escolar. Classe, gènere i grup ètnic en l’educació. Transició a la vida activa i mercat de treball. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A 1primer semestre

Noves tecnologies aplicades a l'educació (3101MC0003)

Recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les diferents aplicacions didàctiques, organitzatives i administratives. Utilització dels principals instruments informàtics. Utilització dels principals instruments àudio-visuals. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A 2segon semestre

Psicologia de l'educació i del desenvolupament en edat escolar (3101MC0004)

Factors i processos bàsics de l’aprenentatge escolar. Continguts i processos de l’aprenentatge. Aprenentatge escolar i relacions interpersonals. Teoria i models explicatius del desenvolupament. Desenvolupament cognitiu, desenvolupament i adquisició del llenguatge, desenvolupament social, físic, motor i afectivo-emocional. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A Aanual

Didàctica general (3101MC0005)

Components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. Les funcions del professor. Tasques d’ensenyament i organització de processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. Models d’ensenyament i de currículums: disseny curricular base i elaboració de projectes curriculars. L’avaluació del procés ensenyament-aprenentatge. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A Aanual

Coneixement del medi natural, social i cultural (3101MC0006)

Continguts, recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural, social i cultural. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A Aanual

Desenvolupament del pensament matemàtic i la seva didàctica (3101MI0001)

Continguts, recursos metodològics i materials en el desenvolupament del pensament matemàtic. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A 1primer semestre

Desenvolupament de l'expressió musical i la seva didàctica (3101MI0002)

Educació auditiva, rítmica i vocal. Formes musicals i el seu valor en l'educació infantil. Objectius, continguts i activitats en l'educació musical. Metodologies per a la formació musical. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teories i institucions contemporànies de l'educació (3101MC0002)

Teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatius contemporanis. Evolució històrica del sistema escolar. Institucions i agents educatius. L’educació no formal. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bases psicopedagògiques de l'educació especial (3101MC0007)

Dificultats d'aprenentatge i necessitats educatives especials. Els trastorns del desenvolupament, de conducta i de personalitat, i de relació amb l'entorn, i la seva incidència sobre l'aprenentatge escolar. L'escolarització dels alumnes amb dèficits sensorials físics i psíquics. Integració educativa d'alumnes amb dificultats. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

NDno definit A Aanual

Literatura infantil (3101MI0003)

La literatura infantil i la seva didàctica. Llenguatge infantil. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

NDno definit A 1primer semestre

Desenvolupament d'habilitats lingüístiques i la seva didàctica (3101MI0004)

El llenguatge en l'educació infantil (0-6). El paper de l'adult i l'ús del llenguatge oral i escrit, comprensió i expressió. Mètodes i activitats d'ensenyament per al desenvolupament d'habilitats lingüístiques. Aspectes lligats a la immersió. Intervenció i avaluació. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

NDno definit A Aanual

Desenvolupament de l'expressió plàstica i la seva didàctica (3101MI0005)

El llenguatge visual a l'educació infantil. Valors educatius i elements de l'expressió plàstica. La globalització en l'expressió plàstica. Recursos didàctics i materials a l'expressió plàstica. Coneixement des de la pràctica a l'escola.

NDno definit A Aanual

Desenvolupament psicomotor (3101MI0006)

Activitats psicomotores. Domini de l'esquema corporal. Mètodes i activitats de l'ensenyament en l'educació física infantil. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

NDno definit A Aanual

Salut i benestar a l'educació Infantil (3101MI0008)

Context i desenvolupament: família, escola i comunitat. Relacions família-escola. Serveis sòciocomunitaris (sanitaris, educatius i socials). Situacions de risc. Intervenció des de l'escola.

OBobligatòria A 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Organització del centre escolar (3101MC0008)

L'estructura del sistema escolar: Característiques i nivells. El centre com a unitat organitzativa: funcions directives de gestió pedagògica i d'administració. Pla de centre.Organització d'alumnes, professors, recursos, espais, horaris i activitats. El centre i la comunitat educativa. Drets i deures del professor. Avaluació de centres. Anàlisi d'experiències d'organització. Referència de models i elements estudiats a educació primària i a educació infantil.

NDno definit A Aanual

Pràcticum (3101MC0009)

Conjunt integrat de pràctiques d'iniciació docent a realitzar en els corresponents nivells del sistema educatiu. Les pràctiques hauran de proporcionar tanmateix el coneixement del sistema escolar a través del coneixement del centre concret com a unitat organitzativa en les seves diferents dimensions i funcions així com de la comunitat educativa.

NDno definit A Aanual

Història de l'educació (cultura i escola) (3101MC0010)

Estudi i anàlisis històrica i educativa sobre el canvi cultural que s'ha produït en el context escolar. El canvi cultural en la societat contemporània i la seva influència en els models escolar i pedagògic avui. L'educació i l'escola com receptors i transmissors de cultura. L'anàlisi interdisciplinari de la societat, la cultura i l'escola com a recurs per entendre la dinàmica escolar en la societat del segle XXI.

OBobligatòria A 2segon semestre

Didàctica de la llengua (3101MI0007)

El llenguatge en l'educació infantil (0-6). El paper de l'adult i l'ús del llenguatge oral i escrit, comprensió i expressió. Mètodes i activitats d'ensenyament per al desenvolupament d'habilitats lingüístiques. Aspectes lligats a la immersió. Intervenció i avaluació. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

NDno definit A 2segon semestre

Psicologia de l'etapa d'educació infantil (3101MI0009)

Aprofundiment en les característiques específiques de l'evolució psicològica i del aprenentatge durant l'etapa de l'educació infantil. La construcció del marc de referència. La construcció de la persona. Instruments d'interacció. Reflexió des de la pràctica educativa

OBobligatòria A 2segon semestre

Organització

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estratègies per al treball en col·laboració: equips professionals i escola-entorn (3101MC0043)

Estratègies per a la conducció, motivació i participació en grups de treball col·laboratiu en el si d'un equip docent i en equips de treball on intervenen serveis educatius externs als centres.

OPoptativa A 2segon semestre

Direcció i gestió de centres d'educació infantil (3101MI0017)

Aspectes administratius, pedagògics i organitzatius inherents a la gestió i direcció de centres específics d'educació infantil

OPoptativa A 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Processos psicològics bàsics (3101ES0021)

Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia. Factors psicològics que influeixen en les relacions humanes.

NDno definit A 2segon semestre

Educació ambiental (3101MC0013)

Fonaments, conceptes i metodologia per a l'educació ambiental a l'escola. Formació en temes socioambientals. Anàlisi i valoració de materials i recursos d'educació ambiental. Anàlisi i valoració dels equipaments ambientals extraescolars. Revisió de conceptes per a la sostenibilitat: ecològics i socials.

OPoptativa A 1primer semestre

Europa a l'escola (3101MC0016)

El desenvolupament d'Europa des de la II Guerra Mundial fins avui, la construcció de la Unió Europea. Recursos metodològics per a la introducció de la realitat europea a l'escola. Els programes europeus d'intercanvi escolar. Els valors educatius de la construcció de la Unió Europea.

OPoptativa A 2segon semestre

Educació per a la salut (3101MC0017)

Concepte de salut. Escoles saludables. Estratègies metodològiques d'educació per a la salut. Els hàbits alimentaris. L'activitat i el descans. L'educació afectiva i sexual.

OPoptativa A 1primer semestre

Aplicacions de les noves tecnologies al coneixement del medi natural (3101MC0019)

Vídeo i TV. Software. CD-Rom. Internet.

OPoptativa A 2segon semestre

Taller d'expressió oral (3101MC0020)

Didàctica de l'expressió oral. La comunicació oral com a eina imprescindible per a tot professional de l'ensenyament. Tècniques i recursos per al perfeccionament de la competència oral en els aspectes lingüístics i pragmàtics.

OPoptativa A 2segon semestre
B 2segon semestre

Lògica, joc i resolució de problemes (3101MC0024)

Analitzar la realitat de la conceptualització i aplicació dels problemes i de les seves dificultats. Potenciació a través de la lògica i el joc de la creació d'estratègies resolutòries i l'ampliació de tècniques i recursos que ajuden a aprendre a resoldre problemes.

OPoptativa A 1primer semestre

Investigació matemàtica a l'aula de primària i infantil (3101MC0025)

Entendre, a través de la recerca-acció, la dinàmica de l'aprenentatge matemàtic i els factors determinants que la potencien alhora que permetin l'aprofundiment vers els processos de renovació matemàtica tant de continguts com didàctics

OPoptativa A 2segon semestre

La matemàtica com a recurs de multidisciplinarietat (3101MC0027)

Utilització de la matemàtica com a font de coneixement d'altres àrees. Qualsevol camp científic, humanístic o tecnològic necessita de la matemàtica per al seu desenvolupament. Aprofitant aquesta necessita es fa una Matemàtica aplicada centrada en situacions contextuals diversificades que possibilitin aprenentatges interdisciplinaris.

OPoptativa A 2segon semestre

Escola i animació sociocultural (3101MC0031)

L'animació sòciocultural com a metodologia i sector educatiu. L'escola com a institució sòciocultural. El mestre com a dinamitzador de la comunitat. El disseny de projectes d'animació sòciocultural. Institucions i agents que complementen la tasca educativa i sòciocultural de l'escola: cases de cultura, ONG, centres cívics, el sector associatiu, teatres, museus, etc.

OPoptativa A 2segon semestre

Mètodes d'investigació educativa (3101MC0034)

Coneixement científic, ciència i investigació educativa. El procés general de la recerca educativa des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Criteris de qualitat de la investigació educativa. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació educativa.

OPoptativa A 1primer semestre

Escola rural (3101MC0037)

L’escola rural, altrament dita l’escola de poble, l’escola incompleta, etc. ha estat durant molt temps la “ventafocs” del sistema educatiu i la gran desconeguda per una part important de la comunitat educativa. A principi de la dècada dels 80, però, experimenta una recuperació i una revalorització dins de determinats sectors del magisteri. És justament en aquest moment quan es difon la idea que l’escola rural és una escola amb un alt potencial relacional i educatiu. Aquesta assignatura vol donar a conèixer des d'una perspectiva integral les característiques d'aquesta petita gran escola

OPoptativa A 1primer semestre

Dinàmica de les relacions interpersonals a l'aula (3101MC0042)

Importància, característiques i funcions de les relacions interpersonals en el procés de l'ensenyament i aprenentatge. Estratègies per a l'anàlisi i optimització de les relacions interpersonals de l'aula.

OPoptativa A 1primer semestre

Estratègies d'aprenentatge en educació infantil i primària (3101MC0045)

Marc conceptual i principis de l'ensenyament i l'aprenentatge d'estratègies des del currículum

OPoptativa A 1primer semestre

Antropologia de l'educació (3101MC0065)

La influència de l’entorn cultural en l’educació. Anàlisi de la diversitat cultural en l'àmbit educatiu. Els processos d’aculturació i contacte cultural. Diferents perspectives d’anàlisi de l’educació des de l’antropologia cultural. L’aplicació de les tècniques etnogràfiques als processos educatius.

OPoptativa A 2segon semestre

Educació intercultural i escola (3101MC0067)

Migracions, cultura i educació. El tractament de la diversitat cultural: aspectes curriculars i organitzatius. L'educació intercultural a Catalunya

OPoptativa A 1primer semestre

Foniatria (3101MC0074)

Educació de la veu.Autoconeixement de la respiració, la postura, conducta corporal,la conducta comunicativa i la pròpia veu. Estudi de les modificacions tonals,d'intensitat i tímbriques per a una projecció i amplificació vocal.Fisiologia de l'aparell fonador.Patologia vocal en docents i prevenció dela disfonia professional.

OPoptativa A 1primer semestre
B Aanual

Religió i cultura (3101MC0075)

OPoptativa A 1primer semestre

El missatge cristià: cristologia (3101MC0076)

Introducció a la teologia o síntesi teològica des d'un enfocament cristològic.

OPoptativa A 1primer semestre

Pedagogia i didàctica de la religió (3101MC0077)

OPoptativa A 2segon semestre

Percepció i discriminació auditiva i llenguatge oral (3101MI0010)

El món dels sentits.L'univers sonor.Les habilitats comunicatives: receptives i productives. Comunicació i oralitat en la diversitat de l'aula. Treball de camp a l'escola.

OPoptativa A 2segon semestre

Expressió corporal a l'educació infantil (3101MI0011)

Sensibilització del coneixement i consciència de l'esquema corporal (sensopercepció). Utilització del llenguatge corporal com a mitjà d'expressió i comunicació. Recolzament d'altres llenguatges expressius. Afavorir el desenvolupament global del nen.

OPoptativa A 2segon semestre

Expressió musical amb nens (3101MI0013)

Apropar el nen al nostre món sonor a fi de crear mitjançant la música un vehicle d'expressió que l'ajudi al seu desenvolupament global.

OPoptativa A 1primer semestre

Aplicació didàctica dels recursos informàtics a l'educació infantil (3101MI0015)

Anàlisi dels recursos informàtics més adients a l'etapa de l'educació infantil. Aplicació curricular

OPoptativa A 1primer semestre

Diferències individuals i estil en el dibuix infantil (3101MI0018)

Estudis dels dibuixos infantils des de diferents enfocaments. La representació simbòlica i el control visomotriu a l'etapa infantil i primària. Registres i anàlisi de dades observats en col·leccions de dibuixos. Avaluació de resultats i reconstrucció didàctica.

OPoptativa A 1primer semestre

Organització de centres educatius (3101PE0044)

Característiques de les organitzacions educatives en el camp de l'educació no formal. Principis d'organització educativa aplicada als diferents àmbits i finalitats de l'educació no formal. Principis d'administració d'un centre educatiu no escolar.

NDno definit A 1primer semestre

Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació psicològica (3101PP0036)

Metodologia d'observacions, selectiva i experimental. Metodologia d’enquesta. Metodologies qualitatives. Validesa de la investigació. L’informe d’investigació. Introducció a l'anàlisi estadístic.

NDno definit A 1primer semestre

Processos psicològics bàsics (3101PP0037)

Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia bàsica. Factors psicològics que influeixen en l'aprenentatge humà.

NDno definit A 1primer semestre

Psicologia de la personalitat (3101PP0038)

Conceptes i enfocament teòrics i empírics en l’estudi de la personalitat. Fonaments biològics i sòcioculturals. Diferències individuals. Aproximacions actuals a l’estudi de la personalitat.

NDno definit A 2segon semestre

Psicologia social (3101PP0040)

Teories i tècniques en Psicologia Social. Actituds socials. Psicologia dels grups. Comportament col·lectiu. Dimensió psicològica de les organitzacions. Tipologia d'organitzacions. Les organitzacions educatives

NDno definit A 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.