Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Itinerari del mòdul instrumental dissenyat bàsicament per als alumnes que s’orienten cap a la història moderna i contemporània. El seu contingut combina una aproximació a les fonts documentals –arxivístiques, bibliogràfiques i digitals- i a les fonts materials d’interès per a la investigació històrica, amb la presentació d’un ventall ampli de metodologies d’anàlisi tant quantitatives com qualitatives.
Crèdits ECTS:
18

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Laura Farías Muñoz  / Josep Mas Ferrer  / Dignoris Mateo Mateo  / Céline Marie Mutos  / Saida Palou Rubio  / Enric Saguer Hom
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE32- Usar els instruments de recopilació d'informació propis de la disciplina (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques ...)
 • CE34- Comprendre l'evolució i els principals debats, teòrics i metodològics, de la disciplina i de les ciències socials en general
 • CE36- Identificar, localizar, discutir e interpretar críticamente las fuentes de la disciplina
 • CE38- Posseir un domini bàsic de les metodologies pròpies de les ciències històriques

Continguts

1. Arxius i biblioteques per a la investigació històrica

          1.1. Els dipòsits organitzats de la Història escrita (I). Les biblioteques

          1.2. Els dipòsits organitzats de la Història escrita (II). Els arxius. Tipologies de documentació

          1.3. Els arxius notarials. Organització i tipologies documentals

2. Eines informàtiques per a l'organització de la d'informació: les bases de dades

          2.1. El disseny conceptual d'una base de dades

          2.2. La transformació del disseny conceptual al disseny lògic

          2.3. La creació d'una base amb MsACCES. Taules, interrelacions i formularis

          2.4. Explotació i anàlisi de les dades: les consultes

3. Fonts i mètodes d’anàlisi quantitativa

          3.1. La quantificació en història. Historiografia. Fortaleses i febleses de la quantificació

          3.2. Fonts documentals per a l’anàlisi quantitativa

4. Fonts i mètodes d’anàlisi qualitativa

          4.1. Els mètodes qualitatius en història. Història oral, fortaleses i febleses

          4.2. Els mètodes qualitatius. La imatge com a document per a la Història. Biografies i prosopografies.

5. El mètode etnogràfic

          5.1. Principals corrents teòrics i conceptes antropològics

          5.2. L'etnografia com a mètode

          5.3. Treball de camp: l'observació i la participació

          5.4. Estudi del parentiu: el mètode genealògic

6. Patrimoni cultural material i immaterial

          6.1. Evolució del concepte i usos del patrimoni

          6.2. La patrimonialització de la cultura material i immaterial

          6.3. Patrimoni i museus: gestió i didàctica del patrimoni

7. Disseny i desenvolupament d’un projecte de recerca històrica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 1,50 0 0 1,50
Anàlisi / estudi de casos 18,25 96,00 18,25 132,50
Elaboració individual de treballs 5,00 106,00 2,00 113,00
Lectura / comentari de textos 0 12,00 0 12,00
Prova d'avaluació 5,50 44,00 0 49,50
Resolució d'exercicis 0 20,00 0 20,00
Sessió expositiva 20,00 0 37,00 57,00
Sessió participativa 5,00 3,00 5,00 13,00
Sessió pràctica 17,00 27,00 7,50 51,50
Total 72,25 308,00 69,75 450

Bibliografia

 • Alberch i Fugueras, Ramon (cop. 1999 ). ¡Archívese! : los documentos del poder : el poder de los documentos . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Cruz Mundet, José Ramón (2003 ). Manual de archivística (5ª ed., corr. y act.). Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Catàleg
 • Alía Miranda, Francisco (1998). Fuentes de información para historiadores. Obras de referencia y bibliografías. Gijón: Trea. Catàleg
 • Andrés Díaz, Rosana de (1993). "El Estado: documentos y archivos". Dins Miguel Artola (Ed.), Enciclopedia de Historia de España, t.VII (, p. 85-145). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Cerdá Díaz, Julio (1999). Archivos municipales españoles: guía bibliográfica. Gijón: Trea. Catàleg
 • Alaminos, Antonio (1993). Gráficos. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Anderson, Margo (2007). Quantitative History. Dins William Outhwaite & Stephen Turner (Ed.), The Sage Handbook of Social Science Methodology (, p. 246-63). London: Sage Publications. Catàleg
 • Cameron, Sonja (2005 ). Using computers in history : Sonja Cameron and Sarah Richardson . Basingstoke [etc.]: Palgrave Macmillan. Catàleg
 • Cardoso, Ciro Flamarion Santana (2000 ). Introducción al trabajo de la investigación histórica : conocimiento, método e historia (5a ed.). Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Carreras, Albert Tafunell Sambola, Xavier Barciela López, Carlos Fernando (2005 ). Estadísticas históricas de España : siglos XIX-XX (2ª ed, rev. y ampliada). Bilbao: Fundación BBVA. Catàleg
 • Cipolla, Carlo M (1991 ). Entre la historia y la economía : introducción a la historia económica . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Coll, Sebastián (1995 ). Guía de fuentes cuantitativas para la historia económica de España . Madrid: Banco de España. Servicio de Estudios. Catàleg
 • Harvey, Charles (1996 ). Databases in historical research : theory, methods and applications . Basingstoke: Macmillan. Catàleg
 • Hudson, Pat (2000 ). History by numbers : an introduction to quantitative approaches . London [etc.]: Arnold. Catàleg
 • Pagarolas i Sabaté, Laureà (cop. 2007 ). Los Archivos notariales : qué son y cómo se tratan . Gijón: Trea. Catàleg
 • Pujadas, Juan José (2010 ). Etnografía . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Aróstegui, Julio (cop. 1995 ). La Investigación histórica : teoría y método . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Burke, Peter (2001 ). Visto y no visto : el uso de la imagen como documento histórico . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Coller, Xavier (2000 ). Estudio de casos . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Dosse, François (2007 ). La Apuesta biográfica : escribir una vida . València: La Universitat. Catàleg
 • Duverger, Maurice (1996 ). Métodos de las ciencias sociales . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Joutard, Philippe (1986 ). Esas voces que nos llegan del pasado . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Pujadas Muñoz, Joan Josep (1992 ). El Método biográfico : el uso de las historias de vida enciencias sociales . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Rodríguez Gómez, Gregorio (1996 ). Metodología de la investigación cualitativa . Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Samuel, Raphael (2008). Teatro de la memòria. Pasado y presente de la cultura contemporània. València: PUV. Catàleg
 • Thompson, Paul (1986 ). The Voice of the past : oral history . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Appadurai, Arjun (cop. 1986). The Social life of things : commodities in cultural perspective . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Català Viúdez, Manel (2010 ). Metodologia de recerca etnològica . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Catàleg
 • X. Barral i Altet (1992). Arqueología industrial o Arqueología del mundo moderno y contemporáneo. Arqueología hoy. Cuadernos de la UNED, (108), 175-186 Catàleg
 • J. Canal i Roqueta et al. (1995). Història urbana de Girona. Girona: Ajuntament de Girona. Catàleg
 • R. A. Buchanan (1992). Industrial Archaeology in Britain. Hardmonsworth: Allen Lane. Catàleg
 • A. Carandini (1984). Arqueología y cultura material. Barcelona: Mitre. Catàleg
 • Cerdà, Manuel (2008 ). Arqueología industrial : teoría y práctica . València: Universitat de València. Catàleg
 • J. Guilaine (dir.) (1991). Pour une archéologie agraire. París: Armand Colin. Catàleg
 • D. Crossely (1990). Post-medieval Archaeology in Britain. Leicester: Leicerster University Press. Catàleg
 • M. López García (1992). El concepto de patrimonio. El patrimonio industrial o la memoria del lugar. Ábaco (Arqueología industrial), (10), 9-12 Catàleg
 • A. J. Morales (1996). Patrimonio histórico-artística. Madrid: Historia 16. Catàleg
 • M. Peñalver (1994). A propósito de la tradición y del patrimonio. Una propuesta hermenéutica seguida. Dins (Ed.), Arquitectura y patrimonio. Memoria del futuro. Una reflexión sobre la relación e (, p. 41-44). Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Catàleg
 • J. M. Santacreu Soler (1992). Una visión global de la arqueología industrial en Europa. Ábaco (Arqueología industrial), (10), 13-28 Catàleg
 • Kuper, Adam (2001). Fraternity and endogamy. The House of Rothschild. Social Anthropology, 9(3), 273-287 Catàleg
 • Bourdieu, Pierre (1986). L'illusion biographique. Actes de la recherche en sciences sociales, 62-63(1), 69-72 Catàleg
 • Terradas Saborit, Ignasi (1992). Eliza Kendall :. Bellaterra: UAB. Catàleg
 • Mármol, Camila del (2010). Los Lindes del patrimonio :. Barcelona: Institut Català d'Antropologia. Catàleg
 • Smith, Laurajane (2014). Patrimoni immaterial : un repte per al discurs de patrimoni autoritzat. Revista d'Etnologia de Catalunya, (39), 12-29 Catàleg
 • Bernal, M. Dolors (2008). Eines per a treballs de memòria oral. Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament d'Interior Relacions Institucionals i Participació Direcció General de la Memòria Democràtica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercicis a partir de la documentació d'arxiu (bloc temàtic 1) Es valorarà la comprensió dels textos, llur transcripció i interpretar-los correctament. 10 No
Prova escrita sobre els continguts exposats a les classes i les lectures referides al bloc temàtic 1 Grau de coneixement dels continguts i lectures fetes sobre els temes i capacitat expositiva 5 No
Exercici de transcripció Correcció en la lectura i la trancripció d'un document 1 No
Exercici de disseny conceptual d'una base de dades Domini de les eines de disseny conceptual, correcció de la solució proposada 2 No
Exercici de transformació lògica Correcció en les pautes de transformació 1 No
Exercici de creació de taules, interrelacions i formularis Plantejament correcte dels camps i les seves propietats; correcció en les interrelacions; bon funcionament del formulari 2 No
Prova d'avaluació corresponent al punt 2 del temari Es valoraran les habilitats per dissenyar, construir i consultar una base de dades orientada al buidatge de documentació històrica. Es podran consultar notes i apunts de classe durant la prova. 14 No
Prova escrita corresponent al punt 3 del temari Es valorarà tant la comprensió dels textos de lectura obligatòria com la capacitat d'identificar tipologies documentals, de situar-les en el seu context històric i de llegir-les i interpretar-les correctament 5 No
Exercicis a partir de documentació d'arxiu corresponents al punt 3 del temari És obligatori lliurar tots els exercicis. Només es valorarà el lliurament dels exercicis amb la completesa i correcció formal adequades. 5 No
Elaboració, transcripció i anàlisi d'una entrevista amb el mètode d'Història Oral Es valorarà la capacitat d’integrar els continguts de les classes teòriques i les lectures en les diverses fases d'elaboració de l’entrevista 10 No
Exercici escrit sobre l'ús de la imatge com a document històric, bloc 4 Es valorarà la capacitat de posar en relació la imatge amb un context històric determinat 5 No
Elaboració d'una proposta de treball biogràfic, bloc 4 Es valorarà la clara estructuració del projecte, el seu contingut i els coneixements dels mètodes emprats 5 No
Exercici d'elaboració d'un genograma familiar, bloc 5 Es tindrà en compte la utilització acurada de la simbologia i l'exhaustivitat en la recollida de informació. Es presentara una memòria sobre el procés d'elaboració de la representació amb els problemes i dificultats sorgides, a més dels comentaris sobre la informació recollida seguint les pautes facilitades a classe. 12 No
Lectura d'un text etnogràfic, bloc 5 Grau de compliment de les competències relacionades 3 No
Observació d'un recurs patrimonial, bloc 6 Grau d'assoliment de les competències vinculades 10 No
Elaboració d'un Projecte de Recerca per presentar a una convocatòria d'ajuts o beques Es presentarà oralment i per escrit. S'avaluarà la capacitat per dissenyar correctament un projecte de recerca sobre el tema o qüestió que l'alumne desitgi, sempre dins l'àmbit de la història i el patrimoni cultural. L'alumne haurà de fer una sessió de tutoria abans de les festes de Nadal amb el tutor que se li assigni. 10 No

Qualificació

Es considera obligatòria l'assistència a totes les sessions, tant si són presencials com si són virtuals. En cas d'absència cal presentar una justificació.

També és obligatòria l'assistència a les presentacions del projecte de recerca que facin els altres alumnes del grup que s'assignarà.

Els criteris d'avaluació de cadascun dels treballs i activitats es troben especificats en l'apartat 'Activitats d'avaluació'.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
És obligatori presentar tots els exercicis i activitats d'avaluació sol·licitats. Aquells exercicis que no es presentin equivaldran a un zero, que computarà en el càlcul de la nota final. Només es considerarà NO PRESENTAT aquell alumne que no hagi lliurat més d'un 25% dels exercicis, treballs i proves comptant-ho segons el seu pes en la nota final (25% nota)

Avaluació única:
Atès el càracter i les dimensions del mòdul, l'alumne que opti per l'avaluació única haurà de realitzar una prova de llarga durada que inclourà exercicis i preguntes corresponents a cadascun dels sis primers blocs de l'assignatura. A més, haurà de lliurar per escrit el projecte de recerca que s'estableix en el bloc 7.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mitjana de 5,0 i haver assistit a un mínim del 75% de les sessions presencials i virtuals. En el cas de problemes en les connexions virtuals, caldrà justificar-ho degudament i l'alumne podrà accedir a la gravació de la sessió.

Tutoria

Mentre perduri el periode excepcional decretat pel rector de la UdG i acordat en el Consell Interuniversitari de Catalunya, les tutories es faran a través de la plataforma que la UdG adopti com a mitjà per a la docència telemàtica. Caldrà sol·licitar cita prèvia i acordar l'hora d'entrada a la reunió. Cadascun dels professors de l'assignatura atendrà preferentment als alumnes en els horaris de tutoria que s'indicaran a inici de curs. Si no és possible realitzar la tutoria en aquest horari, els alumnes podran sol·licitar, per correu electrònic, cita en una altra franja.

El correu electrònic és un mitjà adequat per concertar tutories amb els professors de l'assignatura. No s'atendran, però, dubtes o preguntes referits al contingut i l'organització de l'assignatura a través d'aquest mitjà.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Per a les sessions virtuals s'utilitzarà la plataforma que la UdG adopti com a mitjà per a la docència telemàtica. Les sessions virtuals són d'assistència obligatòria en els termes expressats en l'apartat d'avaluació i qualificació. Tot i així, es possible que en algun moment apareguin problemes tècnics que puguin dificultar la presència puntual d'algun estudiant. Per minimitzar aquests problemes, totes les sessions es gravaran. Aquestes gravacions podran visualitzar-se durant un periode limitat a través de la plataforma Moodle, però no serà possible descarregar-les. L'alumne que no pugui accedir presencialment a una sessió virtual caldrà que ho justifiqui degudament al professor responsable de la sessió.

La plataforma Moodle serà l'espai que s'utilitzarà per distribuir materials de l'assignatura. Sempre que sigui necessari mantenir feed-back s'utilitzaran les tasques i altres eines de la mateixa plataforma.

Per a la realització del projecte de recerca, cada estudiant haurà de contactar amb el tutor que li va serà assignat durant el mes de novembre.

Els resultats de les proves d'avaluació es comunicaran a través de Moodle.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas que s'hagi de reduir l'activitat presencial, les activitats previstes continuaran realitzant-se de manera virtual a través de videoconferències i dels materials penjats a Moodle. Es mantindrà el calendari i horari previst per a les sessions tant si són presencials com virtuals.

El projecte de recerca es presentarà també per escrit i oralment a final de curs. La sessió de presentacions orals, si cal, es farà virtualment i serà obligatòria l'assistència a totes les intervencions del grup al qual cada alumne serà assignat.

Modificació de l'avaluació:
En termes generals, les condicions d'avaluació no es modificaran en el cas de reducció de l'activitat presencial. Tots els exercicis, proves i treballs es lliuraran a través de tasques habilitades amb aquesta finalitat al Moodle de l'assignatura.

En cas d'impossibilitat de realitzar l'entrevista oral programada en el bloc 4, es substituirà per l'anàlisi d'una entrevista(60%) i la realització de diversos exercicis (40%)

Pel que fa al projecte de recerca, es tindran en compte les dificultats per accedir als arxius a l'hora de dissenyar la metodologia. Tot i així, és important que aquest apartat sigui complimentat amb la màxima cura possible.

Tutoria i comunicació:
Les condicions de realització de les tutories i de comunicació amb els estudiants no variaran malgrat que empitjori la situació, atès que ja s'ha previst que, de forma ordinària, es realitzaran virtualment.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.