Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Història de les societats aborigens americanes
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Nuria Sala Vila
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE32- Usar els instruments de recopilació d'informació propis de la disciplina (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques ...)
 • CE34- Comprendre l'evolució i els principals debats, teòrics i metodològics, de la disciplina i de les ciències socials en general
 • CE35- Formular i exposar arguments historiogràfics (per escrit, oralment o mitjançant altres mitjans de comunicació) amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics

Continguts

1. A l'assignatura s'organitza entorn l'anàlisi de les crisis sociopolítiques que han condicionant el desenvolupament històric de les societats aborigens americanes: crisi demogràfica i problemes medio-ambientals post-conquesta o sota el domini colonial; subordinació a l'Estat-Nació i en el context de polítiques liberals; i l'afectació de la pandemia de COVID 19.

2. Conquesta de les societats aborígens americanes(1492-1570). 2.1. Guerres de Conquesta i crisi demogràfica; 2.2. La conquesta espiritual dels indis americans; 2.3. Adaptació i resistència indigena sota el domini colonial; 2.4. La política il·lustrada vers els grups ètnics sotmesos i els fronterers; 2.5. La construcció de la imatge del indi en època Moderna.

3. Indis i Estat Nació (s.XIX-1/2 s.XX). 3.1. Liberalisme, positivisme i etnicitat: drets colectius o drets individuals, el dilema indi-ciutadà; la subordinació racial i l'exclusió política; la pauperització india o el llarg camí de indi a "campesino". 3.2. L'avenç de la frontera interna nacional sobre territoris indigenes (estudis de casos). 3.3. L'indigenisme. 3.4. La iconografia contemporània de l'indi.

4. L'acció política indígena, s.XX i XXI. 4.1. Disgregació, etnogènesis i/o reconstrucció de les identitats ètniques. 4.2. Moviments indis en contextos neoliberals i neopopulistes. 4.3. Indis i religió: nativisme, catolicisme, moviments evangèlics... 4.3. Estudis de cas: dirigents i moviments indis -maputxes, maies, Andes, grups amazònics-. 4.4. L'afectació de la pandèmia del COVID-19 a les societats aborigens americanes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22,50 60,00 22,50 105,00
Prova d'avaluació 4,50 36,00 4,50 45,00
Total 27,00 96,00 27,00 150

Bibliografia

 • Albó, Xavier (2002). Pueblos indios en la política. La Paz: CIPCA . Recuperat , a http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=apLvVaYWfN4C&oi=fnd&pg=PA7&dq=Al
 • Bengoa, José (2007 ). La Emergencia indígena en América latina . Chile: Fondo de Cultura Económica Chile. Catàleg
 • Boccara, Guillaume y Seguel-Boccara, Ingrid (2005). Políticas indígenas en Chile. Nuevo Mundo Mundos Nuevos,, . Recuperat , a http://nuevomundo.revues.org/594
 • Clavero, Bartolomé (2008 ). Geografía jurídica de América Latina : pueblos indígenas entre constituciones mestizas . [México]: Siglo XXI Editores. Catàleg
 • Cook, Noble David (2005 ). La Conquista biológica : las enfermedades en el nuevo mundo, 1492-1650 . Madrid: Siglo XXI de España. Catàleg
 • Degregori, Carlos Ivan; Sandoval, Pablo (2007). La Antropología en el Perú: del estudio del otro a la construcción.... Revista Colombiana de Antropología,, . Recuperat , a http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1050/105015277010.pdf
 • Duverger, Christian (1993 ). La Conversión de los indios de Nueva España . México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Larson, Brooke (2002 ). Indígenas, élites y estado en la formación de las repúblicas andinas 1850-1910 . Lima: Instituto de Estudios Peruanos. Catàleg
 • Mandrini, Raúl J. (2007). La historiografía argentina, los pueblos originarios y la incomodidad. Quinto Sol, 11(), . Recuperat , a http://www.scielo.org.ar/pdf/quisol/n11/n11a02.pdf
 • Quijada, Mónica (2000 ). Homogeneidad y nación : con un estudio de caso: Argentina, siglos XIX y XX . Madrid: Consejo Superior de Investigaciones CientíficasCentro de Humanidades Instituto de Historia. Catàleg
 • Toribio,|cde Motolinía, Fray (1985 ). Historia de los indios de la Nueva España . Madrid: Castalia. Catàleg
 • Washburn, Wilcomb E. (1996-2000 ). The Cambridge history of the native peoples of the Americas . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Weber, David J (2007 ). Bárbaros : los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Murra, John V. (2002). El mundo andino, población, medio ambiente y economía. Lima: IEP. Recuperat , a http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=nT2CFToHfTYC&oi=fnd&pg=PA9&dq=murra&ot

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisi de documents generats per indígenes, conqueridors-colonitzadors, religiosos, que permetin interpretar com va impactar la conquesta en les societats aborígens. Seminari amb exposició oral. Capacitat d'identificar, interpretar i situar en un context històric determinat documentació coetània, obra de diferents actors socials, indis o relacionats amb la realitat india. Es valorara l'exposició oral i la participació en el debat dins el seminari. 25
Anàlisi de la iconografia de l'indi a partir de l'ús de fonts materials, iconogràfiques -pintures, gravats, fotografies, films-, textuals o cartogràfiques. Comentari escrit d'una imatge representativa i seminari amb exposició oral. Es valorara la capacitat de descripció i interpretació dels elements culturals i ideològics que condicionen una icona o un escrit-relat; i l'exposició oral i la participació en el debat dins el seminari. 25
Anàlisis de les agendes del moviments indis, s. XIX-XXI- a través d'un estudi de cas. Seminari amb exposició oral. Capacitat de identificar i diferenciar fonts que versen entorn les demandes indies -organitzacions indies, ideolegs, textes constitucionals i/o legals, directrius polítiques d'organismes multilaterals o ONG's.Es valorara l'exposició oral i la participació en el debat dins el seminari. 25
Anàlisi de l'afectació del COVID-19 en les poblacions indigenes de l'Amazonia. Cal dur a terme una serie de lectures -proposades i de lliure elecció- i recabar informació sobre la situació i reclams de un o varis grups étnics afectats. Seminari amb exposicio oral. Capacitat de a) llegir, comentar i contrastar la literatura científica sobre el tema; b) indagar a les xarxes -internet, facebook,...- la difusió i circulació de la informació, declaracions o manifestos de les organitzación ètniques. Es valorara l'exposició oral i la participació en el debat dins el seminari. 25

Qualificació

L'avaluació serà individual.

Al llarg del curs es definirà i concretarà al moodle el material docent i les activitats d'avaluació: documents, lectures, iconografía, audiovisuals obligatòries, estudis de cas que s'analitzaran.

Com a reflexió general, voldria recordar, que en cap cas, l’esfera privada pot afectar l’esfera pública, en el que te a veure amb l’igualtat d’oportunitats, i en la conseqüent avaluació única i igual pel conjunt dels alumnes matriculats a qualsevol activitat acadèmica amb reconeixement de crèdits docents en el marc d’una Universitat pública.

En conseqüència, prego a tothom qui tingui qualsevol contingència que pugui impedir el seguiment de l’assignatura i la seva avaluació, que ho resolgui en el marc de la normativa de la Universitat de Girona i via Secretaria Acadèmica de la Facultat de Lletres.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar cap de les activitats d'avaluació sense causa justificada.

Avaluació única:
L'alumne podrà, en el marc de la normativa de l'UdG, optar per l'avaluació única. Aquesta consistira en un control del conjunt de lectures i anàlisis dels materials -textuals, visuals o sonors-treballats obligatoriament en les distintes activitats programades i concretades al moodle al llarg del curs.

Requisits mínims per aprovar:
La qualificació positiva global de l'assignatura d'Etnohistòria d'Amèrica exigeix que l'alumne hagi realitzat totes i cascuna de les activitats.
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0
Es valorarà l'assistència i participació de l'alumne a les classes teòriques i seminaris.

Tutoria

En el marc de les mesures excepcionals davant la situació sanitària a causa de la COVID-19 i donada la complexitat de garantir tutories presencials, aquestes seràn preferencialment per correu electrònic institucional o, previa cita, a través de videoconferència.
La resposta a qualsevol consulta es durà a terme en l'horari establert per l'atenció als alumnes i per correu electrònic institucional.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat


La comunicació serà preferentment no presencial a travès dels canals institucionals.
El moodle serà l'eina per concretar les actitivats i lectures obligatories al llarg del curs i el contenidor del material docent -textual, visual...- preceptiu per poder dur-les a terme. Al mateix temps serà la plataforma on entregar les diferents activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Antropologia contemporània
 • Antropologia de les representacions simbòliques
 • Antropologia econòmica
 • Antropologia filosòfica
 • Arqueologia
 • Història d'Amèrica Llatina contemporània
 • Història d'Espanya
 • Història moderna
 • Prehistòria

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El curs acadèmic 2020-21 s'ha planificat en el marc de la Resolució del rector, de data 10 de juny del 2020, de "noves mesures per a l’activitat acadèmica del curs 2020-2021 (període excepcional) davant la situació de crisi sanitària a causa de la COVID-19 (escenari 7)" i el Protocol de Seguretat i Salut. "Mesures Preventives del risc de contagi del coronavirus SARS-Cov2. Alerta sanitària covid-19". En conjunt s'estableix "determinar com a 'període excepcional' per a la Universitat de Girona el període comprès entre l'inici i la finalització del curs acadèmic 2020-2021, independentment de la situació de l'estat d’alarma declarat pel Govern de l'Estat".

La Universitat de Girona és una universitat presencial. Malgrat això l’excepcionalitat sanitària de la covid-19 comportarà una docència dual, presencial i virtual al 50%. Les activitats presencials i les formatives no presencials seran síncrones en horari marcat per la Facultat de Lletres.

Les classes virtuals podran esdevenir presencials o les presencials podran esdevenir virtuals en funció de la normativa que reguli aquesta qüestió en cada moment.

En el cas que es modifiquessin les condicions sanitàries, de mobilitat social o en cas de situació de risc o vulnerabilitat de la professora, la docència podrà migrar a activitats no presencials o a presencials al 100%.

Es garantirà l’aprenentatge d'aquell estudiantat vulnerable o especialment sensible a la COVID-19 que no pugui realitzar activitats presencials per prescripció mèdica o per qui tingui restriccions de mobilitat establertes per les autoritats sanitàries.


Modificació de l'avaluació:
No es preveuen modificacions de l'avaluació excepte aquelles derivades de noves normatives sobre presencialitat o virtualitat que canviïn el plantejament inicial de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació podran efectuar-se total o parcialment de manera presencial a partir de noves reglamentacions que puguin modificar el disseny original de l'assignatura

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.