Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
OBJECTIUS 1. Conèixer les característiques principals dels diversos gèneres periodístics, especialment els narratius i interpretatius. 2. Conèixer recursos, tècniques i models d’elaboració textual de continguts periodístics. 3. Aplicar recursos, tècniques i estratègies lingüístiques i estilístiques per millorar l’elaboració i la comunicació de continguts segons cada gènere. 4. Conèixer i aplicar tot el procés de creació d’una crònica, reportatge, ressenya i crítica cultural, tenint en compte les característiques de cada gènere, l’elaboració lingüística i estilística, l’eficàcia comunicativa i l’adaptació al mitjà. 5. Conèixer i interpretar la influència dels diversos agents i factors que influeixen en la creació de continguts periodístics i, en especial, sobre la llengua dels mitjans de comunicació. 6. Comunicar oralment de forma efectiva el contingut dels treballs realitzats.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Lluís Costa Fernàndez  / Josep Lluís Fecé Gomez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE1- Analitzar els diferents gèneres periodístics des de diverses perspectives, acadèmica, professional i crítica
 • CE2- Llegir, comprendre i analitzar críticament un discurs audiovisual, així com els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics
 • CE8- Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-los de forma ajustada

Continguts

1. EXPLICAR LA REALITAT A TRAVÉS DELS MITJANS: INFORMAR I MANIPULAR (Lluís Costa, 6 ECTS, S1/Català). 1. Redacció periodística. 2. Periodisme narratiu. 3. Informació, propaganda i publicitat: diversitat de llenguatge i d'objectius. 3.1. Les teories d'Edward Barneys. 3.2. El sensacionalisme: elements per a la seva comprensió i anàlisi. 3.3. Teoria de la manipulació mediàtica. 4. La comunicació avui. L'ecosistema digital: estudi de casos. 5. Lectura crítica dels mitjans de comunicació.

2. REDACCIÓ I COMUNICACIÓ PERIODÍSTICA (6 ECTS/S2/català) 1. Estructura de les notícies i textos periodístics: característiques de l’organització dels continguts, tractament de la informació i recursos expressius segons el gènere. 2. La cultura en els mitjans de comunicació. 3. Factors que influeixen en el tractament, organització i comunicació dels continguts: 3. 1.Construcció de textos periodístics: parts (titular, entradeta, conclusió, etc.), estratègies de connexió lògica, coherència i cohesió dels materials, i adequació al tipus de receptor. 3.2. Adaptació de l’estil i aplicació d’estratègies lingüístiques en el tractament de la informació: tria de lèxic, formes sintàctiques i recursos retòrics, correcció lingüística. 3.3. L’expressivitat en els gèneres narratius: aplicació d’estratègies discursives per aconseguir eficàcia comunicativa segons el gènere. 3.4. Adequació al tipus i orientació del mitjà i del suport comunicatiu (premsa en paper, ràdio, audiovisual, premsa digital): tractament de les fonts i dels materials, grau d’especialització, eines i recursos, llibres d’estil, línia editorial del mitjà en matèria lingüística. 3.5. Eines i recursos digitals per a l’storytelling: Timeline, Storymap, Storyline i altres recursos a la xarxa. 4. La crònica, el reportatge, la ressenya i la crítica: característiques i models. 5. La crònica, el reportatge, la ressenya i la crítica: aplicació pràctica de les fases dels respectius processos de creació a partir de l’elaboració de materials propis i exposició oral.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13,00 13,00 3,00 29,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 35,00 80,00 35,00 150,00
Elaboració individual de treballs 40,00 51,00 0 91,00
Sessió participativa 20,00 10,00 0 30,00
Total 108,00 154,00 38,00 300

Bibliografia

 • Alonso, Enrique (2015). El Nuevo leviatán :. [Madrid]: Díaz & Pons. Catàleg
 • Antón, J. (2013). Héroes, aventureros y cobardes. Barcelona: RBA Libros. Catàleg
 • Bernays, Edward L (2008). Propaganda. [Barcelona]: Melusina. Catàleg
 • Bolaño, R. (2010). La literatura nazi en América. Barcelona: Anagrama. narrativas hispánicas. Catàleg
 • Burke, L.C i Tony Girvin, A. (2000). The Routledge language and cultural theory reader. London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Camps, Magí i d'altres, (2015). Canvi d'agulles. Barcelona: La Magrana. Catàleg
 • Carey, J.W. (2009). Communication as culture: essays on media and society. New York: Routledge. Catàleg
 • Castells, Manuel (2009). Comunicació i poder. Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Comadira, Narcís (2002). Fórmules magistrals: un dietari.. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Crystal (1994). Enciclopedia del lenguaje de la universidad de Cambridge. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Chomsky, Noam (1995). Cómo nos venden la moto. Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Gabilondo, I. (2011). El fin de una época. Sobre el oficio de contar las cosas.. Barcelon: Barril Barral Editores. Catàleg
 • Grijelmo, Á (1997). El estilo del periodista. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Grijelmo, Á (2012). La información del silencio. Cómo se miente contando hechos verdaderos.. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Herrscher, Roberto (2012). Periodismo narrativo :. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Kapuscinsky, R. (2006). Viajes con Heródoto. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Lakoff, George (2007). No pienses en un elefante : lenguaje y debate político . Madrid: Editorial Complutense :Foro Complutense. Catàleg
 • Lázaro Carreter, F (1997). El dardo en la palabra. Barcelona: Galaxia Guttenberg/ Círculo de lectores. Catàleg
 • Marías, J. (2012). Lección pasada de moda. Letras de lengua.. Barcelona: Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores. Catàleg
 • McLuhan, M (1973). La galàxia Gutenberg: la formació de l'home tipogràfic. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Mouriquand, J (2005). L'écriture journalistique. París: PUF. Catàleg
 • Ordoñez, Marcos (2011). Telón de fondo. Algunas cosas que aprendí en el teatro.. Barcelona: El Aleph editores. Catàleg
 • Pla Nualart, Albert (2011). "Això del català: `podem fer-ho més fàcil?". Barcelona: Columna. Catàleg
 • Pla Nualart, Albert (2011). Un tast de català. Barcelona: Columna. Catàleg
 • Pérez -Reverte (2011). Los barcos se pierden en tierra. Textos y artículos sobre barcos, mares y marino. Madrid: Alfaguara. Catàleg
 • Levi, Simona (2019). #Fake You. Fake news i desinformació. Barcelona: Rayo Verde.
 • Magallón, Raúl (2019). Unfaking News. Cómo combatir la desinformación. Madrid: Pirámide.
 • Sampedro, Víctor (2016). Cuarto Poder en Red. Barcelona: Icaria.
 • Reality News. Informe Mongolia (2013). Papel mojado. La crisis de la prensa y el fracaso de los periódicos en España. Barcelona: Debate.
 • Ramon-Cortés, Ferran (2007). La Isla de los 5 faros :. Barcelona: RBA. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
EXPLICAR LA REALITAT A TRAVÉS DELS MITJANS. INFORMAR I MANIPULAR (Lluís Costa). -Classes expositives; -Classes pràctiques: Aprenentatge basat en projectes. –Lectura del llibre d’Edward Bernays, Propaganda.
Comentari i resolució de temes puntuals extrets de casos plantejats en el llibre. Aplicació d’alguns coneixements extrets del llibre en l’anàlisi de diversos temes de la realitat actual i quotidiana que es proposaran prèviament.–Localització i comentari de textos.
S’efectuarà una prova escrita (examen), la qual tindrà un pes del 35% en la nota final del curs (en cas de no aprovar aquesta prova serà recuperable); la resta –el 65%– seran les diverses notes resultants dels exercicis i activitats. 50
REDACCIÓ I COMUNICACIÓ PERIODÍSTICA:
Redacció d’una crònica cultural
Redacció d’un text: Adequació a les característiques del gènere, correcció i coherència, grau d’elaboració lingüística i estilística del text, i organització dels continguts per assolir una comunicació i expressivitat adequada i aportació estilística personal. 10 No
REDACCIÓ I COMUNICACIÓ PERIODÍSTICA: Elaboració d’una crítica literària Redacció d’un text: Adequació a les característiques del gènere; correcció i coherència, grau d’elaboració lingüística i estilística del text, organització del contingut, profunditat i precisió dels arguments aportats i aportació estilística personal. A banda, caldrà elaborar un clip d’audio (adaptat a ràdio) o vídeo (format booktube) de la crítica realitzada, d’un temps determinat pel professor i valorat amb els mateixos criteris.
La redacció del text correspondrà a un 75% de la nota d’aquest apartat, i el clip d’audio o vídeo un 25%.
15 No
REDACCIÓ I COMUNICACIÓ PERIODÍSTICA: Elaboració i presentació d’un reportatge Seguiment de les fases del procés d’elaboració, adequació a les característiques del gènere i del mitjà, correcció i coherència, grau d’elaboració lingüística i estilística, organització dels continguts i aportació estilística pròpia. En l’exposició oral, de durada determinada pel professor, grau d’efectivitat de la comunicació dels aspectes més rellevants i d’interès del reportatge.
L’elaboració del reportatge correspondrà a un 80% de la nota d’aquest apartat, i l’exposició oral un 20%
20 No
REDACCIÓ I COMUNICACIÓ PERIODÍSTICA: Participació activa a les sessions Es valorarà la participació activa de l’alumnat a les sessions, especialment durant les activitats pràctiques: seguiment de les lectures, qualitat dels comentaris i intervencions a l’aula, i seguiment i progrés de les tasques no presencials en l’elaboració del reportatge 5 No

Qualificació

Degut al caràcter eminentment pràctic, l’assistència serà obligatòria. Per poder ser avaluat en la modalitat d’avaluació continuada, és necessària l’assistència a un mínim del 80% de les classes del conjunt de l’assignatura i la presentació de tots els exercicis.

Es recomana el seguiment de l’assignatura en forma d’avaluació continuada.

Per poder fer mitjana entre les dues parts del mòdul de Llengua i mitjans II, caldrà haver obtingut una nota mínima de 4 en les dues assignatures que el constitueixen. La qualificació global d'APTE o APTA de l’assignatura s'obté a partir d'una mitjana de 5 entre les dues assignatures del mòdul. Les qualificacions aptes se subdivideixen en: APROVAT (5-6,5); NOTABLE (7-8,5) i EXCEL·LENT (9-10). El professorat podrà proposar concedir Matrícules d'Honor en els casos oportuns.

Aquells alumnes que no assisteixin a un 80% de les classes i/o no presentin els exercicis exigits per optar a l’avaluació continuada, hauran d’haver presentat obligatòriament el treball (S1) i el reportatge (S2) i realitzar un examen al final de cada semestre, que estarà valorat en un 30% de la nota de S1 (15% del mòdul) i un 60% de la nota de l’assignatura de S2(30% del mòdul). Per fer mitjana amb la nota del treball (S1) i del reportatge (S2), la puntuació mínima de l’examen haurà de ser 4.

En la modalitat d’avaluació no continuada, en cas de no haver presentat el treball (S1) i el reportatge (S2), o bé de no presentar-se a l’examen, la qualificació final de l’assignatura serà No Presentat.

En la realització dels treballs escrits -sobretot els exercicis de redacció-, s'estarà a allò que disposi la Facultat de Lletres pel que fa als casos de plagi o vulneració de drets de terceres persones.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El curs de Llengua i mitjans de comunicació II és una assignatura essencialment pràctica i facilitadora de les tècniques de lectura, redacció i publicació. Per tant, l'assistència a classe és necessària i obligatòria.

Avaluació única:
Article 8. Avaluació única
1. L’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada. L’avaluació única no pot comportar discriminació respecte l’avaluació continuada en relació amb la qualificació màxima que es pugui obtenir.
2. Perquè l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern del centre.
3. L’avaluació única ha de poder garantir la superació dels objectius establerts a l’assignatura i pot comportar el requeriment d’assistència a determinades activitats presencials per a l’avaluació de determinades competències.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Explicar la realitat a través dels mitjans: Informar i manipular (Lluís Costa): Les tutories es planificaran a partir de les necessitats de cada cas; i es faran al despatx presencialment o bé virtualment, depenen de les circumstàncies del moment.

Observacions

La metodologia predominant serà pràctica, tot i que l’assignatura també conté una part teòrica, en la qual es presentaran continguts, recursos, models i altres aspectes a tenir en compte per a la seva posterior aplicació pràctica.
La part pràctica tindrà dos eixos principals:
a) anàlisi, comentari i interpretació de textos i materials bibliogràfics, llegits per l’alumne de forma no presencial i comentats a l’aula per poder després aplicar-los de forma pràctica
b) creació pròpia de continguts (de forma individual o en grup segons cada cas): crònica cultural, crítica artística o literària i reportatge segons el format i les característiques d’un mitjà concret.
Pel que fa a la crònica, s’haurà de redactar un text escrit d’extensió determinada sobre un acte cultural. // La crítica consistirà en la redacció d’un text d’extensió determinada sobre un llibre proposat pel professor. // Es dedicarà una especial atenció a l’elaboració del reportatge, que serà elaborat individualment o en grup, i en el format acordat: audiovisual, premsa oral (ràdio) o premsa escrita digital (amb continguts interactius i multimèdia). Es durà a terme un seguiment acurat del procés global d’elaboració dels materials propis de cada gènere, tenint en compte cada fase del procés i les característiques d’un mitjà determinat. A aquest efecte, l’alumnat haurà de realitzar de forma no presencial tasques i activitats per avançar en el procés de creació i poder fer-ne el seguiment i revisió a l’aula. Quan ho indiqui el professor, les activitats hauran de ser presentades a l’aula en forma d’exposició oral.

Es penjarà una bibliografia específica al Moodle de l'assignatura.

Alguns aspectes del programa poden veure's alterats en funció de les necessitats, interessos o motivacions del grup classe. En aquest cas, s'establiran uns criteris d'avaluació i qualificació complementaris.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Explicar la realitat a través dels mitjans: Informar i manipular (Lluís Costa)/Redacció i comunicació periodística (Josep Lluís Fecé):
En cas de què l'evolució de la pandèmia obligui a modificar la presencialitat o d'altres aspectes; aquestes modificacions no haurien de significar uns canvis substancials en els continguts del programa i aniran encaminades a facilitar el seguiment online de l'assignatura.

Modificació de l'avaluació:
Explicar la realitat a través dels mitjans: Informar i manipular (Lluís Costa)/Redacció i comunicació periodística (Josep Lluís Fecé):
Si durant el curs s'han de modificar les normes referents a la presencialitat, això no comportaria modificació en les formes i criteris d'avaluació (excepte en els casos de confinament de la població).

Tutoria i comunicació:
Explicar la realitat a través dels mitjans: Informar i manipular (Lluís Costa)/Redacció i comunicació periodística (Josep Lluís Fecé):
Las formes habituals de tutories i comunicació on line: correu electrònic, video conferència, espais del moodle... o bé presencialment al despatx.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.