Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
• Fonaments curriculars musicals, visuals, PLASTICS I d'Expressió Corporal. • Teories del Desenvolupament de l'Aprenentatge musical, visual-plàstic i corporal. • La cançó i l'Audició musical en l'Educació i corporal musical. • Didàctica del Desenvolupament psicomotor. • Didàctica de l'Educació musical, de l'Educació corporal i de l'Educació i visual plàstica. • La Sensibilitat Artística i creativa. • Educació emocional estafadors les Arts.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOEL COMINO RUIZ  / VICTOR LOPEZ ROS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts psicomotors i d’expressió corporal i el desenvolupament curricular actual d’Educació Infantil.
 • Identificar, reconèixer i descriure el processos de desenvolupament físic i psíquic del infants.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació física.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Recollir i seleccionar fonts i informació rellevant per desenvolupar una recerca creativa.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. TEMA1: L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL - Conceptes bàsics i definicions. - Origen, evolució i situació actual. - Finalitats de l'educació psicomotriu. - Models d'intervenció en educació psicomotriu.

2. TEMA 2: EL DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR. BASES BIOLÒGIQUES I PSICOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA MOTRIU - Bases psicològiques a l'Etapa d'Ed. Infantil adaptades a la intervenció psicomotriu. - Bases biològiques del moviment. - Etapes del desenvolupament motor i psicomotor a l'Etapa d'Ed. Infantil. - Criteris psicopedagògics bàsics d'intervenció psicomotriu.

3. TEMA 3: L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU EN EL CURRÍCULUM D'EDUCACIÓ INFANTIL. - Principis curriculars compartits de l'Ed. Infantil i la intervenció psicomotriu. - Seqüenciació i programació curricular en psicomotricitat - La unitat de programació i la sessió en psicomotricitat

4. TEMA 4: ELS CONTINGUTS PSICOMOTRIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL. - - Els components neuromotors. - Continguts (I). Qualitats Perceptiu Motrius: Esquema i imatge corporal; lateralitat i domini lateral; to i control tònic; equilibri; orientació, organització i estructuració espacial; organització i estructuració temporal. - Continguts (II). Habilitats Motrius: motricitat gruixuda i motricitat fina - Continguts relacionals, emocionals i afectius en Psicomotricitat

5. TEMA 5: METODOLOGIA D'INTERVENCIÓ EN EDUCACIÓ PSICOMOTRIU. - Metodologies d'ensenyament-aprenentatge aplicades a la psicomotricitat. - Estratègies metodològiques específiques en intervenció psicomotriu. - L'activitat espontània dels infants. - Organització de les sessions de psicomotricitat: fases, espais, materials i temporalitat. - L'actitud i les aptituds del mestre en intervenció psicomotriu.

6. TEMA 6: ANÀLISI PRÀCTICA DE LA INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU - Observació i anàlisi de contextos ordinaris d'intervenció psicomotriu.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 21 15 36
Classes pràctiques 14 18 32
Elaboració de treballs 10 11 21
Prova d'avaluació 4 22 26
Sortida de camp 6 4 10
Total 55 70 125

Bibliografia

 • ARNAIZ, P. RABADAN , M. VIVES, I. (2001). la psicomotricidad en la escuela. Una pràctica preventiva y educativa . Málaga: Ajibe. Catàleg
 • BERNALDO DE QUIRÓS, M. (2006). Manual de psicomotricidad . Madrid: piràmide.
 • BERRUEZO, P.P. (2006). Pasado, presente y futuro de la psicomotricidad. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales, 6(2), 25-36 Catàleg
 • BERTENTHAL, B. (1996). Origins and early development of perception, action, and representation. Annual Review of Psychology, 47(), 431-459 Catàleg
 • BONASTRE, M. FUSTÉ, S. (2007). Psicomotricidad y vida cotidiana (0-3años) . Barcelona : Graó. Catàleg
 • CRATTY, B. (1990). Desarrollo perceptual y motor en los niños. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • DA FONSECA, V. (1996). Estudio y génesis de la Psicomotricidad. Barcelona: Inde. Catàleg
 • GALLAHUE, D., OZMUN, J., GOODWAY, J. (2012). Understanding motor development: infants, children, adolescents, adults. Boston: McGraw-Hill.
 • GARCIA, MJ. HOLGADO, A. (1990). Metodologías de intervención psicomotriz en el aula y propuestas de diseño curr. Salamanca: Amarú.
 • HERRÁN, E. (2007). El salto a los tres años en psicomotricidad: observación del comportamiento psi. Infancia y Aprendizaje, 30(2), 183-196 Catàleg
 • JUSTO MARTINEZ, E. (2000). desarrollo psicomotor en ed. Infantil. bases para la intervención en psicomotric. Almeria : servicio publicaciones Universidad. Catàleg
 • LE BOULCH, J. (1995). El desarrollo psicomotor desde el nacimiento hasta los 6 años. Barcelona: Paidos. Catàleg
 • LEFÈVRE, C. (2002). Posture, muscular tone and visual attention in 5 month-old infants. Infant and Child Development, 11(), 335-346 Catàleg
 • LLORCA, M. VEGA, A. (1998) (1998). Psicomotricidad y globalización del currículum de Ed. infantil . Málaga: Aljibe. Catàleg
 • LOBO, M.A., GALLOWAY, J.C. (2008). Postural and object-oriented experiences advance early reaching, object explorat. Child Development, 79(6), 1869-1890 Catàleg
 • MARTIN DOMINGUEZ, D. (2008). Psicomotricidad e intervención educativa (primera). Madrid: piràmide. Catàleg
 • PASTOR PRADILLO, J.L. (1994). Psicomotricidad escolar. Guadalajara: Universidad de Alcalá. Catàleg
 • PIEK, J. (2006). Infant motor development. Champaign: Human Kinetics. Catàleg
 • PIKLER, E. (2000). Moverse en libertad. Madrid: Narcea. Catàleg
 • RIGAL, R. (2006). Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar y primaria (1ª). Barcelona: Inde. Catàleg
 • RUIZ PÉREZ, L.M. (2001). Comportamiento motor y cambio cualitativo del nacimiento a los dos años. Dins (Ed.), Desarrollo, comportamiento motor y deporte (, p. 35-55). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • RUIZ PÉREZ, L.M. (2001). De las habilidades motrices fundamentales a la motricidad adulta. Dins (Ed.), Desarrollo, comportamiento motor y deporte (, p. 57-94). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • RUIZ-PÉREZ, L.M., RUIZ-AMENGUAL, A., LINAZA-IGLESIAS, J.L. (2016). Movimiento y lenguaje: análisis de las relaciones entre el desarrollo motor y de. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 12(46), 382-397
 • SUGRANES, E. (2007). La educació psicomotriz (3-8 años) (primera). Barcelona: graó. Catàleg
 • THELEN, E. (2000). Grounded in the world: Developmental origins of the embodied mind. Infancy, 1(1), 3-28 Catàleg
 • VACA, M. VARELA, Mª. S. (2008). Motricidad y aprendizaje. El tratamiento pedagógico del ámbito corporal . Barcelona : Graó. Catàleg
 • WEIMAR, W., MARTIN, E.H., WALL, S.J. (2011). Kindergarten students' qualitative responses to different instructional strategi. Physical Education & Sport Pedagogy, 16(3), 213-222
 • Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales. Asociación de Psicomotricistas del Estado Español. Recuperat, a psicomtricidadum.com Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita sobre els continguts teòrics i pràctics en finalitzar les classes Adequació formal i del contingut als requeriments demanats 60
Preparació i desenvolupament de propostes pràctiques per 0-3 i 3-6 Presentació de les propostes pràctiques d'acord amb els criteris establerts pel professor. Ajust de continguts i de requisits formals. 40

Qualificació

L'avaluació serà continua al llarg del quadrimestre, donant com a nota final els resultats dels apartats considerats com a activitats d'avaluació.
Per tal de poder fer la mitja amb totes les activitats d'avaluació cal haver superat (aprovat) la prova escrita.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a la prova d'avaluació final comportarà la nota de No Presentat

Observacions

Cal assistir a les sessions pràctiques amb roba adequada per dur a terme activitat motriu