Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
• Fonaments curriculars musicals, visuals, PLASTICS I d'Expressió Corporal. • Teories del Desenvolupament de l'Aprenentatge musical, visual-plàstic i corporal. • La cançó i l'Audició musical en l'Educació i corporal musical. • Didàctica del Desenvolupament psicomotor. • Didàctica de l'Educació musical, de l'Educació corporal i de l'Educació i visual plàstica. • La Sensibilitat Artística i creativa. • Educació emocional estafadors les Arts.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LUIS NOGUE VILA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts psicomotors i d’expressió corporal i el desenvolupament curricular actual d’Educació Infantil.
 • Identificar, reconèixer i descriure el processos de desenvolupament físic i psíquic del infants.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació física.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Recollir i seleccionar fonts i informació rellevant per desenvolupar una recerca creativa.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. TEMA1: L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL - Conceptes bàsics i definicions. - Origen, evolució i situació actual. - Finalitats de l'educació psicomotriu. - Models d'intervenció en educació psicomotriu.

2. TEMA 2: EL DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR. BASES BIOLÒGIQUES I PSICOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA MOTRIU - Bases psicològiques a l'Etapa d'Ed. Infantil adaptades a la intervenció psicomotriu. - Bases biològiques del moviment. - Etapes del desenvolupament motor i psicomotor a l'Etapa d'Ed. Infantil. - Criteris psicopedagògics bàsics d'intervenció psicomotriu.

3. TEMA 3: L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU EN EL CURRÍCULUM D'EDUCACIÓ INFANTIL. - Principis curriculars compartits de l'Ed. Infantil i la intervenció psicomotriu. - Seqüenciació i programació curricular en psicomotricitat - La unitat de programació i la sessió en psicomotricitat

4. TEMA 4: ELS CONTINGUTS PSICOMOTRIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL. - - Els components neuromotors. - Continguts (I). Qualitats Perceptiu Motrius: Esquema i imatge corporal; lateralitat i domini lateral; to i control tònic; equilibri; orientació, organització i estructuració espacial; organització i estructuració temporal. - Continguts (II). Habilitats Motrius: motricitat gruixuda i motricitat fina - Continguts relacionals, emocionals i afectius en Psicomotricitat

5. TEMA 5: METODOLOGIA D'INTERVENCIÓ EN EDUCACIÓ PSICOMOTRIU. - Metodologies d'ensenyament-aprenentatge aplicades a la psicomotricitat. - Estratègies metodològiques específiques en intervenció psicomotriu. - L'activitat espontània dels infants. - Organització de les sessions de psicomotricitat: fases, espais, materials i temporalitat. - L'actitud i les aptituds del mestre en intervenció psicomotriu.

6. TEMA 6: ANÀLISI PRÀCTICA DE LA INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU - Observació i anàlisi de contextos ordinaris d'intervenció psicomotriu.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 10 11 21
Prova d'avaluació 4 22 26
Sessió participativa 21 15 36
Sessió pràctica 14 18 32
Sortida de camp 6 4 10
Total 55 70 125

Bibliografia

 • ARNAIZ, P. RABADAN , M. VIVES, I. (2001). la psicomotricidad en la escuela. Una pràctica preventiva y educativa . Málaga: Ajibe. Catàleg
 • BERNALDO DE QUIRÓS, M. (2006). Manual de psicomotricidad . Madrid: piràmide.
 • BERRUEZO, P.P. (2006). Pasado, presente y futuro de la psicomotricidad. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales, 6(2), 25-36 Catàleg
 • BERTENTHAL, B. (1996). Origins and early development of perception, action, and representation. Annual Review of Psychology, 47(), 431-459 Catàleg
 • BONASTRE, M. FUSTÉ, S. (2007). Psicomotricidad y vida cotidiana (0-3años) . Barcelona : Graó. Catàleg
 • CRATTY, B. (1990). Desarrollo perceptual y motor en los niños. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • DA FONSECA, V. (1996). Estudio y génesis de la Psicomotricidad. Barcelona: Inde. Catàleg
 • GALLAHUE, D., OZMUN, J., GOODWAY, J. (2012). Understanding motor development: infants, children, adolescents, adults. Boston: McGraw-Hill.
 • GARCIA, MJ. HOLGADO, A. (1990). Metodologías de intervención psicomotriz en el aula y propuestas de diseño curr. Salamanca: Amarú.
 • HERRÁN, E. (2007). El salto a los tres años en psicomotricidad: observación del comportamiento psi. Infancia y Aprendizaje, 30(2), 183-196 Catàleg
 • JUSTO MARTINEZ, E. (2000). desarrollo psicomotor en ed. Infantil. bases para la intervención en psicomotric. Almeria : servicio publicaciones Universidad. Catàleg
 • LE BOULCH, J. (1995). El desarrollo psicomotor desde el nacimiento hasta los 6 años. Barcelona: Paidos. Catàleg
 • LEFÈVRE, C. (2002). Posture, muscular tone and visual attention in 5 month-old infants. Infant and Child Development, 11(), 335-346 Catàleg
 • LLORCA, M. VEGA, A. (1998) (1998). Psicomotricidad y globalización del currículum de Ed. infantil . Málaga: Aljibe. Catàleg
 • LOBO, M.A., GALLOWAY, J.C. (2008). Postural and object-oriented experiences advance early reaching, object explorat. Child Development, 79(6), 1869-1890 Catàleg
 • MARTIN DOMINGUEZ, D. (2008). Psicomotricidad e intervención educativa (primera). Madrid: piràmide. Catàleg
 • PASTOR PRADILLO, J.L. (1994). Psicomotricidad escolar. Guadalajara: Universidad de Alcalá. Catàleg
 • PIEK, J. (2006). Infant motor development. Champaign: Human Kinetics. Catàleg
 • PIKLER, E. (2000). Moverse en libertad. Madrid: Narcea. Catàleg
 • RIGAL, R. (2006). Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar y primaria (1ª). Barcelona: Inde. Catàleg
 • RUIZ PÉREZ, L.M. (2001). Comportamiento motor y cambio cualitativo del nacimiento a los dos años. Dins (Ed.), Desarrollo, comportamiento motor y deporte (, p. 35-55). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • RUIZ PÉREZ, L.M. (2001). De las habilidades motrices fundamentales a la motricidad adulta. Dins (Ed.), Desarrollo, comportamiento motor y deporte (, p. 57-94). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • RUIZ-PÉREZ, L.M., RUIZ-AMENGUAL, A., LINAZA-IGLESIAS, J.L. (2016). Movimiento y lenguaje: análisis de las relaciones entre el desarrollo motor y de. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 12(46), 382-397
 • SUGRANES, E. (2007). La educació psicomotriz (3-8 años) (primera). Barcelona: graó. Catàleg
 • THELEN, E. (2000). Grounded in the world: Developmental origins of the embodied mind. Infancy, 1(1), 3-28 Catàleg
 • VACA, M. VARELA, Mª. S. (2008). Motricidad y aprendizaje. El tratamiento pedagógico del ámbito corporal . Barcelona : Graó. Catàleg
 • WEIMAR, W., MARTIN, E.H., WALL, S.J. (2011). Kindergarten students' qualitative responses to different instructional strategi. Physical Education & Sport Pedagogy, 16(3), 213-222
 • Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales. Asociación de Psicomotricistas del Estado Español. Recuperat, a psicomtricidadum.com Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita sobre els continguts teòrics i pràctics en finalitzar les classes Adequació formal i del contingut als requeriments demanats 60
Preparació i desenvolupament de propostes pràctiques per 0-3 i 3-6 Presentació de les propostes pràctiques d'acord amb els criteris establerts pel professor. Ajust de continguts i de requisits formals. 40

Qualificació

L'avaluació serà continua al llarg del quadrimestre, donant com a nota final els resultats dels apartats considerats com a activitats d'avaluació.
Per tal de poder fer la mitja amb totes les activitats d'avaluació cal haver superat (aprovat) la prova escrita.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a la prova d'avaluació final comportarà la nota de No Presentat

Observacions

Cal assistir a les sessions pràctiques amb roba adequada per dur a terme activitat motriu