Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
L'ensenyament de l'educació física escolar. Elements i aspectes de metodologia de l'ensenyament. La sessió, estratègies didàctiques, activitats d'ensenyament i aprenentatge i aspectes d'interacció i comunicació docent. L'avaluació. Diferents continguts de l'educació física escolar i el seu tractament.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
VICTOR LOPEZ ROS
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PEDRO HIDALGO SANTOS  / VICTOR LOPEZ ROS
Idioma de les classes:

Grup PR

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PEDRO HIDALGO SANTOS  / VICTOR LOPEZ ROS
Idioma de les classes:

Grup SI

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PEDRO HIDALGO SANTOS  / VICTOR LOPEZ ROS
Idioma de les classes:

Competències

 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Física amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Física.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació física.
 • Identificar estratègies i recursos per afavorir l’adquisició d’una nova llengua en contextos multilingües i multiculturals.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Seleccionar i utilitzar les tecnologies més adequades per als objectius perseguits (personals i professionals).
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. Continguts d'educació física escolar i el seu desenvolupament.

          1.1. Aspectes de creixement, maduració i desenvolupament motor infantil.

          1.2. Les habilitats motrius bàsiques i específiques:

                    1.2.1. Evolució de les habilitats motrius en edat escolar.

                    1.2.2. Estratègies bàsiques per afavorir el desenvolupament i l'aprenentatge de les habilitats motrius.

          1.3. El joc motor:

                    1.3.1. Elements estructurals i funcionals.

                    1.3.2. Adequació dels jocs als objectius d'aprenentatge i estratègies de modificació.

          1.4. La condició física en edat escolar:

                    1.4.1. Les capacitats condicionals en edat escolar.

                    1.4.2. Estratègies metodològiques per afavorir el seu desenvolupament.

2. Disseny i intervenció docent en educació física escolar.

          2.1. Les activitats d'ensenyament i aprenentatge:

                    2.1.1. Elements constitutius.

                    2.1.2. Nivells de dificultat i de complexitat de les activitats.

          2.2. Mètodes d'ensenyament, interacció i estratègies de comunicació docent:

                    2.2.1. L'ajuda pedagògica i els feedbacks.

                    2.2.2. Descripció i anàlisi dels diferents mètodes d'ensenyament.

                    2.2.3. El clima de l'aula i estratègies d'organització del grup-classe.

          2.3. L'avaluació dels aprenentatges dels alumnes:

                    2.3.1. Estratègies i instruments d'avaluació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 4,00 22,00 26,00
Prova d'avaluació 6,00 45,00 51,00
Sessió participativa 13,00 4,00 17,00
Sessió pràctica 15,00 16,00 31,00
Total 38,00 87,00 125

Bibliografia

 • Armour, K. (2014). Pedagogical Cases in Physical Education and Youth Sport . London: Routledge.
 • Castejón, F.J. (coord.) (1997). Manual del maestro especialista en educación física. Madrid: Pila Teleña. Catàleg
 • Contreras, O. (1998). Didáctica de la educación física. Barcelona: Síntesis. Catàleg
 • Durand, M. (2001). Chronomètre et survêtement. Paris: Revue EPS. Catàleg
 • Ennis, C. (2016). Routledge Handbook of Physical Education Pedagogies. London: Routledge.
 • Fernández, E. (coord.) (2002). Didáctica de la educación física en la educación primaria. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Fröhner, G. (2003). Esfuerzo físico y entrenamiento en niños y jóvenes. Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Gallahue, D. i Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children. Champaign: Human Kinetics. Catàleg
 • Giffrey, D.; Housner, L. (2007). Designing effective instructionals tasks for physical education and sports (1ª). Champaign (IL): Human Kinetics. Catàleg
 • González, C. i Lleixà, T. (coords.) (2010). Didáctica de la educación física. Barcelona: Graó/MEC. Catàleg
 • Hahn, E. (1988). Entrenamiento con niños. Barcelona: Martínez Roca. Catàleg
 • Hernández, J.L. i Velázquez, R. (coords.) (2010). La educación física a estudio. El profesorado, el alumnado y los procesos de ens. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Jurimae, T. & Jurimae, J. (2001). Growth, physical activity and motor development in prepubertal children. London: Routledge.
 • Kirk, D., MacDonald, D. i O'Sullivan, M. (Coords.) (2006). Handbook of Physical Education. Londres: Sage Publications. Catàleg
 • Lleixà, T. (2003). Educación Física hoy. Realidad y cambio curricular. Barcelona: ICE-Horsori. Catàleg
 • López-Ros, V.; Pradas, R.; Font, R. (2014). Educación Física en Primaria. Desarrollo curricular y estrategias para la prácti. Barcelona: Horsori.
 • Metzler, M.W. (2011). Instructional models for physical education (3ª). Scottsdale: Holcomb Hathway. Catàleg
 • Mosston, M. i Ashworth, S. (2001). La enseñanza de la educación física. La reforma de los estilos de enseñanza (1ª). Barcelona: Hispano Europea. Catàleg
 • Navarro, V. (2002). El afán de jugar. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Ovens, A.; Hopper, T.; Butler, J. (2012). Complexity thinking in physical education (1ª). London: Routledge. Catàleg
 • Pieron, M. (1999). Para una enseñanza eficaz de las actividades físico-deportivas. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Rigal, R. (2006). Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar y primaria. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Ruiz Pérez, L.M. (1995). Competencia motriz. Madrid: Gymnos. Catàleg
 • Ruiz Pérez, L.M. (coord.) (2001). Desarrollo, comportamiento motor y deporte. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Sánchez Bañuelos, F. (2002). Didáctica de la educación física. Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Seners, P. (2001). La lección de educación física. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Sicilia, A. i Delgado, M. A. (2002). Educación física y estilos de enseñanza (1ª). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Sicilia, A. i Fernández Balboa, J.M. (2005). La otra cara de la enseñanza. La educación física desde una perspectiva crítica. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Siedentop, D. (1998). Aprender a enseñar la educación física. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Silverman, S. i Ennis, C. (eds.) (1996). Student learning in physical education. Champaign: Human Kinetics. Catàleg
 • Tannehill, D.; MacPhail, A.; Halbent, G.; Murphy, F. (2012). Research and practice in physical education (1ª). London: Routledge. Catàleg
 • Tinning, R. (2011). Pedagogy and human movement (1ª). London: Routledge. Catàleg
 • Tinning, R. (1992). Educación física: la escuela y sus profesores. Valencia: Universitat de València. Catàleg
 • Ureña, N. et al. (2006). Las habilidades motrices básicas en primaria. Programa de intervención. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Journal of teaching in physical education. Champaign: Human Kinetics. Catàleg
 • Tándem. Didáctica de la Educación Física. Barcelona: Graó. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació de pràctiques encarregades pel professor sobre el desenvolupament de diferents continguts del mòdul. Correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical.
Correcció en els aspectes formals de presentació.
Adequació dels continguts a les demandes dels professors.
Argumentació i raonament en les pràctiques proposades.
Ús de fonamentació teòrica de referència.
40
Prova escrita sobre els continguts teòrics i pràctics treballats al llarg del curs. Respondre adequadament a les preguntes presentades pel professor.
Correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical.
60

Qualificació

Treballs:
Presentació i aspectes formals.
Redacció correcta i argumentada.
Entrega en les dates establertes.
Contingut ajustat a les demandes del professorat.

Examen:
Redacció correcta a nivell ortogràfic, sintàctic i d'argumentació i raonament.
Contingut ajustat a les qüestions plantejades.
Per aprovar el mòdul cal haver aprovat l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació o la presentació fora de plaç comportarà la nota de No Presentat.