Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
La finalitat d'aquest mòdul és proporcionar i analitzar els continguts fonamentals per al correcte disseny de projectes d'acció socioeducativa. S'espera que a través d'ell, adquireixin les principals competències que han de garantir la correcta redacció d'aquests instruments. Es pretén incidir especialment en els projectes amb dimensió comunitària i en aquest sentit es proporcionin els principals continguts que puguin garantir la seva correcta fonamentació i estructuració.Aquest mòdul s'organitza en dos grans apartats:- El disseny de projectes i programes d'acció socioeducativa: La detecció de necessitats i l'anàlisi de la realitat. La participació. El grup, la comunitat i les xarxes socials. El diagnòstic socioeducatiu i sociocultural. Tècniques bàsiques per al diagnòstic inicial. L'observació, el qüestionari i l'entrevista. Els objectius educatius, la programació d'activitats, la planificació i la gestió dels recursos. La difusió. L'avaluació de programes i projectes socioeducatius. - El desenvolupament comunitari i els models i metodologies per a l'acció comunitària. Els conceptes de grup, comunitat i xarxes socials. El treball en xarxa. La dinàmica de grups. Tècniques i estratègies per a la seva dinamització de grups i comunitats.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ESTHER FERRERO BOSCH  / CAYETANO GOMEZ PEREZ  / ANNA PLANAS I LLADO
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • 1. - Analitzar i sintetitzar informació escrita
 • 5. - Utilitzar les TIC i els mitjans i recursos audiovisuals en l'àmbit d'estudi i context professional
 • 7. - Resoldre problemes i prendre de decisions en els àmbits d'intervenció professional
 • 11. - Establir i mantenir relacions interpersonals
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 16. - Liderar grups, iniciatives, projectes i equips professionals
 • 19. - Gestionar processos de participació i acció comunitària
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 26. - Col·laborar en el desenvolupament de projectes d'investigació sobre el mitjà social i institucional on es realitza la intervenció

Continguts

1. Unitat formativa 1: Mètodes d’Investigació Educativa

          1.1. Evolució, conceptes i fonaments de la recerca educativa

          1.2. Procés per a la investigació quantitativa. Criteris per al plantejament del problema

          1.3. Procés per a la investigació qualitativa. Criteris per al plantejament del problema

          1.4. Els processos mixtes multimodals d'investigació

2. Unitat formativa 2: Animació sociocultural, desenvolupament comunitari i participació ciutadana. Emmarcament teòric i propostes d’intervenció

          2.1. Conceptes clau: Animació sociocultural, participació, desenvolupament comunitari i apoderament

          2.2. L'Animació sociocultural: metodologia i àmbit d'intervenció

          2.3. Comunitat i desenvolupament comunitari. Plans comunitaris

          2.4. La cultura i el seu potencial transformador. La dimensió cultural de l'ASC. Polítiques, programes i serveis culturals

          2.5. Servies, projectes i experiències en ASC en diferents col·lectius

          2.6. Serveis, projectes i experiències d’ASC en diferents col•lectius: infants, joves i gent gran.

          2.7. La dinàmica de grups: aproximació teòrica. Dinàmiques i tècniques per a la dinamització de grups.

3. Unitat formativa 3: Disseny de projectes

          3.1. La planificació en la intervenció social

          3.2. El projecte com a eix de la intervenció

          3.3. Diferents metdologies d'elaboració de projectes

          3.4. La planificació d'un projecte. Elaboració d'un projecte d'intervenció socioeducativa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 6,00 55,00 61,00
Elaboració individual de treballs 22,00 75,00 97,00
Prova d'avaluació 2,00 50,00 52,00
Sessió participativa 90,00 0 90,00
Total 120,00 180,00 300

Bibliografia

 • Ander-Egg, Ezequiel (1997 ). Cómo elaborar un proyecto : guía para diseñar proyectos sociales y culturales (15a ed. ampl. y rev.). Albacete: Instituto de Ciencias SocialesAplicadas. Catàleg
 • Arnal Agustín, Justo (1997). Metodologies de la investigació educativa. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Bartolomé Pina, M. (2000). Cap a on va la Inverstigació Educativa. Barcelona: Dulac. Catàleg
 • Calvo Manuel, Ana Mª (cop. 2002 ). La Animación sociocultural : una estrategia educativa para la participación . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Checkoway, Barry (2009 ). Teoría y práctica de la participación juvenil y el cambio comunitario . Barcelona: Graó. Catàleg
 • del Val Cid, Consuelo; Gutiérrez Brito, Jesús (2005). Prácticas para la comprensión de la realidad social . Madrid: McGraw Hill. Catàleg
 • Escudero, José (cop. 2004 ). Análisis de la realidad local : técnicas y métodos de investigación desde la animación sociocultural . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Froufe Quintas, Sindo (1998 ). Las Técnicas de grupo en la animación comunitaria . Salamanca: Amarú. Catàleg
 • Fullana Noell, Judit, Tesouro i Cid, Montserrat (2006). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors . Girona: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia. Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos, Baptista Lucio, Pilar (2006). Metodología de la investigación (quarta). Mèxic [etc.]: : McGraw- Hill. Catàleg
 • Llena Berñe, Asun (2009 ). La Acción comunitaria : 10 ideas claves . Barcelona: Graó. Catàleg
 • López de Aguileta, Iñaki (cop. 2000 ). Cultura y ciudad : manual de política cultural municipal . Gijón: Trea. Catàleg
 • Marchioni, Marco (DL 2004 ). La Acción social en y con la comunidad . Zaragoza: Libros Certeza. Catàleg
 • Mille Galán, José Manuel (2002). Manual bàsic d'elaboració i avaluació de projectes . Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Participació Ciutadana. Catàleg
 • Montañés Serrano, Manuel (2009 ). Metodología y técnica participativa : teoría y práctica de una estrategia de investigación participativa . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Montes i Sala, Pep (2008 ). Polítiques locals de joventut : criteris, eines i recursos . Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Pérez Serrano, Gloria (1993). Elaboración de proyectos sociales : casos prácticos . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Pérez Serrano, Gloria (1994). Elaboración de proyectos sociales : casos prácticos . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Plan estratégico y de participación (DL 2003 ). Gijón: Trea. Catàleg
 • Pose Porto, Héctor M (2006 ). La Cultura en las ciudades : un quehacer cívico-social . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Riba, Carles (2010). Tècniques d'anàlisi de dades qualitatives . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Riberas, Gisela (2003). Disseny de les intervencions socioeducatives . Barcelona: Pleniluni. Catàleg
 • Trilla i Bernet, Jaume (1993 ). Otras educaciones : animación sociocultural, formación deadultos y ciudad educativa . Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • Úcar, Xavier Llena Berñe, Asun Caride, José Antonio (2006 ). Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria . Barcelona: Graó. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball grupal de diferents activitats de les tres Unitats Formatives El treball grupal tindrà un valor del 45 % de la nota final del mòdul 8. Aquest 45 % es comptabilitzarà a partir de les diferents activitats dirigides del treball grupal i avaluades pels diferents professors del mòdul (veure criteris d’avaluació a la fitxa de cada activitat).
50
Prova individual d'assoliment de coneixements Per avaluar la prova es tindran en compte els següents criteris:

- Domini dels principals coneixements relacionats amb les tres unitats formatives del mòdul.
- Correcció i claredat en la comunicació escrita (inclou correcció ortogràfica i sintàctica)
- Capacitat d'argumentació i justificació
- Utilització correcta de la terminologia pròpia dels continguts treballats
- Claredat de les idees exposades.

30
Exercici dels continguts de la UF2 Els criteris d’avaluació general seran:
- Presentació formal dels treballs i/o exercicis
- Capacitat de relació teoria-pràctica i de continguts
- Aprofundiment de la reflexió
- Capacitat d'argumentació
- Quantitat i qualitat de la informació
- Coherència interna

20

Qualificació

Per ser avaluat s'han d'haver presentat totes les activitats d'avaluació del mòdul. El mòdul serà avaluat mitjançant tres elements: el treball grupal del projecte socioeducatiu comunitari (50 %), una prova individual d'avaluació de coneixements (30 %) i un assaig dels continguts de la UF2 (20 %).

Per aprovar el mòdul s’hauran d’haver presentat totes les activitats d’avaluació grupal i les activitats d’avaluació individual. Cal obtenir una qualificació igual o superior a 5 (sobre 10) en cada una de les tres activitats d’avaluació (treball grupal, prova individual i exercici individual) per aprovar. En l’examen d’avaluació de coneixements caldrà treure un mínim de 4 punts en cada una de les unitats formatives per poder fer la mitjana d’aquesta activitat.
En els treballs presentats (activitats vinculades al treball grupal i assaig) no es permetrà que hi hagi més de 10 faltes ortogràfiques. Es donaran per suspesos els treballs que hi hagi més de 10 faltes ortogràfiques.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà a un estudiant com a “no presentat” quan no ha realitzat l’activitat grupal i les activitats de treball dirigit d’avaluació plantejades en el programa.

Observacions

Aquesta assignatura està integrada dins el Programa d'Innovació Docent de la Xarxa d'Avaluació de la Universitat de Girona