Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
1. El règim jurídic de la funció pública espanyola. 2. L'estructura de la funció pública i les classes de personal 3. L'Estatut bàsic de l'empleat públic i el seu àmbit d'aplicació 4. L'Estatut bàsic de l'empelat públic: l'accés a la funció pública, la carrera administrativa dels funcionaris públics i les situacions administratives. 5. Drets, deures i incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PERE SALO MANERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • 10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa.
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 32. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals.

Continguts

1. EL RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA ESPANYOLA

          1.1. Bases constitucionals de la funció pública.

          1.2. El concepte constitucional d'estatut dels funcionaris.

          1.3. Reserva de llei, reglament i negociació col•lectiva en matèria de funció pública.

          1.4. La distribució competencial en matèria de funció pública.

2. L'ESTRUCTURA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I LES CLASSES DE PERSONAL

          2.1. Òrgans competents en matèria de peronal.

          2.2. Òrgans de gestió, coordinació i participació.

                    2.2.1. L'administració estatal.

                    2.2.2. La Generalitat

                    2.2.3. Els ens locals.

          2.3. Instruments d'ordenació i gestió dels recursos humans.

                    2.3.1. L'oferta pública d'ocupació.

                    2.3.2. La relació de llocs de treball.

                    2.3.3. El registre de personal.

          2.4. Classes d'empleats públics. La dualitat entre funcionaris públics i personal laboral contractat.

                    2.4.1. Personal funcionari de carrera.

                    2.4.2. Personal interí.

                    2.4.3. Personal eventual.

                    2.4.4. Personal laboral.

                    2.4.5. Personal directiu professional.

3. L´ESTATUT BÀSIC DELS EMPLEATS PÚBLICS I EL SEU ÀMBIT D'APLICACIÓ

          3.1. La Legislació bàsica d'empleats públics i configuració de les entitats públiques a què és aplicable i règims singulars

                    3.1.1. Règim singular del personal investigador.

                    3.1.2. Règim singular del personal docents.

                    3.1.3. Règim singular del personal estatutari dels serveis de salut.

                    3.1.4. Personal funcionari de les entitats locals.

          3.2. Personal amb legislació específica pròpia.

                    3.2.1. Personal funcionari de les Corts Generals i de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

                    3.2.2. Personal funcionari dels altres òrgans constitucionals de l’Estat i dels òrgans estatutaris de les comunitats autònomes.

                    3.2.3. Jutges, magistrats, fiscals i altre personal funcionari al servei de l’Administració de justícia.

                    3.2.4. Personal militar de les Forces Armades.

                    3.2.5. Personal de les forces i cossos de seguretat.

                    3.2.6. Personal retribuït per aranzel: notaris i els registradors de la propietat i mercantils.

                    3.2.7. Personal del Centre Nacional d’Intel·ligència.

                    3.2.8. Personal del Banc d’Espanya i Fons de Garantia de Dipòsits en Entitats de Crèdit.

          3.3. Referència especial a la legislació aplicable al personal al servei de les Generalitat de Catalunya.

4. L´ESTATUT BÀSIC DELS EMPLEATS PÚBLICS: L'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA, LA CARRERA ADMINISTRATIVA DELS FUNCIONARIS I SITUACIONS ADMINISTRATIVES

          4.1. L'accés a la funció pública.

                    4.1.1. Requisits per a l'accés a la funció pública.

                    4.1.2. Els sistemes, òrgans i procediments de selecció: especial referència a l'oferta d'ocupació pública i a les proves selectives.

                    4.1.3. La revisió dels actes de selecció.

          4.2. La carrera professional del funcionari.

                    4.2.1. Aspectes personals de la carrera: cos, grup de titulació, grau personal i promoció interna.

                    4.2.2. Aspectes objectius: la provisió de llocs de treball.

          4.3. Situacions administratives dels funcionaris.

          4.4. Pèrdua de la condició de funcionari.

5. DRETS, DEURES I INCOMPATIBILITATS DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

          5.1. Drets dels funcionaris públics.

                    5.1.1. Drets individuals.

                    5.1.2. Drets col·lectius.

          5.2. Els deures dels funcionaris.

          5.3. El règim d'incompatibilitats.

          5.4. Règim disciplinari i de responsabilitat.

          5.5. L'ètica pública.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 24,00 26,00
Lectura / comentari de textos 2,50 10,00 12,50
Prova d'avaluació 5,00 39,00 44,00
Sessió expositiva 17,50 0 17,50
Total 27,00 73,00 100

Bibliografia

 • Sánchez Morón, Miguel (2011). Derecho de la función pública (6a edició). Tecnos. Catàleg
 • Sánchez Morón, Miguel Castillo Blanco, Federico A. (2008 ). Comentarios a la Ley del Estatuto básico del empleado público (2ª ed.). Valladolid: Lex nova. Catàleg
 • Palomar Olmeda, Alberto (2007 ). El Estatuto básico del empleado público y su incidencia enel ámbito local . Granada: CEMCI. Catàleg
 • Sánchez Morón, Miguel Castillo Blanco, Federico A. (2008 ). Comentarios a la Ley del Estatuto básico del empleado público (2ª ed.). Valladolid: Lex nova. Catàleg
 • Parada Vázquez, José Ramón (2007 ). Derecho del empleo público : anexo Ley 7. Barcelona: Marcial Pons. Catàleg
 • Gayarre Conde, Iván Burzaco Samper, María (2009 ). El Estatuto jurídico del empleado público. Madrid: Dykinson. Recuperat 04-07-2011, a http://vlex.com/source/estatuto-juridico-empleado-publico-aspectos-criticos-personal-laboral-4927 Catàleg
 • Calderó, Albert (2007 ). Comentarios prácticos para la aplicación del Estatuto básico del empleado público (Ley 7. Barcelona: Estrategia Local. Catàleg
 • Revista catalana de dret públic (2005- ). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició oral d'un epígraf del programa de l'assignatura. Es valorarà l'estructura i defensa del treball realitzat. Així com les aportacions pròpies de l'alumne. 10
Entrega d'un treball sobre un epígraf del programa de l'assignatura. Estructura, cita de jurisprudència i legislació, exposició i valoració de les aportacions pròpies de l'alumne. 20
Prova escrita Es valorará especialment la capacitat d´exposició ordenada dels continguts de l´assignatura 70

Qualificació

Per superar l’assignatura de Personal al servei de les administracions públiques I hi ha un únic sistema d’avaluació: l’avaluació continuada.

L’activitat d’avaluació continuada consistirà en la realització de tres activitats obligatòries.

1. Activitat d'avaluació continuada: Entrega d'un treball sobre un epígraf del programa (20% de la nota final).
2. Activitat d'avaluació continuada: Exposició oral sobre un epígraf del programa (10% de la nota final).
3. Activitat d'avaluació continuada: Prova escrita (70% de la nota final).

S’exigeix una nota mínima de 4 de la prova escrita per tal de sumar a la nota final les activitats obligatòries.

Es comunicarà amb antelació suficient el dia d'entrega de les activitats d'avaluació continuada.

Aquell alumne que no entregui una activitat obligatòria es considerarà que no segueix aquesta part de l’avaluació continuada i que, per tant, només farà la prova escrita, a raó del 70% de la nota final.


Es comunicarà amb antelació suficient el dia d’entrega de les activitats d'avaluació continuada.


ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTINUADA*

*Subjecte a canvis per motius de temari o d’organització
Inici de les classes el 8 de febrer fins el 9 de maig.

Dimarts. 8/2 Tema 1- Proposta de tipologia de treballs d’avaluació continuada
Dimarts. 15/2 Tema 1
Dimarts. 22/2 Tema 1
Dimarts. 29/2 Tema 1
Dimarts. 7/3 Tema 2 Exposició treballs (1 i 4)
Dimarts. 14/3 Tema 2 Exposició treballs ( 5 i 6)
Dimarts. 4/4 Tema 3 Exposició treballs (8 i 11)
Dimarts. 11/4 Tema 3 Exposició treballs (12 i 13 )
Dimarts. 18/4 Tema 4 Exposició treballs (14 i 16)
Dimarts. 25/4 Tema 4 Exposició treballs (18 i 19)
Dimarts. 2/5 Tema 4
Dimarts. 9/5 Tema 5
Dimarts. 23/5 Prova d’avaluació continuada

EL CONTINGUT dels treballs s'haurà d'exposar en format power point lliurat amb anterioritat a la presentació al professoren que valorarà la comprensió del material i el format de la presentació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita.

Observacions

- És imprescindible que l’alumne assisteixi a les classes amb els textos legislatius corresponents.
- Tota la informació relativa a l’assignatura i al desenvolupament d’aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l’assignatura a través d’aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.
- El professor/a no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle o en el web de la Facultat de Dret.
- L’assistència a classe s’ha demostrat com un factor determinant pel bon seguiment de l’assignatura.